งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Titus chapter 1 Qualifications to be a pastor ทิตัสบทที่ 1 คุณสมบัติ เป็นอาจารย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Titus chapter 1 Qualifications to be a pastor ทิตัสบทที่ 1 คุณสมบัติ เป็นอาจารย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Titus chapter 1 Qualifications to be a pastor ทิตัสบทที่ 1 คุณสมบัติ เป็นอาจารย์

3 1 Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, for the sake of the faith of God's elect and their knowledge of the truth, which accords with godliness,

4 1 จาก เปาโล ผู้รับใช้ ของพระเจ้าและอัครทูต ของพระเยซูคริสต์ เพื่อ หนุนความเชื่อของผู้ที่พระ เจ้าได้ทรงเลือกไว้และให้ รู้จักสัจจะตามธรรมนั้น

5 2 in hope of eternal life, which God, who never lies, promised before the ages began 2 ด้วยหวังว่าจะได้ชีวิตนิ รันดร์ ซึ่งพระเจ้าผู้ไม่ทรง มุสาเลยได้ทรงสัญญาไว้ ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์

6 1 John ยอห์น 5:11 And this is the testimony, that God gave us eternal life, and this life is in his Son. และพยานหลักฐานนั้นก็คือ ว่า พระเจ้าได้ทรงโปรด ประทานชีวิตนิรันดร์ให้เรา ทั้งหลาย และชีวิตนี้มีอยู่ ในพระบุตรของพระองค์

7 3 and at the proper time manifested in his word through the preaching with which I have been entrusted by the command of God our Savior;

8 3 แต่ในเวลาที่พระองค์ทรง กำหนดไว้ ก็ได้ทรงโปรด ให้พระวาทะของพระองค์ ปรากฏด้วยการประกาศ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบไว้ ตามพระบัญชาของพระเจ้า ผู้ทรงช่วยเราทั้งหลายให้ รอด

9 4 To Titus, my true child in a common faith: Grace and peace from God the Father and Christ Jesus our Savior.

10 4 ถึง ทิตัส ผู้เป็นบุตรแท้ ของข้าพเจ้าในความเชื่อ เดียวกัน ขอพระคุณและ สัน ติสุขจากพระบิดาเจ้า และ พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้ รอดของเรา จงดำรงอยู่ กับท่านเถิด

11 Luke ลูกา 6: 46-49 46 “Why do you call me ‘Lord, Lord,’ and not do what I tell you? 46 “ เหตุไฉนท่านทั้งหลาย จึงเรียกเราว่า ' พระองค์ เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า ' แต่ไม่กระทำตามที่เราบอก นั้น

12 47 Everyone who comes to me and hears my words and does them, I will show you what he is like: 47 ทุกคนที่มาหาเราและฟัง คำของเรา และกระทำ ตามคำนั้น เราจะแจ้งให้ ท่านทั้งหลายรู้ว่า เขา เปรียบเหมือนผู้ใด

13 48 he is like a man building a house, who dug deep and laid the foundation on the rock. And when a flood arose, the stream broke against that house and could not shake it, because it had been well built.

14 48 เขาเปรียบเหมือนคนหนึ่ง ที่สร้างตึก เขาขุดลึกลง ไปแล้วตั้งรากบนศิลา และเมื่อน้ำมาท่วม กระแสน้ำไหลเชี่ยว กระทบกระทั่ง แต่ทำให้ หวั่นไหวไม่ได้ เพราะได้ สร้างไว้มั่นคง

15 49 But the one who hears and does not do them is like a man who built a house on the ground without a foundation. When the stream broke against it, immediately it fell, and the ruin of that house was great.”

16 49 ส่วนคนที่ได้ยินและมิได้ กระทำตาม เปรียบเหมือน คนหนึ่งที่สร้างตึกบนดินไม่ ก่อราก เมื่อกระแสน้ำไหล เชี่ยวกระทบกระทั่งตึกนั้น ตึกนั้นก็พังทลายลงทันที และความพินาศของตึกนั้น ก็ใหญ่ยิ่งนัก ”

17 5 This is why I left you in Crete, so that you might put what remained into order, and appoint elders in every town as I directed you— 5 เหตุที่ข้าพเจ้าละท่านไว้ที่ เกาะครีต ก็เพื่อท่านจะได้ แก้ไขสิ่งที่ยังบกพร่องให้ เรียบร้อย และตั้ง ผู้ปกครองไว้ทุกเมืองที่ ข้าพเจ้ากำชับท่าน

18 6 if anyone is above reproach, the husband of one wife, and his children are believers and not open to the charge of debauchery or insubordination.

