งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

INTRO-SW-PROJECT1 คต. 441 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ PHASE 3 การจัดการโครงการ (CS 441 Software Project Management) 3 Credit (3-0) เนื้อหารายวิชา Course.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "INTRO-SW-PROJECT1 คต. 441 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ PHASE 3 การจัดการโครงการ (CS 441 Software Project Management) 3 Credit (3-0) เนื้อหารายวิชา Course."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 INTRO-SW-PROJECT1 คต. 441 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ PHASE 3 การจัดการโครงการ (CS 441 Software Project Management) 3 Credit (3-0) เนื้อหารายวิชา Course Description 20 Items :- / REVIW for READiNESS http://www.projectsmart.com/ / SW Nature REVIW for READiNESS http://www.projectsmart.com/SW NatureREVIW for READiNESS http://www.projectsmart.com/SW Nature บทนำ ซอฟต์แวร์คืออะไร โครงการคืออะไร การ บริหาร โครงการคืออะไร บทนำ ซอฟต์แวร์คืออะไร โครงการคืออะไร การ บริหาร โครงการคืออะไร ซอฟต์แวร์คืออะไร โครงการคืออะไร การ บริหาร โครงการคืออะไร ซอฟต์แวร์คืออะไร โครงการคืออะไร การ บริหาร โครงการคืออะไร 1. การบริหารงานโครงการ VS. การบริหารจัดการ สิ่งมีชีวิต การบริหารงานโครงการ การบริหารจัดการ สิ่งมีชีวิต การบริหารงานโครงการ การบริหารจัดการ สิ่งมีชีวิต 2. การวางแผนการดำเนินงาน VS. การจัดทำ โครงการแบบเรียบง่าย การวางแผนการดำเนินงาน การจัดทำ โครงการแบบเรียบง่าย การวางแผนการดำเนินงาน การจัดทำ โครงการแบบเรียบง่าย 3. การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนขั้นตอนการ ผลิตซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนขั้นตอนการ ผลิตซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนขั้นตอนการ ผลิตซอฟต์แวร์ 4. การประเมินผลโครงการ การประเมินผลโครงการ 5. หลักการบริหารงานบุคลากรในการผลิตซอฟต์แวร์ VS. คนโดยองค์รวม หลักการบริหารงานบุคลากรในการผลิตซอฟต์แวร์ คนโดยองค์รวม หลักการบริหารงานบุคลากรในการผลิตซอฟต์แวร์ คนโดยองค์รวม

2 INTRO-SW-PROJECT2 คต. 441 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ การจัดการโครงการ (CS 441 Software Project Management) 3 Credit (2-0-2) 6. ธรรมชาติของโครงการซอฟต์แวร์ & SW PROJECT1.ppt (Observer) ธรรมชาติของโครงการซอฟต์แวร์ SW PROJECT1.ppt ธรรมชาติของโครงการซอฟต์แวร์ SW PROJECT1.ppt 7. รูปแบบและกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ รูปแบบและกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 8. การจัดองค์การของโครงการ การจัดองค์การของโครงการ 9. การประเมินโครงการ EARN VALUE การประเมินโครงการ EARN VALUE การประเมินโครงการ EARN VALUE 10. การวางแผน การวางแผน 11. การจัดตารางการทำงาน 12. การประมาณการขนาดและต้นทุน การประมาณการขนาดและต้นทุน

3 INTRO-SW-PROJECT3 คต. 441 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ การจัดการโครงการ (CS 441 Software Project Management) 3 Credit (3-0) 13. การบริหารทรัพยากร 14. การตรวจสอบและควบคุม 15. การบริหารความเสี่ยง 16. การจัดการคอนฟิกกูเลชันของ ซอฟต์แวร์ 17. การจัดการคุณภาพของ ซอฟต์แวร์

4 INTRO-SW-PROJECT4 คต. 441 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ การจัดการโครงการ (CS 441 Software Project Management) 3 Credit (3-0) 18. ปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ ทางซอฟต์แวร์ ปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ ทางซอฟต์แวร์ ปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ ทางซอฟต์แวร์ 19. เครื่องมือในการบริหาร โครงการ เครื่องมือในการบริหาร โครงการ เครื่องมือในการบริหาร โครงการ 20. วิเคราะห์กรณีศึกษา โครงการซอฟต์แวร์ต่างๆ Software Metrics 20. วิเคราะห์กรณีศึกษา โครงการซอฟต์แวร์ต่างๆ Software Metrics SWD-PROCESS.doc Software Metrics Software Metrics SWD-PROCESS.doc

5 INTRO-SW-PROJECT5 การ ทำ ~30 % - 40% ขั้นตอ น 2 การ จัดทำ และ พัฒนา ซอฟต์ แวร์ แนวทางการบริหารจัดการโครงการที่ดี (Scope = Resources + Time)  INFORMATION  Hardware/ Software Of Computer and Network  People ware  BUSINESS RULE / ACTS:- Structured Rules / Code of Conducts/ ETHICS Digital Firms ขับ เคลื่อน ห่วงโซ่ คุณค่า 1 Softwar e Back Bone ขับเคลื่อ นห่วงโซ่ คุณค่า 2 กระบวน งาน ICT ขับ เคลื่อน ห่วงโซ่ คุณค่า 3 กำหนดกรอบ เวลา ….>  BUDGETS แกนตั้งการสร้างความ พร้อม จัดสรรทรัพยารที่ จำกัดของโครงการ CSF of ICT Infrastructure (CBIS/ TBIS) คือ >> บรรลุแผน ICT ขับเคลื่อน ห่วงโซ่ คุณค่า 4 ส่งเสริม สนับสนุน และ ผลักดัน การบริหาร จัดการที่ดี ตามแผน แม่บท ICT / SISP การแก้ไข ปิด โครงการ ~-30% -10% ขั้นตอน 3 การทดสอบและปรัป ระบบ ฝึกอบรม ใช้งาน และจัดการ ศูนย์ข้อมูล. เพื่อ MA ขั้นตอน 1 การคิด ~40% -50% ขั้นตอน 1 การศึกษ า วิเคราะห์และออก แบบเป้า ประสงค์ กระบวนง านและ ข้อมูล ทบทว น ขอบเขต การบริหาร โครงการไอ ทีที่ดี GoalsGoalsArchitecture BusinessBusinessProcessArchitecture DataDataArchitecture ApplicationApplicationArchitecture ICTICT Infrastructure InfrastructureArchitecture ICTICT Good Governance Architecture ออกแบบ


ดาวน์โหลด ppt INTRO-SW-PROJECT1 คต. 441 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ PHASE 3 การจัดการโครงการ (CS 441 Software Project Management) 3 Credit (3-0) เนื้อหารายวิชา Course.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google