งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
ยินดีต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ส่วนจัดนิคมสหกรณ์ สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

2 สหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด

3 ความเป็นมา จัดตั้งโดยราษฎรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจากนิคมสหกรณ์แม่แตง ตามบทบัญญัติแห่ง พรบ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 ได้รับการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ เมื่อ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 สมาชิกแรกตั้ง 105 คน ทุนดำเนินงาน 16,900 บาท

4 ปัจจุบัน สมาชิก 2,332 คน สังกัด 20 กลุ่ม
สมาชิก 2,332 คน สังกัด 20 กลุ่ม คณะกรรมการ 9 คน ฝ่ายจัดการ 9 คน ทุนดำเนินงาน ล้านบาท ให้บริการสมาชิกด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ให้เงินกู้ รับฝากเงิน จัดหาสินค้ามาจำหน่าย รวบรวมผลิตผล

5 ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
ให้เงินกู้ระหว่างปี ล้านบาท รับฝากเงินจากสมาชิก ล้านบาท จัดหาสินค้ามาจำหน่าย ล้านบาท รวบรวมผลิตผล ล้านบาท

6 การสนับสนุนจากรัฐบาล
1. ลานตาก 3,200 ตร.ม. ฉาง ขนาด 500 เกวียน, เครื่องชั่ง ขนาด 40 ตัน (เงินอุดหนุน ตามโครงการตลาดกลางสินค้าเกษตรประจำตำบลของสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2537)

7 การสนับสนุนจากรัฐบาล
2. เครื่องอบลดความชื้น ขนาด 30 ตัน/วัน (เงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2540)

8 การสนับสนุนจากรัฐบาล
3. ฉางอเนกประสงค์ ขนาด 650 ตัน จำนวน 2 ชุด (เงินกู้ตามโครงการปรับโครงสร้างภาคการเกษตร ASPL ปีงบประมาณ 2544) 4. เครื่องร่อนคัดเกรดถั่วเหลือง (เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกณ์ ปีงบประมาณ 2551/2552)

9 การส่งเสริมการประกอบอาชีพของสมาชิกสหกรณ์
สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ รวบรวมผลผลิตของสมาชิก ได้แก่ ข้าว ถั่วเหลือง เพื่อจำหน่าย จัดหาสินค้า ปัจจัยการผลิตมาจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม

10 ความต้องการของสมาชิกสหกรณ์
1. การพัฒนาอาชีพเดิม และเรียนรู้อาชีพใหม่ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิต 2. เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับภูมิปัญญาชาวบ้าน และท้องถิ่น 3. เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพที่มีดอกเบี้ยต่ำ 4. ตลาดกลางสินค้าเกษตรในท้องถิ่น

11 นิคมสหกรณ์แม่แตง

12 แปลง 1 ตำบลสบเปิง,ขี้เหล็ก
ความเป็นมา รับมอบที่ดินจากกรมพัฒนาที่ดิน ตามมติ ครม. เมื่อปี พ.ศ. 2509 อาศัย พรฎ. จัดตั้งนิคมสหกรณ์แม่แตง เมื่อปี พ.ศ ตาม พรบ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 พื้นที่ดำเนินการ 5 ตำบลของอำเภอแม่แตง จำนวน 4 แปลง แปลง 3 ตำบลแม่แตง แปลง 4 ตำบลอินทขิล แปลง 2 ตำบลสันมหาพน แปลง 1 ตำบลสบเปิง,ขี้เหล็ก

13 หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานจัดที่ดิน งานก่อสร้างบำรุงรักษาปัจจัยพื้นฐาน (โอนภารกิจแล้ว) งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสมาชิกนิคมสหกรณ์ งานส่งเสริมสหกรณ์ ตาม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 งานโครงการพิเศษ

14 อัตรากำลัง ข้าราชการ จำนวน 3 อัตรา ลูกจ้างประจำ จำนวน 6 อัตรา
เจ้าหน้าที่โครงการ(จ้างเหมา) จำนวน 2 อัตรา

15 ผลการออกเอกสารสิทธิ พื้นที่โครงการ ,798 ไร่ พื้นที่ไม่ได้จัดสรร ,176 ไร่ พื้นที่จัดสรรได้ ,622 ไร่ ออก กสน. 3 แล้ว % ออก กสน. 5 แล้ว % ออกโฉนด,นส.3 แล้ว %

16 โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2553
1. โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรสมาชิกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1 รุ่น 90 คน 2. โครงการนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนในเขตนิคมสหกรณ์(ถั่วเหลือง) สมาชิกเข้าร่วมโครงการ 200 คน พื้นที่ 785 ไร่ 3. โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองคุณภาพ 1 รุ่น 20 คน


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google