งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(Introduction to Six Sigma)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(Introduction to Six Sigma)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (Introduction to Six Sigma)
ซิกซ์ซิกมาเบื้องต้น (Introduction to Six Sigma)

2 วัตถุประสงค์ เข้าใจหลักการที่สำคัญของ Six Sigma ประโยชน์ของ Six Sigma
แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นของระดับซิกม่า ที่ระดับ 6

3 ผลประโยชน์ที่เกิดจาก Six Sigma--ต่อองค์กร
ลดจำนวนของเสีย ต้นทุนต่ำลง ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงขึ้น รอบเวลาการผลิต จัดส่ง และการทำงานต่างๆ สั้นลง มีกระบวนการทำงานที่มีเสถียรภาพและสามารถคาดการณ์ได้ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร การมุ่งเน้นไปที่ลูกค้า คุณภาพ และการทำงานให้ถูกต้อง มีความภูมิใจในความเป็นเลิศ กระบวนการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่มีรูปแบบ และมาตรฐาน

4 ผลประโยชน์ที่เกิดจาก Six Sigma--ต่อบุคคล
การทำงานง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้เป็นคนมีเครดิตชื่อเสียง เป็นการทำงานโครงการ ที่สามารถวัดผลสำเร็จได้ มีการทำงานที่มุ่งหวังผล และได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหาร ลดหรือขจัดการทำงานแบบ “ไล่ดับไฟ”

5 การลดข้อบกพร่องและของเสีย ความพึงพอใจของลูกค้า
เป้าหมายของ Six Sigma การลดข้อบกพร่องและของเสีย การเพิ่มผลผลิต ความพึงพอใจของลูกค้า $$$

6 ความพึงพอใจของลูกค้า การลดข้อบกพร่องและของเสีย
เป้าหมายของ Six Sigma $ ความพึงพอใจของลูกค้า การเพิ่มผลผลิต การลดข้อบกพร่องและของเสีย

7 Section 1 Six Sigma : An Overview

8 What is Sigma?

9 นิยามของ Sigma (s) Sigma (s) คือ: อักษรกรีกตัวที่ 18
เป็นสัญญลักษณ์ของการเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นการวัดความผันแปรของข้อมูล

10 ซิกม่า คือ การวัดความผันแปร และ คุณภาพ
3s This is a +/-3 Sigma Process m ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) คือการวัดการกระจายออกจากค่าเฉลี่ย (m) USL LSL s s s ค่ามัฌฉิม (m) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) พิกัดข้อจำกัดด้านล่าง (LSL) พิกัดข้อจำกัดด้านบน (USL) เป้าหมายของกระบวนการ (T) T

11 Where Does Industry Stand?
1,000,000 100,000 10,000 1,000 100 10 1 PPM IRS - Tax Advice (phone-in) (140,000 PPM) Restaurant Bills Doctor Prescription Writing Payroll Processing Order Write-up Journal Vouchers Wire Transfers Airline Baggage Handling Purchased Material Lot Reject Rate Best-in-Class Average Domestic Airline Flight Company Fatality Rate (0.43 PPM) 3 4 5 6 2 1 7 Sigma Scale of Measure

12 นิยามของ Six Sigma (6s) Six Sigma (6s) เป็น:
วิสัยทัศน์ : World Class Company ปรัชญา : การปรับปรุงพัฒนาแบบพลิกโฉม (Breakthrough) ระบบการบริหาร เป้าหมายที่ท้าทาย ชุดเครื่องมือในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา กลไกในการนำไปสู่การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

13 ซิกซ์ ซิกม่า – ดีกว่า และเร็วกว่า
การพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง คู่แข่งของเราก็ทำการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน การพัฒนาการอย่างพลิกโฉม = ความเป็นผู้นำทางธุรกิจ หัวใจสำคัญ คือ การพัฒนาให้ดีขึ้นและเร็วขึ้น ข้อได้เปรียบ

14 Six Sigma เป็นเป้าหมายที่ท้าทาย
PPM Process Capability Defects per Million Opp. Sigma is a statistical unit of measure that reflects process capability. The sigma scale of measure is perfectly correlated to such characteristics as defects-per-unit, parts-per-million defective, and the probability of a failure/error.

