งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด้านผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนในโครงการมี ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน เฉลี่ยทุกกลุ่ม สาระเพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญ ทุกปี มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนในโครงการฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด้านผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนในโครงการมี ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน เฉลี่ยทุกกลุ่ม สาระเพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญ ทุกปี มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนในโครงการฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ด้านผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนในโครงการมี ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน เฉลี่ยทุกกลุ่ม สาระเพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญ ทุกปี มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนในโครงการฯ มี ความเป็นเลิศทางวิชาการ

3 ด้านผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนในโครงการฯมีผล คะแนนสอบระดับชาติ ใน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ระดับชาติ มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนในโครงการฯ มี ความเป็นเลิศทางวิชาการ

4 ด้านผู้เรียน เป็นเลิศทางวิชาการ, ผลคะแนนสอบระดับชาติ ปี 53 ลำดับชื่อวิชา # ผู้เข้าสอบ (n) คะแนนต่ำสุดคะแนนสูงสุดค่าเฉลี่ย SD. ขีดจำกัดล่าง 1 ภาษาไทย 804,8950.0096.0042.8014.2042.76 2 คณิตศาสตร์ 804,7490.00100.0024.1812.3624.15 3 วิทยาศาสตร์ 804,8950.00100.0029.1713.3329.13 4 สังคมศึกษา 804,7490.00100.0040.8517.0040.80 5 สุขศึกษา 804,8950.00100.0071.9717.6671.92 6 ศิลปะ 804,8950.00100.0028.4816.7328.43 7 การงานอาชีพ 804,8950.00100.0047.0718.5947.02 8 ภาษาอังกฤษ 804,7490.00100.0016.1914.7116.15

5 ด้านผู้เรียน เป็นเลิศทางวิชาการ, ผลคะแนนสอบระดับชาติ ปี 54 ลำดับชื่อวิชา # ผู้เข้า สอบ (n) คะแนน ต่ำสุด คะแนน สูงสุด ค่าเฉลี่ ย SD. ขีดจำกั ดล่าง 1 ภาษาไทย 790,32 50.0095.2048.1113.0248.07 2 คณิตศาสต ร์ 789,29 54.00 100.0 032.0811.3332.05 3 วิทยาศาสต ร์ 788,85 10.00 100.0 032.1911.6332.16 4 สังคม ศึกษา 789,05 00.0094.0042.7311.1142.70 5 สุขศึกษา 788,11 90.0087.5050.8710.6250.84 6 ศิลปะ 788,11 90.0090.0043.5011.0243.47 7 การงาน อาชีพ 788,11 90.0088.0047.2913.2947.25 8 ภาษาอังกฤ ษ 789,66 10.0094.0030.4910.7930.46

6 ด้านผู้เรียน เป็นเลิศทางวิชาการ, ผลคะแนนสอบระดับชาติ ปี 55 ลำดั บชื่อวิชา # ผู้เข้าสอบ (N) คะแนน ต่ำสุด คะแนน สูงสุดค่าเฉลี่ย SD ขีดจำกัด ล่าง 1 ภาษาไทย 754,50114.4092.0054.489.6854.45 2 คณิตศาส ตร์ 753,8890.00100.0026.9510.6526.92 3 วิทยาศาส ตร์ 753,2940.0098.0035.3711.7035.33 4 สังคม ศึกษา 753,7230.0098.0047.1213.1647.08 5 สุขศึกษา 753,4612.5095.0056.6711.4856.64 6 ศิลปะ 753,2690.0095.0043.3110.0543.28 7 การงาน อาชีพ 753,2410.0094.0047.3913.7347.35 8 ภาษาอังก ฤษ 754,3020.00100.0028.7111.1728.68

7 ด้านผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนในโครงการฯมีผล คะแนนสอบระดับชาติ ในวิชา ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่าร้อย ละ 50 มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนในโครงการฯ มี ความเป็นเลิศทางวิชาการ

8 ด้านผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนในโครงการฯมีผล การทดสอบความ สามารถด้านภาษาอังกฤษ จากสถาบันภาษา อังกฤษเป็นที่ยอมรับ โดย เทียบเคียงกับความ สามารถตามมาตรฐาน CEFR ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด และโดยภาพรวมมีผล ความก้าวหน้าทาง ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญ มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนในโครงการฯ มี ความเป็นเลิศทางวิชาการ

9 ด้านผู้เรียน มาตรฐาน CEFR ( Common European Framework of References ป.6 ม. 3 ม.6

10 ด้านผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผู้เรียนในโครงการฯเข้า ร่วมกิจกรรมประกวด แข่งขัน ทักษะทาง วิชาการทักษะภาษาอังกฤษ ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนในโครงการฯ มี ความเป็นเลิศทางวิชาการ

11 ด้านผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนในโครงการฯ มี ภาวะผู้นำ และผู้ตาม มี คุณธรรมจริยธรรม และกล้าแสดงออก มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนในโครงการฯ มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเป้าหมายของ โครงการ

12 ด้านผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนในโครงการฯ สามารถสร้างสรรค์ ผลงาน สื่อสาร และ นำเสนอผลงานได้อย่าง มั่นใจ เป็นภาษาอังกฤษใน เชิงวิชาการ มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนในโครงการฯ มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเป้าหมายของ โครงการ

13 ด้านผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนในโครงการฯ ริเริ่มหรือ เข้าร่วมกิจกรรมที่มีส่วนแก้ไข ปัญหา หรือบำเพ็ญประโยชน์ ต่อชุมชน ประเทศชาติ และ สังคมโลก มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนในโครงการฯ มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเป้าหมายของ โครงการ

14 ด้านผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนในโครงการฯ มี นิสัยรักการอ่าน และ แสวงหาความรู้จาก การอ่านเพื่อพัฒนา ทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนในโครงการฯ มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเป้าหมายของ โครงการ

15 ด้านผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผู้เรียนในโครงการฯ ใช้ ทักษะทางเทคโนโลยีเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการ เรียน การทำงาน และ สร้างสรรค์ผลงาน มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนในโครงการฯ มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเป้าหมายของ โครงการ

16 ด้านผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้เรียนในโครงการฯ รัก ความเป็นไทย แสดงออก ซึ่งความเป็นไทย มีความ ตระหนักในความ หลากหลายทางวัฒนธรรม และสามารถอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุข มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนในโครงการฯ มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเป้าหมายของ โครงการ


ดาวน์โหลด ppt ด้านผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนในโครงการมี ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน เฉลี่ยทุกกลุ่ม สาระเพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญ ทุกปี มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนในโครงการฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google