งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางเศรษฐกิจไทยภายใต้ ความไม่แน่นอนปี 2554 โดย กลุ่ม จับตานโยบายรัฐบาล (Policy Watch)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางเศรษฐกิจไทยภายใต้ ความไม่แน่นอนปี 2554 โดย กลุ่ม จับตานโยบายรัฐบาล (Policy Watch)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางเศรษฐกิจไทยภายใต้ ความไม่แน่นอนปี 2554 โดย กลุ่ม จับตานโยบายรัฐบาล (Policy Watch)

2 ประเด็น ความเสี่ยงต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ ไทย ความเปราะบางของความยั่งยืนทางการ คลัง ความไม่สมดุลของตลาดแรงงานและ ปัญหาการยกระดับผลิตภาพแรงงาน ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าเกษตร และ รายได้เกษตรกร ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงทางการเมือง

3 ความเสี่ยงต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ความไม่สมดุลของอัตราการฟื้นตัวของ ประเทศ G3 และประเทศในเอเชีย ขนาดเงินทุนไหลเข้าและการแข็งตัวของ ค่าเงินบาท การส่งออก ขึ้นอยู่กับ การแข็งตัวของค่าเงิน การฟื้นตัวของตลาดโลก อัตราเงินเฟ้อ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์จะมีแนวโน้มสูงขึ้น จาก D & S ราคาน้ำมัน

4 ประมาณการเศรษฐกิจโลก

5 อัตราแลกเปลี่ยนของไทย

6 อัตราเงินเฟ้อของไทย

7 ความเปราะบางทางการคลัง โครงสร้างทางการคลังของประเทศไทย ฐานะดุลการคลัง สถานการณ์หนี้สาธารณะ ด้านรายจ่ายของรัฐบาล อัตราเพิ่มรายจ่ายสูงกว่าอัตราเพิ่มรายได้ ความสามารถในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศ การลงทุนของภาครัฐมีแนวโน้มลดลง

8

9 ความสามารถจัดเก็บรายได้ที่ผ่านมา ที่มา : สศค.

10 ความสามารถในการขยายฐานภาษี ที่มา : สศค.

11 เปรียบเทียบสัดส่วนรายได้รัฐบาลต่อ GDP ของ ประเทศต่างๆ ที่สำคัญ ประเทศ เฉลี่ยระหว่างปี 2548-2552 (%) สหรัฐอเมริกา 33.4 ญี่ปุ่น 34.1 เกาหลีใต้ 32.9 เวียดนาม 27.2 สิงค์โปร์ 22.9 มาเลเซีย 22.1 อินโดนีเซีย 18.1 ไทย 17.6 ฟิลิปปินส์ 16.0 ลาว 13.4 ที่มา : ADB

12 ภาวะหนี้สาธารณะคงค้างของไทย

13

14

15 ปัจจัยที่ควรพิจารณาในปีหน้า ปัจจัยจากภายนอกประเทศ ความผันผวนเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความ ไม่แน่นอน ปัญหาการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง ประเทศ ปัจจัยจากภายในประเทศ ปัญหาเงินเฟ้อ โดยเฉพาะจากภาค การเกษตร การขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิตที่ จะรุนแรงมากขึ้น ปัจจัยการเมืองที่จะมีการเลือกตั้งในปี หน้า


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางเศรษฐกิจไทยภายใต้ ความไม่แน่นอนปี 2554 โดย กลุ่ม จับตานโยบายรัฐบาล (Policy Watch)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google