งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

: information Security (ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ": information Security (ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8311301 : information Security (ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ)
Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND

2 คำอธิบายรายวิชา แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในระบบ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครือข่าย การประเมินถึงภัยคุกคาม ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ ต่อความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ แนวทางในการป้องกันภัยคุกคาม การวิเคราะห์และ บริหารความเสี่ยง องค์ประกอบสำคัญที่ต้องพิจารณาในความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ กลไกและวิธีการต่าง ๆ ที่ถูก นำมาใช้เพื่อเสริมศักยภาพทางด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ รวมถึงการศึกษา คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ

3 วัตถุประสงค์รายวิชา เพื่อให้ น.ศ. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำให้สารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้ น.ศ. มีความตระหนักถึงความสำคัญของการทำให้สารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้ น.ศ. มีสามัญสำนึกที่ดีในการใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อให้ น.ศ. นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบ สารสนเทศได้ได้

4 การวัดผลและประเมินผล
การวัดผล : งาน/การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 65% สอบปลายภาค 35% การประเมินผล : ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ

5 นโยบายประจำรายวิชา ห้ามนำเครื่องมือและความรู้ที่ได้ทดลองกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์อื่นนอกห้องทดลอง ห้ามใช้โทรศัพท์ระหว่างการรับฟังการบรรยาย ห้ามเข้าเรียนสาย น.ศ.ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ขาดเรียนตั้งแต่ 4 ครั้งหมดสิทธ์สอบ

6 นโยบายประจำรายวิชา ผู้ฝ่าฝืน :
นโยบายสีแดง จะได้เกรด E ในวิชานี้และจะถูกดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำ ความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 นโยบายสีเขียว จะถูกตัดคะแนนครั้งละ 3 คะแนน

7 เว็บไซต์ที่ น.ศ. ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
CERT (www.cert.org) Information Security Forum (www.securityforum.org) ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ประเทศไทย หรือ ThaiCERT (www.thaicert.nectec.or.th) คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (www.etcommission.go.th) สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศประเทศไทย หรือ TISA (www.tisa.or.th) Top 100 Network Security Tools (http://sectools.org)

8 Questions and Answers


ดาวน์โหลด ppt : information Security (ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google