งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผลงาน. ความสำคัญ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผลงาน. ความสำคัญ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผลงาน

2 ความสำคัญ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วย

3 สรุปผลงานโดยย่อ เป็นนวตกรรมประเภทสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ ช่วยเอื้ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ป่วย ที่ใส่สายสวนปัสสาวะคา เพื่อให้ผู้ป่วย สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้สะดวกสบาย มากขึ้น ช่วยลดภาวะการติดเชื้อทางเดิน ปัสสาวะและช่วยรักษาภาพลักษณ์ให้แก่ ผู้ป่วย

4 ชื่อและที่อยู่ขององค์กร หน่วยงานหอผู้ป่วยชาย โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

5 สมาชิก ทีม 1. นางจำเนียร เจริญผล พยาบาล วิชาชีพ 6 ว. ที่ปรึกษา 2. นางโสภี เพ็ชรตะกั่ว คนงาน ประธาน 3. นางสาวณัฐกานต์ จันฤาชัย พยาบาล วิชาชีพ 3 กรรมการ 4. นางสาวปุณยวีย์ ลิ้มสุรรรณ พยาบาล วิชาชีพ 3 กรรมการ 3. นางสำเรียง วิจิตรศักดิ์ คนงาน กรรมการ 4. นางเพ็ญสิริ จำปา คนงาน กรรมการ 5. นางอรวรินทร์ โกมุตพงษ์ พนักงาน หอผู้ป่วย เลขานุการ

6 เป้าหมาย 1. เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกในการเค ลี่อนไหวให้แก่ผู้ป่วยที่ใส่สายสวนปัสสาวะคา 2. เพื่อป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดิน ปัสสาวะ 3. เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของผู้ป่วยที่ใส่ สายสวนปัสสาวะคาและเพิ่มความพึงพอใจ ของผู้ป่วยและญาติในการดูแลพยาบาล

7 ปัญหาและสาเหตุ หอผู้ป่วยชายมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการ ดูแลพยาบาลผู้ป่วยหลายระบบโรค ผู้ป่วยส่วน ใหญ่มักจะได้รับการใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์ใน ร่างกายเพื่อใช้ในการรักษา ได้แก่การใส่สายให้ น้ำเกลือ การใส่สายสวนปัสสาวะคา หรือการใส่ สายให้อาหารทางจมูก เป็นต้น ดังนั้นผู้ป่วยที่ ได้รับการรักษาที่ซับซ้อนหรือได้รับการใส่อุปกรณ์ การแพทย์มักเกิดอาการวิตกกังวลต่อการรักษาและ การดูแลอุปกรณ์ดังกล่าว หลังจากการสังเกตและ สอบถามถึงความกังวลของผู้ป่วยที่ได้รับการใส่สาย สวนปัสสาวะคาพบว่าเป็นภาวะที่ผู้ป่วยเกิดความ วิตกกังวลมากที่สุดของผู้ป่วย เกี่ยวกับความรู้สึก ยุ่งยากลำบากในการเคลื่อนไหวร่างกาย การดูแล และการเฝ้าระวังการติดเชื้อ การรู้สึกสูญเสีย ภาพลักษณ์ในขณะที่ได้รับการใส่สายสวนปัสสาวะ คา

8 ดังนั้นหน่วยงานจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อ การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับการใส่สาย สวนปัสสาวะคาให้เกิดความสะดวกในการ เคลื่อนไหวร่างกาย ช่วยลดภาวการณ์ติด เชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยคาสาย สวนปัสสาวะ เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของ ผู้ป่วยและเพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการดูแล พยาบาลให้แก่ผู้ป่วยและญาติจึงได้จัดทำ นวัตกรรม “ ถุงมหัศจรรย์ ” ขึ้นเพื่อทดลอง ใช้และติดตามตัวชี้วัดต่อไป ปัญหาและสาเหตุ ( ต่อ )

9 การ เปลี่ยนแปล ง ก่อนทำนว ตกรรม

10 การ เปลี่ยนแปล ง ก่อนทำนว ตกรรม

11 วัสดุอุปกรณ์ 1. ผ้าปูเตียงที่ ชำรุด 2. เข็มและด้าย เย็บผ้า 3. กระดุม 1 เม็ด

12 ขั้นตอนการทำ 1. นำผ้าปูเตียงที่ชำรุด มาตัดเป็นรูป สี่เหลี่ยมคางหมู 2 ผืน ผืนใหญ่ ขนาด กว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร ผืนเล็ก ขนาดกว้าง 23 เซนติเมตร และยาว 23 เซนติเมตร 2. นำผ้าผืนเล็กวางบนผ้าผืนใหญ่แล้ว เย็บมุมด้านลางและด้านข้างทั้งสองข้าง เว้นด้านบนไว้เพื่อทำเป็นกระเป๋า 3. ทำสายขาดเอวโดยตัดผ้าเป็นรูปสี่ เลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 3.5 เซนติเมตร ยาว 1 เมตร 4. เย็บกระดุมไว้ตรงกลางเหนือบริเวณ กระเป๋าด้านบนแต่อยู่ใต้สายคาดเอว ประมาณ 2 เซนติเมตร

13 ลักษณะถุงมหัศจรรย์

14 หลังทำนวตกรรม

15 ก่อนทำนวตกรรมหลังทำนวตกรรม

16 ตัวชี้วัด 1. อัตราผู้ป่วยใส่สายสวน ปัสสาวะคาได้รับการใช้ “ ถุง มหัศจรรย์ ” ช่วยเหลือในการ เคลื่อนไหวร่างกาย ร้อยละ 100 2. อัตราการติดเชื้อในผู้ป่วยใส่ สายสวนปัสสาวะคาในหอผู้ป่วยชาย เท่ากับ 0 3. อัตราความพึงพอใจต่อการ ได้รับการรักษาภาพลักษณ์หลังใช้ “ ถุงมหัศจรรย์ ” ร้อยละ 80

17 ผลลัพท์ของการ เปลี่ยนแปลง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจาก นำไปทดลองใช้ในผู้ป่วย 5 ราย พบว่าผู้ป่วยและญาติทั้ง 5 รายเกิดความพึงพอใจต่อการ ได้รับการเอื้ออำนวยความสะดวก จากการการใช้ถุงมหัศจรรย์ในการ เคลื่อนไหวร่างกาย และรู้สึก สูญเสียภาพลักษณ์ลดลง

18


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผลงาน. ความสำคัญ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google