19 6 คือตั้งคนที่ไม่มีข้อตำหนิ เป็นสามีของหญิงคนเดียว บุตรของเขามีความเชื่อ และไม่มีช่องทางให้ผู้ใด กล่าวหาว่า บุตรนั้นเป็น นักเลงหรือเป็นคนดื้อ กระด้าง

20 7 For an overseer, as God's steward, must be above reproach. He must not be arrogant or quick-tempered or a drunkard or violent or greedy for gain,

21 7 เพราะว่าผู้ปกครองดูแลนั้น ในฐานะที่เป็นผู้รับมอบ ฉันทะจากพระเจ้า ต้อง เป็นคนที่ไม่มีข้อตำหนิ ไม่เป็นคนเย่อหยิ่ง ไม่เป็น คนเลือดร้อน ไม่เป็น นักเลงสุรา ไม่เป็นนักเลง หัวไม้ และไม่เป็นคนโลภ มักได้

22 8 but hospitable, a lover of good, self-controlled, upright, holy, and disciplined. 8 แต่เป็นคนมีอัชฌาสัย รับแขกดี เป็นผู้รักความดี เป็นคนมีสติสัมปชัญญะ เป็นคนยุติธรรม เป็นคน บริสุทธิ์ รู้จักบังคับใจ ตนเอง

23 9 He must hold firm to the trustworthy word as taught, so that he may be able to give instruction in sound doctrine and also to rebuke those who contradict it. 9 และเป็นคนยึดมั่นในหลัก คำสอนอันแท้ตามที่ได้ เรียนมาแล้ว เพื่อจะ สามารถเตือนสติด้วยคำ สอนอันมีหลัก และชี้แจง แก่ผู้ที่คัดค้านคำสอนนั้น

24 10 For there are many who are insubordinate, empty talkers and deceivers, especially those of the circumcision party. 10 เพราะว่ามีคนเป็นอันมาก ที่ดื้อกระด้าง พูดมากไม่ เป็นสาระ และหลอกลวง โดยเฉพาะบรรดาผู้ที่เข้า สุหนัต

25 11 They must be silenced, since they are upsetting whole families by teaching for shameful gain what they ought not to teach. 11 จำเป็นต้องให้เขาสงบ ปากเสีย ด้วยเขาพลิก บ้านคว่ำทั้งครัวเรือนให้เสีย ไป โดยสอนสิ่งที่ไม่ควร จะสอนเลย เพราะมักได้

26 12 One of the Cretans, a prophet of their own, said, “Cretans are always liars, evil beasts, lazy gluttons.” 12 ในพวกเขาเองมีคนหนึ่ง เป็นผู้เผยธรรมได้กล่าวว่า “ ชาวครีตเป็นคนพูดปด เสมอ เป็นเหมือนอย่าง สัตว์ร้าย เป็นคนเกียจ คร้านกินเติบ ”

27 13 This testimony is true. Therefore rebuke them sharply, that they may be sound in the faith, 13 คำที่เขาอ้างนี้เป็นความ จริง เหตุฉะนั้นท่านจงต่อ ว่าเขาให้แรงๆ เพื่อเขาจะ ได้มีความเชื่ออันมีหลัก

28 14 not devoting themselves to Jewish myths and the commands of people who turn away from the truth. 14 และจะมิได้สนใจในนิยาย ของพวกยิว และใน บทบัญญัติของมนุษย์ที่ไม่ รับสัจธรรม

29 15 To the pure, all things are pure, but to the defiled and unbelieving, nothing is pure; but both their minds and their consciences are defiled.

30 15 สำหรับคนบริสุทธิ์นั้นทุก สิ่งก็บริสุทธิ์ แต่สำหรับ คนชั่วช้า และคนที่ไร้ ความเชื่อนั้นก็ไม่มีสิ่งใด บริสุทธิ์เลย แต่จิตใจและ จิตสำนึกผิดชอบของเขาก็ เสื่อมทรามไป

31 Matthew มัทธิว 15:11, 18-20 11 it is not what goes into the mouth that defiles a person, but what comes out of the mouth; this defiles a person.” 11 มิใช่สิ่งซึ่งเข้าไปในปาก จะทำให้มนุษย์เป็นมลทิน แต่สิ่งซึ่งออกมาจากปาก นั้นแหละทำให้มนุษย์เป็น มลทิน ”

32 18 But what comes out of the mouth proceeds from the heart, and this defiles a person. 18 แต่สิ่งที่ออกจากปากก็ ออกมาจากใจ สิ่งนั้น แหละทำให้มนุษย์เป็น มลทิน

33 19 For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false witness, slander. 19 ความคิดชั่วร้าย การฆ่า คน การผิดผัวผิดเมีย การล่วงประเวณี การลัก ขโมย การเป็นพยานเท็จ การใส่ร้าย ก็ออกมาจาก ใจ

34 20 These are what defile a person. But to eat with unwashed hands does not defile anyone.” 20 สิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้ มนุษย์เป็นมลทิน แต่ซึ่ง จะรับประทานอาหารโดย ไม่ล้างมือก่อน ไม่ทำให้ มนุษย์เป็นมลทิน ”

35 16 They profess to know God, but they deny him by their works. They are detestable, disobedient, unfit for any good work. 16 เขาแสดงตัวว่ารู้จักพระ เจ้า แต่ว่าในการกระทำ ของเขา เขาก็ปฏิเสธ พระองค์ เขาเป็นคนน่าชัง ไม่เชื่อฟังใคร และไม่ เหมาะที่จะกระทำกรรมดี ใดๆเลย


ดาวน์โหลด ppt Titus chapter 1 Qualifications to be a pastor ทิตัสบทที่ 1 คุณสมบัติ เป็นอาจารย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google