งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางเศรษฐกิจไทยภายใต้ความไม่แน่นอนปี 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางเศรษฐกิจไทยภายใต้ความไม่แน่นอนปี 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางเศรษฐกิจไทยภายใต้ความไม่แน่นอนปี 2554
โดย กลุ่ม จับตานโยบายรัฐบาล (Policy Watch)

2 ประเด็น ความเสี่ยงต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย
ความเปราะบางของความยั่งยืนทางการคลัง ความไม่สมดุลของตลาดแรงงานและปัญหาการยกระดับผลิตภาพ แรงงาน ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าเกษตร และรายได้เกษตรกร ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงทางการเมือง

3 ความเสี่ยงต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย
ความไม่สมดุลของอัตราการฟื้นตัวของประเทศ G3 และประเทศใน เอเชีย ขนาดเงินทุนไหลเข้าและการแข็งตัวของค่าเงินบาท การส่งออก ขึ้นอยู่กับ การแข็งตัวของค่าเงิน การฟื้นตัวของตลาดโลก อัตราเงินเฟ้อ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์จะมีแนวโน้มสูงขึ้น จาก D & S ราคาน้ำมัน

4 ประมาณการเศรษฐกิจโลก

5 อัตราแลกเปลี่ยนของไทย

6 อัตราเงินเฟ้อของไทย

7 ความเปราะบางทางการคลัง
โครงสร้างทางการคลังของประเทศไทย ฐานะดุลการคลัง สถานการณ์หนี้สาธารณะ ด้านรายจ่ายของรัฐบาล อัตราเพิ่มรายจ่ายสูงกว่าอัตราเพิ่มรายได้ ความสามารถในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การลงทุนของภาครัฐมีแนวโน้มลดลง

8

9 ความสามารถจัดเก็บรายได้ที่ผ่านมา
ที่มา: สศค.

10 ความสามารถในการขยายฐานภาษี
ที่มา: สศค.

11 เปรียบเทียบสัดส่วนรายได้รัฐบาลต่อ GDPของประเทศต่างๆ ที่สำคัญ
เฉลี่ยระหว่างปี (%) สหรัฐอเมริกา 33.4 ญี่ปุ่น 34.1 เกาหลีใต้ 32.9 เวียดนาม 27.2 สิงค์โปร์ 22.9 มาเลเซีย 22.1 อินโดนีเซีย 18.1 ไทย 17.6 ฟิลิปปินส์ 16.0 ลาว 13.4 ที่มา: ADB

12 ภาวะหนี้สาธารณะคงค้างของไทย

13

14

15 ปัจจัยที่ควรพิจารณาในปีหน้า
ปัจจัยจากภายนอกประเทศ ความผันผวนเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอน ปัญหาการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ ปัจจัยจากภายในประเทศ ปัญหาเงินเฟ้อ โดยเฉพาะจากภาคการเกษตร การขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิตที่จะรุนแรงมากขึ้น ปัจจัยการเมืองที่จะมีการเลือกตั้งในปีหน้า


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางเศรษฐกิจไทยภายใต้ความไม่แน่นอนปี 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google