งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถิติธุรกิจ BUSINESS STATISTICS. หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับสถิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถิติธุรกิจ BUSINESS STATISTICS. หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับสถิติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถิติธุรกิจ BUSINESS STATISTICS

2 หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับสถิติ

3 ความเป็นมาของสถิติ เริ่มพัฒนาเรื่อยมานับตั้งแต่สมัย 500 – 600 ปีก่อนคริสตกาลในยุค ของนักคณิตศาสตร์ชาวกรีก ชื่อ Pythagoras ได้มีการหาค่าเฉลี่ย เลขคณิต เริ่มพัฒนาเรื่อยมานับตั้งแต่สมัย 500 – 600 ปีก่อนคริสตกาลในยุค ของนักคณิตศาสตร์ชาวกรีก ชื่อ Pythagoras ได้มีการหาค่าเฉลี่ย เลขคณิต ในระหว่างปี ค. ศ. 1667 – 1754 ได้มีการค้นพบโค้งปกติ (Normal Curve) คำว่าสถิติก่อกำเนิดในปี ค. ศ. 1749 โดยศาสตราจารย์กอทท์ฟ รายด์อาเซนวอลล์ ( Gottfried Achenwall) แห่งประเทศเยอรมัน ได้บัญญัติศัพท์คำว่า Statistik และ อี เอ ดับบลิว ซิมเมอร์แมน ( E.A.W Zimmerman) ได้นำคำนี้ มาใช้ในภาษาอังกฤษว่า Statistics จนถึงปัจจุบัน

4 ขอบข่าย ของสถิติ ความหมายของ สถิติ 1. ชุดข้อมูลตัวเลขที่แทน ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับ กิจกรรมต่างๆ 2. สถิติในความหมายของศาสตร์ แขนงหนึ่งที่เกี่ยวกับวิธีที่ใช้ใน การศึกษาข้อมูลที่เรียกว่า “ ระเบียบวิธีทางสถิติ ”

5 สถิติในความหมายของศาสตร์นี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive Statistic) เป็นระเบียบวิธีทาง สถิติที่มุ่งศึกษาและอธิบาย ลักษณะต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่าง หรือประชากรที่ศึกษาเท่านั้น โดย ทำการเก็บรวมรวมจากทุกหน่วย ประชากรเป้าหมาย ทำการสรุป และแปลความหมายภายในกลุ่ม ประชากรเป้าหมายเท่านั้น เริ่มตัง แต่การแยกประเภท การนำเสนอ ข้อมูลในรูปของตาราง กราฟ ตลอดจนการแจกแจงความถี่ของ ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เบื้องต้น

6 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติที่มุ่ง ศึกษา และอธิบายลักษณะต่างๆของ ประชากร โดยรวบรวมข้อมูลจาก กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสุ่มมาจาก ประชากรที่ต้องการศึกษา ทำการ วิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปสู่ กลุ่มประชากรโดยใช้ทฤษฎีความ น่าจะเป็นมาประกอบกับข้อมูลสถิติ เพื่ออ้างอิงถึงลักษณะของ ประชากร วิธีการของสถิติเชิง อนุมานแยกย่อยได้หลายวิธี ได้แก่ การทดสอบสมมุติฐาน การ ประมาณค่า

7 แหล่งที่ มา ข้อมูลเชิง ปริมาณ ข้อมูลเชิง คุณภาพ ข้อมู ล ข้อมูลทุติย ภูมิ ข้อมูลปฐม ภูมิ ข้อมูล สถิติ ข้อมูล ดิบ ข้อมูล (Data)

8 3. ข้อมูล อันตรภาค ชนิดของข้อมูล 2. ข้อมูล เรียงลำดับ 1. ข้อมูล นามบัญญัติ 4. ข้อมูล อัตราส่วน

9 คำศัพท์ การสำ มะโน การ สำรวจ ประช ากร สิ่ง ตัวอย่า ง พารามิ เตอร์ ค่าสถิติ

10 การสุ่มตัวอย่าง 1. การสุ่ม ตัวอย่างโดย ไม่ใช้หลัก ความน่าจะเป็น 2. การสุ่ม ตัวอย่างโดยใช้ หลักความ น่าจะเป็น

11 การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น แบบได้มา โดยบังเอิญ ตาม วัตถุประสง ค์ ตามโควต้า

12 การสุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะเป็น 1. วิธีสุ่ม อย่างง่าย 2. วิธีสุ่มแบบ มีระบบ 3. วิธีสุ่มแบบ แบ่งชั้น 5. วิธีสุ่มแบบ หลายชั้น 4. วิธีสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม

13 ประโยชน์ของสถิติ 1. ระดับ บุคคลและ ครัวเรือน 2. ระดับหน่วยงาน ธุรกิจเอกชน 3. ระดับประเท ศ

14 1. การรวบรวมข้อมูล 2. การนำเสนอข้อมูล 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 4. การแปลความหมายข้อมูล ระเบียบวิธี ทางสถิติ

15 1. จากการสำรวจ 2. จากทะเบียนประวัติ 3. จากการทดลอง 4. จากการสังเกต 1. การรวบรวม ข้อมูลสถิติ

16 2. การนำเสนอข้อมูล 1. รูป บทความ 2. รูปกึ่งตาราง กึ่งบทความ 4. รูปแผนภูมิและ แผนภาพ 3. รูป ตาราง

17 การนำเสนอในรูป ตาราง 1. ตาราง ทางเดียว 3. ตาราง หลายทาง 2. ตาราง สองทาง

18 การนำเสนอในรูปแผนภูมิหรือแผนภาพ 1. แผนภูมิ รูปภาพ 2. แผนภูมิ แท่ง 3. แผนภูมิ วงกลม 5. แผนที่สถิติ 4. แผนภูมิเส้น


ดาวน์โหลด ppt สถิติธุรกิจ BUSINESS STATISTICS. หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับสถิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google