งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว สำนักชลประทานที่ 6 กรมชลประทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว สำนักชลประทานที่ 6 กรมชลประทาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว สำนักชลประทานที่ 6 กรมชลประทาน

3 ระดับและปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำลำปาว 2547 2546 2543 2545 2542 ม. รทก. ระดับเก็บกักปกติ ( ปริมาณน้ำ 1,430 ล้าน ลบ. ม.) 2548 2549 2541 2544 ม. ค. ก. พ. มี. ค. เม. ย. พ. ค. มิ. ย. ก. ค. ส. ค. ก. ย. ต. ค. พ. ย. ธ. ค. 1,700 1,430 1,200 990 800 630 500 395 310 240 ล้าน ลบ. ม. ระดับน้ำวันนี้ +159.61 ม. รทก. ปริมาณ 915.9 ล้าน ลบ. ม. 2550

4 แผน มิ. ย. ก. ค. ส. ค. ก. ย. ต. ค. พ. ย. ธ. ค. ม. ค. ก. พ. มี. ค. เม. ย. พ. ค. การส่งน้ำฤดูฝน การส่งน้ำฤดูแล้ง หยุดส่งน้ำและการส่งน้ำขังคลอง สำหรับการเลี้ยงปลา – กุ้ง RMC. กม.0+000-23+484 บ้านคำแมด LMC. กม.0+000-4+650 บ้านปลาเค้าน้อย แผนส่งน้ำฤดูฝน แผนส่งน้ำฤดูแล้ง แผนการส่งน้ำประจำปี ของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว 20 15 11 20

5 พื้นที่ปลูกพืชฤดูฝน ปี 2549 รวมทั้งสิ้น 298,306 ไร่ ในเขต โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว อ. เมือง ข้าว 87,843 ไร่ พืชไร่ พืชผัก 36 ไร่ บ่อปลา บ่อกุ้ง 2,569 ไร่ รวม 90,448 ไร่ อ. ยางตลาด ข้าว 74,463 ไร่ พืชไร่ พืชผัก 37 ไร่ บ่อปลา บ่อกุ้ง 4,797 ไร่ รวม 79,297 ไร่ อ. กมลาไสย ข้าว 85,812 ไร่ พืชไร่ พืชผัก - ไร่ บ่อปลา บ่อกุ้ง 253 ไร่ รวม 86,065 ไร่ กิ่ง อ. ฆ้องชัย ข้าว 24,470 ไร่ พืชไร่ พืชผัก - ไร่ บ่อปลา บ่อกุ้ง 26 ไร่ รวม 42,496 ไร่

6 รายงานการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2549/2550 ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จ. กาฬสินธุ์ ฝ่ายส่งน้ำ ฯที่ ข้าว ( ไร่ ) พืชไร่ ( ไร่ ) พืชผัก ( ไร่ ) บ่อปลา ( ไร่ ) บ่อกุ้ง ( ไร่ ) รวม ( ไร่ ) 2 34,72 36984012,624 37,82 5 3 35,58 1110622672,109 38,12 9 4 21,12 81,2426972961,035 24,39 8 5 24,50 811113123- 24,77 3 6 35,06 04395117 35,62 1 7 33,96 5--198- 34,16 3 8 23,01 7--112- 23,12 9 9 27,99 69-5- 28,01 0 รวม 235,9 781,5459371,8135,775 246,04 8

7 รายงานการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2549/2550 ( แยกเป็นราย อำเภอ ) ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จ. กาฬสินธุ์ อำเภอ ข้าว ( ไ ร่ ) พืชไร่ ( ไร่ ) พืชผัก ( ไร่ ) บ่อปลา ( ไร่ ) บ่อกุ้ง ( ไร่ ) รวม ( ไร่ ) เมือง 59, 6 3 91,4117866191,141 63,59 6 ยาง ตลาด 60, 3 7 81141488714,634 66,14 5 กมลา ไสย 78,32178,321203254- 78,59 8 กิ่ง อ. ฆ้อง ชัย 37,64037,640--69- 37,70 9 รวม 235,9 7 81,5459371,8135,775 246,0 48

