งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การบริหารจิตเพื่อสุขภาพ จัดทำโดย นาย ภัทรพงศ์ สินเติม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การบริหารจิตเพื่อสุขภาพ จัดทำโดย นาย ภัทรพงศ์ สินเติม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การบริหารจิตเพื่อสุขภาพ จัดทำโดย นาย ภัทรพงศ์ สินเติม
โครงงาน เรื่อง การบริหารจิตเพื่อสุขภาพ จัดทำโดย นาย ภัทรพงศ์ สินเติม

2 การฝึกจิต       พระพุทธศาสนาเน้นเรื่องการฝึกจิตเป็นสำคัญ เพราะมนุษย์มีจิตเป็นตัวนำการ กระทำทุกอย่าง จะต้องมีการพิจารณา คิดนึกตรึกตรองเสียก่อน   การฝึกจิตหรือการ บริหารจิต จึงเป็นการกระทำเพื่อให้จิตมีสภาพตั้งมั่น มีสติระลึกได้ มีสัมปชัญญะ รู้สึกตัวทั่วพร้อมตลอดเวลา                     การบริหารจิต คือ การฝึกฝนอบรมจิตใจให้ดีงาม นุ่มนวล อ่อนโยน มีความหนักแน่นมั่นคง แข็งแกร่งและมีความผ่อนคลายสงบสุข การบริหาร จิตในทางพุทธศาสนามี 2 อย่าง                     1.สมถกรรมฐานหรือสมาธิภาวนา คือการฝึกจิตให้เกิดความสงบ เรียกว่า สมาธิ                     2.วิปัสสนากรรมฐาน คือการฝึกอบรมจิตให้เกิดปัญญา เป็น ความรู้แจ้งเห็นจริงตามสภาพที่เป็นจริง

3 การบริจิต ผลของการบริหารจิต                     ทำให้เป็นคนที่มีสุขภาพจิตดี มีความรู้ความเข้าใจโลกและ ชีวิตได้ถูกต้อง คนเช่นนี้ไม่ว่าจะทำอะไรย่อมประสบความสำเร็จ อยู่ที่ใดก็ ได้รับความสุขสงบแห่งจิตใจ เมื่อเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ก็สามารถเอา ตัวรอดได้ ไม่คิดสั้น                     การบริหารจิตตามหลักพระพุทธศาสนามีวิธีปฏิบัติมากถึง 40 วิธี แต่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ฝึกปฏิบัติการบริหารจิตตามหลักสติปัฏ ฐาน 4

4 สติปัฏฐาน สติปัฏฐาน แปลว่า ที่ตั้งของสติ                     หมายถึง การตั้งสติกำหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นตามความเป็น จริง คือตามที่สิ่งนั้นๆ มันเป็นของมันเอง                     1.กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน หมายถึง การตั้งสติกำหนดพิจารณากาย ให้ รู้เห็นตามเป็นจริงว่าเป็นแต่เพียงกาย ไม่ใช่สัตว์บุคคลเราเขา มีวิธีปฏิบัติหลายวิธี คือ                             - อานาปานสติ การกำหนดลมหายใจเข้าใจ                             - อิริยาบถ การกำหนดรู้ทันอาการยืน เดิน นั่ง นอน                             - สัมปชัญญะ การสร้างสัมปชัญญะในการกระทำความ เคลื่อนไหวทุกอย่างของกาย                             - ปฏิกูลมนนิการ การพิจารณาส่วนประกอบอันไม่สะอาด ทั้งหลายที่ประชุมเข้าเป็นร่างกายนนี้                             - ธาตุมนสิการ การพิจารณาเห็นร่างกายของตนโดยสักว่าเป็น ธาตุแต่ละอย่างๆ

5 บริหรจิต วิธีการบริหารจิต                 กล่าวเฉพาะการตั้งสติกำหนดพิจารณากายในอิริยาบถนั่ง โดย การกำหนดลมหายใจเข้า-ออก ที่เรียกว่า อานาปานสติ

6 การปฏิบัติ ขั้นตอนปฏิบัติ                     1.นั่งท่าสมาธิ คือ นั่งขัดตะหมาด เท้าขวาทับเท้าซ้าย มือขวาวาง ทับมือซ้าย ตั้งตัวตรง ดำรงสติมั่น                     2.หลับตาหรือลืมตาก็ได้ อย่างไหนได้ผลดีก็ปฏิบัติอย่างนั้น                     3.กำหนดรู้ลมหายใจเข้า-ออก ลมหายใจกระทบตรงไหนก็รู้ชัดเจน ให้กำหนดตรงจุดนั้น                     4.เมื่อลมหายใจ-ออก จะกำหนดภาวนาด้วยหรือไม่ก็ได้ แล้วแต่ บุคคลที่ปฏิบัติ                     5.ปฏิบัติไปเรื่อยๆ จนได้เวลาพอควรแก่ร่างกาย จึงออกจากการ ปฏิบัติ                     6.แผ่เมตตาให้ตนเองและสรรพสัตว์ทั้งหลาย

7 คำคม อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความ เมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การบริหารจิตเพื่อสุขภาพ จัดทำโดย นาย ภัทรพงศ์ สินเติม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google