งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดูแลสุขภาพ องค์รวม โดย ดร. ศิริลักษณ์ จิตต์ระเบียบ และ คณะฯ สำนักโรคไม่ติดต่อ สำนักโรคไม่ติดต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดูแลสุขภาพ องค์รวม โดย ดร. ศิริลักษณ์ จิตต์ระเบียบ และ คณะฯ สำนักโรคไม่ติดต่อ สำนักโรคไม่ติดต่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดูแลสุขภาพ องค์รวม โดย ดร. ศิริลักษณ์ จิตต์ระเบียบ และ คณะฯ สำนักโรคไม่ติดต่อ สำนักโรคไม่ติดต่อ

2

3 สภาพแว ดล้อม ปัจเจก บุคคล ระบบบริการ สุขภาพ Health System สุขภ าพ กายภาพ / ชีวภาพ เศรษฐกิจ / การเมือง วัฒนธรรม / ศาสนา ประชากร / การศึกษา ความมั่นคง การสื่อสาร คมนาคม เทคโนโลยี กรรมพั นธุ์ พฤติกรร ม ความ เชื่อ จิต วิญญา ณ พลวัต เสมอภาค / ความ ครอบคลุม ---- ประเภทและระดับ บริการ ----- --- คุณภาพ / ประสิทธิภาพ -------- รัฐ / เอกชน

4 ความ ทุกข์ ความ เจ็บป่วย โรค ขยายกรอบวิธีคิด เรื่องสุขภาพ สันติภ าพ อิสรภ าพ ความเป็น มนุษย์ สุพทรีย ภาพ

5 หลักการดูแลสุขภาพองค์รวมหรือ การแพทย์ทางเลือก Principle of Holistic Care อาหาร Nutrition การออกกำลังกาย Exercise ยา Herbal medicine การฝึก ความคิด Health&Mind Thinking การคลายเครียด Relax+Massage

6 สุขภาพกายและสุขภาพจิตใจมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน สุขภาพส่วนบุคคลและสุขภาพของสังคมก็เช่นเดียวกัน การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งกายและจิตโดยใช้พลังธรรมชาติเป็นฐาน ย่อมช่วยให้เราสามารถฟื้นคืนดุลยภาพของชีวิต การกินอาหารเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกาย การฝึกสมาธิภาวนา การล้างพิษการอาบแดด

7 Holistic Health สุขภาพองค์รวม ความสมบูรณ์ทางร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ (ปัญญา) ไม่เพียงแก่ไม่เจ็บป่วยหรือไม่มีโรค หากยังครอบคลุมถึง การดำเนินชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขของทุกคนด้วย

8 องค์ประกอบของ สุขภาพองค์รวม มิติทางจิตวิญญาณ Spiritual dimension มิติทางกาย Physical dimension มิติทางสังคมมิติทางจิตใจ Social dimension Psychological dimension

9 Health : Determinants of Health ปัจจัยกำหนดความ มีสุขภาพดี 1. สถานะทางสังคม : Income and Social Status 2. ความมีเครือข่ายสังคมที่คบหา : Social Support Network 3. การศึกษา : Education and Literacy 4. การทำงาน : Employment Working Conditions 5. สิ่งแวดล้อมทางสังคม : Social Environment 6. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ : Physical Environment

10 7. งานอดิเรก การใช้เวลาว่าง : Personal Health Praclices and Coping skills 8. พัฒนาการในวัยเด็ก : Health child Development 9. ปัจจัยทางชีวภาคยีน : Biology and Genetic Enolowment 10. การใช้บริการสุขภาพ : Health Service 11. เพศ เชื้อชาติ ผิวพรรณ : Sex Gender 12. ประเพณี วัฒนธรรม : Culture Health : Determinants of Health ปัจจัยกำหนดความ มีสุขภาพดี

11 WHO : ได้ให้ความหมายของการตื่นตัวในภาระสุขภาพของคนยุคใหม่ NEWSTARTNEWSTARTNEWSTARTNEWSTART N – Nutraition : อาหาร E – Exercise : การออกกำลังกาย W - Water : น้ำ S - Sunshine : แสงแดด T - Temperance : อุณหภูมิ A - Air : อากาศ R - Rest : การพักผ่อน T – Trust in God : ความเชื่อ ความศรัทธา สมาธิ

