งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถิติธุรกิจ BUSINESS STATISTICS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถิติธุรกิจ BUSINESS STATISTICS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถิติธุรกิจ BUSINESS STATISTICS

2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ

3 ความเป็นมาของสถิติ เริ่มพัฒนาเรื่อยมานับตั้งแต่สมัย 500 – 600 ปีก่อนคริสตกาลในยุคของนักคณิตศาสตร์ชาวกรีก ชื่อ Pythagoras ได้มีการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ในระหว่างปี ค.ศ – ได้มีการค้นพบโค้งปกติ(Normal Curve) คำว่าสถิติก่อกำเนิดในปี ค.ศ โดยศาสตราจารย์กอทท์ฟรายด์อาเซนวอลล์ ( Gottfried Achenwall) แห่งประเทศเยอรมัน ได้บัญญัติศัพท์คำว่า Statistik และ อี เอ ดับบลิว ซิมเมอร์แมน ( E.A.W Zimmerman) ได้นำคำนี้มาใช้ในภาษาอังกฤษว่า Statistics จนถึงปัจจุบัน

4 ขอบข่ายของสถิติ ความหมายของสถิติ
ชุดข้อมูลตัวเลขที่แทนข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ สถิติในความหมายของศาสตร์แขนงหนึ่งที่เกี่ยวกับวิธีที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลที่เรียกว่า “ระเบียบวิธีทางสถิติ”

5 สถิติในความหมายของศาสตร์นี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive Statistic) เป็นระเบียบวิธีทางสถิติที่มุ่งศึกษาและอธิบายลักษณะต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่างหรือประชากรที่ศึกษาเท่านั้น โดยทำการเก็บรวมรวมจากทุกหน่วยประชากรเป้าหมาย ทำการสรุปและแปลความหมายภายในกลุ่มประชากรเป้าหมายเท่านั้น เริ่มตังแต่การแยกประเภท การนำเสนอข้อมูลในรูปของตาราง กราฟ ตลอดจนการแจกแจงความถี่ของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

6 2. สถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistics) เป็นสถิติที่มุ่ง ศึกษาและอธิบายลักษณะต่างๆของประชากร โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสุ่มมาจากประชากรที่ต้องการศึกษา ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปสู่กลุ่มประชากรโดยใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นมาประกอบกับข้อมูลสถิติ เพื่ออ้างอิงถึงลักษณะของประชากร วิธีการของสถิติเชิง อนุมานแยกย่อยได้หลายวิธี ได้แก่ การทดสอบสมมุติฐาน การประมาณค่า

7 ข้อมูล(Data) แหล่งที่มา ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูล
ข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลสถิติ ข้อมูลดิบ

8 ชนิดของข้อมูล 2. ข้อมูลเรียงลำดับ 1. ข้อมูลนามบัญญัติ
4. ข้อมูลอัตราส่วน 3. ข้อมูลอันตรภาค

9 คำศัพท์ การสำมะโน การสำรวจ ประชากร สิ่งตัวอย่าง พารามิเตอร์ ค่าสถิติ

10 การสุ่มตัวอย่าง 2.การสุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะเป็น
1.การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น

11 การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น
แบบได้มาโดยบังเอิญ ตามวัตถุประสงค์ ตามโควต้า

12 การสุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะเป็น 4. วิธีสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม
1.วิธีสุ่มอย่างง่าย 2.วิธีสุ่มแบบมีระบบ 3.วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น 5.วิธีสุ่มแบบหลายชั้น 4. วิธีสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม

13 1.ระดับบุคคลและครัวเรือน 2.ระดับหน่วยงานธุรกิจเอกชน
ประโยชน์ของสถิติ 1.ระดับบุคคลและครัวเรือน 2.ระดับหน่วยงานธุรกิจเอกชน 3.ระดับประเทศ

14 4.การแปลความหมายข้อมูล
1.การรวบรวมข้อมูล 2.การนำเสนอข้อมูล 3.การวิเคราะห์ข้อมูล 4.การแปลความหมายข้อมูล ระเบียบวิธีทางสถิติ

15 1.การรวบรวมข้อมูลสถิติ
1.จากการสำรวจ 2.จากทะเบียนประวัติ 3.จากการทดลอง 4.จากการสังเกต 1.การรวบรวมข้อมูลสถิติ

16 2.รูปกึ่งตารางกึ่งบทความ
2.การนำเสนอข้อมูล 1.รูปบทความ 2.รูปกึ่งตารางกึ่งบทความ 4. รูปแผนภูมิและแผนภาพ 3.รูปตาราง

17 การนำเสนอในรูปตาราง 1.ตารางทางเดียว 3.ตารางหลายทาง 2.ตารางสองทาง

18 การนำเสนอในรูปแผนภูมิหรือแผนภาพ
1.แผนภูมิรูปภาพ 2.แผนภูมิแท่ง 3.แผนภูมิวงกลม 5.แผนที่สถิติ 4. แผนภูมิเส้น


ดาวน์โหลด ppt สถิติธุรกิจ BUSINESS STATISTICS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google