งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เค้าโครงเรื่องที่จะ บรรยาย เค้าโครงเรื่องที่จะ บรรยาย 1. ความหมาย “ คดีปกครอง เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ” 1. ความหมาย “ คดีปกครอง เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ” 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เค้าโครงเรื่องที่จะ บรรยาย เค้าโครงเรื่องที่จะ บรรยาย 1. ความหมาย “ คดีปกครอง เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ” 1. ความหมาย “ คดีปกครอง เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ” 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เค้าโครงเรื่องที่จะ บรรยาย เค้าโครงเรื่องที่จะ บรรยาย 1. ความหมาย “ คดีปกครอง เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ” 1. ความหมาย “ คดีปกครอง เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ” 2. การพิจารณาความสมบูรณ์ ของคำฟ้อง 2. การพิจารณาความสมบูรณ์ ของคำฟ้อง 3. การพิจารณาเกี่ยวกับผู้มี สิทธิฟ้องคดี 3. การพิจารณาเกี่ยวกับผู้มี สิทธิฟ้องคดี 4. การพิจารณาเกี่ยวกับ ระยะเวลาการฟ้องคดี 4. การพิจารณาเกี่ยวกับ ระยะเวลาการฟ้องคดี 5. การพิจารณายกเว้น ค่าธรรมเนียมศาล 5. การพิจารณายกเว้น ค่าธรรมเนียมศาล 6. การพิจารณากำหนด มาตรการชั่วคราว 6. การพิจารณากำหนด มาตรการชั่วคราว 7. การแสวงหาข้อเท็จจริงของ ศาล 7. การแสวงหาข้อเท็จจริงของ ศาล 8. การวินิจฉัยและกำหนดคำ บังคับ 8. การวินิจฉัยและกำหนดคำ บังคับ

3 Powerpoint Templates ความหมาย “ คดีปกครองเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม ” ข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจตามบทบัญญัติของ กฎหมายที่เกี่ยวกับ - สิ่งแวดล้อม - การคุ้มครองหรือรักษาสภาพทาง ธรรมชาติ พืช สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิต - การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ - การคุ้มครองดูแลสุขภาพมนุษย์ - การจัดระเบียบสภาพแวดล้อม มนุษย์ - สภาพภูมิอากาศ ภูมิทัศน์ ศิลปวัฒนธรรม - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - คดีอื่นตามประกาศของประธาน ศาลปกครอง สูงสุด

4 Free Powerpoint Templatesการพิจารณาความสมบูรณ์ของคำฟ้อง - หลักเกณฑ์ตามมาตรา 45 - การฟ้องซ้อนหรือฟ้อง ซ้ำ - การฟ้องคดีแบบกลุ่ม - การเสียค่าธรรมเนียม ศาล

5 Free Powerpoint Templatesการพิจารณาความสมบูรณ์ของคำฟ้อง ตามมาตรา 45 ตามมาตรา 45 - การกระทำที่เป็นเหตุแห่ง การฟ้องคดี - คำขอและคำบังคับต้อง ครอบคลุม ความเสียหายทั้งหมด ความเสียหายทั้งหมด - การแก้ไขข้อบกพร่องใน คำฟ้อง

6 Free Powerpoint Templatesการพิจารณาเกี่ยวกับผู้มีสิทธิฟ้องคดี หลักเกณฑ์ตามมาตรา 42 หลักเกณฑ์ตามมาตรา 42 พิจารณาในความหมายอย่างกว้าง คำนึงถึงสิทธิชุมชน ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม องค์การเอกชน สมาคม นิติบุคคล หรือกลุ่มผลประโยชน์ที่มีส่วนได้เสีย ในเรื่องสิ่งแวดล้อม บทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญอื่นด้วย

7 Free Powerpoint Templatesการพิจารณาเกี่ยวกับระยะเวลาการฟ้องคดี หลักเกณฑ์ตามมาตรา 49 และ 51 ให้ความสำคัญกับหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับ ระยะเวลาการ ฟ้องคดี ตามมาตรา 52

8 Free Powerpoint Templates การพิจารณายกเว้น ค่าธรรมเนียมศาล - หลักเกณฑ์ทั่วไป - หลักเกณฑ์ในคดีสิ่งแวดล้อม ดูผลกระทบหรือประโยชน์ที่จะ เกิดขึ้น - ดูผลกระทบหรือประโยชน์ที่จะ เกิดขึ้น แก่สาธารณะ แก่สาธารณะ - เป็นการฟ้องเพื่อแก้ไขเยียวยา สิ่งแวดล้อม หรือไม่ หรือไม่

9 Free Powerpoint Templates การกำหนดมาตรการ ชั่วคราว 1. วัตถุประสงค์ 2. ประเภทของมาตรการ ชั่วคราว 3. หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ พิจารณา

10 Free Powerpoint Templates ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการ กำหนด มาตรการ ชั่วคราว 1. หากกรณีส่งผลกระทบต่อ ประโยชน์สาธารณะ ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต 2. พิจารณาให้โดยไม่ต้องรอให้ร้อง ขอ 3. บังคับคดีให้เป็นไปตามคำสั่ง

11 Powerpoint Templates การแสวงหาข้อเท็จจริง ของศาล 1. เน้นการดำเนินการไต่สวนเองเป็น สำคัญ 2. ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น 3. อนุญาตให้ขยายเวลาได้เท่าที่ จำเป็น

12 Powerpoint Templates การวินิจฉัยและ กำหนดคำบังคับ 1. การวางบรรทัดฐานการปฏิบัติ ราชการที่ดี 2. การสร้างปทัสถานของสังคม 3. การคุ้มครองประโยชน์ สาธารณะ 4. คำนึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 5. การกำหนดเงื่อนไข 6. การตั้งข้อสงวน

13 อนาคตของสิ่งแวดล้อมอยู่ในมือท่าน


ดาวน์โหลด ppt เค้าโครงเรื่องที่จะ บรรยาย เค้าโครงเรื่องที่จะ บรรยาย 1. ความหมาย “ คดีปกครอง เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ” 1. ความหมาย “ คดีปกครอง เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ” 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google