งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพิ่ม GDP ภาคเกษตร+10%ด้วยพลังงานทดแทน ประเทศไทยต้องพึ่งพาพลังงานนำเข้าร้อยละ 90 เพราะเราไม่มีพลังงานของเรา เอง โดยเฉพาะน้ำมันดิบ แต่เรามีศักยภาพในการปลูกพืชพลังงานอายุสั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพิ่ม GDP ภาคเกษตร+10%ด้วยพลังงานทดแทน ประเทศไทยต้องพึ่งพาพลังงานนำเข้าร้อยละ 90 เพราะเราไม่มีพลังงานของเรา เอง โดยเฉพาะน้ำมันดิบ แต่เรามีศักยภาพในการปลูกพืชพลังงานอายุสั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพิ่ม GDP ภาคเกษตร+10%ด้วยพลังงานทดแทน ประเทศไทยต้องพึ่งพาพลังงานนำเข้าร้อยละ 90 เพราะเราไม่มีพลังงานของเรา เอง โดยเฉพาะน้ำมันดิบ แต่เรามีศักยภาพในการปลูกพืชพลังงานอายุสั้น เจริญเติบโตเร็ว และมีผลผลิตสูงกว่าเขตหนาว พลังงานบนดินหรือพลังงาน ทดแทน จะมี Value chain สูง และเป็น Competitive of Thai Agriculture and Forestry Don’t ask what Agriculture can do for Energy -ask what Energy can do for Agriculture and Forestry. Using wind and Solar as energy sources??? - The sun doesn’t always shine - The wind doesn’t always blow การนำเข้าพลังงานจำนวนมหาศาล จะทำให้ประเทศไทยสูญเสีย ความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว และเงินตราไหลออก การส่งเสริมพลังงาน Biogas จากพืชพลังงานเกษตรกร เป็นสินค้า OTOP หนึ่งตำบล 1 MW (3,000 ตำบล) จะทำให้มีการซื้อพืชพลังงานจาก เกษตรกร ปีละ 120,000 ล้านบาท หรือ GDP ภาคเกษตร+10%

2

3 รายการหน่วย2550255125522553F GDP (ราคาปีปัจจุบัน)พันล้านบาท8,529.19,081.19,047.99,672.2 GDP (ราคาปี 2531)%2.54.9-2.26.9 ภาคการผลิต (อัตราการ ขยายตัว) ภาคเกษตร%0.93.5-0.52.1 นอกภาคเกษตร%5.32.4-2.47.3 - อุตสาหกรรม%6.33.9-5.111.5 ที่มา: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย GDP ภาคการเกษตร และการขยายตัว

4 ผู้ผลิตอาหารโลก และผู้นำเข้าพลังงาน ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตอาหารป้อนตลาดโลกในราคาถูก แต่ต้องนำเข้า พลังงานราคาแพง มูลค่าพลังงานนำเข้าสูงกว่ามูลค่าสินค้าการเกษตรส่งออกเกือบ เท่าตัว การผลิตอาหารได้เกินความต้องการ มีเกษตรกรที่ยากจน และมีหนี้สิน มากมาย ไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศ จึงสมควรปรับ Model การผลิตภาค เกษตรและป่าไม้ใหม่ ให้สมดุลยในด้านอาหารและพลังงาน ไม่มุ่งเน้นการส่งออก ด้านอาหาร และนำเข้าพลังงาน ซึ่งส่งผลให้ประเทศยากจนลง และมีคนจน มากมายจนยากจะเปลี่ยนแปลง ดังที่เราเห็นความขัดแย้งอยู่ในขณะนี้ ภาคพลังงานอยู่สุขสบาย เพราะราคาพลังงานสูงขึ้น โดยไม่ได้สนใจว่า ภาวะโลกร้อน และภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงกำลังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ ภาคการเกษตรที่คนส่วนใหญ่พึ่งพิงอยู่ ภาคการเกษตรกำลังเดือดร้อน จากความเสี่ยงในด้านราคา,ต้นทุน และ ผลผลิตการเกษตร ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ อันเนื่องจากภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เกิดภาวะน้ำท่วม,ฝนแล้ง,โรคแมลงระบาด แม้ราคาพืชผลจะดีขึ้น แต่ผลผลิตที่ได้ก็ ลดลง และต้นทุนเพิ่มสูง จนยากแก่การเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น