15 Six Sigma เป็นชุดเครื่องมือ

16 ประวัติของ Six Sigma Started on 1960s’, a number of big companies were toying with the idea of Zero Defect (ZD). But the ideas didn’t go very far and limited to motivational slogans and pep talks. On 1980s’, giant companies spearheaded again the comeback of ZD philosophy. They are now more serious on producing defect free products. For instant, Xerox with “Leadership Through Quality”, Intel with “PDQ2”, HP with “TQC”, IBM with “Excellent in Execution” etc.. Motorola didn’t want to miss the pack by establishing “6-Sigma” program on The idea was first discovered by Mikel Harry, one of Motorola's finest employees from Government Electronics Group. By giving itself 5 years time limit to achieved from 3 to 6-Sigma, Motorola has spent merely 20 million dollar in its first year alone. Motorola's investment paid off and proved that ZD was achievable. On the following years, Mikel Hurley left Motorola and set up his own company known as “Six Sigma Academy”, USA.

17 มีใครบ้างที่ใช้ Six Sigma
Motorola Texas Instruments ABB Allied Signal General Electric Seagate Technology DuPont Sony Kodak Toshiba Lockheed Martin Other

18 Section 2 Six Sigma Process

19 Process Variation All businesses consist of interconnected processes
Inputs Process Output All businesses consist of interconnected processes Variation exist in all processes Understanding and reducing process variability in the key to improve customer satisfaction and reducing losses

20 To get results, should we focus our behavior on the Y or X?
Focus of Six Sigma KPIV KPOV f (X) Y= To get results, should we focus our behavior on the Y or X? Y Dependent Output Effect Symptom Monitor X XN Independent Input-Process Cause Problem Control Tell what KPIV and KPOV mean. If we are so good at X, why do we constantly test and inspect Y? * Focus on X rather than Y, as done historically

21 Process Output Variation
m 1 2 3 5 6 7 s m : measurement of location s : measurement of variability

22 Process Sigma Level Definition : s m
The number of standard deviation that can be fitted into the space between the process center and the nearest specification limits m Defectives USL LSL Nominal s Fit for use

23 6 Sigma Process s m USL LSL 0.002 ppm (2 tails)
Process center on target 3.4 ppm after 1.5s drift from process center

24 What does a 6 sigma process look like ?
Average Deviation from Mean 1s p(d) T s USL 3s This is a 6 Sigma Process

25 Six Sigma - Practical Meaning
99% Good (3.8 Sigma) % Good (6 Sigma) 20,000 lost articles of mail per hour Unsafe drinking water for almost 15 minutes each day 5,000 incorrect surgical operations per week Two short or long landings at most major airports each day 200,000 wrong drug prescriptions each year No electricity for almost seven hours each month Seven articles lost per hour One unsafe minute every seven months 1.7 incorrect operations per week One short or long landing every five years 68 wrong prescriptions per year One hour without electricity every 34 years

26  PPM 6 Sigma - Aggressive Goal
Process Capability Defects per Million Opp. Sigma is a statistical unit of measure that reflects process capability. The sigma scale of measure is perfectly correlated to such characteristics as defects-per-unit, parts-per-million defective, and the probability of a failure/error.

