งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 10/2552 เรื่อง ประเภท ขนาด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ของแต่ละประเภทกิจการ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 10/2552 เรื่อง ประเภท ขนาด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ของแต่ละประเภทกิจการ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 10/2552 เรื่อง ประเภท ขนาด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ของแต่ละประเภทกิจการ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 ธันวาคม 2552

2 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2543 ลงวันที่ สิงหาคม พ.ศ เรื่อง ประเภท ขนาด และเงื่อนไขของกิจการที่จะให้การส่งเสริมการลงทุน ประกาศนี้มีผลใช้บังคับสำหรับคำขอรับการส่งเสริมที่ยื่นตั้งแต่วันที่ กันยายน พ.ศ เป็นต้นไป

3 สรุปสาระสำคัญ บรรดาประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนทุกฉบับที่อ้างถึงประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2543 เรื่อง ประเภท ขนาด และเงื่อนไขของกิจการที่จะให้การส่งเสริมการลงทุน ให้ถือว่าเป็นการอ้างถึงประกาศฉบับนี้

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
 ประเภทกิจการตามที่กำหนดไว้ เป็นกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน (ตามบัญชีประเภทกิจการท้ายประกาศนี้) - หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร (21 กิจการ) - หมวด 2 เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน (19 กิจการ) - หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา (16 กิจการ) - หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง (20 กิจการ) - หมวด 5 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า (9 กิจการ) - หมวด 6 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก (16 กิจการ) - หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค (28 กิจการ)

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
 กำหนดขนาดการลงทุนของแต่ละโครงการขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) สำหรับทุกประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน  กำหนดเงื่อนไขสำหรับโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามที่กำหนดในแต่ละประเภทกิจการนั้น (ตามแนบท้ายบัญชีประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม)

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
 สิทธิและประโยชน์สำหรับโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน เว้นแต่ที่มีการกำหนดไว้เป็นการเฉพาะในบัญชีท้ายประกาศนี้  สำหรับกิจการที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามข้อ 6 ของประกาศฯ ฉบับนี้

7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
 สำหรับกิจการที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ตามข้อ 7 ของประกาศฯ ฉบับ  สำหรับกิจการอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 4/ ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

8 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
 โครงการที่ยื่นคำขอรับการส่งเสริมหรือได้รับการส่งเสริมการลงทุนก่อนวันที่ 14 กันยายน พ.ศ ทุกประเภทกิจการ หากยังไม่ได้ใช้สิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากร ก่อนวันที่ 14 กันยายน พ.ศ จะขอเปลี่ยนประเภทกิจการตามที่กำหนดใหม่ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดใหม่ในประเภทกิจการนั้น ๆ ก็ได้ โดยให้ยื่นขอต่อสำนักงานภายในวันที่ ธันวาคม พ.ศ. 2552

9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 10/2552 เรื่อง ประเภท ขนาด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ของแต่ละประเภทกิจการ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google