งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายคุณภาพ Quality Policy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายคุณภาพ Quality Policy"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายคุณภาพ Quality Policy
“โรงพยาบาลขอนแก่นราม มุ่งมั่นในการให้บริการ ทางการแพทย์ ที่ได้คุณภาพมาตรฐานสากลและ มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง”

2 การดำเนินงานพัฒนาระบบงานควบคุมวัณโรคในโรงพยาบาลเอกชน ( รพ.ขอนแก่นราม )
บทนำ รพ.ขอนแก่นราม เป็นโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งเริ่มมีส่วนร่วมในการดูแลค้นหาผู้ป่วยวัณโรคอย่างจริงจังในระยะช่วงปี ดังนั้น การพัฒนาระบบงานยังต้องพัฒนาบุคลากรทั้งด้านความรู้ ด้านวิชาการ จากผู้มีประสบการณ์เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานสากลในการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค

3

4 วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมให้การดูแลรักษาและพัฒนาระบบงานวัณโรคในรพ
วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมให้การดูแลรักษาและพัฒนาระบบงานวัณโรคในรพ.เอกชนให้ได้ตามมาตรฐานสากล

5 บทบาทของรพ.ขอนแก่นราม
1.ด้านการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ 1.1 ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ที่มีอาการสงสัยวัณโรค มีพยาบาล Screening ที่แผนกประชาสัมพันธ์ ผู้ป่วยที่สงสัยTB ส่งตรวจที่แผนกอายุรกรรม

6 ใน Case ที่เป็น TB นอกจากได้รับการรักษากับอายุรแพทย์แล้วทางรพ
ใน Case ที่เป็น TB นอกจากได้รับการรักษากับอายุรแพทย์แล้วทางรพ.ได้นัดผู้ป่วยให้กลับมา F/U กับ chest med คือ นพ.บุญส่ง พัจนสุนทร ทุกวันเสาร์เวลา น.

7 1.2 ตรวจเสมหะในผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยอย่างน้อย 3 วัน

8 ห้องเก็บเสมหะ

9 1. 3 ผู้ป่วยวัณโรคทุกรายแนะนำให้ตรวจ HIV เดือนแรกของการรักษา 2
ให้ความรู้และคำปรึกษา เช่น การรับประทานยาให้ครบ Course รวมทั้งผลข้างเคียงของยา รักษาผู้ป่วยด้วยระบบยามาตรฐาน

10

11 บันทึกผลการรักษาในบัตรบันทึกการรักษาโดยใช้แบบฟอร์ม TB
ส่งต่อผู้ป่วยรับการรักษาที่สถานีอนามัย/รพ. ใกล้บ้าน ติดตามผู้ป่วยที่ขาดการรักษาหรืออาการแพ้ยาหรืออาการแทรกซ้อนจากยาโดยเร็วที่สุด ตรวจเสมหะผู้ป่วยวัณโรคเมื่อสิ้นสุดการรักษา

12 3. ประสานงานและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานควบคุมวัณโรคในระดับจังหวัด,อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

13 ขอได้รับความขอบคุณจากทีมงาน KKR.

14 ขอขอบคุณ โปรดให้ข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt นโยบายคุณภาพ Quality Policy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google