งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพิ่ม GDP ภาคเกษตร+10%ด้วยพลังงานทดแทน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพิ่ม GDP ภาคเกษตร+10%ด้วยพลังงานทดแทน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพิ่ม GDP ภาคเกษตร+10%ด้วยพลังงานทดแทน
ประเทศไทยต้องพึ่งพาพลังงานนำเข้าร้อยละ 90 เพราะเราไม่มีพลังงานของเราเอง โดยเฉพาะน้ำมันดิบ แต่เรามีศักยภาพในการปลูกพืชพลังงานอายุสั้น เจริญเติบโตเร็ว และมีผลผลิตสูงกว่าเขตหนาว พลังงานบนดินหรือพลังงานทดแทน จะมี Value chain สูง และเป็น Competitive of Thai Agriculture and Forestry Don’t ask what Agriculture can do for Energy -ask what Energy can do for Agriculture and Forestry. Using wind and Solar as energy sources??? - The sun doesn’t always shine - The wind doesn’t always blow การนำเข้าพลังงานจำนวนมหาศาล จะทำให้ประเทศไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว และเงินตราไหลออก การส่งเสริมพลังงาน Biogas จากพืชพลังงานเกษตรกร เป็นสินค้า OTOP หนึ่งตำบล 1 MW (3,000 ตำบล) จะทำให้มีการซื้อพืชพลังงานจากเกษตรกร ปีละ 120,000 ล้านบาท หรือ GDP ภาคเกษตร+10%

2

3 GDP ภาคการเกษตร และการขยายตัว
รายการ หน่วย 2550 2551 2552 2553F GDP (ราคาปีปัจจุบัน) พันล้านบาท 8,529.1 9,081.1 9,047.9 9,672.2 GDP (ราคาปี 2531) % 2.5 4.9 -2.2 6.9 ภาคการผลิต (อัตราการขยายตัว) ภาคเกษตร 0.9 3.5 -0.5 2.1 นอกภาคเกษตร 5.3 2.4 -2.4 7.3 - อุตสาหกรรม 6.3 3.9 -5.1 11.5 ที่มา: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย

4 ผู้ผลิตอาหารโลก และผู้นำเข้าพลังงาน
ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตอาหารป้อนตลาดโลกในราคาถูก แต่ต้องนำเข้าพลังงานราคาแพง มูลค่าพลังงานนำเข้าสูงกว่ามูลค่าสินค้าการเกษตรส่งออกเกือบเท่าตัว การผลิตอาหารได้เกินความต้องการ มีเกษตรกรที่ยากจน และมีหนี้สินมากมาย ไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศ จึงสมควรปรับ Model การผลิตภาคเกษตรและป่าไม้ใหม่ ให้สมดุลยในด้านอาหารและพลังงาน ไม่มุ่งเน้นการส่งออกด้านอาหาร และนำเข้าพลังงาน ซึ่งส่งผลให้ประเทศยากจนลง และมีคนจนมากมายจนยากจะเปลี่ยนแปลง ดังที่เราเห็นความขัดแย้งอยู่ในขณะนี้ ภาคพลังงานอยู่สุขสบาย เพราะราคาพลังงานสูงขึ้น โดยไม่ได้สนใจว่าภาวะโลกร้อน และภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงกำลังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และภาคการเกษตรที่คนส่วนใหญ่พึ่งพิงอยู่ ภาคการเกษตรกำลังเดือดร้อน จากความเสี่ยงในด้านราคา,ต้นทุน และผลผลิตการเกษตร ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ อันเนื่องจากภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เกิดภาวะน้ำท่วม,ฝนแล้ง,โรคแมลงระบาด แม้ราคาพืชผลจะดีขึ้น แต่ผลผลิตที่ได้ก็ลดลง และต้นทุนเพิ่มสูง จนยากแก่การเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น

