งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด้านผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนในโครงการมี ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน เฉลี่ยทุกกลุ่ม สาระเพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญ ทุกปี มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนในโครงการฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด้านผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนในโครงการมี ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน เฉลี่ยทุกกลุ่ม สาระเพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญ ทุกปี มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนในโครงการฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ด้านผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนในโครงการมี ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน เฉลี่ยทุกกลุ่ม สาระเพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญ ทุกปี มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนในโครงการฯ มี ความเป็นเลิศทางวิชาการ

3 ด้านผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนในโครงการฯมีผล คะแนนสอบระดับชาติ ใน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ระดับชาติ มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนในโครงการฯ มี ความเป็นเลิศทางวิชาการ

4 ด้านผู้เรียน เป็นเลิศทางวิชาการ, ผลคะแนนสอบระดับชาติ ปี 53 ลำดับชื่อวิชา # ผู้เข้าสอบ (n) คะแนนต่ำสุดคะแนนสูงสุดค่าเฉลี่ย SD. ขีดจำกัดล่าง 1 ภาษาไทย 804, คณิตศาสตร์ 804, วิทยาศาสตร์ 804, สังคมศึกษา 804, สุขศึกษา 804, ศิลปะ 804, การงานอาชีพ 804, ภาษาอังกฤษ 804,

5 ด้านผู้เรียน เป็นเลิศทางวิชาการ, ผลคะแนนสอบระดับชาติ ปี 54 ลำดับชื่อวิชา # ผู้เข้า สอบ (n) คะแนน ต่ำสุด คะแนน สูงสุด ค่าเฉลี่ ย SD. ขีดจำกั ดล่าง 1 ภาษาไทย 790, คณิตศาสต ร์ 789, วิทยาศาสต ร์ 788, สังคม ศึกษา 789, สุขศึกษา 788, ศิลปะ 788, การงาน อาชีพ 788, ภาษาอังกฤ ษ 789,

6 ด้านผู้เรียน เป็นเลิศทางวิชาการ, ผลคะแนนสอบระดับชาติ ปี 55 ลำดั บชื่อวิชา # ผู้เข้าสอบ (N) คะแนน ต่ำสุด คะแนน สูงสุดค่าเฉลี่ย SD ขีดจำกัด ล่าง 1 ภาษาไทย 754, คณิตศาส ตร์ 753, วิทยาศาส ตร์ 753, สังคม ศึกษา 753, สุขศึกษา 753, ศิลปะ 753, การงาน อาชีพ 753, ภาษาอังก ฤษ 754,

7 ด้านผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนในโครงการฯมีผล คะแนนสอบระดับชาติ ในวิชา ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่าร้อย ละ 50 มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนในโครงการฯ มี ความเป็นเลิศทางวิชาการ

8 ด้านผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนในโครงการฯมีผล การทดสอบความ สามารถด้านภาษาอังกฤษ จากสถาบันภาษา อังกฤษเป็นที่ยอมรับ โดย เทียบเคียงกับความ สามารถตามมาตรฐาน CEFR ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด และโดยภาพรวมมีผล ความก้าวหน้าทาง ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญ มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนในโครงการฯ มี ความเป็นเลิศทางวิชาการ

9 ด้านผู้เรียน มาตรฐาน CEFR ( Common European Framework of References ป.6 ม. 3 ม.6

10 ด้านผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผู้เรียนในโครงการฯเข้า ร่วมกิจกรรมประกวด แข่งขัน ทักษะทาง วิชาการทักษะภาษาอังกฤษ ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนในโครงการฯ มี ความเป็นเลิศทางวิชาการ

11 ด้านผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนในโครงการฯ มี ภาวะผู้นำ และผู้ตาม มี คุณธรรมจริยธรรม และกล้าแสดงออก มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนในโครงการฯ มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเป้าหมายของ โครงการ

12 ด้านผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนในโครงการฯ สามารถสร้างสรรค์ ผลงาน สื่อสาร และ นำเสนอผลงานได้อย่าง มั่นใจ เป็นภาษาอังกฤษใน เชิงวิชาการ มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนในโครงการฯ มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเป้าหมายของ โครงการ

13 ด้านผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนในโครงการฯ ริเริ่มหรือ เข้าร่วมกิจกรรมที่มีส่วนแก้ไข ปัญหา หรือบำเพ็ญประโยชน์ ต่อชุมชน ประเทศชาติ และ สังคมโลก มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนในโครงการฯ มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเป้าหมายของ โครงการ

14 ด้านผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนในโครงการฯ มี นิสัยรักการอ่าน และ แสวงหาความรู้จาก การอ่านเพื่อพัฒนา ทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนในโครงการฯ มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเป้าหมายของ โครงการ

15 ด้านผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผู้เรียนในโครงการฯ ใช้ ทักษะทางเทคโนโลยีเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการ เรียน การทำงาน และ สร้างสรรค์ผลงาน มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนในโครงการฯ มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเป้าหมายของ โครงการ

16 ด้านผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้เรียนในโครงการฯ รัก ความเป็นไทย แสดงออก ซึ่งความเป็นไทย มีความ ตระหนักในความ หลากหลายทางวัฒนธรรม และสามารถอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุข มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนในโครงการฯ มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเป้าหมายของ โครงการ


ดาวน์โหลด ppt ด้านผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนในโครงการมี ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน เฉลี่ยทุกกลุ่ม สาระเพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญ ทุกปี มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนในโครงการฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google