งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คือความสามารถในการจัดการ อารมณ์ทั้งของตน และของผู้อื่นได้ โดยมี ความหมายดังนี้ – ความสามารถที่จะรับรู้ ตีความ แ สดงออกภ าวะอารมณ์ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับกาละเทศะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คือความสามารถในการจัดการ อารมณ์ทั้งของตน และของผู้อื่นได้ โดยมี ความหมายดังนี้ – ความสามารถที่จะรับรู้ ตีความ แ สดงออกภ าวะอารมณ์ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับกาละเทศะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คือความสามารถในการจัดการ อารมณ์ทั้งของตน และของผู้อื่นได้ โดยมี ความหมายดังนี้ – ความสามารถที่จะรับรู้ ตีความ แ สดงออกภ าวะอารมณ์ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับกาละเทศะ – ความสามารถที่จะเอาอารมณ์ความรู้สึก มาเกื้อหนุนความคิดอ่าน การตัดสินใจ ของตนได้ EQ (Emotional Quotient) หรือ E- Skills

2 – ความสามารถที่จะเข้าใจ วิเคราะห์ และใช้ความรู้สึกเกี่ยวกับอารมณ์ ของตน และของผู้อื่นได้ – ความสามารถที่จะใคร่ครวญ เพื่อ ควบคุม เรียนรู้ ปรับเปลี่ยนตน เพื่อ สร้างความงอกงามด้านอารมณ์ และสติปัญญา EQ (Emotional Quotient) หรือ E- Skills

3 1. ผิดไม่เป็น : เชื่อว่าตนไม่ผิด ทำผิดไม่ได้ ทำผิด ไม่เป็น แม้ว่าตนผิดก็ไม่รู้จักขอโทษ หรือ ยอมรับผิด 2. เน้นบริวาร : ห้อมล้อมด้วยบริวารที่เป็น “ ลูกขุน พลอยพยัก ” ที่ไม่กล้าขัดใจนาย ทำให้นายไม่รู้จัก ตนเองมากขึ้น อาการของผู้ที่มีปัญหา ด้าน EQ

4 3. เชี่ยวชาญหมด : มองตนเองว่า “ ดีเลิศประเสริฐศรี ” เก่งเป็น อัจฉริยะ ในทุกทาง ทุกเรื่อง พูดอะไรทุกคนต้องฟัง 4. ชอบกดขี่ : พูดจาไม่เข้าหูคน ใครได้ยินได้ฟัง ก็รู้สึก ห่อเหี่ยวใจ ใช้พระเดชเข้ากำกับควบคุมคน แสดง อาการดูถูกคน ทำให้เขารู้สึกเสียหน้าหรือต่ำต้อย อาการของผู้ที่มีปัญหา ด้าน EQ

5 สัมพันธ์ 1. สัมพันธ์ : มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รู้จักสร้าง สาน และ รักษาสัมพันธ์ มั่นคง 2. มั่นคง : นำพาอารมณ์กลับสู่สภาพเดิม ได้รวดเร็ว เมื่อเผชิญหน้ากับความเครียด แรงกดดัน ลักษณะของผู้ที่มี EQ ที่ดี

6 ตรงเที่ยง 3. ตรงเที่ยง : มีความเป็นกลาง ยุติธรรม ไม่ลำเอียง เรียงร้อย 4. เรียงร้อย : ใช้ปิยวาจา หรือคำพูดที่ อ่อนโยนกับ ผู้ที่เหนือกว่า เสมอกัน หรือ ด้อยกว่า ค่อยคิด 5. ค่อยคิด : คิดก่อนพูด พูดแล้วคิด แสดงอารมณ์ ได้ถูกกาละเทศะ สมวัย สม ตำแหน่ง ลักษณะของผู้ที่มี EQ ที่ดี

7 จิตสูง 6. จิตสูง : ฝึกจิตให้สงบ นิ่ง เย็น ไม่อัตตา นิยม อ่าน ความรู้สึก อ่านใจ ความต้องการ ของผู้อื่นได้ รวดเร็วและถูกต้อง จูงใจ 7. จูงใจ : โน้มน้าวขับเคลื่อนคนได้ โดย ไม่ต้องใช้อำนาจ ไม่เครียด 8. ไม่เครียด : สามารถสร้างและใช้ อารมณ์ขันได้อย่างมีไหว พริบ และถูกกาละเทศะ ลักษณะของผู้ที่มี EQ ที่ดี

8 E- Skills คือผู้ที่สามารถควบคุมอารมณ์ทาง ลบของตนเองได้ อ่านความรู้สึก ความต้องการของคน ได้อย่าง รวดเร็ว และแม่นยำ สามารถโน้ม น้าวทัศนคติของคนอื่น โดยใช้ ปิย วาจา และความสุขุมในการแก้ไข ความขัดแย้ง ในหน่วยงานกระตุ้น ให้เกิดแรงจูงใจ ในการทำงาน รัก งาน รักองค์การ สร้างทีม ที่มี ประสิทธิภาพ

9 งานก็ได้ผล คนก็ เป็นสุข งานก็ได้ผล คนก็ เป็นสุข ไม่ใช่ ไม่ใช่ งานก็ได้ผล คนก็ ได้แผล งานก็ได้ผล คนก็ ได้แผล ผลสำเร็ จของก ารที่มี EQ ที่ ดี


ดาวน์โหลด ppt คือความสามารถในการจัดการ อารมณ์ทั้งของตน และของผู้อื่นได้ โดยมี ความหมายดังนี้ – ความสามารถที่จะรับรู้ ตีความ แ สดงออกภ าวะอารมณ์ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับกาละเทศะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google