งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จินตนาการว่า (IMAGINE…). เด็กๆ เรียนรู้เกี่ยวกับการพึ่งตนเอง ด้วยการเพาะปลูกอาหารด้วยตัวเอง (Children learning about self-sufficiency by actually growing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จินตนาการว่า (IMAGINE…). เด็กๆ เรียนรู้เกี่ยวกับการพึ่งตนเอง ด้วยการเพาะปลูกอาหารด้วยตัวเอง (Children learning about self-sufficiency by actually growing."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จินตนาการว่า (IMAGINE…)

2 เด็กๆ เรียนรู้เกี่ยวกับการพึ่งตนเอง ด้วยการเพาะปลูกอาหารด้วยตัวเอง (Children learning about self-sufficiency by actually growing their own produce)

3 เด็กๆ ส่งผ่านความรู้เกี่ยวกับเกษตร ยั่งยืนแก่กันและกัน (Children passing on their knowledge of sustainable practices to other children)

4 ทั้งชุมชนร่วมกันมีส่วนในการให้ การศึกษากับลูกหลานของตน (Whole community being involved in the children’s education)

5 คณะครู สมาชิกชุมชนทำงานร่วมกัน ผสานความรู้สู่หลักสูตรท้องถิ่น (Working together with teachers and community members to bring local knowledge into the curriculum)

6 การพึ่งพาตนเอง ( ได้รับการเผยแผ่ และ ) ขยายขอบเขตไปทั่วภาคอีสาน และทั่วโลก (Self-sufficiency spreading to the greater Isaan community and throughout the world)

7 ดังที่กล่าวมาข้างต้นคือเป้าหมาย ของโครงการจัดการขยะและเกษตร ชุมชนเพื่อความยั่งยืน (These are the goals of the Sustainable Community Agriculture and Waste Management Project)

8 ระยะที่ ๑ การสร้างชุมชน – เพื่อก่อให้เกิดการเชื่อมโยง ระหว่างชาวนาในท้องถิ่น และสมาชิกชุมชนอื่นๆ ที่ ส่งเสริมความยั่งยืน การพัฒนาโครงการ – กำหนดวิสัยทัศน์เบื้องต้น และกำหนดระยะเวลา Community Building: Making connections with local farmers, and other community members that are promoting sustainability Program Development: Develop an initial vision and timeline (action plan!)

9 ระยะที่ ๒ การแลกเปลี่ยนความรู้ – ทั้งชุมชนมาร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ เกษตรกรรมยั่งยืน มรดกทางวัฒนธรรม ของชุมชนอีสาน และหลักสูตร การสำรวจข้อมูลทางสังคม – ทำการบันทึกลักษณะการบริโภคของแต่ ละครอบครัวในชุมชนและจัดตั้งกำหนด เกณฑ์มาตรฐานในการวัดความก้าวหน้า ตลอดระยะเวลาของโครงการ เกษตรกรรมชุมชนเพื่อความยั่งยืน – เกษตรกรในท้องถิ่นเป็นผู้ให้คำแนะนำ เด็กๆ เพื่ออำนวยการให้เด็กๆได้ปลูกใน สวนและสอนให้เขาเหล่านั้นแก้ปัญหา ภายในสวน Knowledge Exchange: Whole community coming together to discuss sustainable farming, Isaan heritage, and curriculum Social Survey: Record food consumption of each family in the and set a benchmark to measure progress throughout the project’s lifetime Community Sustainable Farming: Local farmers serve as mentors to facilitate the children in growing their garden and teach them problem solving in the garden

10 ระยะที่ ๒ การทำปุ๋ยเพื่อใช้ภายใน ชุมชน – เด็กเรียนรู้ที่จะทำปุ๋ยและใช้ ปุ๋ยเพื่อเป็นการจัดการขยะ การจัดการขยะ – เด็กๆ เรียนรู้เกียวกับ ผลกระทบของขยะในชุมชน ว่าเส้นทางของขยะไปจบลง ณ ที่ใดและจัดการอย่างไร Community Composting: Children make a compost pile to manage waste and use as fertilizer Waste Management: Children learn the impact of waste on their community, where waste ends up, and how to manage it

11 ระยะที่ ๒ การแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียม ( การค้าที่เป็น ธรรม ) – ระบุและสร้างเครือข่ายกับผู้ค้าที่เป็นธรรมเพื่อ เรียนรู้เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจภายใต้รากฐาน ของความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน กองทุนของชุมชน – ครูและสมาชิกชุมชนร่วมกันจัดตั้งกองทุนของ โรงเรียนเพื่อก่อให้เกิดโครงการเกษตรที่ ต่อเนื่องในระยะยาว การจัดงานมหกรรมชุมชน – เพื่อเป็นการฉลองความก้าวหน้าของโครงการ และแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่นักเรียนได้รับ Fair Trading: Identify and network with local fair trade sellers to learn about the economics involved in sustainable and living Community Investing: Implement a school fund with students, teachers, and community members to support the longevity of the garden project Community Fair: Celebrate the progress of the project and showcase the knowledge gained by the students

