งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Topic Basic science of calcium Basic science of vitamin D Application and osteoporotic treatment.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Topic Basic science of calcium Basic science of vitamin D Application and osteoporotic treatment."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Topic Basic science of calcium Basic science of vitamin D Application and osteoporotic treatment

2 CALCIUM แคลเซียมถือเป็นอาหารเสริม ดังนั้นจึงไม่ถูกควบคุมโดย FDA ผลของแคลเซียมต่อกระดูก

3 Premenopause: หากรับประทานแคลเซียมร่วมกับ การ ออกกำลังกาย จะทำให้ค่า BMD ไม่ลดลง หรือลดลงเพียง เล็กน้อย มีการทดลองให้แคลเซียม 1.5 กรัม 4 ปี สามารถลดการสูญเสีย กระดูกที่ กระดูก forearm ได้ เล็กน้อย (McKenna 1985)

4 Early postmenopause: กรณีนี้การขาด estrogen เป็น ปัญหาสำคัญ แคลเซียมมักจะไม่ ค่อยมีผล (Dawson-Hughes 1990) การให้ Ca 1 หรือ 2 กรัม ใน peri- and postmenopausal women สามารถลดการสูญเสีย กระดูกแต่ไม่สามารถป้องกัน (Elders 1991, Prince 1991)

5 Postmenopause อายุ น้อยกว่า 70 ปี การให้ยา Ca เสริมเข้าไปอีก 1 กรัม เพิ่มจากที่ได้จากอาหาร สามารถลดการสูญเสียมวลกระดูก ได้อย่างมีนัยสำคัญ จากการ ติดตามผล 4 ปี (Devine 1997) สามารถลดอุบัติการเกิด กระดูกหักใหม่ (Reid 1995) ส่วนใหญ่มีผลต่อ cortical bone

6 สำหรับ lumbar spine แคลเซียม สามารถลดการ ลดลงของมวลกระดูกได้ เช่นกัน เมื่อให้แคลเซียมขนาด 2 กรัม สามารถลดการ สูญเสีย กระดูกจาก 3.5% ( control ) ไปเป็น 0.7% (Reid 1993) Postmenopause อายุน้อย กว่า 70 ปี ( ต่อ )

7 Late postmenopause และอายุมาก กรณีนี้การเสริมแคลเซียมจะได้ผล อย่างมาก พบว่าสามารถลดอัตราการเกิด กระดูกหักใหม่ได้ โดยเฉพาะ nonvertebral fracture (Chapuy 1994) สามารถลดอัตราการสูญเสียกระดูก เหลือเพียง 0.8% ต่อปี ( ปกติลดลง ประมาณ 2% ต่อปี ) ในสตรีหลังหมด ประจำ เดือนที่อายุ <80 ปี

8 ในสตรีที่อายุ >80 ปี แคลเซียมสามารถลดอัตรา การสูญเสียกระดูกได้ถึง 2- 4% (Cumming 1990) การเสริมแคลเซียมและออก กำลังกายจะช่วยได้อย่าง มาก (Prince 1995) Late postmenopause และอายุมาก ( ต่อ )

9 In the treatment of osteoporosis ปัจจุบันนี้ถือว่าแคลเซียมเป็นยาที่ ต้องให้ในทุกกรณีของการรักษา โรคกระดูกพรุน จากหลายการศึกษาพบว่า แคลเซียมสามารถลดการสลาย กระดูกได้ ในกรณีที่รักษาโดย fluoride หากให้ร่วมกับ แคลเซียม สามารถป้องกันความบกพร่อง ของ mineralization

10 Vitamin D and Derivatives

11 Indication for Vitamin D Supplementation 1. ผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคกระดูกพรุน 2. ผู้ป่วยสูงอายุทั่วไป ให้เพื่อป้องกัน โรค กระดูกพรุน ยาไวตามินดีถือเป็นยาเสริมที่ให้ ร่วมกับยาตัวอื่นๆ เพื่อรักษาโรค กระดูกพรุน การใช้ vit. D อย่างเดียวยังไม่เป็น ที่ยอมรับ

12 ขนาดของวิตามินดีที่ ใช้รักษา วิตามินดีที่นิยมใช้คือ Vitamin D 2 or D 3, alfacalcidol (1  (OH)D) และ calcitriol Dosage of native vitamin D 400- 1,200 IU (10-30  g) ต่อวัน Dosage of alfacalcidol 0.5-1  g/day Dosage of calcitriol 0.25-0.5  g/day

13 Clinical Study of Vitamin D Supplementation วิตามินดีร่วมกับแคลเซียมสามารถลดความ เสี่ยง ต่อ hip fr. ได้ถึง 37-55% (Ranstan, Chapuy 1994;Heikinheimo, Dawson-Hughes 1997) ขนาดของ vit.D 400-800 IU/d สามารถ คงระดับ ของ 25(OH)D และ PTH ให้อยู่ใน ระดับปกติและเพิ่ม BMD ของ spine, hip ได้เล็กน้อย หากให้ vit.D 800 IU ร่วมกับ Ca. 1-2 gm. สามารถลด hip fr. 40-50% (Chapuy 1992)

14 การตอบสนองต่อ vit.D จะมากน้อย เพียงใด ขึ้นอยู่กับ vitamin D receptor (VDR) gene ในคนไทยพบว่า VDR gene เป็นชนิด bb ประมาณ 54.8%, ชนิด Bb 42%, ชนิด BB 3.2% ชนิด bb เมื่อได้รับยา vit. D and Ca. สามารถลด bone resorption marker และเพิ่ม bone formation marker ภายใน 4 สัปดาห์ และ เพิ่ม BMD ของ spine 9+3.4% (p<.05) ใน 1 ปี ( บุญส่ง 1998)


ดาวน์โหลด ppt Topic Basic science of calcium Basic science of vitamin D Application and osteoporotic treatment.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google