งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปิดเสรีการลงทุน สาขาการทำไม้จากป่าปลูก ภายใต้ความตกลงอาเซียน อรุณี ภู่สุดแสวง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปิดเสรีการลงทุน สาขาการทำไม้จากป่าปลูก ภายใต้ความตกลงอาเซียน อรุณี ภู่สุดแสวง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปิดเสรีการลงทุน สาขาการทำไม้จากป่าปลูก ภายใต้ความตกลงอาเซียน อรุณี ภู่สุดแสวง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้

2 ที่มา BOI และ http://www.ceted.org/tutorceted/index.htm http://www.ceted.org/tutorceted/index.htm ความตกลงด้านการลงทุนของอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement – ACIA)

3

4

5 พระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ. ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๒ ( ๑ ) ห้ามมิให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจที่ไม่ อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบกิจการ ด้วยเหตุผล พิเศษตามที่กำหนดไว้ในบัญชีหนึ่ง ( ๒ ) ห้ามมิให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจที่ เกี่ยวกับความปลอดภัย หรือความมั่นคงของ ประเทศธุรกิจที่มีผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และหัตถกรรมพื้นบ้าน หรือธุรกิจที่ มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีสอง เว้นแต่จะได้รับ อนุญาตจากรัฐมนตรีโดยการอนุมัติของ คณะรัฐมนตรี ( ๓ ) ห้ามมิให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจที่คน ไทยยังไม่มี ความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบ กิจการกับคนต่างด้าว ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีสาม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีโดยความ เห็นชอบของคณะกรรมการ

6 บัญชีสาม ธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการ ประกอบกิจการกับคนต่างด้าว ( ๑ ) การสีข้าวและการผลิตแป้งจากข้าวและพืชไร่ ( ๒ ) การทำการประมงเฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ( ๓ ) การทำป่าไม้จากป่าปลูก ( ๔ ) การผลิตไม้อัด แผ่นไม้วีเนียร์ชิปบอร์ดหรือฮาร์ดบอร์ด ( ๕ ) การผลิตปูนขาว ( ๖ ) การทำกิจการบริการทางบัญชี ( ๗ ) การทำกิจการบริการทางกฎหมาย ( ๘ ) การทำกิจการบริการทางสถาปัตยกรรม ( ๙ ) การทำกิจการบริการทางวิศวกรรม

7

8

9

10

11 การทำไม้จากป่าปลูกมีอะไรบ้าง การเพาะกล้าไม้ การปลูก การตัด การประกอบอุตสาหกรรมไม้

12 - ปัจจุบันไม่มีการทำไม้จากป่าธรรมชาติ ยกเลิกการทำสัมปทานไม้ - ชนิดไม้ป่าท้องถิ่นที่ประชาชนปลูกมาก ที่สุด คือไม้สัก - ในอดีต ส่งออกไม้สักเป็นอันดับที่สอง รอง จากข้าว ปัจจุบันนำเข้าไม้จากประเทศต่างๆ และ จากประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2553 ประเทศไทยนำเข้าไม้ 77,615,348 ลบ. ม. มูลค่า 6,362,024,141 บาท ส่วนมากเป็น ไม้สัก มูลค่า 883,820,307 บาท สถานการณ์ไม้ ประเทศไทย

13 แนวทางเปิดเสรีควร เป็นอย่างไร ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความ คิดเห็นอย่างไร ควรเปิดแค่ไหน ? กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง คำถาม ประเทศไทยได้อะไร ผลกระทบ ปัญหาที่จะเกิดขึ้น

14

15

16

17 ข้อเสนอแนวทางการเปิดเสรีการลงทุน การทำไม้จากป่าปลูก ภายใต้ความตกลง อาเซียน หมายเหตุ : ยังเป็นข้อเสนอยังไม่ได้ อนุมัติจากกระทรวงฯ

18 ข้อดีข้อเสีย 1 เพิ่มโอกาสในการลงทุน เงินลงทุน 1. มีการแข่งขันด้าน การทำไม้จากป่า ปลูกเพิ่มมากขึ้น 2 เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่สี เขียว การอนุรักษ์ดิน และน้ำ ความสมดุลด้าน สิ่งแวดล้อม 2. ภาครัฐควรกำหนด แนวทางการขอ อนุญาต และ คุ้มครองความ หลากหลายทาง ชีวภาพ 3 ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ ไม้ เพิ่มการส่งออก ลด การนำเข้า ผลิตไม้เพื่อ เป็นวัตถุดิบในประเทศ 4 ส่งเสริมอาชีพและการ แจ้งแรงงาน สรุปข้อดีข้อเสีย

19 การเตรียมความพร้อม ภาคเอกชนและภาครัฐ

20 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การเปิดเสรีการลงทุน สาขาการทำไม้จากป่าปลูก ภายใต้ความตกลงอาเซียน อรุณี ภู่สุดแสวง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google