งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พนักงานเจ้าหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ ใครเป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ ตาม พระราชบัญญัติ เครื่องสำอางบ้าง ? ใครเป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ ตาม พระราชบัญญัติ เครื่องสำอางบ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พนักงานเจ้าหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ ใครเป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ ตาม พระราชบัญญัติ เครื่องสำอางบ้าง ? ใครเป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ ตาม พระราชบัญญัติ เครื่องสำอางบ้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พนักงานเจ้าหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ ใครเป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ ตาม พระราชบัญญัติ เครื่องสำอางบ้าง ? ใครเป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ ตาม พระราชบัญญัติ เครื่องสำอางบ้าง ?

3 ลักษณะการโฆษณาเครื่องสำอางลักษณะการโฆษณาเครื่องสำอาง การโฆษณาเครื่องสำอาง  กฎหมายมิได้กำหนดให้ต้องยื่นขอ อนุญาต  ต้องโฆษณาอยู่ในขอบเขตของ กฎหมาย

4 ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ. ศ. 2535 มาตรา 37 “ ให้นำบทบัญญัติของ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคใน ส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคใน ด้านการโฆษณา มาใช้บังคับแก่การ โฆษณาเครื่องสำอางโดยอนุโลม โดยให้ ถือว่า อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค เป็นอำนาจของ รัฐมนตรีและให้ถือว่าอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเป็น อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ”

5 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ. ศ. 2522  การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็น การไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคม เป็นส่วนรวม  การโฆษณาจะต้องไม่กระทำด้วยวิธีการ อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร่างกาย หรือจิตใจ หรืออันอาจก่อให้เกิดความ รำคาญแก่ผู้บริโภค ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6 ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อ ผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิด ผลเสียต่อสังคม ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดใน สาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้า ข้อความที่สนับสนุนให้เกิดการกระทำผิด กฎหมายหรือศีลธรรม ข้อความที่ทำให้เกิดความแตกแยกหรือ เสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน ข้อความอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

7 ข้อความที่ใช้ในการโฆษณาที่บุคคล ทั่วไปสามารถรู้ได้ว่าเป็นข้อความที่ไม่ อาจเป็นความจริงได้โดยแน่แท้ ไม่ จัดเป็นข้อความที่ต้องห้ามในการ โฆษณา

8 แนวทางการพิจารณาการ โฆษณาเครื่องสำอาง เป็นเท็จหรือไม่ เกินจริงหรือไม่ ทำให้เข้าใจผิดสาระสำคัญของ เครื่องสำอางหรือไม่ หากมีการอ้างรายงานทางวิชาการ ผลการวิจัย ต้องพิสูจน์ได้ว่าข้อความนั้นเป็น จริง หากมีการโฆษณาเปรียบเทียบต้องมี หลักฐานพิสูจน์ได้

9 ข้อพิจารณาตามวัตถุประสงค์การใช้ ผลิตภัณฑ์ ยายา บำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกัน โรค มีผลต่อโครงสร้าง หรือ การทำหน้าที่ ใดๆ ของร่างกาย เครื่องสำอางเครื่องสำอาง เพื่อความสะอาด สวยงาม หรือ สุขอนามัยที่ดี ไม่มีผลต่อ โครงสร้าง หรือการ ทำหน้าที่ใดๆ ของ ร่างกาย

10 ดุลย พินิจ เหตุผ ล กฎหม าย เหตุผลใคร ผู้ประกอบการ หรือ เจ้าหน้าที่ เปลี่ยนไปตามแต่ ละสถานการณ์ และหลักฐานที่มี แตกต่างกันแต่ ละบุคคลขึ้นกับ ความรู้ ทัศนคติ ค่อนข้างคงที่ และ ชัดเจน

11 เมื่อความเห็นไม่ตรงกันแล้วใครเป็น ผู้มีอำนาจตัดสิน ผู้มีอำนาจในการเปรียบเทียบคดีเกี่ยวกับ โฆษณาตาม พระราชบัญญัติคุ้มครอง ผู้บริโภค พ. ศ. 2522 มีดังนี้  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  ผู้อำนวยการสำนักควบคุมเครื่องสำอางและ วัตถุอันตราย

12 ระดับภูมิภาคเฝ้าระวังอย่างไรระดับภูมิภาคเฝ้าระวังอย่างไร

13

14

15 www.themegallery.com

16 การลงข้อมูลแบบบันทึกเฝ้าระวัง โฆษณาเครื่องสำอาง หัวข้อเรื่อง  ผลิตภัณฑ์อะไร  ลักษณะที่สงสัยว่าไม่ถูกต้อง “ โฆษณาครีมหน้าขาว ABC แสดงสรรพคุณ การรักษาเป็นยา ” “ โลชั่น DEF แสดงสรรพคุณเปลี่ยนแปลง โครงสร้างของร่างกาย ” “ สบู่ GHI แสดงสรรพคุณโอ้อวดเกินจริง ”

17 ข้อความที่สงสัย ลอกข้อความที่สงสัยว่าผิดกฎหมาย การลงข้อมูลแบบบันทึกเฝ้าระวัง โฆษณาเครื่องสำอาง

18 การตรวจสอบ ( จนท. ระดับอำเภอ ) – ประเด็นที่ผิด – โยงเข้ามาตราไหน การลงข้อมูลแบบบันทึกเฝ้าระวัง โฆษณาเครื่องสำอาง

19 การดำเนินการ เก็บสิ่งพิมพ์ออกจากสถานที่จำหน่าย ถ่ายภาพบันทึกหลักฐาน สถานที่วางสิ่งพิมพ์ ติดตามเฝ้าระวังซ้ำอีกใน............... เดือน จัดเวทีในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้อง รวมรวมหลักฐานเพิ่มเติม และส่งเรื่องดำเนินคดี การลงข้อมูลแบบบันทึกเฝ้าระวัง โฆษณาเครื่องสำอาง

20


ดาวน์โหลด ppt พนักงานเจ้าหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ ใครเป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ ตาม พระราชบัญญัติ เครื่องสำอางบ้าง ? ใครเป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ ตาม พระราชบัญญัติ เครื่องสำอางบ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google