งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบของ คอมพิวเตอร์ โดย นายธีระพงษ์ มะลัยทิพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบของ คอมพิวเตอร์ โดย นายธีระพงษ์ มะลัยทิพย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบของ คอมพิวเตอร์ โดย นายธีระพงษ์ มะลัยทิพย์

2 หลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ Computer เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยใน การทำงาน เช่น - ด้านคำนวณค่าทางคณิตศาสตร์ - การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ - การเปรียบเทียบข้อมูลและช่วยในการ ตัดสินใจ - การทำงานด้านตรรกศาสตร์ - การออกแบบและสร้างสรรค์งานทางด้าน กราฟิก คอมพิวเตอร์ Computer เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยใน การทำงาน เช่น - ด้านคำนวณค่าทางคณิตศาสตร์ - การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ - การเปรียบเทียบข้อมูลและช่วยในการ ตัดสินใจ - การทำงานด้านตรรกศาสตร์ - การออกแบบและสร้างสรรค์งานทางด้าน กราฟิก

3 ป้อนข้อมูลผ่านทาง หน่วยรับเข้า แปลงเป็นสัญญาณ ดิจิทัล ในรูป เลขฐานสอง เป็นรหัสแทน จำนวนอักขระ เป็นคำสั่งใน การทำงาน คำสั่งถูกส่งไปยังหน่วย ประมวลผลกลาง จัดเก็บใน หน่วยความจำหลัก แสดงผลไปยัง หน่วยส่งออก หลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์

4 องค์ประกอบของ คอมพิวเตอร์ ผลหน่วย ประมวล กลาง หน่วย ความ จำหลัก หน่วย ส่งออก หน่วย ความ จำรอง หน่วย รับเข้า

5 องค์ประกอบของ ระบบสารสนเทศ บุคลากร ฮาร์ดแ วร์ ซอฟต์แวร์ข้อมูล ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน

6 1. หน่วยรับเข้า ทำหน้าที่ รับข้อมูลคำสั่งจากภายนอกหรือจาก ผู้ใช้เข้ามา เพื่อส่งต่อไปยังหน่วยประมวลผล กลางให้ทำการประมวลผลต่อไป

7 2. หน่วยประมวลผล กลาง ทำหน้าที่ เป็นศูนย์กลางการประมวลผล คำนวณและควบคุมการทำงานต่างๆ ในระบบ คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยส่วน สำคัญ 3 ส่วน คือ - หน่วยควบคุม - หน่วยคำนวณและ ตรรกะ - รีจีสเตอร์ ประกอบด้วยส่วน สำคัญ 3 ส่วน คือ - หน่วยควบคุม - หน่วยคำนวณและ ตรรกะ - รีจีสเตอร์

8 3. หน่วยความจำหลัก ทำหน้าที่ เป็นหน่วยเก็บข้อมูลก่อนนำไป ประมวลผล เก็บคำสั่งของโปรแกรมขณะใช้ งาน และเก็บผลลัพธ์ก่อนนำไปแสดงผล ๑.หน่วยความจำแบบรอม ๒.หน่วยความจำแบบแรม ทำหน้าที่ เป็นหน่วยเก็บข้อมูลก่อนนำไป ประมวลผล เก็บคำสั่งของโปรแกรมขณะใช้ งาน และเก็บผลลัพธ์ก่อนนำไปแสดงผล ๑.หน่วยความจำแบบรอม ๒.หน่วยความจำแบบแรม

9 รอม ( Read Only Memory : ROM )

10

11 แรม ( Random Access Memory : RAM )

12 4. หน่วยความจำรอง ทำหน้าที่ เก็บข้อมูลรอง สามารถเก็บข้อมูลได้ ตลอดไป

13 5. หน่วยส่งออก ทำหน้าที่ แสดงผลลัพธ์ ให้ผู้ใช้สามารถเห็น และรับรู้ได้ตามต้องการ


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบของ คอมพิวเตอร์ โดย นายธีระพงษ์ มะลัยทิพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google