5 วงจรป่าไม้และการเกษตร ในบริเวณที่ราบลุ่มของกัวเตมาลา ซึ่งอารยะธรรม “มายา” เคย รุ่งเรือง นั้น เคยพบเรณูของต้นไม้ป่ามากที่สุด แต่เมื่อราว 4600 ปีก่อน เรณู ข้าวโพด เริ่ม ปรากฏขึ้น พอถึงราว 2,000 ปีก่อน เรณูส่วนใหญ่ล้วนมาจาก พืชผลการเกษตร ครั้นล่วงถึง 1,000 ปีก่อน เรณูข้าวโพดเริ่มหายไป เช่นเดียวกับเรณู วัชพืช ในที่สุดเรณูของต้นไม้ป่าก็กลับมา ถึงแม้ว่าข้อมูลจากเรณูอาจมีความ คลาดเคลื่อนเช่นเดียวกับหลักฐานอื่นๆ แต่โดยหลักใหญ่ใจความแล้ว แทบ ไม่ต้องตีความอะไรกันมาก อารยะธรรมรุ่งเรืองและล่มสลายลง... (National Geographic,ธันวาคม 2552) อารยะธรรมขอมโบราณที่ล่มสลายไปก็เป็น เช่นเดียวกันคือทำลายป่าต้นน้ำลำธาร มากเกินไปจนสภาพแวดล้อม เปลี่ยนแปลง ประเทศไทย ขณะนี้ ป่าไม้และป่าต้นน้ำลำธาร ได้กลายเป็นภูเขา ข้าวโพด,ภูเขากะหล่ำปลี ไปเรียบร้อยแล้ว อนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนั้น ยากจะคาดเดา กระทรวงพลังงาน และ กระทรวงการคลัง ร่วมมือกันเถอะครับ

6 ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจไทย จำนวนประชากรปี 2553 ประเทศไทยมีประชากรรวม 67.4 ล้านคน ชาย 33.1 ล้านคน หญิง 34.3 ล้านคน โครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทยปี 2553 ภาคเศรษฐกิจสัดส่วนต่อ GDP(%) สัดส่วนต่อกำลัง แรงงาน (%) เกษตร8.343.3 อุตสาหกรรม40.013.0 การค้าส่ง ค้าปลีก13.315.1 ก่อสร้างและเหมือง แร่ 4.44.8 บริการอื่นๆ*33.223.9 * บริการอื่นๆ รวมถึง ภาคการเงิน การศึกษา โรงแรมและภัตตาคาร เป็นต้น ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ สำนักงานสถิติแห่งชาติ คนไทย 43% มีสัดส่วน รายได้ในภาคเศรษฐกิจ GDPเพียง 8.3% ซึ่งถ้า GDP ภาคเกษตรไม่ ขยายตัว 10% ก็จะเกิด คนจนมากขึ้นเรื่อยๆ

7 A Biogas Roadmap for Europe Source20042020* Forest based biomass 61,5(85%)75(34%) Agriculture Based biomass 3,5(5%)97(44%) Waste7,3(10%)23(11%) Imports-25(11%) Total72,3220 * AEBIOM estimates Outlook for bioenergy sources in Mtoe ประเทศเยอรมันประกาศยกเลิกการใช้พลังงานนิวเคลียร์ ปี 2023 เพราะมี พลังงานบนดิน Biogas จากพืชพลังงาน (Energy crops) จำนวนมหาศาลและยั่งยืนและจาก biogas สู่ bio-methane สามารถลดการนำเข้าgasจากรัสเซียได้อีก ประเทศไทยนำเข้าเทคโนโลยีพลังงานลม และแสงอาทิตย์จำนวนมาก จะทำให้ เงินทุนไหลออก และไม่ได้แก้ไขปัญหาหนี้สิน และความยากจนของเกษตรกร By 2020.Biogas will especially profit from this development as it offers effective alternatives for the fast growing sectors of bioelectricity and vehicle fuels.

