งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 การวางแผนและการประสานงาน การเก็บข้อมูลภายในทีม  สิ่งที่พบจากการเก็บข้อมูล ภาคสนาม  การลงข้อมูลในโปรแกรม และ ระยะเวลาลงข้อมูล  อื่นๆ เพื่อการแลกเปลี่ยน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " การวางแผนและการประสานงาน การเก็บข้อมูลภายในทีม  สิ่งที่พบจากการเก็บข้อมูล ภาคสนาม  การลงข้อมูลในโปรแกรม และ ระยะเวลาลงข้อมูล  อื่นๆ เพื่อการแลกเปลี่ยน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  การวางแผนและการประสานงาน การเก็บข้อมูลภายในทีม  สิ่งที่พบจากการเก็บข้อมูล ภาคสนาม  การลงข้อมูลในโปรแกรม และ ระยะเวลาลงข้อมูล  อื่นๆ เพื่อการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์

3  เป้าหมาย 4 โรงพยาบาล ดำเนินการจริง 8 โรงพยาบาล  มีการประชุม HIV CO. ทั้ง 8 แห่ง ในการเตรียม ข้อมูล ได้แก่ แฟ้ม OPD เป็นต้น เพื่อตรวจสอบ และบันทึกในแบบเก็บข้อมูล ชี้แจงแบบเก็บข้อมูล  จัดทีมลงไปช่วยเก็บข้อมูล ทั้ง 8 โรงพยาบาล แห่งละ 5-10 คน ขึ้นกับจำนวนผู้ป่วย  กำหนด วัน เวลา โรงพยาบาลที่เข้าดำเนินการ  การเก็บข้อมูล HIV CO. ของโรงพยาบาลจะต้อง สรุปการบันทึกข้อมูลของโรงพยาบาล ให้แก่ทีม เก็บข้อมูล

4  ข้อมูลในการดำเนินงานของโรงพยาบาล › บางอย่างไม่มีในเอกสาร แต่อยู่ใน NAP บางอย่างไม่มีเลย › การขาดยา : บางแห่งมีระบบในการบริหาร จัดการโดยผู้ป่วยมียากิน โดยไม่ได้รับบริการ ที่คลินิกยาต้าน เช่น ของจากแผนก ER ห้อง จ่ายยา หรือกลุ่มเพื่อน › Adherence : การบันทึกของโรงพยาบาล ระบุ “ มากกว่า 95%” แต่แบบเก็บต้องใช้ “100%” จึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าได้ตาม เกณฑ์ของโปรแกรมหรือไม่

5  หน่วยในแบบเก็บข้อมูล › ยา : ต้องใส่จำนวนเม็ดยา แต่โรงพยาบาลบางแห่ง ระบุแค่รายการยาไม่ได้ระบุเม็ดยา ( ซึ่งต้องไปค้น ใบสั่งยารวมทั้งเดือนจากห้องจ่ายยา ) › วันนัด : หน่วยเป็นสัปดาห์ แต่โรงพยาบาลบันทึก เป็นวัน จึงต้องคำนวณเวลาใหม่  ผู้ป่วย › การจำแนกผู้ป่วยรายใหม่ : ผู้บันทึกไม่แน่ใจว่าเคย กินยาจากหน่วยบริการอื่นหรือไม่ เพราะผู้ป่วยบอก ว่าไม่เคยกินยา › วันที่เริ่มยาของผู้ป่วย : ไม่สามารถระบุวันที่เริ่มกิน ยาได้ ถ้าไม่ได้เริ่มยาที่โรงพยาบาลนั้น ๆ ( ผู้ป่วย ระบุเป็นปี เดือน หรือช่วงเวลา ไม่สามารถกำหนด วันที่แน่นอนได้ )

6  โปรแกรมไม่เป็นมิตรกับผู้บันทึก › ตัวอักษรมีขนาดเล็ก : ปัจจุบันการตั้งค่า หน้าจอคุณภาพสูง ทำให้หน้าโปรแกรมมี ขนาดเล็ก มีการแก้ไขเบื้องต้นโดยการแก้ค่า คุณภาพจอให้อยู่ในระดับต่ำ เพื่อให้ตัวอักษร ใหญ่ขึ้น › เมื่อข้อมูลผิดพลาด ไม่สามารถแก้ไขได้  ระยะเวลาในการลงข้อมูลของทุก โรงพยาบาลเสร็จสิ้นภายใน 1 เดือน

7 ... .. .. ..

8  เมื่อเห็นค่าตัวชี้วัดแล้วสามารถบอก อะไรต่อผู้ให้บริการบ้าง  ตัวชี้วัดใดที่ผิดปกติ เหตุผลมาจาก สาเหตุใด ทางทีมมีการวิเคราะห์ เหตุผลหรือไม่อย่างไร

9  หากเห็นว่าตัวชี้วัดยังห่างจากเกณฑ์ เป้าหมาย ทางทีมมีการพัฒนาหรือ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเก็บข้อมูล หรือ การให้บริการ หรือแนวทางการ ติดตามอย่างไรบ้าง  การวางแผนการดำเนินงานที่ สอดคล้องกับการพัฒนาเพื่อการ ป้องกันการเกิดเชื้อเอชไอวีดื้อยาใน พื้นที่

10  สามารถบอกจุดอ่อน และ นำไปสู่การปรับปรุงบริการ ในประเด็นนั้น ๆ ได้

11  EWI 4b : ร้อยละของผู้มารับยา ทันเวลา ทุกครั้งตลอด 1 ปีแรก หลังเริ่มยา  EWI 5b : ร้อยละของผู้มารับ บริการตามนัดทุกครั้งตลอด 1 ปีแรกหลังเริ่มยา

12 .. .. ..

13  สสจ. สนับสนุนให้ โรงพยาบาล › จัดทำระบบข้อมูลผู้รับบริการ “ สูตรยาของผู้รับยาและคู่ ” › เมื่อผู้ป่วยไม่พร้อมกินยาต่อ เจ้าหน้าที่จะทำอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt  การวางแผนและการประสานงาน การเก็บข้อมูลภายในทีม  สิ่งที่พบจากการเก็บข้อมูล ภาคสนาม  การลงข้อมูลในโปรแกรม และ ระยะเวลาลงข้อมูล  อื่นๆ เพื่อการแลกเปลี่ยน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google