งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนากลุ่ม เรื่อง รูปแบบกิจกรรมรับน้อง ใหม่เชิงสร้างสรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนากลุ่ม เรื่อง รูปแบบกิจกรรมรับน้อง ใหม่เชิงสร้างสรรค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมมนากลุ่ม เรื่อง รูปแบบกิจกรรมรับน้อง ใหม่เชิงสร้างสรรค์

2 ข้อตกลง แบ่งปันประสบการณ์ ประสานความคิด ได้ทิศทางเชิงบวก

3 Key Word รูปแบบ กิจกรรมรับน้องใหม่ เชิงสร้างสรรค์

4 เป้าหมาย ภาพรวมการ ดำเนินงานกิจกรรม รับน้องใหม่เชิง สร้างสรรค์ แบบครบวงจร

5 รูปแบบเชิงสร้างสรรค์ Input สร้างสรรค์ ( การเตรียมทีมงาน การใช้ งบประมาณ ) Process สร้างสรรค์ ( วิธีบริหารจัดการ กิจกรรม การระวังป้องกัน ) output สร้างสรรค์ ( ผลสัมฤทธิกิจกรรม ภาพลักษณ์เชิงบวก

6 วิธีการสัมมนา แบ่งกลุ่มสัมมนา ออกเป็น 10 กลุ่ม เน้นการทำงานเป็นทีม (Think together work together problem together sharing together) เน้นการทำงานแบบผู้นำ ( ตรงประเด็น เน้น ความคิด ได้ผลสัมฤทธิเชิง บวก )

7 ประเด็นการ สัมมนา กิจกรรมรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมประชุมเชียร์เชิง สร้างสรรค์ การเตรียมนักศึกษารุ่นพี่ในการ ดำเนินกิจกรรม มาตรการและแนวทางป้องกัน ความรุนแรง กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์เชิง บวก การสร้างเครือข่ายผู้นำนิสิต นักศึกษา ปฏิญญาร่วมของแกนนำนักศึกษา เครือข่ายภาคเหนือ

8 กิจกรรมรับน้องใหม่ เชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมใหม่ ๆ เหมาะ กับวัย และ ยุคสมัย ให้ผลในเชิงทัศนคติ เชิงบวก ประทับใจ เสริมสร้าง ความสามัคคี

9 กิจกรรมประชุมเชียร์ เชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมใหม่ ๆ เหมาะ กับวัย และ ยุคสมัย สนุก จูงใจ ได้สาระ ให้ผลในเชิงทัศนคติ เชิงบวก

10 การเตรียมนักศึกษา รุ่นพี่ การทำความเข้าใจกับ รุ่นน้อง สเป็ครุ่นพี่ และทีมงาน วิธีการเตรียมรุ่นพี่ให้ได้ ตามสเป็ค แนวทางการทำความ เข้าใจกับรุ่นน้อง

11 มาตรการและแนวทาง การป้องกันความ รุนแรง ประเด็นความเสี่ยงใน การดำเนินกิจกรรม การนำเสนอแนว ทางการป้องกัน ความร่วมมือจาก สถาบัน

12 กลยุทธ์การสร้าง ภาพลักษณ์เชิงบวก ในการดำเนินกิจกรรม ต่อผู้ปกครอง ต่อสื่อมวลชน ต่อนักศึกษาใหม่ ต่อนักศึกษารุ่นพี่

13 แนวทางการสร้างเครือข่าย ผู้นำนิสิตนักศึกษา เครือข่าย สถาบันอุดมศึกษาเขต ภาคเหนือ การกำหนดปฏิญญาร่วมของ ผู้นำนิสิตนักศึกษา ข้อตกลง ความตั้งใจ ร่วม ทิศทางการดำเนิน กิจกรรมร่วม วิสัยทัศน์ร่วม

14


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนากลุ่ม เรื่อง รูปแบบกิจกรรมรับน้อง ใหม่เชิงสร้างสรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google