งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมมนาทิศทางเศรษฐกิจ ไทย 2554 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ท่ามกลางความขัดแย้ง โรมแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค 24 พฤศจิกายน 2553 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมมนาทิศทางเศรษฐกิจ ไทย 2554 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ท่ามกลางความขัดแย้ง โรมแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค 24 พฤศจิกายน 2553 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมมนาทิศทางเศรษฐกิจ ไทย 2554 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ท่ามกลางความขัดแย้ง โรมแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค 24 พฤศจิกายน 2553 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย

2 หัวข้อในการนำเสนอ 1. การค้าสินค้า 2. การอำนวยความสะดวกทาง การค้า 3. การค้าบริการและการลงทุน 4. การเคลื่อนย้ายแรงงาน

3 1. การค้าสินค้า ความตกลง : AEC เป้าหมายจะให้ ASEAN เป็นเขตการค้าที่ปลอดภาษี ความท้าทาย : การใช้ประโยชน์จาก AFTA ยังจำกัด และการค้าภายใน ASEAN ยัง น้อยกว่าในเขตการค้าเสรีอื่นๆ เช่น NAFTA และ EU โอกาส : การลดอัตราภาษีศุลกากรสำหรับ สินค้าบริโภคอุปโภค และการอำนวยความ สะดวกทางการค้าจะช่วยให้การค้าภายใน ภูมิภาคอาเซียนเพิ่มมากขึ้น

4 การใช้ประโยชน์จาก AFTA หมายเหตุ : * เป็นข้อมูล 5 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2550 ถึงมีนาคม 2551 แหล่งที่มา : TDRI การใช้ประโยชน์จากข่อตกลงและ ความร่วมมือระหว่างประเทศ

5 Share of ASEAN Regional Trade 2008

6 2. การอำนวยความสะดวกทาง การค้า ความตกลง : กำหนดให้ไทยต้องมี national single window ถายในปี พ. ศ. 2008 เพื่อ นำไปสู่ ASEAN single window ความท้าทาย : แม้มีการจัดตั้ง One-stop service ขึ้นมาที่ BOI หากแต่การยื่นเอกสาร แบะการ อนุมัติยังซ้ำซ้อนเช่นเดิม ไม่มีลักษณะที่เป็น “single submission” และ “single decision” โอกาส : หากดำเนินการได้จะเป็นคุณประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการไทยที่มีการนำเข้าสินค้าทั้งหมด เนื่องจากพิธีการทางศุลกากรที่ล่าช้าเป็นต้นทุน ทีสำคัญ

7 ความคืบหน้าในการจัดทำ National Single Window ( ร้อยละ ) Urata, Shujiro and Okabe, Misa (2010), Tracing the Progress toward the ASEAN Economic Community

8 3. การลงทุน ความตกลง : บุคคลสัญชาติอาเซียนและนิติบุคคลที่ มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศอาเซียนสามารถใช้สิทธิใน การเข้ามาถือหุ้นได้ร้อยละ 70 ในสาขาที่จะมีการ เปิดเสรี ได้แก่ (1) สาขาที่เร่งรัด ได้แก่ คอมพิวเตอร์, โทรคมนาคม, ธุรกิจท่องเที่ยว, สุขภาพ, และ โลจิสติกส์ ภายในปี 2010 (2) วิชาชีพ, ก่อสร้าง, จัดจำหน่าย, การศึกษา, สิ่งแวดล้อม, ขนส่ง, และอื่นๆ ทั้งหมดภายในปี 2015 ความท้าทาย : บริษัทในเครือของบริษัทข้ามชาติที่มี ถิ่นฐานในประเทศอาเซียนสามารถเข้ามาลงทุนใน ประเทศไทยได้ โอกาส : - บริษัทไทยสามารถไปลงทุนในต่างประเทศได้ หาก ต้องศึกษาอุปสรรค เช่น (1) การเก็บภาษีที่ซ้ำซ้อน (2) ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศที่จะไปลงทุน - ไทยสามารถดึงดูดการลงทุนจากประเทศ อาเซียน ด้วยกันเพื่อช่วยในการพัฒนาสาขาบริการ / โครงสร้างพื้นฐานที่ยังล้าหลัง

9 FDI ของประเทศอาเซียน ( ล้าน เหรียญ สรอ.)

10 การลงทุนระหว่างอาเซียน ( ร้อยละของ FDI รวม )

11 การลงทุนในภาคบริการ Source: Bank of Thailand

12 จุดอ่อนที่ต้องการพัฒนา (IMD ranking out of 55) Source: IMD World Competitiveness Yearbook 2008

13 4. การเคลื่อนย้ายแรงงาน ความตกลง : AEC มุ่งที่จะสร้างตลาดภายในที่มีการ เคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะได้อย่างเสรี ทั้งนี้ได้ การทำ MRA สำหรับ พยาบาล และ วิศวกร แล้ว จะมีการทำ MRA สำหรับ แพทย์ ทันตแพทย์ สำรวจบัญชี ซึ่งจะทำให้การเคลื่อนย้ายบุคลากร ระหว่าง ASEAN สะดวกมากขึ้น ความท้าทาย : ประเทศที่มีการพัฒนาธุรกิจเหล่านี้ที่ ก้าวหน้าไปกว่าประเทศอื่นๆ จะสามารถดึงดูด บุคลากรที่มีคุณภาพได้ หากแต่ประสิทธิภาพ แรงงานด้านบริการของประเทศไทยยังล้าหลัง โอกาส : ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าอยู่ใน อาเซียน เนื่องจากมีโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม ขนส่งที่ค่อนข้างดี มีแหล่งท่องเที่ยว และมีค่าครอง ชีพต่ำหากแต่ประเทศไทยจำเป็นต้องทบทวน นโยบายในการจำกัดการลงทุนในภาคบริการที่ เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพเหล่านี้ มิฉะนั้นแล้วจะเกิด Braindrain ไปยังประเทศที่มีโอกาสและ ค่าตอบแทนวิชาชีพที่สูงกว่า เช่น สิงคโปร์

14 ผลิตภาพแรงงาน (GDP ต่อชั่วโมง แรงงาน ) ปี 2009 IMD World Competitiveness yearbook 2010

15 ผลิตภาพแรงงานในภาค บริการของไทย Source: NESDB

16 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สัมมนาทิศทางเศรษฐกิจ ไทย 2554 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ท่ามกลางความขัดแย้ง โรมแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค 24 พฤศจิกายน 2553 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google