งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การใช้ CAPM ประมาณการต้นทุน ของเงินทุน  การพิจารณาต้นทุนเงินทุนของเจ้าของตามแบบวิธี Discounted Cash Flow (DCF) จะมีข้อจำกัดในเรื่อง ของสมมติฐานที่ตั้งขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การใช้ CAPM ประมาณการต้นทุน ของเงินทุน  การพิจารณาต้นทุนเงินทุนของเจ้าของตามแบบวิธี Discounted Cash Flow (DCF) จะมีข้อจำกัดในเรื่อง ของสมมติฐานที่ตั้งขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การใช้ CAPM ประมาณการต้นทุน ของเงินทุน  การพิจารณาต้นทุนเงินทุนของเจ้าของตามแบบวิธี Discounted Cash Flow (DCF) จะมีข้อจำกัดในเรื่อง ของสมมติฐานที่ตั้งขึ้น กล่าวคือ จะกำหนดไว้ว่าเงินปัน ผลที่จ่ายมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นทุกปี และเพิ่มด้วย อัตราคงที่ ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวไม่เหมาะสมกับสภาพ ความเป็นจริง ดังนั้น จึงมีการนำวิธีที่เรียกว่า Capital Asset Pricing Model – CAPM มาใช้ในการคำนวณ  ภายใต้แนวคิด CAPM – ค่าของทุนของเจ้าของจะ เท่ากับอัตราผลตอบแทนแบบไม่มีความเสี่ยง + ค่าชดเชยความเสี่ยงที่คำนวณขึ้นมาจากค่าเบต้าของ หุ้นสามัญและค่าชดเชยความเสี่ยงของตลาด ดังนั้น ต้นทุนของหุ้นสามัญจะเท่ากับ

2 2 การใช้ CAPM ประมาณการต้นทุน ของเงินทุน โดยที่ R f หมายถึง อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ไม่ มีความเสี่ยง R m หมายถึง อัตราผลตอบแทนของตลาด β หมายถึง ดัชนีวัดความเสี่ยงของกิจการ การประมาณค่า R f นั้น จะมีหลักเกณฑ์ 2 ข้อ คือ ไม่มีความ เสี่ยงในด้านการผิดนัดชำระ (Default Risk) และไม่มีความ เสี่ยงในอัตราผลตอบแทนที่นำไปลงทุนต่อ (Reinvestment Rate Risk) ในบางประเทศ เช่น สหรัฐฯ จะใช้พันธบัตรรัฐบาล แต่ทั้งนี้พันธบัตรรัฐบาลต้องมีสภาพคล่องสูงด้วย กรณีที่ไม่มี พันธบัตรรัฐบาลหรือมีพันธบัตรแต่ไม่มีสภาพคล่อง สามารถใช้ อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ที่ปรับด้วยค่าความน่าเชื่อถือของกิจการ

3 3 การใช้ CAPM ประมาณการต้นทุน ของเงินทุน การประมาณค่า R m -R f – หรือส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการ ลงทุนในตลาด ซึ่งเท่ากับผลตอบแทนส่วนเกินของตลาด กล่าว อีกนัยหนึ่ง ค่า R m -R f = ผลตอบแทนของตลาดหักด้วย ผลตอบแทนแบบไม่มีความเสี่ยง = ค่าเสียโอกาสของนักลงทุนในการนำเงินมาลงทุน ในตลาด การชดเชยความเสี่ยง = ค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนตลาดใน อดีต การประมาณค่า Beta ของหลักทรัพย์ I – ค่าเบต้าเป็นการ วัดการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนหุ้นสามัญของบริษัทใด บริษัทหนึ่งเทียบกับการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนของ ตลาดหลักทรัพย์โดยรวม ( ซึ่งมักจะใช้อัตราที่ใช้ในตลาด หลักทรัพย์ )


ดาวน์โหลด ppt 1 การใช้ CAPM ประมาณการต้นทุน ของเงินทุน  การพิจารณาต้นทุนเงินทุนของเจ้าของตามแบบวิธี Discounted Cash Flow (DCF) จะมีข้อจำกัดในเรื่อง ของสมมติฐานที่ตั้งขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google