งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ไพจิต เปล่งเสียง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

2 โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ผู้ป่วยที่เริ่มรับยาต้านในปี 2551 89 ราย จำนวนแฟ้มที่ review 88 ราย

3 การวางแผนและการประสานงานการเก็บข้อมูลภายในทีม
- เมื่อประชุมกลับมาได้แจ้งทีมทราบคร่าวๆ ว่าจะมีการมาเก็บตัวชี้วัดสัญญาณเตือนการเกิดเชื้อดื้อยาตามวันเวลาที่ได้รับการประสาน - เตรียมข้อมูลผู้ป่วยที่เริ่มยาต้านรายใหม่ในปี จัดเตรียมโอพีดีการ์ดและแฟ้มผู้ป่วยแยกไว้

4 การวางแผนและการประสานงานการเก็บข้อมูลภายในทีม
- ประสานงานกับทีมเก็บข้อมูลเรื่อง วัน เวลา จัดเตรียมสถานที่ และเตรียมเรื่องอาหารกลางวันและอาหารว่าง - เมื่อทีมงานไปถึงโรงพยาบาลพาทีมไปพบและรายงานภารกิจกับผู้อำนวยการ - เตรียมทีมต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารต่างๆ

5 สิ่งที่พบจากการเก็บข้อมูล ภาคสนาม
เอกสารในแฟ้มเก่าและหนามาก เนื่องจากแบบฟอร์มมีหลายแผ่นต่อการรับยาแต่ละครั้ง รพศ. เป็นช่วงเวลาที่ปรับเปลี่ยนทีมงานบุคลากรมีจำนวนจำกัด ผู้บันทึกข้อมูลเป็นผู้ที่ไม่ได้รับผิดชอบงาน เมื่อได้รับคำสั่งให้มาช่วยจึงไม่เห็นความสำคัญของการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน ประกอบกับหัวข้อในการพูดคุยให้คำปรึกษามีจำนวนมาก

6 สิ่งที่พบจากการเก็บข้อมูล ภาคสนาม
จำนวนผู้ป่วยมากกว่า 100 คนต่อวัน บ่อยครั้งที่ผู้รับผิดชอบติดประชุม แต่ละรพ.แบบฟอร์ม บันทึกไม่เป็นแนวทางเดียวกัน รพช.ที่ใช้โปรมแกรมเก็บข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ดึงข้อมูลง่ายและชัดเจน

7 ผลการเก็บข้อมูล ผู้ป่วย 88 ราย
ผลการเก็บข้อมูล ผู้ป่วย 88 ราย - กินยาครบ 1 ปี ร้อยละ ไม่มารับการติดตาม ร้อยละ โอนย้ายร้อยละ ตาย ร้อยละ adherence <95% ร้อยละ ไม่ได้ประเมิน ร้อยละ กินยาครบ 1 ปี ระดับ VL <50 ร้อยละ 63 - ไม่ได้ตรวจร้อยละ 6.8

8 การลงข้อมูลและระยะเวลาลงในโปรแกรม
หลังจากเก็บข้อมูลแล้ว ส่งให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมสำเร็จรูป ใช้เวลาประมาณ วัน รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องและอื่นๆ

9 ค่าตัวชี้วัด สามารถบอกอะไรต่อผู้ให้บริการ
ผู้ป่วยที่มารับบริการส่วนใหญ่เริ่มยาสูตรแรกร้อยละ (เป้าหมายร้อยละ 100 ) เป็นผู้ป่วยใหม่เป็นส่วนใหญ่ แต่มีผู้ป่วยที่เริ่มด้วยสูตรอื่นร้อยละ 1.1 (เป้าหมายร้อยละ 0 ) มีผู้ป่วยขาดการติดตามในช่วง 12 เดือนแรกร้อยละ 9.2(เป้าหมายร้อยละ 20 ) คิดถึงการติดตามหลังเริ่มยา และการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มยา

10 ค่าตัวชี้วัด สามารถบอกอะไรต่อผู้ให้บริการ
ผู้ป่วยที่รับยาถึง 12 เดือน ร้อยละ (เป้าหมายร้อยละ > 80 ) ผู้ป่วยที่รับยาสูตร1 ถึง 12 เดือน ร้อยละ (เป้าหมายร้อยละ >70 ) ผู้ป่วยได้รับยาเพียงพอและต่อเนื่องร้อยละ 58 (เป้าหมายร้อยละ >90 )ทีมไม่แน่ใจว่าผู้เก็บข้อมูลกับเอกสารการบันทึกเข้าใจตรงกัน เพราะตัวเลขต่ำมาก

11 การวิเคราะห์เหตุผล ผู้ป่วยได้รับยาเพียงพอและต่อเนื่องร้อยละ 58 (เป้าหมายร้อยละ >90 )ทีมไม่แน่ใจว่าผู้เก็บข้อมูลกับเอกสารการบันทึกเข้าใจตรงกัน เพราะตัวเลขต่ำมาก ผู้ป่วยที่มาตรงตามนัด ทุกครั้งใน 2 เดือนแรก ร้อยละ (เป้าหมายร้อยละ >80 )

12 รูปแบบการเก็บข้อมูล การให้บริการ แนวทางการติดตาม
สอบถามวันเวลาความสะดวกที่ผู้ป่วยสามารถมารับ ยาได้จริง พูดคุยสอบถามปัญหาการมารับยาครั้งต่อไปในผู้ป่วยแต่ละราย วางแผนโทรติดตามหลังเริ่มยา 3 วัน เพื่อประเมินสภาพผู้ป่วย และส่งแกนนำติดตามเยี่ยมบ้าน แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องการมาตรวจให้ตรงตามนัด

13 การวางแผนการดำเนินงานในพื้นที่
เน้นการเข้ากลุ่มเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มยา การติดตามเยี่ยมบ้านในกลุ่มเสี่ยงต่อการขาดนัด การประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงแบบฟอร์มการนับยาให้เข้าใจตรงกัน

14 THANK YOU.


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google