5 วงจรป่าไม้และการเกษตร
ในบริเวณที่ราบลุ่มของกัวเตมาลา ซึ่งอารยะธรรม “มายา” เคยรุ่งเรือง นั้น เคยพบเรณูของต้นไม้ป่ามากที่สุด แต่เมื่อราว 4600 ปีก่อน เรณูข้าวโพด เริ่ม ปรากฏขึ้น พอถึงราว 2,000 ปีก่อน เรณูส่วนใหญ่ล้วนมาจากพืชผลการเกษตร ครั้นล่วงถึง 1,000 ปีก่อน เรณูข้าวโพดเริ่มหายไป เช่นเดียวกับเรณูวัชพืช ในที่สุดเรณูของต้นไม้ป่าก็กลับมา ถึงแม้ว่าข้อมูลจากเรณูอาจมีความคลาดเคลื่อนเช่นเดียวกับหลักฐานอื่นๆ แต่โดยหลักใหญ่ใจความแล้ว แทบไม่ต้องตีความอะไรกันมาก อารยะธรรมรุ่งเรืองและล่มสลายลง... (National Geographic,ธันวาคม 2552) อารยะธรรมขอมโบราณที่ล่มสลายไปก็เป็นเช่นเดียวกันคือทำลายป่าต้นน้ำลำธาร มากเกินไปจนสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ประเทศไทย ขณะนี้ ป่าไม้และป่าต้นน้ำลำธาร ได้กลายเป็นภูเขาข้าวโพด,ภูเขากะหล่ำปลี ไปเรียบร้อยแล้ว อนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นยากจะคาดเดา กระทรวงพลังงาน และ กระทรวงการคลัง ร่วมมือกันเถอะครับ

6 โครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทยปี 2553 สัดส่วนต่อกำลังแรงงาน (%)
ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจไทย จำนวนประชากร ปี 2553 ประเทศไทยมีประชากรรวม 67.4 ล้านคน ชาย 33.1 ล้านคน หญิง 34.3 ล้านคน โครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทยปี 2553 ภาคเศรษฐกิจ สัดส่วนต่อ GDP(%) สัดส่วนต่อกำลังแรงงาน (%) เกษตร 8.3 43.3 อุตสาหกรรม 40.0 13.0 การค้าส่ง ค้าปลีก 13.3 15.1 ก่อสร้างและเหมืองแร่ 4.4 4.8 บริการอื่นๆ* 33.2 23.9 * บริการอื่นๆ รวมถึง ภาคการเงิน การศึกษา โรงแรมและภัตตาคาร เป็นต้น คนไทย 43% มีสัดส่วนรายได้ในภาคเศรษฐกิจ GDPเพียง 8.3% ซึ่งถ้า GDP ภาคเกษตรไม่ขยายตัว 10% ก็จะเกิดคนจนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

7 A Biogas Roadmap for Europe
By 2020.Biogas will especially profit from this development as it offers effective alternatives for the fast growing sectors of bioelectricity and vehicle fuels. Outlook for bioenergy sources in Mtoe Source 2004 2020* Forest based biomass 61,5 (85%) 75 (34%) Agriculture Based biomass 3,5 (5%) 97 (44%) Waste 7,3 (10%) 23 (11%) Imports - 25 Total 72,3 220 * AEBIOM estimates ประเทศเยอรมันประกาศยกเลิกการใช้พลังงานนิวเคลียร์ ปี 2023 เพราะมีพลังงานบนดิน Biogas จากพืชพลังงาน (Energy crops) จำนวนมหาศาลและยั่งยืนและจาก biogas สู่ bio-methane สามารถลดการนำเข้าgasจากรัสเซียได้อีก ประเทศไทยนำเข้าเทคโนโลยีพลังงานลม และแสงอาทิตย์จำนวนมาก จะทำให้เงินทุนไหลออก และไม่ได้แก้ไขปัญหาหนี้สิน และความยากจนของเกษตรกร

