งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดี ต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ ส่วนจัดนิคมสหกรณ์ สำนักจัดตั้งและส่งเสริม สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดี ต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ ส่วนจัดนิคมสหกรณ์ สำนักจัดตั้งและส่งเสริม สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดี ต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ ส่วนจัดนิคมสหกรณ์ สำนักจัดตั้งและส่งเสริม สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร

2 สหกรณ์นิคมแม่ แตง จำกัด

3 ความ เป็นมา จจจจัดตั้งโดยราษฎรที่ได้รับการจัดสรร ที่ดินจากนิคมสหกรณ์แม่แตง ตาม บทบัญญัติแห่ง พรบ. จัดที่ดินเพื่อการ ครองชีพ พ.ศ. 2511  ได้รับการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ เมื่อ 16 พฤษภาคม พ. ศ. 2517  สมาชิกแรกตั้ง 105 คน ทุนดำเนินงาน 16,900 บาท

4 ปัจจุบั น  สมาชิก 2,332 คน สังกัด 20 กลุ่ม  คณะกรรมการ 9 คน ฝ่ายจัดการ 9 คน  ทุนดำเนินงาน 40.184 ล้าน บาท  ให้บริการสมาชิกด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ให้เงินกู้ รับฝาก เงิน จัดหาสินค้ามาจำหน่าย รวบรวมผลิตผล

5 ผลการดำเนินงานใน รอบปีที่ผ่านมา ใใใให้เงินกู้ระหว่างปี 12.55 ล้านบาท  รับฝากเงินจากสมาชิก 18.12 ล้านบาท  จัดหาสินค้ามาจำหน่าย 3.86 ล้านบาท  รวบรวมผลิตผล 49.45 ล้านบาท

6 การสนับสนุนจากรัฐบาล 1. ลานตาก 3,200 ตร. ม. ฉาง ขนาด 500 เกวียน, เครื่องชั่ง ขนาด 40 ตัน ( เงิน อุดหนุน ตามโครงการตลาดกลางสินค้า เกษตรประจำตำบลของสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2537)

7 การสนับสนุนจากรัฐบาล 2. เครื่องอบลดความชื้น ขนาด 30 ตัน / วัน ( เงิน อุดหนุน ปีงบประมาณ 2540)

8 การสนับสนุนจากรัฐบาล 3. ฉางอเนกประสงค์ ขนาด 650 ตัน จำนวน 2 ชุด ( เงินกู้ตามโครงการปรับโครงสร้างภาค การเกษตร ASPL ปีงบประมาณ 2544) 4. เครื่องร่อนคัดเกรดถั่วเหลือง ( เงินกู้กองทุน พัฒนาสหกณ์ ปีงบประมาณ 2551/2552)

9 การส่งเสริมการประกอบอาชีพ ของสมาชิกสหกรณ์ สสสสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการ ประกอบอาชีพ  ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพใน สังกัดสหกรณ์  รวบรวมผลผลิตของ สมาชิก ได้แก่ ข้าว ถั่วเหลือง เพื่อ จำหน่าย  จัดหาสินค้า ปัจจัยการผลิตมา จำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม

10 ความต้องการของสมาชิก สหกรณ์ 1. การพัฒนาอาชีพเดิม และเรียนรู้อาชีพ ใหม่ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ทำให้มี รายได้เพิ่มขึ้น สร้างภูมิคุ้มกันในการ ดำรงชีวิต 2. เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับภูมิ ปัญญาชาวบ้าน และท้องถิ่น 3. เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพที่ มีดอกเบี้ยต่ำ 4. ตลาดกลางสินค้าเกษตรในท้องถิ่น

11

12  รับมอบที่ดินจากกรมพัฒนาที่ดิน ตามมติ ครม. เมื่อปี พ. ศ. 2509  อาศัย พรฎ. จัดตั้งนิคมสหกรณ์แม่แตง เมื่อปี พ. ศ. 2513 ตาม พรบ. จัดที่ดิน เพื่อการครองชีพ พ. ศ. 2511  พื้นที่ดำเนินการ 5 ตำบลของอำเภอแม่ แตง จำนวน 4 แปลง ความ เป็นมา แปลง 1 ตำบลสบ เปิง, ขี้เหล็ก แปลง 2 ตำบลสัน มหาพน แปลง 3 ตำบลแม่ แตง แปลง 4 ตำบลอิน ทขิล

13 หน้าที่ความรับผิดชอบ งานจัดที่ดิน งานจัดที่ดิน งานก่อสร้างบำรุงรักษา ปัจจัยพื้นฐาน ( โอนภารกิจแล้ว ) งานก่อสร้างบำรุงรักษา ปัจจัยพื้นฐาน ( โอนภารกิจแล้ว ) งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สมาชิกนิคมสหกรณ์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สมาชิกนิคมสหกรณ์ งานส่งเสริมสหกรณ์ ตาม พรบ. สหกรณ์ พ. ศ.2542 งานส่งเสริมสหกรณ์ ตาม พรบ. สหกรณ์ พ. ศ.2542 งานโครงการพิเศษ งานโครงการพิเศษ

14 อัตรากำ ลัง ข้าราชการ จำนวน 3 อัตรา ข้าราชการ จำนวน 3 อัตรา ลูกจ้างประจำ จำนวน 6 อัตรา ลูกจ้างประจำ จำนวน 6 อัตรา เจ้าหน้าที่โครงการ ( จ้าง เหมา ) จำนวน 2 อัตรา เจ้าหน้าที่โครงการ ( จ้าง เหมา ) จำนวน 2 อัตรา

15 ผลการออก เอกสารสิทธิ พื้นที่โครงการ 14,798 ไร่ พื้นที่โครงการ 14,798 ไร่ พื้นที่ไม่ได้จัดสรร 1,176 ไร่ พื้นที่ไม่ได้จัดสรร 1,176 ไร่ พื้นที่จัดสรรได้ 13,622 ไร่ พื้นที่จัดสรรได้ 13,622 ไร่ ออก กสน. 3 แล้ว 98 % ออก กสน. 3 แล้ว 98 % ออก กสน. 5 แล้ว 95 % ออก กสน. 5 แล้ว 95 % ออกโฉนด, นส.3 แล้ว 90 % ออกโฉนด, นส.3 แล้ว 90 %

16 โครงการที่ดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2553 1. โครงการพัฒนาอาชีพและ คุณภาพชีวิตเกษตรกรสมาชิก ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1 รุ่น 90 คน 2. โครงการนิคมการเกษตรพืช อาหารและพืชพลังงานทดแทน ในเขตนิคมสหกรณ์ ( ถั่วเหลือง ) สมาชิกเข้าร่วมโครงการ 200 คน พื้นที่ 785 ไร่ 3. โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่ว เหลืองคุณภาพ 1 รุ่น 20 คน


ดาวน์โหลด ppt ยินดี ต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ ส่วนจัดนิคมสหกรณ์ สำนักจัดตั้งและส่งเสริม สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google