งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารสนเทศกับการ พัฒนางาน โรงพยาบาล. เป้าหมาย มีระบบสารสนเทศที่ เหมาะสม และมี ประสิทธิภาพ สำหรับ การดูแลผู้ป่วย การ บริหารจัดการและการ พัฒนาคุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารสนเทศกับการ พัฒนางาน โรงพยาบาล. เป้าหมาย มีระบบสารสนเทศที่ เหมาะสม และมี ประสิทธิภาพ สำหรับ การดูแลผู้ป่วย การ บริหารจัดการและการ พัฒนาคุณภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารสนเทศกับการ พัฒนางาน โรงพยาบาล

2 เป้าหมาย มีระบบสารสนเทศที่ เหมาะสม และมี ประสิทธิภาพ สำหรับ การดูแลผู้ป่วย การ บริหารจัดการและการ พัฒนาคุณภาพ

3 ขอบเขตของงาน  พัฒนาระบบสารสนเทศ  พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย (LAN) ของโรงพยาบาล

4 ตัวชี้วัด * ร้อยละของหน่วยงานที่สามารถ เชื่อมโยง ข้อมูล สารสนเทศ ระบบบริหาร ร. พ. ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย 100 % * ข้อมูลมาตรฐานโรงพยาบาล 12 แฟ้ม มีความคลาด เคลื่อน < 1%

5 Network 214 จุด ทั้ง ร. พ. เครื่องคอมพิวเตอร์ลูก ข่าย LAN ทั้ง ร.พ. - ระยะ 1 = 128 ตัว = 59.8% - ระยะ 2 = 86 ตัว = 40.2%

6  การตรวจสอบฐานข้อมูล 12 แฟ้ม  ตัวชี้วัด : การคลาดเคลื่อนของ ฐานข้อมูลกลาง ( แฟ้ม )  ตัวชี้วัดเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549  ฐานข้อมูล 12 แฟ้ม < 1 % 1.24 0.64 0.29

7 Web Site โรงพยาบาล

8 Web mail

9 Calender ผู้ปฏิบัติแสดง เวลานัดหมาย

10 การเชื่อมโยงข้อมูลสู่ PCT ต่าง ๆ

11 ข้อมูล PCT 10 อันดับโรค จำแนกตาม PCT 10 หัตถการ จำแนกตาม PCT 10 อันดับโรค ค่าใช้จ่ายสูง จำแนกตาม PCT 10 อันดับจำนวนวันนอนนานเกินมาตรฐาน

12 ผู้ป่วยใน 10 อันดับที่นอนนานเกิน มาตรฐานกลุ่มงานอายุรกรรม

13 ผู้ป่วยใน 10 อันดับโรคที่พบบ่อย ของกลุ่มงานศัลยกรรม

14 ดัชนีชี้วัดการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่ม วินิจฉัยโรคร่วม (DRG)

15 รายชื่อผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อ หัวใจตายเฉียบพลัน

16 แฟ้มประวัติผู้ป่วยใน

17

18

19

20

21 ข้อมูล PCT

22 สรุปผลการดำเนินการระบบ สารสนเทศ * IT. - เชื่อมโยงเครือข่าย 214 คิด เป็น 100 % Hard ware 128 เครื่อง คิดเป็น 59.81 % * IM. - การสื่อสารข้อมูลทาง Web mail 40 % การสื่อสารข้อมูล ระหว่าง หน่วยงานด้วยระบบรายงาน 60 % - ข้อมูลที่สามารถให้บริการได้ 80 %

23 แผนการพัฒนาคุณภาพจะ ดำเนินการต่อไป  ระบบ LAN หน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ Back Office ( ระยะที่ 2)  การสื่อสารสนเทศด้วย Electronic ภายใน ร. พ. และนอก - หนังสือเวียน - การประชุมนัดหมาย - การแจ้งข่าวสาร

24  การจัดการด้านศูนย์ข้อมูล – ข้อมูลในโรงพยาบาล มาจาก เวชระเบียนผู้ป่วย ศูนย์คุณภาพ เวชกรรมสังคม  แนวทางการจัดการ จะรวบรวมข้อมูลมาไว้ใน ฐานข้อมูลเดียวโดยทุกหน่วยงานสามารถเข้า มาเพื่อนำข้อมูลไปใช้


ดาวน์โหลด ppt สารสนเทศกับการ พัฒนางาน โรงพยาบาล. เป้าหมาย มีระบบสารสนเทศที่ เหมาะสม และมี ประสิทธิภาพ สำหรับ การดูแลผู้ป่วย การ บริหารจัดการและการ พัฒนาคุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google