12 หลักการดูแลสุขภาพองค์ รวม 1. อาหาร ( โภชนาการ : Nutrition ) 2. การออกกำลัง ( Exercise / Fitness / Movement ) 3. ยา ( Herbal Medicine ) 4. การฝึกความคิด ( Health&Mind Thinking ) 5. การผ่อนคลาย / คลายเครียด (Relaxation / Message)

13 ความสำคัญของ สุขภาพ สุขภาพเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของการเพิ่มผลผลิต เพราะการเพิ่มผลผลิตต้องอาศัยคนทำ ถ้าคนทำการเพิ่มผลผลิตมีสุขภาพดี ย่อมสามารถทำการเพิ่มผลผลิตได้เต็มที่และต่อเนื่อง เป็นผลให้การเพิ่มผลผลิตบรรลุเป้าหมายได้โดยเร็ว ในทางตรงกันข้าม ถ้าคนที่ทำการเพิ่มผลผลิตมีสุขภาพที่ไม่ดี การเพิ่มผลจะบรรลุผลได้ช้าหรืออาจได้บรรลุเลย สุขภาพ สภาพของร่างกายและจิตใจ สุขภาพดีจึงหมายถึง สภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ

14 กิจกรรม.............. สร้างชีวิต................. พิชิตโรค - ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ของตนเอง - สร้างแกนนำที่เข้มแข็ง ของหน่วยงานในการขับเคลื่อน โดยให้หน่วยงานเพิ่มสถานที่ทำงาน น่าอยู่อย่างต่อเนื่อง

15 สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้ อมดี มีชีวิตชีวา การสนับสนุน ขององค์กร การติดต่อสื่อสาร การตรวจติดตามทบทวนประเมินผล การมีส่วนร่วมของบุคคลากร

16 ปัญหา สุขภาพ มลพิษทางสภาพแวดล้อม การบริโภคนิยามแบบตะวันตก แนวคิดในการดำเนินตนแบบตะวันตก การขยายตัวของ อุตสาหกรรม ทำลายป่า ทรัพยากร + สภาพแวดล้อมถูก ทำลาย - นม – เนย – ไขมัน – เนื้อสัตว์ มากเกินไป มากเกินไป - การกินอาหารไม่ถูกส่วน ความเครียดในการดำรงชีวิต

17 การ แก้ไข ปัญหา การ แก้ไข ปัญหา ใช้ หลัก 3 อ อาห าร อารม ณ์ ออก กำลัง กาย

18 กรอบความสัมพันธ์ของแนวคิด วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพและ การพัฒนาประเทศ กรอบความสัมพันธ์ของแนวคิด วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพและ การพัฒนาประเทศ

19 ความเชื่อมโยงและพลวัตที่ เกี่ยวกับสุขภาพ

20 สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ร่วมกัน 6องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐานร่วมในการสร้างสุข “ ความอยู่เย็นเป็นสุข ” การมีสุขภาวะ เศรษฐกิจเป็นธรรม เข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น สังคมประชาธิปไตย มีธรรมาภิบาล สภาพแวดล้อมดี ระบบนิเวศสมดุล ชุมชนเข้มแข็ง

21 วิธีล้างพิษด้วยวิธี ธรรมชาติ 1. ฝึกลมหายใจเข้า - ออก ( ช้าๆ ) ประมาณ 8-10 ครั้ง / นาที ( ทำวันละ 1-5 นาที ) 2. ทำให้เหงื่อออก 3. - ปัสสาวะ ดูลักษณะสี จำนวน - อุจจาระ วันละ 1-3 ครั้ง ดู ลักษณะสี จำนวน

22 วิธีล้างพิษด้วยวิธี ธรรมชาติ ( ต่อ ) 4. คลายเครียด 5. ใน 1 สัปดาห์ ควรงดเนื้อสัตว์ 1 วัน / และหรือ 1-2 มื้อ - เริ่มด้วยผัก - ไม้ น้ำดื่มที่สะอาด (1 วัน / สัปดาห์ ) สวดมนต์, เข้าโบสถ์, อัล เลาะห์, ร้องเพลง, เล่นกีฬา, สันทนาการ ฯลฯ

23 Thank YOU Q & A


ดาวน์โหลด ppt การดูแลสุขภาพ องค์รวม โดย ดร. ศิริลักษณ์ จิตต์ระเบียบ และ คณะฯ สำนักโรคไม่ติดต่อ สำนักโรคไม่ติดต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google