งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 4123702 ระบบการสื่อสารข้อมูล 3(2-2) นก. (Computer Network System) โดย อ. สมบูรณ์ ภู่พงศกร Chapter 1 Introduction.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 4123702 ระบบการสื่อสารข้อมูล 3(2-2) นก. (Computer Network System) โดย อ. สมบูรณ์ ภู่พงศกร Chapter 1 Introduction."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 4123702 ระบบการสื่อสารข้อมูล 3(2-2) นก. (Computer Network System) โดย อ. สมบูรณ์ ภู่พงศกร Chapter 1 Introduction

2 2 ประโยชน์ของเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารข้อมูล zการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร zการศึกษาเรียนรู้ ความรู้ใหม่ๆ ด้วยการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ การสื่อสาร zการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจทางธุรกิจที่รวดเร็ว

3 3 ตัวอย่างการใช้งานเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารข้อมูล z ระบบเครือข่ายความเร็วสูง ระบบโทรศัพท์มือถือ zระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สามารถสื่อสารในรูปแบบ มัลติมีเดีย การส่งข้อมูลอื่นๆ ด้วย เช่นการส่งข้อมูลเสียง (Voice Mail) การประชุมทางไกล (Video Conferences) เป็นต้น

4 4 ความจำเป็นต้องเรียนรู้ เทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารข้อมูล 1. วิธีการจัดการเครือข่าย 2. ประเภทของเทคโนโลยีที่นำมาใช้กับเครือข่าย 3. การออกแบบเครือข่ายให้มีความเสถียร (Robust) 4. การขยายเครือข่ายเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

5 5 ประวัติและพัฒนาการของระบบการสื่อสารข้อมูล การพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี zช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 มีการพัฒนาเครื่องจักรกลถือเป็นช่วง ของการปฏิวัติอุตสาหกรรม zช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นยุคของเครื่องจักรไอน้ำ zเข้าสู่ศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบันถือว่าเป็นยุคของเทคโนโลยี สารสนเทศ

6 6 ประวัติและพัฒนาการของระบบการสื่อสารข้อมูล การพัฒนาการทางด้านคอมพิวเตอร์ zในช่วงสองทศวรรษแรก ระบบคอมพิวเตอร์มีโครงสร้างของ การประมวลผลแบบรวมศูนย์โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาด ใหญ่หนึ่งเครื่อง และมีเทอร์มินอลเชื่อมโยง z ค.ศ. 1950 การประมวลผลแบบกลุ่ม (Batch) ต่อมาแบบ ออนไลน์แบตช์ (On-line batch) หรือระบบการรับงานจาก ระยะไกล ( Remote Job Entry : RJE ) z ช่วงปี ค.ศ. 1970 ระบบเรียลไทม์ (Real Time)

7 7 ประวัติและพัฒนาการของระบบการสื่อสารข้อมูล การพัฒนาการทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ zต่อจากปี ค.ศ. 1970 ระบบฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ (Centralized Database) z ช่วงปี ค.ศ. 1975 ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Database) zช่วงปี ค.ศ. 1980 การประมวลผลแบบกระจาย (Distributed Processing)

8 8 ลักษณะของการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน zเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) zการประมวลผลแบบกระจาย (Distributed System)

9 9 การสื่อสารข้อมูล zจุดประสงค์ของการสื่อสารที่เหมือนกันคือ เป็นการส่งข่าวสาร (Information) จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง zการสื่อสารข้อมูลเป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่าง ผู้ส่งและผู้รับ โดยผ่านตัวกลางสื่อสาร

10 10 การสื่อสารข้อมูล ภาพที่ 1.1 ตัวอย่างการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

11 11 การสื่อสารข้อมูล ภาพที่ 1.2 ตัวอย่างข้อมูลในรูปแบบต่างๆ

12 12 องค์ประกอบของระบบการสื่อสาร ข้อมูล ภาพที่ 1.3 องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล

13 13 องค์ประกอบของระบบการสื่อสาร ข้อมูล องค์ประกอบของระบบการสื่อสารข้อมูลมี 5 องค์ประกอบ คือ z1.ข้อมูล ข่าวสาร (Message) zข้อมูลหรือสารสนเทศที่ใช้สื่อสาร z2.ผู้ส่ง (Sender) zทำหน้าที่สร้างข้อมูล และนำข้อมูลส่งผ่านตัวกลางออกไปยังผู้รับ z3.ตัวกลาง (Medium) zตัวกลางสื่อสารที่ใช้เป็นเส้นทางหรือช่องทางในการส่งและรับข้อมูล z4.ผู้รับ (Receiver) zมีหน้าที่รับข้อมูล แล้วนำมาแปลความหมายเพื่อนำไปใช้ หรือประมวลผลต่อไป z5.โพรโตคอล (Protocol) zโพรโตคอลเป็นเกณฑ์วิธีหรือข้อตกลง ที่กำหนดขึ้นมาเพื่อใช้ในการควบคุมการส่งและ รับข้อมูลระหว่างอุปกรณ์สื่อสาร ภาพที่ 1.3 องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล

