งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อย.น้อย : เริ่มต้น และความคาดหวัง รวบรวมโดย...กฤษณา แป้นงาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อย.น้อย : เริ่มต้น และความคาดหวัง รวบรวมโดย...กฤษณา แป้นงาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อย.น้อย : เริ่มต้น และความคาดหวัง รวบรวมโดย...กฤษณา แป้นงาม

2 วิวัฒนาการ โครงการ อย.น้อย เริ่ม ปี 2546 ปี 2549 สสส. สนับสนุน การทำ เครือข่าย อย. น้อย เริ่มทำ จังหวัดละ 5 โรงเรียน ปี 2552 สนับสนุนการทำ โครงงานแก้ไข ปัญหาสุขภาพ

3 ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน ได้เรียนรู้การบริหารงาน การวางแผนทำงาน ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ได้บำเพ็ญประโยชน์ สร้าง ความภาคภูมิใจ ได้เรียนรู้การบริโภคอย่าง ปลอดภัย ได้รู้จักเพื่อนต่างสถาบัน เกิดเครือข่าย อย. น้อย ได้อะไร จากการ ทำ กิจกรรม

4 มีสมาชิกแกนนำ อย่างน้อย 1 คน ต่อ 1 ห้องเรียน มีสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 25% ของนักเรียน ทั้งหมด มีการจัดทำแผนงาน มีการประชุมกรรมการเป็น ประจำ โครงสร้างการดำเนินงาน อย.น้อย

5 การเผยแพร่ความรู้ในโรงเรียน การตรวจสอบอาหารโดยใช้ชุดทดสอบ การตรวจสอบภาชนะบรรจุ ฉลาก การ เก็บรักษา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การส่งเสริมสุขลักษณะของสถานที่ และ พฤติกรรมด้านสุขภาพของนักเรียน การรณรงค์ด้านการบริโภคผลิตภัณฑ์ สุขภาพอย่างเหมาะสม กิจกรรมในโรงเรียน

6 การนำกิจกรรมไปเชื่อมโยง กับวิชาที่เรียน การบูรณาการเข้าสู่การสอน การเชื่อมโยงกิจกรรม สู่การเรียนการสอน

7 การนำความรู้ไปใช้ใน ชีวิตประจำวัน เช่น การเลือกซื้อ การแนะนำความรู้ให้บุคคลในบ้าน การแยกแยะข้อมูลโฆษณา เป็น ต้น การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ใน บ้านเรือนตนเอง การบริโภคและกิจกรรมในบ้านเรือน

8 การตรวจสอบอาหาร ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ รอบโรงเรียน การตรวจสอบอาหารในตลาด การเผยแพร่ความรู้ในชุมชน เช่น ใช้หอกระจายข่าว วิทยุ ชุมชน ป้ายนิเทศ การรณรงค์ กิจกรรมที่ขยายผลสู่ชุมชน

9 การทำกิจกรรมร่วมกันระหว่าง โรงเรียนในเครือข่าย กิจกรรม อย. น้อย สอนน้อง การสร้างเครือข่าย อย.น้อย

10 การประเมินผล 25 49 เกิด กระบวน ความ ร่วมมือ เกิดความ สอดคล้อ ง เกิดการ เปลี่ยนแปลง นักเรียน เกิดการ เปลี่ยนแปลง ผู้ค้า / ร้านค้า เกิดการ ขยายผล อ. สุนทรี และคณะ

11 การประเมินผล 25 50 นักเรียนมี ทัศนคติด้าน เผยแพร่ ปชส. มากที่สุด รองลงมาคือ การตรวจสอบ และเฝ้าระวัง นักเรียนมีความรู้ ด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพ ไม่น้อย กว่าร้อยละ 60 นักเรียนเรียนรู้ จากครู สื่อ และ การลงมือปฏิบัติ อ. อนุชัย และคณะ

12 การประเมินผล 25 51 อ. ศิริเดช และคณะ ประเมิน พฤติกรรม การบริโภค การบูรณา การ สิ่งแวดล้อม คู่มือบูรณา การ ฐานการ พัฒนา 55.49 % มี พฤติกรรมเหมาะสม 100 % มีการบูร ณาการ 100 % บริโภค ปลอดภัยต่อ สิ่งแวดล้อม 90 % ครูใช้คู่มือ บูรณาการ ฐานการพัฒนามี 4 องค์ประกอบหลัก

13 แนวทางการใช้โรงเรียน อย. น้อย เป็น ฐานการพัฒนาและ ส่งเสริม พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ดี กำหนดวิสัยทัศน์ และมีการ บูรณา การความร่วมมือ ขับเคลื่อน ด้วย 4 ยุทธศาสตร์ นโยบายโรงเรียน บูรณาการการสอน ส่งเสริมและพัฒนา เครือข่าย รวมพลัง องค์ประก อบที่ 1 องค์ประก อบที่ 2

14 แนวทางการใช้โรงเรียน อย. น้อย เป็น ฐานการพัฒนาและ ส่งเสริม พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ดี ใช้ กระบวนการ คุณภาพ PDCA กำกับ ติดตาม และ ประเมินผล องค์ประก อบที่ 3 องค์ประก อบที่ 4

15 แนวทางดำเนินโครงการ อย.น้อย ปี 2553

16 ปี 2553 ไม่มีการประกวด จากส่วนกลาง เน้นสร้างเกณฑ์ มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย จัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ คู่มือการเรียน การสอน ส่งเสริมเครือข่าย ครูแกนนำ สนับสนุนสื่อและ งบประมาณ

17 การดำเนินการ ของจังหวัด อิสระ บรรลุเป้าหมาย ไม่จำกัดรูปแบบ

18 โครงการ อย.น้อย สสส. พัฒนาทักษะชีวิต ร่วมคิด แก้ปัญหาสุขภาพ งบ 7 ล้านบาท เป็นโครงการนำร่อง ทดลองใน 13 โรงเรียน ภาคละ 2 โรงเรียน และ กทม. 3 โรงเรียน เน้นการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

19 ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ข้อ 70 เด็ก เยาวชน..... ต้อง ได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษตาม สิทธิที่กฎหมายบัญญัติ และต้อง ได้รับโอกาสใน การพัฒนาทักษะ ชีวิต รู้เท่าทันสื่อ มีส่วนร่วมใน การคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้การ สื่อสารข้อมูล ต้องมีความเหมาะสม ตามวัยและสภาพของบุคคล เข้าถึง ได้ง่าย เข้าใจง่าย และสามารถ นำไปใช้ประโยชน์ได้

20 ทักษะชีวิต 1. การวิเคราะห์ วิจารณ์ 2. ความคิด สร้างสรรค์ 3. ความตระหนักรู้ ในตน 4. ความเห็นใจ ผู้อื่น 5. ความภาคภูมิใจ ในตนเอง 6. ความรับผิดชอบ ต่อสังคม 7. การสร้าง สัมพันธภาพ 8. การสื่อสาร 9. การตัดสินใจ 10. การแก้ปัญหา 11. การจัดการกับ อารมณ์ ความเครียด

21


ดาวน์โหลด ppt อย.น้อย : เริ่มต้น และความคาดหวัง รวบรวมโดย...กฤษณา แป้นงาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google