8 กิ่งอ. สามชัย อ. สหัส ขันธ์ อ. หนอง กุงศรี พื้นที่ 52,115 ไร่ ปลูก 66,145 ไร่ พื้นที่ 58,423 ไร่ ปลูก 63,596 ไร่ พื้นที่ 64,733 ไร่ ปลูก 78,598 ไร่ พื้นที่ 27,499 ไร่ ปลูก 37,709 ไร่ แสดงพื้นที่ ส่งน้ำฤดูแล้งปี 2549 / 2550 ตามศักยภาพของโครงการฯที่สามารถส่งน้ำได้ รวมทั้งสิ้น 202,770 ไร่ ( พื้นที่ปลูกจริง 246,048 ไร่ )

9 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ( กรณีชดเชย ) ช่วยเหลือการเพาะปลูก พืชฤดูแล้ง ปี พ. ศ. 2549/2550 ในเขต โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว 1. ในเขต อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 14 เครื่อง 2. ในเขต อำเภอยางตลาดจำนวน 4 เครื่อง 3. ในเขต กิ่งอำเภอ ฆ้องชัยจำนวน 9 เครื่อง 4. ในเขต อำเภอกมลาไสยจำนวน 25 เครื่อง ( ช่วยเหลือพื้นที่ 18,427 ไร่ ) รวม 52 เครื่อง

10

11 การใช้น้ำอย่างประหยัดให้เกิดประโยชน์ สูงสุด ในช่วงฤดูแล้ง 1. เกษตรกรควรปลูกพืชชนิดที่ใช้น้ำน้อยและมีพื้นที่อยู่ใกล้ แหล่งน้ำ 2. ปิดกั้นเก็บกักน้ำในแปลงนาไม่ให้เกิดการรั่วไหลสูญเสีย 3. จัดให้มีการหมุนเวียนรอบเวร การใช้น้ำ ทั้งนี้เพื่อให้น้ำ แพร่กระจายทั่วถึงทั้งต้นคลองและปลายคลอง 4. เกษตรกรควรขุดลอกตะกอนดินและวัชพืชที่ขวางทางน้ำ เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก 5. เกษตรกรควรงด หรือทำการเพาะเลี้ยงกุ้ง และลี้ยงปลา ให้ น้อยกว่าปกติ เพื่อป้องกันการเสียหาย 6. หาวิธีที่จะนำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้อีก เช่น น้ำทิ้งจากบ่อปลา บ่อกุ้ง นำมารดน้ำต้นไม้ได้อีก 7. การให้น้ำแก่พืชบางชนิด อาจเลือกใช้วิธีให้น้ำ แบบน้ำหยด หรือใช้ระบบ Sprinkler 8. ในภาวะภัยแล้งที่รุนแรงเกษตรควรลดหรืองดพื้นที่การเกษตร ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการเสี่ยงต่อการลงทุน

12 แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในช่วงฤดูแล้ง 1. สำรวจพื้นที่ ที่ประสบภัยแล้งเพื่อเป็นข้อมูลในการ แก้ไขปัญหา 2. ประชาสัมพันธ์ให้เกิดจิตสำนึกในการใช้น้ำอย่าง ประหยัด 3. การใช้เครื่องสูบน้ำช่วยเหลือตลอดจนการขนย้าย น้ำโดยรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำ 4. การสำรวจขุดเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ 5. การผันน้ำจากแหล่งน้ำหนึ่งไปยังอีกแหล่งน้ำหนึ่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 6. มีการขุดลอกหนองน้ำ, สระน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำในฤดู ฝน 7. มีการวางแผน ใช้น้ำจากแต่ละแหล่งน้ำ อย่าง เหมาะสม 8. การขอทำฝนหลวงในสภาพอากาศที่อำนวย เหมาะ กับการทำฝนเทียม


ดาวน์โหลด ppt โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว สำนักชลประทานที่ 6 กรมชลประทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google