8 German biogas experience
Farmers in Germany have led the way in the production of biogas over the past decade 2010 was a record year for the German biogas sector. Some 1200 new plants were constructed last year, taking the country’s total number of agricultural and industrial plants to around 6000. “It is a genuine boom and this trend will continue,” “There are extensive government support measures in Germany and the goal is to double the contribution of bioenergy [to total energy needs] by 2020,”

9 อุปสรรคโลกร้อน และพลังงาน
จุดอ่อนอย่างหนึ่งของมนุษย์ เป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน จอห์น เสตอร์แมน เชื่อเช่นนั้น เขาไม่ได้หมายถึงความโลภ ความเห็นแก่ตัว หรือข้อเสียอื่นๆ แต่กำลังพูดถึง ข้อจำกัดทางความคิด ซึ่งเป็น “ปัญหาสำคัญ และแพร่หลายในกระบวนการใช้เหตุผลของมนุษย์” ต้นไม้ มหาสมุทร และหิน ต่างช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ จากชั้นบรรยากาศ แต่เดวิด อาร์เชอร์ นักภูมิอากาศวิทยา บอกว่า การดูดซับเหล่านั้นเป็นไปอย่างเชื่องช้า และใช้เวลาหลายร้อยปี กว่าจะกำจัดปริมาณคาร์บอนส่วนใหญ่ที่มนุษย์ปลดปล่อยได้ ด้วยเหตุนี้ การยับยั้งการเพิ่มขึ้นของปริมาณคาร์บอน จึงต้องอาศัยการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างมหาศาล จากรถยนต์ โรงไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรม (National Geographic ฉบับธันวาคม 2552) ประเทศไทยสมควรออกพันธบัตรพลังงานสีเขียว GREEN ENERGY BOND มูลค่า 300,000 ล้านบาท ลงทุนสร้างพลังงานบนดินด้วย BIOGAS ชุมชน 3000 ตำบล ทยอยส่งคืนด้วยการเก็บภาษีคาร์บอน หรือ เงินกองทุนน้ำมัน จะดีกว่าการบิดเบือนตลาดด้วยการอุดหนุนดีเซลและก๊าซ

10 ข้อคิดเห็น ไทยควรมีมาตรการเก็บภาษีคาร์บอน (CO2-Tax) จากผู้ปลดปล่อยและผู้ค้า เป็นมาตรการบังคับ หรือ การลดการใช้เชื้อเพลิง ฟอสซิล ด้วยการใช้พลังงานทดแทน 25% เป็นมาตรการสมัครใจ โลกก็ร้อนน้อยลง และน่าอยู่มากขึ้น กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยช่วยด้วยครับ รัฐบาลควรมีนโยบายและออกกฎหมาย ให้เงินทุนและเทคโนโลยีการปลูกป่า และต้นไม้ไหลบ่าสู่ชนบท และบริเวณภูเขาที่ป่าถูกทำลายจำนวนมาก เหมือนนโยบายการค้าเสรี รัฐบาลต้องให้ธนาคารและสถาบันการเงิน ปล่อยเงินกู้ ด้านการปลูกป่า และต้นไม้ โดยรัฐบาลเป็นผู้ค้ำประกันให้ เพราะปัจจุบันการกู้เงินธนาคารปลูกต้นไม้ยากกว่าการกู้ซื้อรถยนต์ และสินค้าอุปโภค-บริโภค (เส้นทางสายไหม และการค้าในสมัยโบราณได้นำความเจริญรุ่งเรืองสู่มนุษยชาติ แต่เส้นทางน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติในยุคปัจจุบัน กำลังนำความหายนะ และสงครามสู่มนุษยชาติ) อ่านเพิ่มเติม : Renewable Energy and Green Economy in Thailand อ่านเพิ่มเติม : Risk management for Thai Agriculture and forestry


ดาวน์โหลด ppt เพิ่ม GDP ภาคเกษตร+10%ด้วยพลังงานทดแทน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google