งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เงื่อนไขการรับฟ้องและ ในคดีปกครองด้าน สิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เงื่อนไขการรับฟ้องและ ในคดีปกครองด้าน สิ่งแวดล้อม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เงื่อนไขการรับฟ้องและ ในคดีปกครองด้าน สิ่งแวดล้อม
การคุ้มครองชั่วคราว ในคดีปกครองด้าน สิ่งแวดล้อม นาย ไพโรจน์ มินเด็น

2 เค้าโครงเรื่องที่จะบรรยาย
1. ความหมาย “คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม” 2. การพิจารณาความสมบูรณ์ของคำฟ้อง 3. การพิจารณาเกี่ยวกับผู้มีสิทธิฟ้องคดี 4. การพิจารณาเกี่ยวกับระยะเวลาการฟ้องคดี 5. การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมศาล 6. การพิจารณากำหนดมาตรการชั่วคราว 7. การแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล 8. การวินิจฉัยและกำหนดคำบังคับ

3 ความหมาย “คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม”
ข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับ - สิ่งแวดล้อม - การคุ้มครองหรือรักษาสภาพทางธรรมชาติ พืช สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิต - การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ - การคุ้มครองดูแลสุขภาพมนุษย์ - การจัดระเบียบสภาพแวดล้อมมนุษย์ - สภาพภูมิอากาศ ภูมิทัศน์ ศิลปวัฒนธรรม - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - คดีอื่นตามประกาศของประธานศาลปกครอง สูงสุด Powerpoint Templates

4 - การฟ้องซ้อนหรือฟ้องซ้ำ - การฟ้องคดีแบบกลุ่ม - การเสียค่าธรรมเนียมศาล
การพิจารณาความสมบูรณ์ของคำฟ้อง - หลักเกณฑ์ตามมาตรา 45 - การฟ้องซ้อนหรือฟ้องซ้ำ - การฟ้องคดีแบบกลุ่ม - การเสียค่าธรรมเนียมศาล Free Powerpoint Templates

5 - การกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี - คำขอและคำบังคับต้องครอบคลุม
การพิจารณาความสมบูรณ์ของคำฟ้อง ตามมาตรา 45 - การกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี - คำขอและคำบังคับต้องครอบคลุม ความเสียหายทั้งหมด - การแก้ไขข้อบกพร่องในคำฟ้อง Free Powerpoint Templates

6 การพิจารณาเกี่ยวกับผู้มีสิทธิฟ้องคดี หลักเกณฑ์ตามมาตรา 42
พิจารณาในความหมายอย่างกว้าง คำนึงถึงสิทธิชุมชน ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม องค์การเอกชน สมาคม นิติบุคคลหรือกลุ่มผลประโยชน์ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องสิ่งแวดล้อม บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอื่นด้วย Free Powerpoint Templates

7 หลักเกณฑ์ตามมาตรา 49 และ 51
การพิจารณาเกี่ยวกับระยะเวลาการฟ้องคดี หลักเกณฑ์ตามมาตรา 49 และ 51 ให้ความสำคัญกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ ระยะเวลาการฟ้องคดี ตามมาตรา 52 Free Powerpoint Templates

8 การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
- หลักเกณฑ์ทั่วไป - หลักเกณฑ์ในคดีสิ่งแวดล้อม - ดูผลกระทบหรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น แก่สาธารณะ - เป็นการฟ้องเพื่อแก้ไขเยียวยาสิ่งแวดล้อม หรือไม่ Free Powerpoint Templates

9 การกำหนดมาตรการชั่วคราว
1. วัตถุประสงค์ 2. ประเภทของมาตรการชั่วคราว 3. หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา Free Powerpoint Templates

10 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนด มาตรการชั่วคราว
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนด มาตรการชั่วคราว 1. หากกรณีส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต 2. พิจารณาให้โดยไม่ต้องรอให้ร้องขอ 3. บังคับคดีให้เป็นไปตามคำสั่ง Free Powerpoint Templates

11 การแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล
1. เน้นการดำเนินการไต่สวนเองเป็นสำคัญ 2. ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น 3. อนุญาตให้ขยายเวลาได้เท่าที่จำเป็น Powerpoint Templates

12 การวินิจฉัยและกำหนดคำบังคับ
1. การวางบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดี 2. การสร้างปทัสถานของสังคม 3. การคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ 4. คำนึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 5. การกำหนดเงื่อนไข 6. การตั้งข้อสงวน Powerpoint Templates

13 อนาคตของสิ่งแวดล้อมอยู่ในมือท่าน


ดาวน์โหลด ppt เงื่อนไขการรับฟ้องและ ในคดีปกครองด้าน สิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google