งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกภพและจักรวาล การกำเนิดระบบสุริยะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกภพและจักรวาล การกำเนิดระบบสุริยะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกภพและจักรวาล การกำเนิดระบบสุริยะ

2 มาตรฐานการเรียนรู้ เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะและกาแล็กซี ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

3 จุดประสงค์การเรียนรู้
- นักเรียนบอกความหมายของทฤษฎีบิกแบงได้ - นักเรียนอธิบายการเกิดและวิวัฒนาการของระบบ สุริยะและจักรวาลได้

4 คำถามสร้างพลังคิด นักเรียนคิดว่าจักรวาลมีโอกาสดับสูญได้หรือไม่และมีโอกาสเกิดจักรวาลต่าง ๆ ได้อีกหรือไม่ เพราะเหตุใด

5 คำถามประจำหน่วย นักเรียนคิดว่าระบบสุริยะการจากกระบวนการใด

6 คำถามประจำบท นักเรียนคิดว่าวัตถุต่าง ๆ ในระบบสุริยะมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

7 ระยะเวลาและเครื่องมือในการประเมินผล
ระยะเวลา 3 ชั้วโมง

8 เครื่องมือวัดและประเมินผล
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน แบบคำถาม แบบทดสอบหลังเรียน แบบตรวจผลงานนักเรียน

9 การวัดและการประเมินผล
การวัดผลประเมินผลด้าน วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การผ่าน 1.ด้านความรู้ความเข้าใจ 1.วัดจากแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 1. แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 1. ตอบคำถามถูกมากกว่าหรือเท่ากับ 60% ข้อขึ้น 2.วัดจากการตอบคำถามในแบบคำถาม 2.แบบคำถาม 2. ตอบคำถามถูกมากกว่าหรือ เท่ากับ 60%ขึ้นไป 2. ด้านทักษะกระบวนการ ประเมินจากทักษะการทดลอง การออกแบบการทดอง แบบประเมินด้านทักษะการทำงาน ได้คะแนนในระดับ 2 ขึ้นไป 3. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การสังเกตพฤติกรรมความสนใจ และตั้งใจเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมความสนใจและตั้งใจเรียน

10 แหล่งข้อมูล หนังสือเรียนวิชา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ของ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี URL: URL:


ดาวน์โหลด ppt เอกภพและจักรวาล การกำเนิดระบบสุริยะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google