งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คต. 441 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ PHASE 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คต. 441 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ PHASE 3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คต. 441 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ PHASE 3
(CS 441 Software Project Management) 3 Credit (3-0) เนื้อหารายวิชา Course Description 20 Items :- / REVIW for READiNESS / SW Nature บทนำ ซอฟต์แวร์คืออะไร โครงการคืออะไร การบริหาร โครงการคืออะไร การบริหารงานโครงการ VS. การบริหารจัดการสิ่งมีชีวิต การวางแผนการดำเนินงาน VS. การจัดทำโครงการแบบเรียบง่าย การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนขั้นตอนการผลิตซอฟต์แวร์ การประเมินผลโครงการ หลักการบริหารงานบุคลากรในการผลิตซอฟต์แวร์ VS. คนโดยองค์รวม INTRO-SW-PROJECT

2 คต. 441 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์
(CS 441 Software Project Management) 3 Credit (2-0-2) ธรรมชาติของโครงการซอฟต์แวร์ & SW PROJECT1.ppt (Observer) รูปแบบและกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดองค์การของโครงการ การประเมินโครงการ EARN VALUE การวางแผน การจัดตารางการทำงาน การประมาณการขนาดและต้นทุน INTRO-SW-PROJECT

3 การจัดการคอนฟิกกูเลชันของซอฟต์แวร์ การจัดการคุณภาพของซอฟต์แวร์
คต. 441 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ (CS 441 Software Project Management) 3 Credit (3-0) การบริหารทรัพยากร การตรวจสอบและควบคุม การบริหารความเสี่ยง การจัดการคอนฟิกกูเลชันของซอฟต์แวร์ การจัดการคุณภาพของซอฟต์แวร์ INTRO-SW-PROJECT

4 ปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการทางซอฟต์แวร์ เครื่องมือในการบริหารโครงการ
คต. 441 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ (CS 441 Software Project Management) 3 Credit (3-0) ปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการทางซอฟต์แวร์ เครื่องมือในการบริหารโครงการ วิเคราะห์กรณีศึกษาโครงการซอฟต์แวร์ต่างๆ Software Metrics SWD-PROCESS.doc INTRO-SW-PROJECT

5 แนวทางการบริหารจัดการโครงการที่ดี (Scope = Resources + Time)
การคิด ~40% -50% ขั้นตอน 1 การศึกษา วิเคราะห์ และออก แบบเป้า ประสงค์ กระบวนงานและข้อมูล ออกแบบ แกนตั้งการสร้างความพร้อม จัดสรรทรัพยารที่จำกัดของโครงการ CSF of ICT Infrastructure (CBIS/ TBIS) คือ>> ทบทวน การทำ ~30% -40% ขั้นตอน 2 การจัดทำ และพัฒนา ซอฟต์แวร์ ขอบเขต การบริหารโครงการไอทีที่ดี Goals Architecture Business Process Data Application ICT Infrastructure Good Governance People ware Hardware/ Software Of Computer and Network ทบทวน INFORMATION การแก้ไข ปิดโครงการ ~-30% -10% ขั้นตอน 3 การทดสอบและปรัประบบ ฝึกอบรม ใช้งาน และจัดการศูนย์ข้อมูล.เพื่อ MA BUSINESS RULE / ACTS:- Structured Rules / Code of Conducts/ ETHICS ทบทวน ทบทวน BUDGETS กำหนดกรอบ เวลา….> บรรลุแผนICT ขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า 4 ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการบริหารจัดการที่ดี ตามแผนแม่บท ICT / SISP กระบวนงานICTขับ เคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า 3 Software Back Bone ขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า 2 Digital Firms ขับ เคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า 1 INTRO-SW-PROJECT


ดาวน์โหลด ppt คต. 441 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ PHASE 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google