งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8311301 : INFORMATION SECURITY ( ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ) Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8311301 : INFORMATION SECURITY ( ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ) Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8311301 : INFORMATION SECURITY ( ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ) Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND

2 คำอธิบายรายวิชา  แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศใน สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและ เครือข่าย การประเมินถึงภัยคุกคาม ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ ต่อความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ แนวทางในการป้องกัน ภัยคุกคาม การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง องค์ประกอบ สำคัญที่ต้องพิจารณาในความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ กลไกและวิธีการต่าง ๆ ที่ถูกนำมาใช้เพื่อเสริมศักยภาพทางด้าน ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ รวมถึงการศึกษาคุณธรรม และจริยธรรมสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ

3 วัตถุประสงค์รายวิชา  เพื่อให้ น. ศ. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำให้สารสนเทศมี ความมั่นคงปลอดภัย  เพื่อให้ น. ศ. มีความตระหนักถึงความสำคัญของการทำให้ สารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัย  เพื่อให้ น. ศ. มีสามัญสำนึกที่ดีในการใช้งานระบบสารสนเทศ  เพื่อให้ น. ศ. นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความ มั่นคงปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศได้ได้

4 การวัดผลและประเมินผล  การวัดผล :  งาน / การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 65%  สอบปลายภาค 35%  การประเมินผล :  ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ

5 นโยบายประจำรายวิชา  ห้ามนำเครื่องมือและความรู้ที่ได้ทดลองกับเครือข่าย คอมพิวเตอร์อื่นนอกห้องทดลอง  ห้ามใช้โทรศัพท์ระหว่างการรับฟังการบรรยาย  ห้ามเข้าเรียนสาย  น. ศ. ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ  ขาดเรียนตั้งแต่ 4 ครั้งหมดสิทธ์สอบ

6 นโยบายประจำรายวิชา  ผู้ฝ่าฝืน :  นโยบายสีแดง จะได้เกรด E ในวิชานี้และจะถูกดำเนินคดีตาม พ. ร. บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ. ศ. 2550  นโยบายสีเขียว จะถูกตัดคะแนนครั้งละ 3 คะแนน

7 เว็บไซต์ที่ น. ศ. ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม  CERT (www.cert.org)www.cert.org  Information Security Forum (www.securityforum.org)www.securityforum.org  ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ประเทศ ไทย หรือ ThaiCERT (www.thaicert.nectec.or.th)www.thaicert.nectec.or.th  คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (www.etcommission.go.th)www.etcommission.go.th  สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศประเทศไทย หรือ TISA (www.tisa.or.th)www.tisa.or.th  Top 100 Network Security Tools (http://sectools.org)http://sectools.org

8 Questions and Answers


ดาวน์โหลด ppt 8311301 : INFORMATION SECURITY ( ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ) Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google