12 ระยะที่ ๓ การประเมินผล – ซึ่งเป็นระยะของการมองย้อน ไปสู่อดีตและพิจารณา ความสำเร็จของโครงการว่า บรรลุจุดประสงค์ที่ระบุเอาไว้ใน วิสัยทัศน์และกำหนดเวลาที่ ระบุไว้ในระยะที่ ๑ การแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชน – ผู้ร่วมโครงการทุกๆ คนประชุม ร่วมกันเพื่อที่จะตัดสินอนาคต ของโครงการและก้าวต่อไปที่ เหมาะสม Assessment: A time to look back and see if the project was successful in its objectives established in the vision and timeline of Phase 1 Community Exchange: All participants meet to decide the future of the project and appropriate next steps

13 QUESTIONS or COMMENTS?

14 การสร้างชุมชน – เด็กๆ เดินทางไปเยี่ยมชุมชนสัปดาห์ละครั้ง เช่น การ ไปดูงานที่สวนเกษตรหรือโคกขยะ –“ โครงการเยี่ยมบ้าน ” คณะครูเข้าเยี่ยมผู้ปกครอง ทุกๆ เดือนเพื่อให้ครูและผู้ปกครองรู้จักและเข้าใจ กันมากยิ่งขื้น การพัฒนาโครงการร่วม – พวกเราทุกๆ คนสามารถช่วยกันสร้างวิสัยทัศน์ และกำหนดระยะเวลาในการทำงานร่วมกัน Phase 1: ระยะที่หนึ่ง Community building: Kids going out into community once a week, for example visiting farms or landfill, “Krongahn yeeum bahn” – teachers visit with parents Parents and teachers know and understand each other Program Development- We can create a vision and timeline together

15 Phase 2: ระยะที่ ๒ การแลกเปลี่ยนความรู้ – พบปะกับครูโรงเรียนศรีฐาน – เด็กนักเรียนโรงเรียนศรีฐานและหนองแวงแลกเปลี่ยน ร่วมกัน การสำรวจทางสังคม – เด็กๆ ทราบว่าอาหารมาจากไหนและใช้เงินซื้อมาเท่าไหร่ - ลำดับต่อไปคือการบันทึกข้อมูลต่างๆ – เพื่อจะได้ทราบว่ามีความก้าวหน้าในการทำงานเพื่อให้รู้ สถานการณ์ปัจจุบัน Knowledge exchange Meet with Srithan teachers Srithan and Nong Wang kids exchange Social Survey Children already have knowledge about where food comes from and how much money is spent on food Next step is to record this information In order to know what progress we can make we have to know what the situation is now

16 การทำเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชน – การทำสวนในโรงเรียน – การเข้าเยี่ยมชาวนา – ชาวนามาสอนในโรงเรียน การทำปุ๋ยหมัก – ไปเรียนกับโรงเรียนศรีฐาน – ใช้เศษอาหารจากโรงเรียน Community Sustainable Farming Garden at school Visit farmers farmers come to school to teach Composting Learn from Srithan use left over food waste from school ระยะที่ ๒

17 การจัดขยะ – ไปดูงานที่โคกขยะเกี่ยวกับขยะต่างๆ – จัดหากล่องใส่ขยะรีไซเคิล ( เพื่อนำกลับมาใช้อีก ) – เริ่มต้นการรีไซเคิล ( การนำขยะกลับมาใช้ใหม่ ) ทำการค้าที่เป็นธรรม / การลงทุนโดยชุมชน – เด็กๆ เริ่มทำการขายผักที่ตนเองปลูก – แล้วเก็บเงินเข้ากองทุนเงินฝาก – สอนเด็กๆ ให้รู้จักการเก็บออมเงิน Waste Management Visit landfill to learn about waste Get recycling boxes Start recycling Fair Trading/ Community Investing Children can start to sell some of the vegetables they grow This money can go into childrens’ savings fund Teach children how to save money ระยะที่ ๒


ดาวน์โหลด ppt จินตนาการว่า (IMAGINE…). เด็กๆ เรียนรู้เกี่ยวกับการพึ่งตนเอง ด้วยการเพาะปลูกอาหารด้วยตัวเอง (Children learning about self-sufficiency by actually growing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google