งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน วัณโรคปี 2552 โรงพยาบาล มหาสารคาม กลุ่มงานโรคเอดส์ วัณโรค และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน วัณโรคปี 2552 โรงพยาบาล มหาสารคาม กลุ่มงานโรคเอดส์ วัณโรค และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงาน วัณโรคปี 2552 โรงพยาบาล มหาสารคาม กลุ่มงานโรคเอดส์ วัณโรค และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

2 Case Finding Activities ( ต. ค.51- มิ. ย.52) ประชากร ( คน ) เป้าหมาย 62/ แสน ประชากร ผลงานร้อยละ 140,000 เป้าหมาย 12 เดือน = 87 ราย 7383.91 เป้าหมาย 9 เดือน = 66 ราย 73146 ( เมื่อเทียบกับ 7 เดือน )

3 Case notification รายงานทุกเดือน (3 Cohort) เน้นเฉพาะ PTB New SS positive จำนวนผู้ป่วย PTB. New. SS. positive ( ราย ) 25512552รวม ต.ค.ต.ค.ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย.พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค.ธ.ค.ธ.ค.รวม 3 ด. ม.ค.ม.ค.ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ.ก.พ.ก.พ. มี. ค. รวม 3 ด. 3 ด. เม. ย. พ.ค.พ.ค.พ.ค.พ.ค. มิ. ย. รวม 3 ด. 3 ด.รวม 9 ด. 9 ด. 1313131328 2323232357 11111111 23232323 1212121278 27272727 73737373

4 Case notification of new PTB SS positive ต. ค.51 – พ. ค.52 Month/Yea r HIV Neg or unknown (A) HIV+ (B) DM (C) other chronic diseases (D) Migrants (E) multiple diseases/ Conditions (F) Prisontotal ต.ค51ต.ค51603400013 พ.ย.พ.ย.10000012 ธ.ค.ธ.ค.40310008 ม.ค52ม.ค5240100005 ก.พก.พ70000007 มี. ค503101111 เม. ย801300012 พ.ค.พ.ค.50110007 มิ. ย.60000208 รวม460121003273 Admi t2015010 9(/12.3 3)

5 Sputum conversion rate of PTB New SS positive ต. ค.51– พ. ค. 52 number (% of registered) Outcome ตค.- ธค.51 มค.- มีค.52 เมย.- พค.52 รวม 8 เดือน ขึ้นทะเบียน 23 (100) 19(100)65 เป็นลบ 20 (87.0)21 (91.3)16(84.21)57(87.69) เป็นบวก 0 (0)2 (8.7)3(15.79)5(7.69) ไม่มีผล 0 (0)000 ตาย 0 (0)000 ขาดยา 3 (13)003(4.62) โอนออก 0 (0)000 ไม่ประเมิน 0 (0)000

6 ผลงาน TB/HIV ต. ค.51 – พ. ค. 52 จำนวนผู้ป่วย วัณโรคทุก ประเภทที่ขึ้น ทะเบียน (A) กิจกรรม ตรวจ HIV เป้าหมาย > 85% ผล HIV+ve ตรวจ CD4 (c) เป้าหมาย > 90% CD4<250 (d) ได้ยา ARV (e) เป้าหมาย > 60% จำนวน (a) ร้อยละจำนวน (b) ร้อยละจำนวน (c) ร้อยละจำนวน (d) ร้อยละจำนวน (e) ร้อยละ ตค - ธค 2551 3231 96.88 00000000 มค - มีค 2552 4943 87.76 00000000 เมย - พค 2552 3733 89.19 26.0621001501 รวม 118105 88.98 21.921001501

7 Treatment outcomes of new smear positive TB patients ต. ค. – ธ. ค. 50 Regis. = 31 คน Succes s FailDied Defau lt T.O. Not Eva HIV-79.31 (23) 3.45 (1) 3.45 (1) 13.79 (4) 00 Unkno wn 000000 HIV+50 (1) 50 (1) 0000 Total77.42 (24) 6.45 (2) 3.23 (1) 4.290 (4) 00

8 Treatment outcomes of new smear positive TB patients ม. ค. – มี. ค. 51 Regis. =27 คน SuccessFailDied Defaul t T.O. Not Eva HIV-83.33 (20) 0016.66 (4) 00 Unknow n 000000 HIV+100 (3) 00000 Total85.19 (23) 0014.81% (4) 00

9 Treatment outcomes of new smear positive TB patients เม. ย. – มิ. ย. 51 Regis. = 31 คน SuccessFailDied Defaul t T.O. Not Eva HIV-90.32 (28) 3.23 (1) 06.45 (2) 00 Unkno wn 000000 HIV+0000000 Total90.32 (28) 3.23 (1) 06.45 (2) 00

10 Treatment outcomes of new smear positive TB patients ต. ค. – ธ. ค. 51 Regis. = 23 คน Succe ss FailDiedDefau lt T.O.Not Eva HIV-73.91 (17) 4.35 (1) 4.35 (1) 17.39 (4) 00 Unkno wn 000000 HIV+000000 Total73.91 (17) 4.35 (1) 4.35 (1) 17.39 (4) 00

11 Case notification ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา ปี 2552 ที่รักษาด้วยระบบยา CAT 4 Cohort จำนว น ตำแหน่ง โรค ประเภท ผู้ป่วย ผล DST PEP ดื้อ I&R ไม่ดื้อ I&R รอผล ตค - ธค 2551 00- 0 000 มค - มีค 2552 22-R=1, A 2 nd =1 200 เมย - พค 2552 44- A 1 st =1 A 2 nd =1 Other site = 1 Other=1 21 (S all) 1 รวม 660411

12 การคัดกรองวัณโรคใน HIV clinic โปรแกรมหน้าห้อง ตรวจ แนวทางการติดตาม การรักษาผู้ป่วยวัณ โรค

13 การดำเนินงานคัดกรองวัณโรค ใน สถานสงเคราะห์คนชรา โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

14 Active case finding คลินิก โรคเบาหวา น โรงพยาบาล มหาสารคาม

15 Mr.TB อสม. 1 ชุมชน 2 อส ม. เทศบาล 60 คน

16 Mr.TB อสม. 1 หมู่บ้า น 1 อส ม. หมู่บ้าน 198 คน

17 โอกาสในการพัฒนา ผู้ป่วยมารับการรักษาจาก หลายอำเภอ การสร้างเครือข่ายในการ ติดตามผู้ป่วยวัณโรค การขึ้นทะเบียน อย่าง ครอบคลุม การรายงานผล เชื้อ TB ดื้อยา ( รูปแบบของเชื้อ TB)

18


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน วัณโรคปี 2552 โรงพยาบาล มหาสารคาม กลุ่มงานโรคเอดส์ วัณโรค และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google