งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศ ไทย จำกัด “ องค์กรต้นแบบ.. รักษ์สุขภาพ ” ร่วมสร้าง ฝัน... ก้าวไปสู่...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศ ไทย จำกัด “ องค์กรต้นแบบ.. รักษ์สุขภาพ ” ร่วมสร้าง ฝัน... ก้าวไปสู่..."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศ ไทย จำกัด “ องค์กรต้นแบบ.. รักษ์สุขภาพ ” ร่วมสร้าง ฝัน... ก้าวไปสู่...

2 ทำไม ต้อง ทำ

3 มุมมองจาก บุคคลภายนอก เมื่อเอ่ยถึงคำว่า TOYOTA คนส่วนใหญ่รู้จัก เพราะ  ผู้นำด้านตลาด รถยนต์  ผู้นำด้าน เทคโนโลยี  ผู้นำปรัชญาในการบริหาร จัดการองค์กร (TOYOTA WAY)  ผู้นำด้านความ ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม แล้ว... การที่จะเป็นผู้นำด้านสุขภาพมันแปลกตรงไหน ?

4 จุดเริ่มต้ น Start 2549  สำรวจสถานะสุขภาพพนักงานทั่วทั้งองค์กร 12,000 คน  วิเคราะห์และแปลผลการตรวจสุขภาพประจำปี  ตรวจคัดกรองสุขภาพ ฯลฯ ค้นหา ปัญหา

5 วิเคราะห์ ผล Behavior

6 ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม การยศาสตร์ อาหารเพื่อสุขภาพ 63.6 % เลิกดื่มเหล้า 52.2 % ออกกำลังกาย 79.1% โรคผิวหนัง 16.4 % โรคทางช่องปาก 22.2 % ระบบทางเดินอาหาร 22.6 % ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 38.7 % ระบบทางเดินหายใจ 42.9 % เลิกสูบบุหรี่ 36.4 % ไม่ล้างมือ 27.8 % ชอบอาหารรสจัด 75.6% ขาดการออกกำลังกาย 50 % ดื่มแอลกอฮอล์ 86.9 % สูบบุหรี่ 41.2% BMI>25 kg/m 2 15.1% พฤติกรรม ด้านสุขภาพ ควบคุมน้ำหนัก 49.5% ข้อมูลทั่วไป สร้างแกนนำ Smart & Slim 5 อันดับ ของการ เจ็บป่วย ในรอบ 6 เดือนที่ ผ่านมา แผนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ แผนกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพ Start !!! 2550 ความสนใจ กิจกรรมด้านสุขภาพ ปัญหาที่พบ

7 Good attitude Adjust Life skill Change Road map & Concept of Health

8 Guideline for Good Health ออกกำลังกาย อาหาร อารมณ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อโรคยา อบายมุข 6 E = 6 อ Exercise Eating Emotion Environment Energetic Evil BMI Reduction (Smart & Slim)

9 BMI Reduction project (Smart & Slim)

10 Healthy canteen Guideline for Good Health ออกกำลังกาย อาหาร อารมณ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อโรคยา อบายมุข 6 E = 6 อ Exercise Eating Emotion Environment Energetic Evil BMI Reduction (Smart & Slim)

11 Healthy canteen เมี่ยงปลาทูยำถั่วพลูน้ำพริกผักจิ้มข้าวอบธัญพืช เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ ตรวจโรงอาหาร

12 Healthy canteen Guideline for Good Health ออกกำลังกาย อาหาร อารมณ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อโรคยา อบายมุข 6 E = 6 อ Exercise Eating Emotion Environment Energetic Evil BMI Reduction (Smart & Slim) Vaccination Health volunteer

13 Vaccination

14 Healthy canteen Guideline for Good Health ออกกำลังกาย อาหาร อารมณ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อโรคยา อบายมุข 6 E = 6 อ Exercise Eating Emotion Environment Energetic Evil BMI Reduction (Smart & Slim) Stop 3 campaign White factory Vaccination Health volunteer

15 Stop 3 campaign อาสาผู้กล้าท้าเลิกบุหรี่ อบรม White factory ตรวจปัสสาวะหา สารเสพติด

16 ผลสำเร็จในการ ดำเนินกิจกรรม

17 น้ำหนักตัว 90.35 กิโลกรัม รอบเอว 113 เซนติเมตร แรกเข้าโครงการ น้ำหนักตัว 78 กิโลกรัม รอบเอว 94.5 เซนติเมตร ปัจจุบัน 10 เดือน 12.35 กก. น้ำหนักลด

18 น้ำหนักตัว 87 กิโลกรัม รอบเอว 96 เซนติเมตร แรกเข้าโครงการ น้ำหนักตัว 73 กิโลกรัม รอบเอว 85 เซนติเมตร ปัจจุบัน 10 เดือน น้ำหนักลด 14 กก.

19 น้ำหนักตัว 76.7 กิโลกรัม รอบเอว 99 เซนติเมตร แรกเข้าโครงการ น้ำหนักตัว 67 กิโลกรัม รอบเอว 89 เซนติเมตร ปัจจุบัน 10 เดือน น้ำหนักลด 9.7 กก.

20 ผลประเมินทัศนคติของ ผู้เข้าร่วมโครงการ Smart & Slim

21 ต่อยอด ความสำเร็จ ดำรงค์ไว้ซึ่งกิจกรรมสร้างเสริม สุขภาพของพนักงาน พัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพ พัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพ แสวงหาและสร้างความสัมพันธ์ที่ ดีกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ

22

23 สวัสดี บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศ ไทย จำกัด สำนักงานส่งเสริมความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม


ดาวน์โหลด ppt บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศ ไทย จำกัด “ องค์กรต้นแบบ.. รักษ์สุขภาพ ” ร่วมสร้าง ฝัน... ก้าวไปสู่...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google