งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน วัณโรคปี 2552 โรงพยาบาล มหาสารคาม กลุ่มงานโรคเอดส์ วัณโรค และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน วัณโรคปี 2552 โรงพยาบาล มหาสารคาม กลุ่มงานโรคเอดส์ วัณโรค และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงาน วัณโรคปี 2552 โรงพยาบาล มหาสารคาม กลุ่มงานโรคเอดส์ วัณโรค และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

2 Case Finding Activities ( ต. ค.51- มิ. ย.52) ประชากร ( คน ) เป้าหมาย 62/ แสน ประชากร ผลงานร้อยละ 140,000 เป้าหมาย 12 เดือน = 87 ราย เป้าหมาย 9 เดือน = 66 ราย ( เมื่อเทียบกับ 7 เดือน )

3 Case notification รายงานทุกเดือน (3 Cohort) เน้นเฉพาะ PTB New SS positive จำนวนผู้ป่วย PTB. New. SS. positive ( ราย ) รวม ต.ค.ต.ค.ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย.พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค.ธ.ค.ธ.ค.รวม 3 ด. ม.ค.ม.ค.ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ.ก.พ.ก.พ. มี. ค. รวม 3 ด. 3 ด. เม. ย. พ.ค.พ.ค.พ.ค.พ.ค. มิ. ย. รวม 3 ด. 3 ด.รวม 9 ด. 9 ด

4 Case notification of new PTB SS positive ต. ค.51 – พ. ค.52 Month/Yea r HIV Neg or unknown (A) HIV+ (B) DM (C) other chronic diseases (D) Migrants (E) multiple diseases/ Conditions (F) Prisontotal ต.ค51ต.ค พ.ย.พ.ย ธ.ค.ธ.ค ม.ค52ม.ค ก.พก.พ มี. ค เม. ย พ.ค.พ.ค มิ. ย รวม Admi t (/12.3 3)

5 Sputum conversion rate of PTB New SS positive ต. ค.51– พ. ค. 52 number (% of registered) Outcome ตค.- ธค.51 มค.- มีค.52 เมย.- พค.52 รวม 8 เดือน ขึ้นทะเบียน 23 (100) 19(100)65 เป็นลบ 20 (87.0)21 (91.3)16(84.21)57(87.69) เป็นบวก 0 (0)2 (8.7)3(15.79)5(7.69) ไม่มีผล 0 (0)000 ตาย 0 (0)000 ขาดยา 3 (13)003(4.62) โอนออก 0 (0)000 ไม่ประเมิน 0 (0)000

6 ผลงาน TB/HIV ต. ค.51 – พ. ค. 52 จำนวนผู้ป่วย วัณโรคทุก ประเภทที่ขึ้น ทะเบียน (A) กิจกรรม ตรวจ HIV เป้าหมาย > 85% ผล HIV+ve ตรวจ CD4 (c) เป้าหมาย > 90% CD4<250 (d) ได้ยา ARV (e) เป้าหมาย > 60% จำนวน (a) ร้อยละจำนวน (b) ร้อยละจำนวน (c) ร้อยละจำนวน (d) ร้อยละจำนวน (e) ร้อยละ ตค - ธค มค - มีค เมย - พค รวม

7 Treatment outcomes of new smear positive TB patients ต. ค. – ธ. ค. 50 Regis. = 31 คน Succes s FailDied Defau lt T.O. Not Eva HIV (23) 3.45 (1) 3.45 (1) (4) 00 Unkno wn HIV+50 (1) 50 (1) 0000 Total77.42 (24) 6.45 (2) 3.23 (1) (4) 00

8 Treatment outcomes of new smear positive TB patients ม. ค. – มี. ค. 51 Regis. =27 คน SuccessFailDied Defaul t T.O. Not Eva HIV (20) (4) 00 Unknow n HIV+100 (3) Total85.19 (23) % (4) 00

9 Treatment outcomes of new smear positive TB patients เม. ย. – มิ. ย. 51 Regis. = 31 คน SuccessFailDied Defaul t T.O. Not Eva HIV (28) 3.23 (1) (2) 00 Unkno wn HIV Total90.32 (28) 3.23 (1) (2) 00

10 Treatment outcomes of new smear positive TB patients ต. ค. – ธ. ค. 51 Regis. = 23 คน Succe ss FailDiedDefau lt T.O.Not Eva HIV (17) 4.35 (1) 4.35 (1) (4) 00 Unkno wn HIV Total73.91 (17) 4.35 (1) 4.35 (1) (4) 00

11 Case notification ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา ปี 2552 ที่รักษาด้วยระบบยา CAT 4 Cohort จำนว น ตำแหน่ง โรค ประเภท ผู้ป่วย ผล DST PEP ดื้อ I&R ไม่ดื้อ I&R รอผล ตค - ธค มค - มีค R=1, A 2 nd =1 200 เมย - พค A 1 st =1 A 2 nd =1 Other site = 1 Other=1 21 (S all) 1 รวม

12 การคัดกรองวัณโรคใน HIV clinic โปรแกรมหน้าห้อง ตรวจ แนวทางการติดตาม การรักษาผู้ป่วยวัณ โรค

13 การดำเนินงานคัดกรองวัณโรค ใน สถานสงเคราะห์คนชรา โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

14 Active case finding คลินิก โรคเบาหวา น โรงพยาบาล มหาสารคาม

15 Mr.TB อสม. 1 ชุมชน 2 อส ม. เทศบาล 60 คน

16 Mr.TB อสม. 1 หมู่บ้า น 1 อส ม. หมู่บ้าน 198 คน

17 โอกาสในการพัฒนา ผู้ป่วยมารับการรักษาจาก หลายอำเภอ การสร้างเครือข่ายในการ ติดตามผู้ป่วยวัณโรค การขึ้นทะเบียน อย่าง ครอบคลุม การรายงานผล เชื้อ TB ดื้อยา ( รูปแบบของเชื้อ TB)

18


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน วัณโรคปี 2552 โรงพยาบาล มหาสารคาม กลุ่มงานโรคเอดส์ วัณโรค และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google