27 การลดข้อบกพร่องและของเสีย ความพึงพอใจของลูกค้า
เป้าหมายของ Six Sigma การลดข้อบกพร่องและของเสีย การเพิ่มผลผลิต ความพึงพอใจของลูกค้า $$$

28 Critical to... - Price - Quality - Delivery

29 การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
Product CTQ – Critical to Quality CTD – Critical to Delivery CTP – Critical to Price ความพึงพอใจของลูกค้า Quality คุณภาพ Delivery การส่งมอบ Price/Value ราคา/คุณค่า Defects ข้อบกพร่อง Cost ต้นทุน Cycle Time รอบเวลาทำงาน Processes CTP1 – Critical to Process 1 CTP2 – Critical to Process 2 CTP3 – Critical to Process 3 เป้าหมายขององค์กร

30 กลยุทธ์ ของ Six Sigma

31 What’s the Strategy Know what’s important to the Customer Reduce defects Center around target Reduce Variation

32 Section 3 The DMAIC Approach

33 บทบาทของคนในองค์กร ผู้บริหาร (Management) แชมเปี้ยน (Champion)
แบล็คเบลต์ (Black Belt) กรีนเบลต์ (Green Belt) สมาชิกกลุ่ม (Member) เจ้าของพื้นที่ (Process Owner) มาสเตอร์ แบล็คเบลต์ (Master Black Belt)

34 บทบาทของคนในองค์กร บทบาทของผู้บริหาร (Management)
เป็นผู้นำและเป็นเจ้าของวิสันทัศน์ กำหนดแนวทางการติดตามผลของบริษัท และรับผิดชอบผลของโครงการ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม องค์กร

35 บทบาทของคนในองค์กร บทบาทของแชมเปี้ยน (Champion)
ตั้งเป้าหมายและคัดเลือกโครงการ เริ่มต้นงานให้แบล็คเบลต์ และทำให้เขาทำงานได้

36 บทบาทของคนในองค์กร บทบาทของกรีนเบลต์ (Green Belt) ช่วยเหลือแบล็คเบลต์
ทำโครงการของตนเอง เป็นผู้สนับสนุนพื้นที่ของตนเอง เป็นตัวเร่งการทำซิกซ์ ซิกม่าในองค์กร

37 บทบาทของคนในองค์กร บทบาทของสมาชิกกลุ่ม (Member) ช่วยเหลือแบล็คเบลต์
สนับสนุนด้านความรู้ของกระบวนการ งานเฉพาะด้านในโครงการ

38 บทบาทของคนในองค์กร บทบาทของเจ้าของพื้นที่ (Process Owner)
กำหนดโครงการที่น่าสนใจ ลงมือปฏิบัติตามแนวทางแก้ไขที่ค้นพบจากโปรเจค

39 บทบาทของคนในองค์กร บทบาทของมาสเตอร์ แบล็คเบลต์ (Master Black Belt)
ปรับปรุงแก้ไข ทำโครงการให้มีความชัดเจน เป็นโค้ชและให้การอบรมกับแบล็คเบลต์

40 บทบาทของคนในองค์กร บทบาทของแบล็คเบลต์ (Black Belt) ผู้ส่งสาส์น ผู้สอน
เป็นผู้สื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในองค์กร เป็นผู้นำหรือต้นแบบของวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ผู้สอน ให้การอบรมสมาชิกของกลุ่มที่ทำโครงการ เป็นแหล่งความรู้ทางด้าเทคนิคให้แก่องคืกร ผู้นำ การเคลื่อนตัวของกระบวนการพลิกโฉม (Breakthrough) ให้แนวทางการทำงานแก่กลุ่ม

41 บรรลุความสำเร็จระดับ “Critical Mass”
สมาชิกกลุ่ม (Member) กรีนเบลต์ (Green Belt) แบล็คเบลต์ (Black Belt) มาสเตอร์ แบล็คเบลต์ (Master Black Belt)

42 ขั้นตอนสู่การพลิกโฉม Phases of Breakthrough DMAIC
วางแนวทางโปรเจค M สร้าง Baseline A ค้นหา y = f(x) I หาจุดที่ดีที่สุดของ y = f(x) C สร้างผลระยะยาว Breakthrough !


ดาวน์โหลด ppt (Introduction to Six Sigma)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google