งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดของสมาชิก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดของสมาชิก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดของสมาชิก
นายธรรมศิริ ไชยรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมสหกรณ์

2 ระบบฐานข้อมูลของสหกรณ์
INPUT PROCESS OUTPUT สหกรณ์ ฐานข้อมูล เพิ่มขีดความสามารถธุรกิจ วิถีชีวิตของสมาชิก กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์

3 ฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดของสมาชิก
แบบสำรวจ สถาบันเกษตรกรเป็นผู้จัดเก็บฯ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลพื้นที่ ข้อมูลการผลิตที่ผ่านมา ปัญหาประกอบอาชีพ ข้อมูลหนี้สิน ข้อมูลการผลิตปัจจุบัน

4 การใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1. การยอมรับเทคโนโลยี 2. การวางแผนการมีส่วนร่วมของสมาชิก 3. การจัดสวัสดิการสมาชิก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา การทำธุรกิจกับสหกรณ์ ขนาดครัวเรือน แรงงานในครอบครัวที่ทำการเกษตร ทำงานนอกภาคเกษตร รายได้ในภาคเกษตร/นอกการเกษตร

5 การใช้ประโยชน์จากข้อมูล (ต่อ)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นที่ครอบครอง ความมั่นคงของครัวเรือนสมาชิก พื้นที่ครอบครองทั้งสิ้น พื้นที่ทำการเกษตร แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เครื่องมือ/อุปกรณ์ทำการเกษตร

6 การใช้ประโยชน์จากข้อมูล (ต่อ)
ส่วนที่ 3 ข้อมูลการผลิตทางการเกษตร ในรอบปีที่ผ่านมา วางแผนธุรกิจรวมซื้อ ธุรกิจรวมขาย และธุรกิจสินเชื่อ ชนิดพืช/ พันธุ์พืช พื้นที่ปลูก ผลผลิตรวม ชนิดสัตว์ พันธุ์สัตว์ จำนวนการเลี้ยง การขายผลผลิต ประมาณการต้นทุนและรายได้ การใช้ปัจจัยการผลิต แหล่งซื้อปัจจัยการผลิต ปริมาณการใช้ปัจจัยการผลิต

7 การใช้ประโยชน์จากข้อมูล (ต่อ)
ส่วนที่ 4 ปัญหาที่พบในการประกอบอาชีพ 1. การแก้ไขและให้ความช่วยเหลือสมาชิก 2. การให้การศึกษาอบรม ปัญหาด้านการผลิต ปัญหาด้านการตลาด ความต้องการการช่วยเหลือในด้านการเกษตร

8 การใช้ประโยชน์จากข้อมูล (ต่อ)
การวางแผนธุรกิจสินเชื่อ ส่วนที่ 5 ข้อมูลด้านหนี้สิน เจ้าหนี้ จำนวนหนี้สิน และสถานภาพหนี้สิน

9 การใช้ประโยชน์จากข้อมูล (ต่อ)
การวางแผนธุรกิจรวมขาย ธุรกิจแปรรูป และการบริการ ส่วนที่ 6 ข้อมูลการผลิตปีปัจจุบัน พืชที่ปลูก หรือสัตว์ที่เลี้ยงแล้วในปีนี้ และที่คาดว่าจะปลูกพืช หรือเลี้ยงสัตว์ในปีนี้ รวมทั้งผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ

10 การใช้ประโยชน์จากข้อมูล (ต่อ)
ส่วนที่ 6 ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 5 ส่วนที่ 4 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 ข้อมูล แผนธุรกิจ เลือกธุรกิจ รู้ตนเอง

11 ร่วมติดตามและประเมินผล ร่วมปรับปรุงและพัฒนา
ขั้นตอนการแนะนำ ส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิก ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมติดตามและประเมินผล ร่วมปรับปรุงและพัฒนา

12 1. ร่วมวางแผนปฏิบัติ 2. ร่วมปฏิบัติ
1. ร่วมวางแผนปฏิบัติ 1) กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ประชาสัมพันธ์ให้สหกรณ์ทราบและเห็นความสำคัญของการจัดทำฐานข้อมูล 2) กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อชี้แจงการจัดทำฐานข้อมูล 3) สหกรณ์มีมติที่ประชุม ให้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล และมอบหมายผู้รับผิดชอบ 4) กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์กับสหกรณ์ ร่วมกันวางแผน 2. ร่วมปฏิบัติ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับสหกรณ์ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้

13 3. ร่วมติดตามและประเมินผล
3. ร่วมติดตามและประเมินผล กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับสหกรณ์ดำเนินการตรวจ ติดตาม ประเมินผลงานตั้งแต่เริ่มต้น ระหว่าง และกระทำหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการดำเนินงาน โดยดำเนินการจัดทำรายงานสรุปนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทุกเดือน 4. ร่วมปรับปรุงและพัฒนา กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับสหกรณ์ดำเนินการนำผลการประเมินในแต่ละเดือนมาวิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนาให้เหมาะสม และวางแผนการดำเนินงานกิจกรรม และโครงการ โดยดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

14 ความสัมพันธ์การจัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาด
สถาบันเกษตรกรเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บ และใช้ข้อมูลการผลิตและการตลาด กรมส่งเสริม สหกรณ์ สำนักงาน สหกรณ์จังหวัด สถาบันเกษตรกร กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

15 ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล

16 การวิเคราะห์ข้อมูลสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด
จำนวนข้อมูลสมาชิก 3,595 ราย

17 ภาพรวมขนาดครัวเรือน หน่วย:ราย

18 โครงสร้างอายุของสมาชิก

19 ระยะเวลาการเป็นสมาชิก

20 ประมาณการรายได้รายจ่ายของสมาชิกต่อครัวเรือน
หน่วย:บาท

21 ภาพรวมการถือครองที่ดิน (ไร่)

22 ร้อยละภาพรวมการถือครองที่ดิน

23 ร้อยละเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตร

24 รวมพื้นที่ปลูกข้าว 17,962.94 ไร่

25 ร้อยละพื้นที่ปลูกข้าว

26 ภาพรวมหนี้สินของสมาชิก
หน่วย:บาท

27 ภาพรวมหนี้สินของสมาชิก

28 การวิเคราะห์รายกลุ่ม
สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด

29

30

31

32 ข้าวหอมมะลิ105

33 ปัญหาเมล็ดพันธุ์

34

35

36

37 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดของสมาชิก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google