งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

King Mongkut ’ s University of Technology Thonburi University Research การปรับปรุงวิธีการคิดต้นทุนงาน บริการวิชาการ นำเสนอหัวข้อโครงการวิจัย มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "King Mongkut ’ s University of Technology Thonburi University Research การปรับปรุงวิธีการคิดต้นทุนงาน บริการวิชาการ นำเสนอหัวข้อโครงการวิจัย มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 King Mongkut ’ s University of Technology Thonburi University Research การปรับปรุงวิธีการคิดต้นทุนงาน บริการวิชาการ นำเสนอหัวข้อโครงการวิจัย มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 3 16 พฤษภาคม 2549

2 King Mongkut ’ s University of Technology Thonburi University Research ผู้บริหารงานวิจัย : รศ. ดร. สุวิทย์ เตีย รศ. ดร. วนิดา พวกุล อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. นันทน์ถาวรังกูร รศ. วารุณีเตีย ผู้วิจัย : น. ส. สุนันท์พูลแพ การปรับปรุงวิธีการคิดต้นทุนงาน บริการวิชาการ

3 King Mongkut ’ s University of Technology Thonburi University Research ความเป็นมา แนวคิดในการปรับปรุงวิธีการคิดต้นทุน งานบริการวิชาการเพื่อเพิ่มรายได้จากงาน บริการวิชาการให้มหาวิทยาลัย โดยมีต้นทุน เป็นตัวกำหนด เนื่องจากคาดว่าการคิดต้นทุน ที่ถูกต้องและเหมาะสมและครอบคลุมจะ สามารถทำให้ลดค่าใช้จ่าย และสร้างกำไร ให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี

4 King Mongkut ’ s University of Technology Thonburi University Research จากการศึกษางานวิจัยคุณสมพร น้อยยาโน (UR รุ่น 2) สรุปปัญหาการคิดต้นทุนงานบริการวิชาการ ดังนี้ 1. ขาดการบันทึกข้อมูล เช่น วัสดุ เวลาปฏิบัติงาน ระยะเวลาการใช้งานของ เครื่องจักร 2. ไม่มีแนวทางหรือมาตรฐานในการ คิดค่าเสื่อมราคา ค่าตอบแทนและวิธีการ คิดต้นทุน 3. หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 4. หลักเกณฑ์มีช่องว่าง ทำให้ผู้ ปฏิบัติใช้เกณฑ์ขั้นต่ำ

5 King Mongkut ’ s University of Technology Thonburi University Research จากการศึกษางานวิจัยคุณสมพร น้อยยาโน (UR รุ่น 2) สรุปข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. วิเคราะห์ จัดกลุ่มประเภท เครื่องมือ 2. ระดมสมองตามประเภทของกลุ่ม เครื่องมือ 3. ศึกษาวิเคราะห์หาต้นทุนของงาน แต่ละประเภท ตามกลุ่มเครื่องมือ 4. จัดทำ Model การคิดต้นทุน

6 King Mongkut ’ s University of Technology Thonburi University Research แนวทางการดำเนินการต่อ สรุปขั้นตอนการดำเนินงาน วิเคราะห์ จัดกลุ่มประเภทเครื่องมือ ระดมสมองตามประเภทของกลุ่มเครื่องมือ ศึกษาวิเคราะห์หาต้นทุนของงานแต่ละประเภท ตามกลุ่มเครื่องมือ จัดทำ Model การคิดต้นทุน 1. รวบรวม รายละเอียด ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ในแต่ละประเภทงาน และในแต่ละหมวด ค่าใช้จ่าย 2. แยกต้นทุนทาง บัญชี และต้นทุน ทางเศรษฐศาสตร์ 3. ประเมินค่า ต้นทุน

7 King Mongkut ’ s University of Technology Thonburi University Research แนวทางการ ดำเนินการต่อ แนวทางการคิดต้นทุน จากการคิดต้นทุนงานบริการวิชาการ ที่ มจธ. ดำเนินการอยู่ เป็นลักษณะของการคิดต้นทุนทาง บัญชี (Accounting Cost) คือ ต้นทุนหรือ ค่าใช้จ่ายจริง ในการดำเนินกิจกรรม และเป็น รายการที่ลงบันทึกไว้ในบัญชีรายจ่ายของกิจการ ยังมิได้คำนึงถึงต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Cost) คือต้นทุนทางบัญชี รวมถึง ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้บันทึกลงในบัญชีรายจ่ายด้วย เนื่องจากเน้นปัจจัยของเจ้าของธุรกิจ จึงมองดู เหมือนไม่ใช่ต้นทุน เพราะไม่มีการจ่ายออกไปจริง จึงต้องใช้หลักการเดียวกับการคิดต้นทุนเสียโอกาส ในการประเมินค่าต้นทุน

8 King Mongkut ’ s University of Technology Thonburi University Research ต้นทุนเสียโอกาส คือ ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนที่กิจการ ควรได้รับจากทางเลือกซึ่งจากการ ไม่ได้เลือก เพราะตัดสินใจเลือกทาง อื่นแล้ว เช่น การตัดสินใจนำกิจการของ ตนเอง มาทำกิจการร้านซักผ้าเพราะจะ คิดต้นทุนค่าเสียโอกาสก็คือ ผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับจากการ นำเอากิจการไปทำกิจการอื่นที่มีรายได้ สูงกว่า แต่ต้นทุนเสียโอกาสนี้จะไม่มี การลงรายการในบัญชี แนวทางการดำเนินการต่อ

9 King Mongkut ’ s University of Technology Thonburi University Research แนวทางการดำเนินการต่อ เชิงตรรกวิทยาทางเศรษฐกิจ จำแนกค่าใช้จ่ายออกเป็น หมวดต่าง ๆ ได้ดังนี้ 1. หมวดเงินเดือน 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว 3. หมวดค่าตอบแทน 4. หมวดค่าใช้สอย 5. หมวดค่าวัสดุ 6. หมวดค่าสาธารณูปโภค 7. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10 King Mongkut ’ s University of Technology Thonburi University Research แนวทางการดำเนินการต่อ การประเมินค่าต้นทุน ต้นทุน (Cost) คือค่าใช้จ่ายที่ต้องการจ่ายให้ เป็นผลตอบแทนแก่ ปัจจัยการผลิตทุกชนิด ที่นำมาใช้ในการกระบวนการ ผลิต ปัจจัยการผลิต ( งานบริการวิชาการ ) 1. Man ( คน ) การจัดสรรคนให้เหมาะสมกับงาน (Put the right man on the right job) 2. Management ( การบริหารจัดการ ) เช่น เวลาใน การทำงาน การส่งมอบงาน และ After Service 3. Machine ( เครื่องจักร, อุปกรณ์ ) เช่น ชั่วโมงการใช้ งาน, ค่าเสื่อม / ค่าสึกหรอ 4. Money ( เงินทุน ) เช่น ค่าจ้าง, ค่าบริการ, แหล่ง ลูกค้า


ดาวน์โหลด ppt King Mongkut ’ s University of Technology Thonburi University Research การปรับปรุงวิธีการคิดต้นทุนงาน บริการวิชาการ นำเสนอหัวข้อโครงการวิจัย มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google