งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ภายใต้วิกฤติการเมือง สัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2554 “ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยท่ามกลางความขัดแย้ง ” โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค 24.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ภายใต้วิกฤติการเมือง สัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2554 “ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยท่ามกลางความขัดแย้ง ” โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค 24."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ภายใต้วิกฤติการเมือง สัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2554 “ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยท่ามกลางความขัดแย้ง ” โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค 24 พฤศจิกายน 2553 ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด ( มหาชน ) สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

2 2 I. การเมืองและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน  1971--การช่วงชิงอำนาจระหว่างกองทัพ (+ ข้าราชการพลเรือน) - นักการเมือง – ภาค ประชาชน ความไม่สมดุลของอำนาจ (+ ความไม่เป็นธรรมในการใช้ อำนาจ) เกิดวิกฤติการเมืองและความแตกแยก  1973--เหตุการณ์ 14 ต.ค.  1973-74--นรม.สัญญา ธรรมศักดิ์ – บริหารบนความแตกแยก ปรับนโยบายเศรษฐกิจได้มาก เพราะมีทีมเศรษฐกิจที่ทำงาน กับ นรม.ได้ดี (ยกเลิกพรีเมื่ยมข้าว ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ พลตรีชาติชาย พบโจ เอน ไล … ฯลฯ)

3 3  1975 – 1980--วิกฤติการเมือง ความแตกแยกรุนแรง - เปลี่ยนนรม. 6 คน  1976--เหตุการณ์ 6 ต.ค บริหารเศรษฐกิจได้เพียงปรับทิศทางมาสร้าง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศในเอเชีย (ฟื้นความสัมพันธ์กับจีน 1975, ร่วม ASEAN Summit 1976)  1980 – 1988--มีดุลยภาพของกลุ่มอำนาจต่างๆ ปรับนโยบายและโครงสร้างเศรษฐกิจได้อย่างสำคัญ โดยมีภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกเป็นตัวนำ ( ส่งออก ท่องเที่ยว ลงทุน, ลดค่าเงินบาท 2 ครั้ง,ESB,…. ฯลฯ ) I. การเมืองและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน (ต่อ)

4 4  1988 – 1992--ช่วงชิงอำนาจระหว่างนักการเมือง กับกองทัพ  1991 (ก.พ.) -- รสช.  รัฐบาล นรม. อานันท์  1992--เหตุการณ์ 17 พ.ค. --กองทัพหยุดกิจกรรมการเมือง --ความแตกแยกไม่กระจายในวงกว้าง สามารถปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจได้ต่อเนื่อง เข้าสู่การเปิดเสรีทางการเงินและการค้า (เปิดเสรีอุตสาหกรรมยานยนต์, มี BIBFs และ OBUs, ข้อตกลง AFTA, ยกเลิกโควตาแท็กซี่,... ฯลฯ) I. การเมืองและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน (ต่อ)

5 5  1992 – 2005--นักการเมืองคุมอำนาจรัฐ ความแตกแยกใน สังคมไม่ปรากฏให้เห็น -เปิดเสรีทางการเงินและการค้าต่อเนื่อง  1997/98--วิกฤติภาคการเงินและเศรษฐกิจ --กอบกู้เศรษฐกิจได้สำเร็จในปี 1998 - 2000 --ปรับทิศทางเศรษฐกิจสู่เอเชีย / แปซิฟิกโดย FTAs, RTAs --Corporate Sector เข้มแข็ง --เศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่อง แต่มีข่าว/ข้อกล่าวหา เรื่องคอรัปชั่น และผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่มีความแตกแยก การบริหารเศรษฐกิจผิดพลาดได้รุนแรง แก้ไขได้เร็ว แต่ป้องกันปัญหาคอรัปชั่นและผลประโยชน์ทับ ซ้อนไม่ได้ I. การเมืองและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน (ต่อ)

6 6  2006 – 2010--ความแตกแยกในสังคมรุนแรง -มีนรม. 6 คน  2006--เหตุการณ์ 19 ก.ย.  2008--เหตุการณ์วิกฤติการเงินโลก 15 ก.ย. ความแตกแยกในสังคมและอำนาจรัฐขาดดุลยภาพ ทำให้การ บริหารเศรษฐกิจสู่ทิศทางใหม่ ซึ่งต้องมีการลงทุนและแก้ไข กฎระเบียบ มีความยากลำบาก (mega projects, eco-friendly projects, ระบบโทรศัพท์ 3-G… ฯลฯ เกิดช้ากว่าที่ควรมาก)  2011-- วิกฤติการเมืองยังคงอยู่ I. การเมืองและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน (ต่อ)

7 7  โลกเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงชัดเจน  อำนาจเศรษฐกิจเอเชียเพิ่ม  ประเทศที่มีบทบาทสำคัญเพิ่มจาก G8 เป็น G20  องค์กรกำกับเศรษฐกิจโลกเปลี่ยน โดย G20 มีบทบาท  เงิน US$ ลดค่าและความสำคัญในฐานะสกุลเงินหลัก ต้องให้ความสำคัญต่อเอเชีย/แปซิฟิก และต้องลด/เลี่ยงUS$ ประเทศไทยต้องเริ่มปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคการผลิต ภาคการใช้จ่าย ภาครายได้ II. บริหารในภาวะวิกฤติการเมือง ลด / เปลี่ยน / ปรับ ภาคอุตสาหกรรม เพิ่ม / พัฒนา ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม เพิ่มสัดส่วนการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน เพิ่มสัดส่วนรายได้ที่เป็นค่าจ้างและค่าตอบแทนอาชีพอิสระ

8 8  สภาวะของภาคเศรษฐกิจไทย  การคลัง ขาดดุลงบประมาณ หนี้สาธารณะเพิ่ม  การเงินสภาพคล่องล้น เงินสำรองเกินความพอดี (US$)  การค้าคล่องตัวทั้งนำเข้าและส่งออก  อุตสาหกรรมมีปัญหาสิ่งแวดล้อมและแรงงาน  เกษตรมีปัญหา productivity เป็นส่วนมาก  บริการมีความพร้อมในการปรับตัวสูง  Infrastructure ไม่เพียงพอชัดเจน  แรงงานMiss – Match เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ II. บริหารในภาวะวิกฤติการเมือง (ต่อ)

9 9  การบริหารเศรษฐกิจปี 2011  บริหารสภาพคล่องทางการเงินและเงินสำรองส่วนเกิน มาเพื่อการลงทุนโดยรัฐและเอกชน เพื่อ ลดแรงกดดันเงินบาทขึ้นค่าและดอกเบี้ยลดค่า บรรเทาปัญหาค่า Logistics สูงเกิน เพิ่มโอกาสทางเลือกให้แรงงาน  ให้หน่วยงานทางเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนมีอำนาจ หน้าที่เพิ่มขึ้นในการบริหารนโยบาย II. บริหารในภาวะวิกฤติการเมือง (ต่อ)


ดาวน์โหลด ppt ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ภายใต้วิกฤติการเมือง สัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2554 “ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยท่ามกลางความขัดแย้ง ” โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค 24.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google