งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ แก้ไขอย่างไรดี พัชรี ยันตรีสิงห์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ แก้ไขอย่างไรดี พัชรี ยันตรีสิงห์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ แก้ไขอย่างไรดี พัชรี ยันตรีสิงห์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒

2 อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ แก้ไข อย่างไรดี เวลา 1 ชั่วโมง วัตถุประสงค์ 1. วิเคราะห์สาเหตุของการอ่าน ไม่ออกเขียนไม่ได้ 2. ศึกษาตัวอย่างเครื่องมือ การแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียน ไม่ได้ 2. ศึกษาตัวอย่างเครื่องมือ การแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียน ไม่ได้

3 ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ปัญหา การอ่านไม่ออก เขียน ไม่ได้แยกเป็น 3 ประเด็น 1. การอ่าน เขียน คำในแม่ ก กา 2. การอ่านเขียนคำที่มี ตัวสะกดตรงตามมาตรา 3. การอ่านเขียนคำที่มี ตัวสะกด ไม่ตรง ตามมาตรา

4 ปัญหาสาเหตุ การอ่าน เขียนคำใน แม่ ก กา ไม่ได้ จำรูปพยัญชนะไม่ได้ จำรูปและเสียงสระ ไม่ได้ จำรูปและเสียงสระ ไม่ได้ แจกลูกสะกดคำ ไม่ได้ แจกลูกสะกดคำ ไม่ได้

5 ปัญหาสาเหตุ การอ่าน เขียนคำที่มี ตัวสะกด ตรงตาม มาตรา ไม่ได้ จำรูปพยัญชนะไม่ได้ จำรูปและเสียงสระ ไม่ได้ จำรูปและเสียงสระ ไม่ได้ แจกลูกสะกดคำ ไม่ได้ แจกลูกสะกดคำ ไม่ได้ แปลเสียงคำที่มี ตัวสะกดไม่ออก แปลเสียงคำที่มี ตัวสะกดไม่ออก

6 ปัญหาสาเหตุ การอ่าน เขียนคำที่มี ตัวสะกดไม่ ตรงตาม มาตรา ไม่ได้ จำรูปพยัญชนะไม่ได้ จำรูปและเสียงสระ ไม่ได้ จำรูปและเสียงสระ ไม่ได้ แจกลูกสะกดคำ ไม่ได้ แจกลูกสะกดคำ ไม่ได้ แปลเสียงคำที่มี ตัวสะกดไม่ออก แปลเสียงคำที่มี ตัวสะกดไม่ออก

7 พฤติกรรมที่บ่งบอกว่าเด็ก บกพร่องด้านการอ่าน ๑. จำตัวอักษรไม่ได้ ๒. จำตัวอักษรได้บ้างแต่อ่านเป็นคำไม่ได้ ๓. อ่านช้า มีความยากลำบากในการอ่าน ๔. อ่านผิดคำ อ่านในประโยคผิดตำแหน่ง ๕. อ่านข้ามคำอ่านเพิ่มคำลดพยัญชนะในคำอ่านฉีกคำ ๖. อ่านคำสลับตัวอักษรหรือสลับคำ ๗. จำตัวอักษรได้บ้างแต่อ่านเป็นคำไม่ได้

8 พฤติกรรมที่บ่งบอกว่าเด็ก บกพร่องด้านการอ่าน ๘. อ่านเดาจากตัวอักษรบางตัวที่มีอยู่ในคำ ๙. อ่านเว้นวรรคตอนไม่ถูกต้อง ๑๐. ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านไม่ได้ ๑๑. เล่าเรื่องที่อ่านไม่ได้ ๑๒. บอกใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านไม่ได้

9 พฤติกรรมที่บ่งบอกว่าเด็ก บกพร่องด้านการเขียน ๑. เขียนไม่เป็นตัวอ่านไม่ออก เขียนไม่เป็นคำ เขียนตัวโต ๒. เขียนไม่ตรงบรรทัด เกินบรรทัด ไม่เต็มบรรทัด ๓. เขียนตัวอักษรไม่เท่ากัน ๔. เขียนตัวอักษรกลับหัว กลับด้าน ๕. เขียนผิด ลบบ่อย เขียนทับคำเดิมหลายครั้ง ๖. เขียนตัวอักษรติดกันไม่เว้นช่องไฟ ๗. เขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ตกล่น ไม่ตรงตำแหน่ง

10 พฤติกรรมที่บ่งบอกว่าเด็ก บกพร่องด้านการเขียน ๘. เขียนอักษรในคำสลับที่กัน ๙. เขียนประโยคง่าย ๆ ไม่ได้ ๓. เขียนตามที่กำหนดให้ไม่ได้ เขียนเรื่องจากภาพ จาก การฟัง ๔. เขียนลำดับเหตุการณ์ไม่ได้ ๕. เขียนบรรยายภาพไม่ได้ เล่าเรื่อง แสดงความรู้ความคิด จินตนาการ

11 แม้มิได้เป็นดอกกุหลาบหอม ก็จงยอมเป็นเพียงลดา ขาว แม้มิได้เป็นจันทร์อันสกาวจงเป็นดาว ดวงแจ่มแอร่มตา แม้มิได้เป็นหงส์ทะนงศักดิ์ ก็จงรักเป็น โนรีที่หรรษา แม้มิได้เป็นแม่น้ำคงคา จงเป็นธารา ใสที่ไหลเย็น แม้มิได้เป็นมหาหิมาลัยจงพอใจจอมปลวก ที่แลเห็น แม้มิได้เป็นวันพระจันทร์เพ็ญก็จงเป็นวัน แรมที่แจ่มจาง แม้มิได้เป็นต้นสนระหงจงเป็นพงอ้อสะบัด ไม่ขัดขวาง แม้มิได้เป็นนุชสุดสะอางขอเป็นนางที่มิใช่ ไร้ความดี อันจะเป็นสิ่งไรไม่ประหลาดกำเนิดชาติดี ทรามตามวิถี ถือสันดานบำเพ็ญให้เด่นดีในสิ่งที่เรา เป็นเช่นนั้นเอย ฐะปะนีย์ นาครทรรพ


ดาวน์โหลด ppt อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ แก้ไขอย่างไรดี พัชรี ยันตรีสิงห์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google