งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายคุณภาพ Quality Policy “ โรงพยาบาลขอนแก่นราม มุ่งมั่น ในการให้บริการ ทางการแพทย์ ที่ได้คุณภาพมาตรฐานสากลและ มีการพัฒนาคุณภาพอย่าง ต่อเนื่อง ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายคุณภาพ Quality Policy “ โรงพยาบาลขอนแก่นราม มุ่งมั่น ในการให้บริการ ทางการแพทย์ ที่ได้คุณภาพมาตรฐานสากลและ มีการพัฒนาคุณภาพอย่าง ต่อเนื่อง ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายคุณภาพ Quality Policy “ โรงพยาบาลขอนแก่นราม มุ่งมั่น ในการให้บริการ ทางการแพทย์ ที่ได้คุณภาพมาตรฐานสากลและ มีการพัฒนาคุณภาพอย่าง ต่อเนื่อง ”

2 การดำเนินงานพัฒนา ระบบงานควบคุมวัณโรคใน โรงพยาบาลเอกชน ( รพ. ขอนแก่นราม )  บทนำ รพ. ขอนแก่นราม เป็นโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งเริ่มมี ส่วนร่วมในการดูแลค้นหาผู้ป่วยวัณโรคอย่างจริงจัง ในระยะช่วงปี 2551- 2552 ดังนั้น การพัฒนา ระบบงานยังต้องพัฒนาบุคลากรทั้งด้านความรู้ ด้านวิชาการ จากผู้มีประสบการณ์เพื่อให้ได้ตาม มาตรฐานสากลในการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค

3

4 วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมให้การดูแล รักษาและพัฒนาระบบงานวัณโรคในรพ. เอกชนให้ได้ตามมาตรฐานสากล

5  บทบาทของรพ. ขอนแก่น ราม 1. ด้านการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ 1.1 ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ที่มีอาการสงสัย วัณโรค - มีพยาบาล Screening ที่แผนก ประชาสัมพันธ์ - ผู้ป่วยที่สงสัย TB ส่งตรวจที่แผนกอายุ รกรรม

6  ใน Case ที่เป็น TB นอกจากได้รับการรักษากับอายุร แพทย์แล้วทางรพ. ได้นัดผู้ป่วยให้กลับมา F/U กับ chest med คือ นพ. บุญส่ง พัจนสุนทร ทุกวันเสาร์เวลา 15.00 -16.00 น.

7 1.2 ตรวจเสมหะในผู้ป่วยที่มีอาการสงสัย อย่างน้อย 3 วัน

8 ห้องเก็บเสมหะ

9 1.3 ผู้ป่วยวัณโรคทุกรายแนะนำให้ตรวจ HIV เดือน แรกของการรักษา 2. ด้านการรักษา ให้ความรู้และคำปรึกษา เช่น การรับประทานยาให้ ครบ Course รวมทั้งผลข้างเคียงของยา รักษาผู้ป่วยด้วยระบบยามาตรฐาน

10

11 บันทึกผลการรักษาในบัตรบันทึกการรักษา โดยใช้แบบฟอร์ม TB. 01 ติดในแฟ้มประวัติ ของผู้ป่วย ส่งต่อผู้ป่วยรับการรักษาที่สถานีอนามัย / รพ. ใกล้บ้าน ติดตามผู้ป่วยที่ขาดการรักษาหรืออาการแพ้ยา หรืออาการแทรกซ้อนจากยาโดยเร็วที่สุด ตรวจเสมหะผู้ป่วยวัณโรคเมื่อสิ้นสุดการรักษา ตรวจเสมหะผู้ป่วยวัณโรคเมื่อสิ้นสุดการรักษา

12 3. ประสานงานและให้ความร่วมมือ ในการดำเนินงานควบคุมวัณโรค ในระดับจังหวัด, อำเภอ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

13  ขอได้รับความขอบคุณจาก ทีมงาน KKR.

14 ขอขอบคุณ โปรดให้ ข้อเสนอแนะ โปรดให้ ข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt นโยบายคุณภาพ Quality Policy “ โรงพยาบาลขอนแก่นราม มุ่งมั่น ในการให้บริการ ทางการแพทย์ ที่ได้คุณภาพมาตรฐานสากลและ มีการพัฒนาคุณภาพอย่าง ต่อเนื่อง ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google