งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำเนิด ระบบสุริยะ. เข้าใจวิวัฒนาการของระบบ สุริยะและกาแล็กซี ปฏิสัมพันธ์ ภายในระบบสุริยะและผลต่อ สิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการ สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำเนิด ระบบสุริยะ. เข้าใจวิวัฒนาการของระบบ สุริยะและกาแล็กซี ปฏิสัมพันธ์ ภายในระบบสุริยะและผลต่อ สิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการ สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำเนิด ระบบสุริยะ

2 เข้าใจวิวัฒนาการของระบบ สุริยะและกาแล็กซี ปฏิสัมพันธ์ ภายในระบบสุริยะและผลต่อ สิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการ สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยา ศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์

3 - นักเรียนบอกความหมายของทฤษฎี บิกแบงได้ - นักเรียนอธิบายการเกิดและ วิวัฒนาการของระบบ สุริยะและ จักรวาลได้

4 นักเรียนคิดว่าจักรวาลมีโอกาสดับ สูญได้หรือไม่และมีโอกาสเกิด จักรวาลต่าง ๆ ได้อีกหรือไม่ เพราะ เหตุใด

5 นักเรียนคิดว่าระบบสุริยะการจาก กระบวนการใด

6 นักเรียนคิดว่าวัตถุต่าง ๆ ในระบบ สุริยะมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

7 ระยะเวลา 3 ชั้วโมง

8 1. แบบทดสอบก่อนเรียน 2. แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 3. แบบคำถาม 4. แบบทดสอบหลังเรียน 5. แบบตรวจผลงานนักเรียน

9 การวัดผล ประเมินผลด้าน วิธีการวัดเครื่องมือวัดเกณฑ์การผ่าน 1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ 1. วัดจาก แบบทดสอบก่อน - หลังเรียน 1. แบบทดสอบ ก่อน - หลังเรียน 1. ตอบคำถามถูก มากกว่าหรือ เท่ากับ 60% ข้อ ขึ้น 2. วัดจากการตอบ คำถามในแบบ คำถาม 2. แบบคำถาม 2. ตอบคำถามถูก มากกว่าหรือ เท่ากับ 60% ขึ้น ไป 2. ด้านทักษะ กระบวนการ ประเมินจาก ทักษะการทดลอง การออกแบบการ ทดอง แบบประเมินด้าน ทักษะการทำงาน ได้คะแนนในระดับ 2 ขึ้นไป 3. ด้าน คุณลักษณะที่พึง ประสงค์ การสังเกต พฤติกรรมความ สนใจ และตั้งใจ เรียน แบบสังเกต พฤติกรรมความ สนใจและตั้งใจ เรียน ได้คะแนนในระดับ 2 ขึ้นไป

10 หนังสือเรียนวิชา โลก ดาราศาสตร์และ อวกาศ ของ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี URL: http://www.thaigoodview.com/libr ary/studentshow/st2545/4-5/no31- 39/born.html http://www.thaigoodview.com/libr ary/studentshow/st2545/4-5/no31- 39/born.html URL: http://web1.dara.ac.th/daraastro/d ata/SolarSystem/SolarSystemB.htm http://web1.dara.ac.th/daraastro/d ata/SolarSystem/SolarSystemB.htm


ดาวน์โหลด ppt การกำเนิด ระบบสุริยะ. เข้าใจวิวัฒนาการของระบบ สุริยะและกาแล็กซี ปฏิสัมพันธ์ ภายในระบบสุริยะและผลต่อ สิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการ สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google