งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TEAM WORK. Team Work  การทำงานที่บุคคลหลายคนมา ทำงานร่วมกันโดย  มีความคิด ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำงาน  เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน  อย่างประสานสอดคล้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TEAM WORK. Team Work  การทำงานที่บุคคลหลายคนมา ทำงานร่วมกันโดย  มีความคิด ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำงาน  เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน  อย่างประสานสอดคล้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TEAM WORK

2 Team Work  การทำงานที่บุคคลหลายคนมา ทำงานร่วมกันโดย  มีความคิด ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำงาน  เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน  อย่างประสานสอดคล้อง  มีความพึงพอใจในการทำงาน ร่วมกัน  สามารถผลิตสินค้า และบริการที่ มีคุณภาพสูง

3 TEAM WORK  T = Trust ความไว้ใจ / เชื่อใจ  E = Empathy เข้าใจ / เห็นใจ  A = Agreement ความเห็นร่วมกัน  M = Mutual Benefit ผลประโยชน์ ร่วมกัน

4  W = Willingness ความเต็มใจ  O = Opportunity ให้โอกาสกับทุก คนในทีม  R = Recognition การยอมรับซึ่งกัน และกัน  K = Knowledge Transfer การ แลกเปลี่ยนความรู้ และ ประสบการณ์ในการทำงาน

5 พื้นฐานแรกของทีม คือ  เข้าใจพื้นฐานธรรมชาติของคน ว่ามี  การรับรู้ ต่างกัน  ประสบการณ์ ต่างกัน  ค่านิยม ต่างกัน

6 ดังนั้น  1 จงยินดีที่เราแตกต่างกัน ไม่เกิด ความรู้สึกโกรธ  2 การต่างกันทำให้เกิดแง่คิด และ แนวทางที่ดีในการทำงาน  3 เมื่อเกิดปัญหา ต้องหาต้นตอของ ความคิดที่ต่าง และจัดการ ประนีประนอม  4 แม้เราจะต่างกัน แต่เราสามารถ ทำงานร่วมกันได้ ถ้ารับฟังกัน และ ยอมรับความสามารถของคนแต่ละด้าน ซึ่งจะนำไปสู่พลังกลุ่ม (synergy) ไม่ ก่อให้เกิดคนพิการ และตัวเราเองไม่เป็น คนพิการ

7 ประเภทของคนพิการ  ตาบอด >> ไม่รู้ไม่ชี้  หูหนวก >> ไม่สนใจฟัง  เป็นใบ้ >> ไม่พูดอะไรทั้งสิ้น เห็น อะไรไม่ดีก็่ไม่บอก ไม่แสดงความ คิดเห็น  เบี้ยว >> ไม่ยอมทำงานซะเฉยๆ  เป็นอัมพาต >> เอาตัวรอดไม่ยอม ทำอะไรเลย


ดาวน์โหลด ppt TEAM WORK. Team Work  การทำงานที่บุคคลหลายคนมา ทำงานร่วมกันโดย  มีความคิด ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำงาน  เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน  อย่างประสานสอดคล้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google