งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้โครงการ EP ด้านที่ 3 คุณภาพผู้เรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้โครงการ EP ด้านที่ 3 คุณภาพผู้เรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้โครงการ EP ด้านที่ 3 คุณภาพผู้เรียน

2 ด้านผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1
มาตรฐานที่ ผู้เรียนในโครงการฯ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนในโครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทุกปี

3 ด้านผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 2
มาตรฐานที่ ผู้เรียนในโครงการฯ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนในโครงการฯมีผลคะแนนสอบระดับชาติ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ

4 เป็นเลิศทางวิชาการ, ผลคะแนนสอบระดับชาติ ปี 53
ด้านผู้เรียน เป็นเลิศทางวิชาการ, ผลคะแนนสอบระดับชาติ ปี 53 ลำดับ ชื่อวิชา #ผู้เข้าสอบ (n) คะแนนต่ำสุด คะแนนสูงสุด ค่าเฉลี่ย SD. ขีดจำกัดล่าง 1 ภาษาไทย 804,895 0.00 96.00 42.80 14.20 42.76 2 คณิตศาสตร์ 804,749 100.00 24.18 12.36 24.15 3 วิทยาศาสตร์ 29.17 13.33 29.13 4 สังคมศึกษา 40.85 17.00 40.80 5 สุขศึกษา 71.97 17.66 71.92 6 ศิลปะ 28.48 16.73 28.43 7 การงานอาชีพ 47.07 18.59 47.02 8 ภาษาอังกฤษ 16.19 14.71 16.15

5 เป็นเลิศทางวิชาการ, ผลคะแนนสอบระดับชาติ ปี 54
ด้านผู้เรียน เป็นเลิศทางวิชาการ, ผลคะแนนสอบระดับชาติ ปี 54 ลำดับ ชื่อวิชา #ผู้เข้าสอบ (n) คะแนนต่ำสุด คะแนนสูงสุด ค่าเฉลี่ย SD. ขีดจำกัดล่าง 1 ภาษาไทย 790,325 0.00 95.20 48.11 13.02 48.07 2 คณิตศาสตร์ 789,295 4.00 100.00 32.08 11.33 32.05 3 วิทยาศาสตร์ 788,851 32.19 11.63 32.16 4 สังคมศึกษา 789,050 94.00 42.73 11.11 42.70 5 สุขศึกษา 788,119 87.50 50.87 10.62 50.84 6 ศิลปะ 90.00 43.50 11.02 43.47 7 การงานอาชีพ 88.00 47.29 13.29 47.25 8 ภาษาอังกฤษ 789,661 30.49 10.79 30.46

6 เป็นเลิศทางวิชาการ, ผลคะแนนสอบระดับชาติ ปี 55
ด้านผู้เรียน เป็นเลิศทางวิชาการ, ผลคะแนนสอบระดับชาติ ปี 55 ลำดับ ชื่อวิชา #ผู้เข้าสอบ (N) คะแนนต่ำสุด คะแนนสูงสุด ค่าเฉลี่ย SD ขีดจำกัดล่าง 1 ภาษาไทย 754,501 14.40 92.00 54.48 9.68 54.45 2 คณิตศาสตร์ 753,889 0.00 100.00 26.95 10.65 26.92 3 วิทยาศาสตร์ 753,294 98.00 35.37 11.70 35.33 4 สังคมศึกษา 753,723 47.12 13.16 47.08 5 สุขศึกษา 753,461 2.50 95.00 56.67 11.48 56.64 6 ศิลปะ 753,269 43.31 10.05 43.28 7 การงานอาชีพ 753,241 94.00 47.39 13.73 47.35 8 ภาษาอังกฤษ 754,302 28.71 11.17 28.68

7 ด้านผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 3
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนในโครงการฯ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนในโครงการฯมีผลคะแนนสอบระดับชาติ ในวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

8 ด้านผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 4
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนในโครงการฯ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนในโครงการฯมีผลการทดสอบความ สามารถด้านภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษา อังกฤษเป็นที่ยอมรับ โดยเทียบเคียงกับความ สามารถตามมาตรฐาน CEFR ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด และโดยภาพรวมมีผลความก้าวหน้าทางภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

9 ด้านผู้เรียน มาตรฐาน CEFR ( Common European Framework of References
ม.6 ม. 3 ป.6

10 ด้านผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 5
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนในโครงการฯ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผู้เรียนในโครงการฯเข้าร่วมกิจกรรมประกวด แข่งขัน ทักษะทางวิชาการทักษะภาษาอังกฤษ ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

11 ด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนในโครงการฯ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเป้าหมายของโครงการ ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนในโครงการฯ มีภาวะผู้นำ และผู้ตาม มีคุณธรรมจริยธรรม และกล้าแสดงออก

12 ด้านผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 2
มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนในโครงการฯ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเป้าหมายของโครงการ ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนในโครงการฯ สามารถสร้างสรรค์ ผลงาน สื่อสาร และนำเสนอผลงานได้อย่างมั่นใจ เป็นภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ

13 ด้านผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 3
มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนในโครงการฯ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเป้าหมายของโครงการ ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนในโครงการฯ ริเริ่มหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่มีส่วนแก้ไขปัญหา หรือบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก

14 ด้านผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 4
มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนในโครงการฯ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเป้าหมายของโครงการ ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนในโครงการฯ มีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

15 ด้านผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 5
มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนในโครงการฯ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเป้าหมายของโครงการ ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผู้เรียนในโครงการฯ ใช้ทักษะทางเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน การทำงาน และสร้างสรรค์ผลงาน

16 ด้านผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 6
มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนในโครงการฯ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเป้าหมายของโครงการ ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้เรียนในโครงการฯ รักความเป็นไทย แสดงออกซึ่งความเป็นไทย มีความตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้โครงการ EP ด้านที่ 3 คุณภาพผู้เรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google