8 German biogas experience Farmers in Germany have led the way in the production of biogas over the past decade 2010 was a record year for the German biogas sector. Some 1200 new plants were constructed last year, taking the country’s total number of agricultural and industrial plants to around 6000. “It is a genuine boom and this trend will continue,” “There are extensive government support measures in Germany and the goal is to double the contribution of bioenergy [to total energy needs] by 2020,” http://www.fwi.co.uk/Articles/2011

9 อุปสรรคโลกร้อน และพลังงาน จุดอ่อนอย่างหนึ่งของมนุษย์ เป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน จอห์น เสตอร์แมน เชื่อเช่นนั้น เขาไม่ได้หมายถึงความโลภ ความเห็นแก่ตัว หรือ ข้อเสียอื่นๆ แต่กำลังพูดถึง ข้อจำกัดทางความคิด ซึ่งเป็น “ปัญหาสำคัญ และ แพร่หลายในกระบวนการใช้เหตุผลของมนุษย์” ต้นไม้ มหาสมุทร และหิน ต่างช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ จากชั้น บรรยากาศ แต่เดวิด อาร์เชอร์ นักภูมิอากาศวิทยา บอกว่า การดูดซับเหล่านั้น เป็นไปอย่างเชื่องช้า และใช้เวลาหลายร้อยปี กว่าจะกำจัดปริมาณคาร์บอนส่วนใหญ่ ที่มนุษย์ปลดปล่อยได้ ด้วยเหตุนี้ การยับยั้งการเพิ่มขึ้นของปริมาณคาร์บอน จึงต้อง อาศัยการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างมหาศาล จากรถยนต์ โรงไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรม (National Geographic ฉบับธันวาคม 2552) ประเทศไทยสมควรออกพันธบัตรพลังงานสีเขียว GREEN ENERGY BOND มูลค่า 300,000 ล้านบาท ลงทุนสร้างพลังงานบนดินด้วย BIOGAS ชุมชน 3000 ตำบล ทยอยส่งคืนด้วยการเก็บภาษีคาร์บอน หรือ เงินกองทุนน้ำมัน จะ ดีกว่าการบิดเบือนตลาดด้วยการอุดหนุนดีเซลและก๊าซ

10 ข้อคิดเห็น 1.ไทยควรมีมาตรการเก็บภาษีคาร์บอน (CO 2 -Tax) จากผู้ปลดปล่อยและผู้ค้า เป็น มาตรการบังคับ หรือ การลดการใช้เชื้อเพลิง ฟอสซิล ด้วยการใช้พลังงาน ทดแทน 25% เป็นมาตรการสมัครใจ โลกก็ร้อนน้อยลง และน่าอยู่มากขึ้น กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยช่วยด้วยครับ 2.รัฐบาลควรมีนโยบายและออกกฎหมาย ให้เงินทุนและเทคโนโลยีการปลูกป่า และต้นไม้ไหลบ่าสู่ชนบท และบริเวณภูเขาที่ป่าถูกทำลายจำนวนมาก เหมือน นโยบายการค้าเสรี 3.รัฐบาลต้องให้ธนาคารและสถาบันการเงิน ปล่อยเงินกู้ ด้านการปลูกป่า และ ต้นไม้ โดยรัฐบาลเป็นผู้ค้ำประกันให้ เพราะปัจจุบันการกู้เงินธนาคารปลูกต้นไม้ ยากกว่าการกู้ซื้อรถยนต์ และสินค้าอุปโภค-บริโภค (เส้นทางสายไหม และการค้าในสมัยโบราณได้นำความเจริญรุ่งเรืองสู่ มนุษยชาติ แต่เส้นทางน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติในยุคปัจจุบัน กำลังนำความ หายนะ และสงครามสู่มนุษยชาติ) อ่านเพิ่มเติม : Renewable Energy and Green Economy in Thailand Renewable Energy and Green Economy in Thailand อ่านเพิ่มเติม : Risk management for Thai Agriculture and forestry Risk management for Thai Agriculture and forestry


ดาวน์โหลด ppt เพิ่ม GDP ภาคเกษตร+10%ด้วยพลังงานทดแทน ประเทศไทยต้องพึ่งพาพลังงานนำเข้าร้อยละ 90 เพราะเราไม่มีพลังงานของเรา เอง โดยเฉพาะน้ำมันดิบ แต่เรามีศักยภาพในการปลูกพืชพลังงานอายุสั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google