งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO www.cpd.go.th การจัดทำฐานข้อมูลการผลิตและ การตลาดของสมาชิก นายธรรมศิริ ไชยรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน สหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญกรมส่งเสริมสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO www.cpd.go.th การจัดทำฐานข้อมูลการผลิตและ การตลาดของสมาชิก นายธรรมศิริ ไชยรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน สหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญกรมส่งเสริมสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO www.cpd.go.th การจัดทำฐานข้อมูลการผลิตและ การตลาดของสมาชิก นายธรรมศิริ ไชยรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน สหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญกรมส่งเสริมสหกรณ์ thammasiri@cpd.go.th

2 LOGO ระบบฐานข้อมูลของสหกรณ์ระบบฐานข้อมูลของสหกรณ์

3 แบบสำรวจ สถาบันเกษตรกรเป็นผู้จัดเก็บฯ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลพื้นที่ ข้อมูลการผลิตที่ผ่านมา ปัญหาประกอบอาชีพ ข้อมูลหนี้สิน ข้อมูลการ ผลิตปัจจุบัน ฐานข้อมูลการผลิตและการตลาด ของสมาชิก

4 LOGO 1. การ ยอมรับ เทคโนโล ยี 2. การ วางแผน การมีส่วน ร่วมของ สมาชิก 3. การ จัด สวัสดิการ สมาชิก การใช้ประโยชน์จากข้อมูล ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา การทำ ธุรกิจกับสหกรณ์ ขนาด ครัวเรือน แรงงานใน ครอบครัวที่ทำ การเกษตร ทำงานนอก ภาคเกษตร รายได้ในภาคเกษตร / นอกการเกษตร

5 LOGO ความ มั่นคง ของ ครัวเรือน สมาชิก การใช้ประโยชน์จากข้อมูล ( ต่อ ) ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นที่ครอบครอง พื้นที่ครอบครองทั้งสิ้น พื้นที่ทำการเกษตร แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เครื่องมือ / อุปกรณ์ทำ การเกษตร

6 LOGO วางแผน ธุรกิจรวม ซื้อ ธุรกิจรวม ขาย และ ธุรกิจ สินเชื่อ การใช้ประโยชน์จากข้อมูล ( ต่อ ) ส่วนที่ 3 ข้อมูลการผลิตทาง การเกษตร ในรอบปีที่ผ่านมา ชนิดพืช / พันธุ์พืช พื้นที่ปลูก ผลผลิตรวม ชนิดสัตว์ พันธุ์สัตว์ จำนวนการ เลี้ยง การขายผลผลิต ประมาณการต้นทุนและ รายได้ การใช้ปัจจัยการผลิต แหล่งซื้อปัจจัยการผลิต ปริมาณการใช้ปัจจัย การผลิต

7 LOGO 1. การ แก้ไขและ ให้ความ ช่วยเหลือ สมาชิก 2. การ ให้ การศึกษ าอบรม การใช้ประโยชน์จากข้อมูล ( ต่อ ) ส่วนที่ 4 ปัญหาที่พบในการประกอบอาชีพ ปัญหาด้านการผลิต ปัญหาด้านการตลาด ความต้องการการ ช่วยเหลือในด้าน การเกษตร

8 LOGO การ วางแผน ธุรกิจ สินเชื่อ การใช้ประโยชน์จากข้อมูล ( ต่อ ) ส่วนที่ 5 ข้อมูลด้านหนี้สิน เจ้าหนี้ จำนวนหนี้สิน และสถานภาพหนี้สิน

9 LOGO การ วางแผน ธุรกิจรวม ขาย ธุรกิจแปร รูป และ การ บริการ การใช้ประโยชน์จากข้อมูล ( ต่อ ) ส่วนที่ 6 ข้อมูลการผลิตปีปัจจุบัน พืชที่ปลูก หรือสัตว์ที่ เลี้ยงแล้วในปีนี้ และที่ คาดว่าจะปลูกพืช หรือเลี้ยงสัตว์ในปีนี้ รวมทั้งผลผลิตที่คาด ว่าจะได้รับ

