งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผลงาน ถุงมหัศจรรย์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผลงาน ถุงมหัศจรรย์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผลงาน ถุงมหัศจรรย์

2 ความสำคัญ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วย

3 สรุปผลงานโดยย่อ เป็นนวตกรรมประเภทสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยเอื้ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ป่วยที่ใส่สายสวนปัสสาวะคา เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้สะดวกสบายมากขึ้น ช่วยลดภาวะการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและช่วยรักษาภาพลักษณ์ให้แก่ผู้ป่วย

4 หน่วยงานหอผู้ป่วยชาย โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
ชื่อและที่อยู่ขององค์กร หน่วยงานหอผู้ป่วยชาย โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

5 สมาชิกทีม 1.นางจำเนียร เจริญผล พยาบาลวิชาชีพ 6 ว. ที่ปรึกษา 2.นางโสภี เพ็ชรตะกั่ว คนงาน ประธาน 3.นางสาวณัฐกานต์ จันฤาชัย พยาบาลวิชาชีพ กรรมการ 4.นางสาวปุณยวีย์ ลิ้มสุรรรณ พยาบาลวิชาชีพ กรรมการ 3.นางสำเรียง วิจิตรศักดิ์ คนงาน กรรมการ 4.นางเพ็ญสิริ จำปา คนงาน กรรมการ 5.นางอรวรินทร์ โกมุตพงษ์ พนักงานหอผู้ป่วย เลขานุการ

6 เป้าหมาย 1.เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกในการเคลี่อนไหวให้แก่ผู้ป่วยที่ใส่สายสวนปัสสาวะคา 2.เพื่อป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ 3.เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของผู้ป่วยที่ใส่สายสวนปัสสาวะคาและเพิ่มความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติในการดูแลพยาบาล

7 ปัญหาและสาเหตุ หอผู้ป่วยชายมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลพยาบาลผู้ป่วยหลายระบบโรค ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะได้รับการใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์ในร่างกายเพื่อใช้ในการรักษา ได้แก่การใส่สายให้น้ำเกลือ การใส่สายสวนปัสสาวะคา หรือการใส่สายให้อาหารทางจมูก เป็นต้น ดังนั้นผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาที่ซับซ้อนหรือได้รับการใส่อุปกรณ์การแพทย์มักเกิดอาการวิตกกังวลต่อการรักษาและการดูแลอุปกรณ์ดังกล่าว หลังจากการสังเกตและสอบถามถึงความกังวลของผู้ป่วยที่ได้รับการใส่สายสวนปัสสาวะคาพบว่าเป็นภาวะที่ผู้ป่วยเกิดความวิตกกังวลมากที่สุดของผู้ป่วย เกี่ยวกับความรู้สึกยุ่งยากลำบากในการเคลื่อนไหวร่างกาย การดูแลและการเฝ้าระวังการติดเชื้อ การรู้สึกสูญเสียภาพลักษณ์ในขณะที่ได้รับการใส่สายสวนปัสสาวะคา

8 ปัญหาและสาเหตุ (ต่อ) ดังนั้นหน่วยงานจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับการใส่สายสวนปัสสาวะคาให้เกิดความสะดวกในการเคลื่อนไหวร่างกาย ช่วยลดภาวการณ์ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยคาสายสวนปัสสาวะ เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของผู้ป่วยและเพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการดูแลพยาบาลให้แก่ผู้ป่วยและญาติจึงได้จัดทำนวัตกรรม “ ถุงมหัศจรรย์” ขึ้นเพื่อทดลองใช้และติดตามตัวชี้วัดต่อไป

9 การเปลี่ยนแปลง ก่อนทำนวตกรรม

10 การเปลี่ยนแปลง ก่อนทำนวตกรรม

11 วัสดุอุปกรณ์ 1.ผ้าปูเตียงที่ชำรุด 2.เข็มและด้ายเย็บผ้า 3.กระดุม 1 เม็ด

12 ขั้นตอนการทำ 1.นำผ้าปูเตียงที่ชำรุด มาตัดเป็นรูป สี่เหลี่ยมคางหมู 2 ผืน ผืนใหญ่ ขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร ผืนเล็ก ขนาดกว้าง 23 เซนติเมตร และยาว 23 เซนติเมตร 2.นำผ้าผืนเล็กวางบนผ้าผืนใหญ่แล้วเย็บมุมด้านลางและด้านข้างทั้งสองข้าง เว้นด้านบนไว้เพื่อทำเป็นกระเป๋า 3.ทำสายขาดเอวโดยตัดผ้าเป็นรูปสี่เลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง เซนติเมตร ยาว 1 เมตร 4.เย็บกระดุมไว้ตรงกลางเหนือบริเวณกระเป๋าด้านบนแต่อยู่ใต้สายคาดเอว ประมาณ 2 เซนติเมตร

13 ลักษณะถุงมหัศจรรย์

14 หลังทำนวตกรรม

15 ก่อนทำนวตกรรม หลังทำนวตกรรม

16 ตัวชี้วัด 1.อัตราผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะคาได้รับการใช้ “ถุงมหัศจรรย์”ช่วยเหลือในการเคลื่อนไหวร่างกาย ร้อยละ 100 2.อัตราการติดเชื้อในผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะคาในหอผู้ป่วยชายเท่ากับ 0 3.อัตราความพึงพอใจต่อการได้รับการรักษาภาพลักษณ์หลังใช้ “ถุงมหัศจรรย์” ร้อยละ 80

17 ผลลัพท์ของการเปลี่ยนแปลง
1 สัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากนำไปทดลองใช้ในผู้ป่วย ราย พบว่าผู้ป่วยและญาติทั้ง 5 รายเกิดความพึงพอใจต่อการได้รับการเอื้ออำนวยความสะดวกจากการการใช้ถุงมหัศจรรย์ในการเคลื่อนไหวร่างกาย และรู้สึกสูญเสียภาพลักษณ์ลดลง

18 The End


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผลงาน ถุงมหัศจรรย์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google