งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุน ที่ 10/2552 เรื่อง ประเภท ขนาด เงื่อนไข และสิทธิ ประโยชน์ของแต่ละประเภทกิจการ ที่ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุน ที่ 10/2552 เรื่อง ประเภท ขนาด เงื่อนไข และสิทธิ ประโยชน์ของแต่ละประเภทกิจการ ที่ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุน ที่ 10/2552 เรื่อง ประเภท ขนาด เงื่อนไข และสิทธิ ประโยชน์ของแต่ละประเภทกิจการ ที่ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 ธันวาคม 2552

2 2 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุนที่ 2/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ. ศ. 2543 เรื่อง ประเภท ขนาด และเงื่อนไขของ กิจการที่จะให้การส่งเสริมการลงทุน ประกาศนี้มีผลใช้บังคับสำหรับคำขอรับการ ส่งเสริมที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน พ. ศ. 2552 เป็นต้นไป

3 3 สรุปสาระสำคัญ บรรดาประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ทุกฉบับที่อ้างถึงประกาศคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุนที่ 2/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ. ศ.2543 เรื่อง ประเภท ขนาด และเงื่อนไข ของกิจการที่จะให้การส่งเสริมการลงทุน ให้ถือ ว่าเป็นการอ้างถึงประกาศฉบับนี้

4 4  ประเภทกิจการตามที่กำหนดไว้ เป็น กิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน ( ตาม บัญชีประเภทกิจการท้ายประกาศนี้ ) - หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร (21 กิจการ ) - หมวด 2 เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูล ฐาน (19 กิจการ ) - หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา (16 กิจการ ) - หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และ อุปกรณ์ขนส่ง (20 กิจการ ) - หมวด 5 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ เครื่องใช้ไฟฟ้า (9 กิจการ ) - หมวด 6 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ กระดาษ และ พลาสติก (16 กิจการ ) - หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค (28 กิจการ ) การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ

5 5  กำหนดขนาดการลงทุนของแต่ละ โครงการขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท ( ไม่ รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ) สำหรับทุก ประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน  กำหนดเงื่อนไขสำหรับโครงการที่ได้รับการ ส่งเสริมการลงทุนตามที่กำหนดในแต่ละ ประเภทกิจการนั้น ( ตามแนบท้ายบัญชี ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ) การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ

6 6  สิทธิและประโยชน์สำหรับโครงการที่ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ. ศ. 2543 เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริม การลงทุน เว้นแต่ที่มีการกำหนดไว้เป็นการ เฉพาะในบัญชีท้ายประกาศนี้  สำหรับกิจการที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามข้อ 6 ของ ประกาศฯ ฉบับนี้ การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ

7 7  สำหรับกิจการที่มีความสำคัญและเป็น ประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษให้ได้รับสิทธิ และประโยชน์ ตามข้อ 7 ของประกาศฯ ฉบับ  สำหรับกิจการอิเล็กทรอนิกส์และ เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุนที่ 4/2549 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ. ศ. 2549 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ เครื่องใช้ไฟฟ้า การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ

8 8  โครงการที่ยื่นคำขอรับการส่งเสริมหรือ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนก่อนวันที่ 14 กันยายน พ. ศ. 2552 ทุกประเภทกิจการ หากยังไม่ได้ใช้สิทธิและประโยชน์ด้านภาษี อากร ก่อนวันที่ 14 กันยายน พ. ศ. 2552 จะ ขอเปลี่ยนประเภทกิจการตามที่กำหนดใหม่ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดใหม่ใน ประเภทกิจการนั้น ๆ ก็ได้ โดยให้ยื่นขอต่อ สำนักงานภายในวันที่ 30 ธันวาคม พ. ศ. 2552 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ

9 9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุน ที่ 10/2552 เรื่อง ประเภท ขนาด เงื่อนไข และสิทธิ ประโยชน์ของแต่ละประเภทกิจการ ที่ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google