14 14 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของ การสื่อสาร ภาพที่ 1.4 ตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการสื่อสาร

15 15 ตัวอย่างความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ ของการสื่อสาร

16 16 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ ประสิทธิภาพของการสื่อสาร ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการสื่อสาร ขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐาน 5 ประการคือ 1. การนำส่งข้อมูล ระบบการสื่อสารจะต้องส่งข้อมูลไปยังผู้รับ ปลายทางได้ถูกต้อง 2. คุณลักษณะทั้งหมดของระบบการ สื่อสาร คุณลักษณะทั้งหมดของระบบการสื่อสารจะ ถูกกำหนดและจำกัด ด้วยคุณลักษณะเฉพาะตัว 3. ผู้รับปลายทางได้รับข้อมูลถูกต้อง (Accuracy)

17 17 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ ประสิทธิภาพของการสื่อสาร 1. การนำส่งข้อมูล ระบบการสื่อสารจะต้องส่งข้อมูลไปยังผู้รับปลายทาง ได้ถูกต้อง 2. คุณลักษณะทั้งหมดของระบบการสื่อสาร คุณลักษณะทั้งหมดของระบบการสื่อสารจะถูกกำหนด และจำกัด ด้วยคุณลักษณะเฉพาะตัว 3. ผู้รับปลายทางได้รับข้อมูลถูกต้อง (Accuracy) 4. ผู้รับข่าวสารสามารถแปลความหมายและเข้าใจ ได้ถูกต้อง 5. ทันเวลา (Timelines) ระบบจะต้องส่งข้อมูลไปยังผู้รับปลายทาง ทันเวลา ที่จะใช้งาน การส่งแบบทันทีหรือแบบเรียลไทม์ ( Real-time Transmission )

18 18 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ ประสิทธิภาพของการสื่อสาร แสดงตัวอย่างการรบกวนที่เกิดขึ้นระหว่าง การสื่อสาร

19 19 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ ประสิทธิภาพของการสื่อสาร ตัวอย่างแสดงความไม่เข้าใจข่าวสาร ของผู้รับ

20 20 ระบบการสื่อสารข้อมูล และ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การตัดสินใจเลือกสื่อกลางแบบใด มีเหตุผลที่ สำคัญอยู่ 2 ประการคือ 1. ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่จะก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด นั่นคือมีคุณสมบัติตามที่ ต้องการ มีความถูกต้องรวดเร็ว และ ค่าใช้จ่ายต่ำ 2. สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ ที่อาจ เกิดขึ้นและทำให้ระบบการสื่อสารเกิดล้มเหลว หรือหยุดการทำงาน โดยมีการจัดเก็บข้อมูล สำรองที่ดี และมีระบบสำรองที่สามารถเข้ามา ทำงานแทนที่ระบบเดิมได้ทันท่วงที เมื่อระบบ เดิมเกิดความเสียหาย

21 21 ระบบการสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล อย่างง่าย ประกอบด้วยเครื่อง คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องที่ เชื่อมต่อด้วยสายสื่อสาร (Communication lines) ไปยังเทอร์มินอลหนึ่งตัว หรือหลาย ๆ ตัวก็ได้ โดย ผ่านตัวควบคุมการสื่อสาร (Communications Controller)

22 22 ระบบการสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล อย่างง่าย 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าที่ ประมวลผล ทั้งโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ และโปรแกรม ประยุกต์ 2. ตัวควบคุมการสื่อสาร หน้าที่ ควบคุมระบบการสื่อสาร แทน คอมพิวเตอร์ 3. เทอร์มินอล หน้าที่เป็นอุปกรณ์ รับส่งข้อมูลปลายทาง 4. สายสื่อสาร

23 23 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายมักจะใช้การประมวลผล แบบกระจาย (Distributed Processing) คือ ใช้การแบ่งงานให้คอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องประมวลผลร่วมกัน แทนที่จะใช้ คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เพียงเครื่องเดียว รับผิดชอบในการประมวลผลหลายๆ งาน

24 24 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ข้อดีของการประมวลผลแบบกระจาย มีดังนี้คือ 1. ซ่อนข้อมูลได้ดี (Security / Encapsulation) 2. จัดเก็บข้อมูลแบบกระจายฐานข้อมูล (Distributed Database) 3. แก้ปัญหาได้รวดเร็ว (Faster Problem Solving) 4. ระบบความปลอดภัยภายใต้ความซ้ำซ้อนของ ข้อมูล (Security through Redundancy) 5. การประมวลผลร่วมกัน (Collaborative Processing)


ดาวน์โหลด ppt 1 4123702 ระบบการสื่อสารข้อมูล 3(2-2) นก. (Computer Network System) โดย อ. สมบูรณ์ ภู่พงศกร Chapter 1 Introduction.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google