งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนปฏิบัติงาน 5 ปี (2553 – 2557). 1.พื้นที่ดำเนินการ ดำเนินการในพื้นที่ ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พื้นที่ประมาณ 35,000 ไร่ แบ่งการดำเนินการเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนปฏิบัติงาน 5 ปี (2553 – 2557). 1.พื้นที่ดำเนินการ ดำเนินการในพื้นที่ ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พื้นที่ประมาณ 35,000 ไร่ แบ่งการดำเนินการเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนปฏิบัติงาน 5 ปี (2553 – 2557)

2 1.พื้นที่ดำเนินการ ดำเนินการในพื้นที่ ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พื้นที่ประมาณ 35,000 ไร่ แบ่งการดำเนินการเป็น 7 ระยะ ต. ทุ่งหลวง เขตจังหวัดสุรินทร์ 1 3 7 6 5 4 2 ต. สระคู 2. เป้าหมายโครงการนิคมการเกษตรข้าวหอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ด  เพิ่มผลผลิตต่อหน่วยเดิมร้อยละ 20 และผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน GAP ในปี ต่อๆไป แผนแม่บทนิคมการเกษตรข้าวหอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2553-2557

3 3.แนวทางการดำเนินงาน  จัดเวทีเสวนาภาคประชาชน  การบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การสร้าง/พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาศูนย์ต้นแบบ  ส่งเสริมการใช้พันธุ์ดี  ลดต้นทุนการผลิต  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  การเพิ่มศักยภาพการผลิต / การแปรรูป และการตลาด  ติดตามประเมินผล 4.บทสรุปภายหลังสิ้นสุดโครงการ  เกษตรกรมีผลผลิตเพิ่มขึ้น  ผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย  เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  เกษตรกรมีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง บริหาร จัดการสินค้าเกษตรได้ครบวงจร  มีความสามารถในการต่อรองด้านการตลาดและพึ่งพาตนเองได้

4 5. กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆที่ร่วมบูรณาการ 1. งานปรับปรุงศักยภาพพื้นที่เพาะปลูกในด้านการจัดสรรน้ำ งบประมาณ 394,860,903 บาท  งานขุดลอกปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะ ปริมาณงาน 2,862,756 ลบ.ม. งบประมาณ 41,530,071 บาท  งานขุดลอกคลองซอยส่งน้ำ ปริมาณงาน 327,472 ลบ.ม. งบประมาณ 12,604,832 บาท  งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า, พนังกั้นน้ำ,ระบบส่งน้ำ งบประมาณ 340,460,000 บาท  สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ 3 เครื่อง งบประมาณรวม 266,000 บาท

5 2. การปรับปรุงพัฒนาศักยภาพด้านดิน งบประมาณ 9,465,175 บาท  การส่งเสริมการไถกลบตอซังตามหลักวิชาการ พื้นที่จำนวน 5,475 ไร่ งบประมาณ 1,549,175 บาท  การตรวจวิเคราะห์ดิน และ น้ำ รวม 918 ตัวอย่าง งบประมาณ 148,000 บาท  การปรับปรุงบำรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด,ปุ๋ยหมัก,สารอินทรีย์ชีวภาพ งบประมาณ 7,768,000 บาท

6 3. การสนับสนุนการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าว,การฝึกอบรมเกษตรกรและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี งบประมาณ 7,128,420 บาท  กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนและพัฒนาต่อยอด งบประมาณ 508,000 บาท  กิจกรรมศูนย์ต้นแบบการทำนา งบประมาณ 2,939,320 บาท  การฝึกอบรมเกษตรกร และการถ่ายทอดเทคโนโลยี งบประมาณ 1,753,380 บาท  การจัดงานวันรณรงค์การใช้เทคโนโลยี ฯ,การสืบสานอาชีพและวัฒนธรรม การทำนา งบประมาณ 1,150,000 บาท  การส่งเสริมการเลี้ยงปลาและปล่อยปลาในสระน้ำสาธารณะ งบประมาณ 777,720 บาท

7 4. การประสานงานด้านการตลาด, การจัดทำบัญชี,การสนับสนุนเงินทุน งบประมาณ 2,727,650 บาท  การเตรียมความพร้อมของพื้นที่ โดยจัดประชุมคณะอนุกรรมการภาคประชาชน จัดเวทีชุมชนเสวนาภาคประชาชน (พื้นที่ทั้งตำบล ) และจัดเวทีชุมชนเพื่อวิเคราะห์ พื้นที่ในการและกำหนดเทคโนโลยีและกำหนดกิจกรรม งบประมาณ 460,000บาท  สิ่งก่อสร้าง ประเภท อาคารเรียนรู้ชนิดตอกเสาเข็ม อาคารแปรรูปผลผลิตและ บรรจุภัณฑ์ ชนิดตอกเสาเข็ม และลานตากผลผลิต ขนาด 650 ตารางเมตร งบประมาณ 2,065,600 บาท  การจัดทำบัญชี การพัฒนาองค์ความรู้และการจัดทำบัญชีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แบบเข้มข้น การจัดทำบัญชีครัวเรือน,บัญชีต้นทุนอาชีพ จัดตั้งครูบัญชีอาสา งบประมาณ 202,050 บาท  ประสานงานภาคเอกชน บริษัทโรงสีไฟ เจียเม้ง จก./สหกรณ์การเกษตรฯ 5. อำนวยการ ติดตามและประเมินผลโครงการ งบประมาณ 2,233,420 บาท


ดาวน์โหลด ppt แผนปฏิบัติงาน 5 ปี (2553 – 2557). 1.พื้นที่ดำเนินการ ดำเนินการในพื้นที่ ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พื้นที่ประมาณ 35,000 ไร่ แบ่งการดำเนินการเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google