งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไพจิต เปล่งเสียง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไพจิต เปล่งเสียง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไพจิต เปล่งเสียง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

2 โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผู้ป่วยที่เริ่มรับยาต้านในปี 2551 89 ราย จำนวนแฟ้มที่ review 88 ราย

3 การวางแผนและการประสานงานการเก็บข้อมูลภายในทีม - เมื่อประชุมกลับมาได้แจ้งทีมทราบคร่าวๆ ว่าจะมี การมาเก็บตัวชี้วัดสัญญาณเตือนการเกิดเชื้อดื้อยา ตามวันเวลาที่ได้รับการประสาน - เตรียมข้อมูลผู้ป่วยที่เริ่มยาต้านรายใหม่ในปี 2551 - จัดเตรียมโอพีดีการ์ดและแฟ้มผู้ป่วยแยกไว้

4 - ประสานงานกับทีมเก็บข้อมูลเรื่อง วัน เวลา จัดเตรียมสถานที่ และเตรียมเรื่องอาหาร กลางวันและอาหารว่าง - เมื่อทีมงานไปถึงโรงพยาบาลพาทีมไปพบและ รายงานภารกิจกับผู้อำนวยการ - เตรียมทีมต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่อง เอกสารต่างๆ การวางแผนและการประสานงานการเก็บข้อมูลภายในทีม

5 สิ่งที่พบจากการเก็บข้อมูล ภาคสนาม เอกสารในแฟ้มเก่าและหนามาก เนื่องจาก แบบฟอร์มมีหลายแผ่นต่อการรับยาแต่ละ ครั้ง รพศ. เป็นช่วงเวลาที่ปรับเปลี่ยนทีมงาน บุคลากรมีจำนวนจำกัด ผู้บันทึกข้อมูลเป็น ผู้ที่ไม่ได้รับผิดชอบงาน เมื่อได้รับคำสั่งให้ มาช่วยจึงไม่เห็นความสำคัญของการ บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน ประกอบกับหัวข้อ ในการพูดคุยให้คำปรึกษามีจำนวนมาก

6 จำนวนผู้ป่วยมากกว่า 100 คนต่อวัน บ่อยครั้ง ที่ผู้รับผิดชอบติดประชุม แต่ละรพ.แบบฟอร์ม บันทึกไม่เป็นแนวทาง เดียวกัน รพช.ที่ใช้โปรมแกรมเก็บข้อมูลจาก คอมพิวเตอร์ดึงข้อมูลง่ายและชัดเจน สิ่งที่พบจากการเก็บข้อมูล ภาคสนาม

7 ผลการเก็บข้อมูล ผู้ป่วย 88 ราย - กินยาครบ 1 ปี ร้อยละ 98.7 - ไม่มารับการติดตาม ร้อยละ 4.5 - โอนย้ายร้อยละ 5.7 - ตาย ร้อยละ 6.8 - adherence <95% ร้อยละ 19.3 - ไม่ได้ประเมิน ร้อยละ 28.4 - กินยาครบ 1 ปี ระดับ VL <50 ร้อยละ 63 - ไม่ได้ตรวจร้อยละ 6.8

8 การลงข้อมูลและระยะเวลาลงในโปรแกรม หลังจากเก็บข้อมูลแล้ว ส่งให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลงโปรแกรม สำเร็จรูป ใช้เวลาประมาณ 4 - 5 วัน รวมทั้งตรวจสอบ ความถูกต้องและอื่นๆ

9 ค่าตัวชี้วัด สามารถบอกอะไรต่อผู้ให้บริการ ผู้ป่วยที่มารับบริการส่วนใหญ่เริ่มยาสูตรแรก ร้อยละ 98.9 (เป้าหมายร้อยละ 100 ) เป็น ผู้ป่วยใหม่เป็นส่วนใหญ่ แต่มีผู้ป่วยที่เริ่มด้วย สูตรอื่นร้อยละ 1.1 (เป้าหมายร้อยละ 0 ) มีผู้ป่วยขาดการติดตามในช่วง 12 เดือนแรก ร้อยละ 9.2(เป้าหมายร้อยละ 20 ) คิดถึงการ ติดตามหลังเริ่มยา และการเตรียมความพร้อม ก่อนเริ่มยา

10 ค่าตัวชี้วัด สามารถบอกอะไรต่อผู้ให้บริการ ผู้ป่วยที่รับยาถึง 12 เดือน ร้อยละ 81.6 (เป้าหมายร้อยละ > 80 ) ผู้ป่วยที่รับยาสูตร1 ถึง 12 เดือน ร้อยละ 78.2 (เป้าหมายร้อยละ >70 ) ผู้ป่วยได้รับยาเพียงพอและต่อเนื่องร้อยละ 58 (เป้าหมายร้อยละ >90 )ทีมไม่แน่ใจว่าผู้เก็บ ข้อมูลกับเอกสารการบันทึกเข้าใจตรงกัน เพราะ ตัวเลขต่ำมาก

11 การวิเคราะห์เหตุผล ผู้ป่วยได้รับยาเพียงพอและต่อเนื่องร้อย ละ 58 (เป้าหมายร้อยละ >90 )ทีมไม่ แน่ใจว่าผู้เก็บข้อมูลกับเอกสารการ บันทึกเข้าใจตรงกัน เพราะตัวเลขต่ำมาก ผู้ป่วยที่มาตรงตามนัด ทุกครั้งใน 2 เดือน แรก ร้อยละ 52.3 (เป้าหมายร้อยละ >80 )

12 รูปแบบการเก็บข้อมูล การให้บริการ แนวทางการติดตาม  สอบถามวันเวลาความสะดวกที่ผู้ป่วยสามารถมารับ ยาได้จริง  พูดคุยสอบถามปัญหาการมารับยาครั้งต่อไปใน ผู้ป่วยแต่ละราย  วางแผนโทรติดตามหลังเริ่มยา 3 วัน เพื่อประเมิน สภาพผู้ป่วย และส่งแกนนำติดตามเยี่ยมบ้าน  แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องการมาตรวจให้ตรงตามนัด

13 การวางแผนการดำเนินงานในพื้นที่  เน้นการเข้ากลุ่มเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มยา  การติดตามเยี่ยมบ้านในกลุ่มเสี่ยงต่อการขาดนัด  การประชาสัมพันธ์  ปรับปรุงแบบฟอร์มการนับยาให้เข้าใจตรงกัน

14 THANK YOU.


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไพจิต เปล่งเสียง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google