งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TEAM WORK.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TEAM WORK."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TEAM WORK

2 Team Work การทำงานที่บุคคลหลายคนมาทำงานร่วมกันโดย
มีความคิด ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำงาน เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน อย่างประสานสอดคล้อง มีความพึงพอใจในการทำงานร่วมกัน สามารถผลิตสินค้า และบริการที่มีคุณภาพสูง

3 TEAM WORK T = Trust ความไว้ใจ / เชื่อใจ E = Empathy เข้าใจ / เห็นใจ
T = Trust ความไว้ใจ / เชื่อใจ E = Empathy เข้าใจ / เห็นใจ A = Agreement ความเห็นร่วมกัน M = Mutual Benefit ผลประโยชน์ร่วมกัน

4 W = Willingness ความเต็มใจ
O = Opportunity ให้โอกาสกับทุกคนในทีม R = Recognition การยอมรับซึ่งกันและกัน K = Knowledge Transfer การแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน

5 พื้นฐานแรกของทีม คือ เข้าใจพื้นฐานธรรมชาติของคน ว่ามี การรับรู้ ต่างกัน ประสบการณ์ ต่างกัน ค่านิยม ต่างกัน

6 ดังนั้น 1 จงยินดีที่เราแตกต่างกัน ไม่เกิดความรู้สึกโกรธ
1 จงยินดีที่เราแตกต่างกัน ไม่เกิดความรู้สึกโกรธ 2 การต่างกันทำให้เกิดแง่คิด และแนวทางที่ดีในการทำงาน 3 เมื่อเกิดปัญหา ต้องหาต้นตอของความคิดที่ต่าง และจัดการประนีประนอม 4 แม้เราจะต่างกัน แต่เราสามารถทำงานร่วมกันได้ ถ้ารับฟังกัน และยอมรับความสามารถของคนแต่ละด้านซึ่งจะนำไปสู่พลังกลุ่ม (synergy) ไม่ก่อให้เกิดคนพิการ และตัวเราเองไม่เป็นคนพิการ

7 ประเภทของคนพิการ ตาบอด >> ไม่รู้ไม่ชี้
หูหนวก >> ไม่สนใจฟัง เป็นใบ้ >> ไม่พูดอะไรทั้งสิ้น เห็นอะไรไม่ดีก็่ไม่บอก ไม่แสดงความคิดเห็น เบี้ยว >> ไม่ยอมทำงานซะเฉยๆ เป็นอัมพาต >> เอาตัวรอดไม่ยอมทำอะไรเลย


ดาวน์โหลด ppt TEAM WORK.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google