10 LOGO การใช้ประโยชน์จากข้อมูล ( ต่อ ) แผน ธุรกิจ เลือกธุรกิจ รู้ตนเอง ส่วนที่ 6 ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 5 ส่วนที่ 4 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 ข้อมูล

11 LOGO ขั้นตอนการแนะนำ ส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิก ร่วม วางแผ น ร่วม ปฏิบัติ ร่วม ติดตาม และ ประเมิน ผล ร่วม ปรับปรุ งและ พัฒนา

12 LOGO 1. ร่วมวางแผนปฏิบัติ 1) กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ประชาสัมพันธ์ให้ สหกรณ์ทราบและเห็นความสำคัญของการ จัดทำฐานข้อมูล 2) กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการดำเนินการ เพื่อชี้แจงการจัดทำ ฐานข้อมูล 3) สหกรณ์มีมติที่ประชุม ให้ดำเนินการจัดทำ ฐานข้อมูล และมอบหมายผู้รับผิดชอบ 4) กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์กับสหกรณ์ ร่วมกัน วางแผน 2. ร่วมปฏิบัติ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับสหกรณ์ ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้

13 LOGO 3. ร่วมติดตามและประเมินผล กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับสหกรณ์ ดำเนินการตรวจ ติดตาม ประเมินผลงาน ตั้งแต่เริ่มต้น ระหว่าง และกระทำหลังจาก เสร็จสิ้นกระบวนการดำเนินงาน โดย ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปนำเสนอที่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทุกเดือน 4. ร่วมปรับปรุงและพัฒนา กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับสหกรณ์ ดำเนินการนำผลการประเมินในแต่ละ เดือนมาวิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนาให้ เหมาะสม และวางแผนการดำเนินงาน กิจกรรม และโครงการ โดยดำเนินการ ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

14 LOGO กรมส่งเสริม สหกรณ์ ความสัมพันธ์การจัดทำฐานข้อมูล การผลิตและการตลาด สำนักงา น สหกรณ์ จังหวัด สถาบัน เกษตรก ร สถาบันเกษตรกรเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บ และใช้ข้อมูลการผลิตและการตลาด กิจกรรม / แผนงาน / โครงการ

15 LOGO ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล

16 LOGO การวิเคราะห์ข้อมูลสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด จำนวนข้อมูลสมาชิก 3,595 ราย

17 LOGO ภาพรวมขนาดครัวเรือน หน่วย : ราย

18 LOGO โครงสร้างอายุของสมาชิก

19 LOGO ระยะเวลาการเป็นสมาชิก

20 LOGO ประมาณการรายได้รายจ่ายของสมาชิกต่อครัวเรือน หน่วย : บาท

21 LOGO ภาพรวมการถือครองที่ดิน ( ไร่ )

22 LOGO ร้อยละภาพรวมการถือครองที่ดิน

23 LOGO ร้อยละเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตร

24 LOGO รวมพื้นที่ปลูกข้าว 17,962.94 ไร่

25 LOGO ร้อยละพื้นที่ปลูกข้าว

26 LOGO ภาพรวมหนี้สินของสมาชิก หน่วย : บาท

27 LOGO ภาพรวมหนี้สินของสมาชิก

28 LOGO การวิเคราะห์รายกลุ่ม สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด

29 LOGO

30

31

32 ข้าวหอมมะลิ 105

33 LOGO ปัญหาเมล็ดพันธุ์

34 LOGO

35

36

37 www.cpd.go.th


ดาวน์โหลด ppt LOGO www.cpd.go.th การจัดทำฐานข้อมูลการผลิตและ การตลาดของสมาชิก นายธรรมศิริ ไชยรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน สหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญกรมส่งเสริมสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google