งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานวัณโรคปี 2552 โรงพยาบาลมหาสารคาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานวัณโรคปี 2552 โรงพยาบาลมหาสารคาม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานวัณโรคปี 2552 โรงพยาบาลมหาสารคาม
กลุ่มงานโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

2 Case Finding Activities (ต.ค.51-มิ.ย.52)
ประชากร (คน) เป้าหมาย 62/ แสน ประชากร ผลงาน ร้อยละ 140,000 เป้าหมาย 12 เดือน = 87 ราย 73 83.91 เป้าหมาย 9 เดือน = 66 ราย 146 (เมื่อเทียบกับ 7 เดือน)

3 จำนวนผู้ป่วย PTB. New. SS. positive (ราย)
Case notification รายงานทุกเดือน (3 Cohort) เน้นเฉพาะ PTB New SS positive จำนวนผู้ป่วย PTB. New. SS. positive (ราย) 2551 2552 รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 3 ด. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 9 ด. 13 2 8 23 5 7 11 12 27 73

4 other chronic diseases multiple diseases/ Conditions
Case notification of new PTB SS positive ต.ค.51 – พ.ค.52 Month/Year HIV Neg or unknown (A) HIV+ (B) DM (C) other chronic diseases (D) Migrants (E) multiple diseases/ Conditions (F) Prison total ต.ค51 6 3 4 13 พ.ย. 1 2 ธ.ค. 8 ม.ค52 5 ก.พ 7 มี.ค 11 เม.ย 12 พ.ค. มิ.ย. รวม 46 10 73 Admit 9(/12.33)

5 Sputum conversion rate of PTB New SS positive ต. ค. 51–พ. ค
Sputum conversion rate of PTB New SS positive ต.ค.51–พ.ค number (% of registered) Outcome ตค.-ธค.51 มค.-มีค.52 เมย.-พค.52 รวม 8 เดือน ขึ้นทะเบียน 23 (100) 23(100) 19(100) 65 เป็นลบ 20 (87.0) 21 (91.3) 16(84.21) 57(87.69) เป็นบวก 0 (0) 2 (8.7) 3(15.79) 5(7.69) ไม่มีผล ตาย ขาดยา 3 (13) 3(4.62) โอนออก ไม่ประเมิน

6 วัณโรคทุกประเภทที่ขึ้นทะเบียน (A)
ผลงาน TB/HIV ต.ค.51 – พ.ค. 52 จำนวนผู้ป่วย วัณโรคทุกประเภทที่ขึ้นทะเบียน (A) กิจกรรม ตรวจ HIV เป้าหมาย > 85% ผล HIV+ve ตรวจ CD4 (c) เป้าหมาย > 90% CD4<250 (d) ได้ยาARV (e) เป้าหมาย > 60% จำนวน (a) ร้อยละ จำนวน (b) จำนวน (c) จำนวน (d) จำนวน (e) ตค-ธค 2551 32 31 96.88 มค-มีค 2552 49 43 87.76 เมย-พค 2552 37 33 89.19 2 6.06 100 1 50 รวม 118 105 88.98 1.9

7 Treatment outcomes of new smear positive TB patients ต.ค. – ธ.ค. 50
Regis. = 31 คน Success Fail Died Default T.O. Not Eva HIV- 79.31 (23) 3.45 (1) 13.79 (4) Unknown HIV+ 50 Total 77.42 (24) 6.45 (2) 3.23 4.290 This slide shows the data of treatment outcome of new smear positive TB patients registered in 2006 , treatment success among HIV infected TB was only 61% (while it’s 81% among HIV negative and unknown ) due to very high death rate up to 23%. 75-90% of the case have CD4 count< 200 cells/µL and the patients died mostly within the first 2-3 months of TB treatment. Therefore , we need to scale up of early case detecting and ART providing other OI prevention in order to reduce the mortality rate. 7 7

8 Treatment outcomes of new smear positive TB patients ม.ค. – มี.ค. 51
Regis. =27 คน Success Fail Died Default T.O. Not Eva HIV- 83.33 (20) 16.66 (4) Unknown HIV+ 100 (3) Total 85.19 (23) 14.81% This slide shows the data of treatment outcome of new smear positive TB patients registered in 2006 , treatment success among HIV infected TB was only 61% (while it’s 81% among HIV negative and unknown ) due to very high death rate up to 23%. 75-90% of the case have CD4 count< 200 cells/µL and the patients died mostly within the first 2-3 months of TB treatment. Therefore , we need to scale up of early case detecting and ART providing other OI prevention in order to reduce the mortality rate. 8 8

9 Treatment outcomes of new smear positive TB patients เม.ย. – มิ.ย. 51
Regis. = 31 คน Success Fail Died Default T.O. Not Eva HIV- 90.32 (28) 3.23 (1) 6.45 (2) Unknown HIV+ 00 Total This slide shows the data of treatment outcome of new smear positive TB patients registered in 2006 , treatment success among HIV infected TB was only 61% (while it’s 81% among HIV negative and unknown ) due to very high death rate up to 23%. 75-90% of the case have CD4 count< 200 cells/µL and the patients died mostly within the first 2-3 months of TB treatment. Therefore , we need to scale up of early case detecting and ART providing other OI prevention in order to reduce the mortality rate. 9 9

10 Treatment outcomes of new smear positive TB patients ต.ค. – ธ.ค. 51
Regis. = 23 คน Success Fail Died Default T.O. Not Eva HIV- 73.91 (17) 4.35 (1) 17.39 (4) Unknown HIV+ Total This slide shows the data of treatment outcome of new smear positive TB patients registered in 2006 , treatment success among HIV infected TB was only 61% (while it’s 81% among HIV negative and unknown ) due to very high death rate up to 23%. 75-90% of the case have CD4 count< 200 cells/µL and the patients died mostly within the first 2-3 months of TB treatment. Therefore , we need to scale up of early case detecting and ART providing other OI prevention in order to reduce the mortality rate. 10 10

11 Case notification ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา ปี 2552 ที่รักษาด้วยระบบยา CAT 4
Cohort จำนวน ตำแหน่งโรค ประเภทผู้ป่วย ผล DST P EP ดื้อ I&R ไม่ดื้อ I&R รอผล ตค-ธค - มค-มีค 2552 2 R=1, A 2nd=1 เมย-พค 2552 4 A 1st=1 A 2nd=1 Other site = 1 Other=1 1 (S all) รวม 6

12 การคัดกรองวัณโรคใน HIV clinic
โปรแกรมหน้าห้องตรวจ แนวทางการติดตามการรักษาผู้ป่วยวัณโรค

13 การดำเนินงานคัดกรองวัณโรค ในสถานสงเคราะห์คนชรา โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

14 Active case finding คลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลมหาสารคาม

15 Mr.TB อสม. เทศบาล 60 คน 1 ชุมชน 2 อสม.

16 Mr.TB อสม. หมู่บ้าน 198 คน 1 หมู่บ้าน 1 อสม.

17 โอกาสในการพัฒนา ผู้ป่วยมารับการรักษาจากหลายอำเภอ
การสร้างเครือข่ายในการติดตามผู้ป่วยวัณโรค การขึ้นทะเบียน อย่างครอบคลุม การรายงานผล เชื้อ TB ดื้อยา (รูปแบบของเชื้อ TB)

18 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานวัณโรคปี 2552 โรงพยาบาลมหาสารคาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google