งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พัฒนาระบบการจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ มีธรรมมาภิบาล  ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้เกิด ความคล่องตัว  ปรับปรุงกระบวนการทำงานที่เป็นลักษณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พัฒนาระบบการจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ มีธรรมมาภิบาล  ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้เกิด ความคล่องตัว  ปรับปรุงกระบวนการทำงานที่เป็นลักษณะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พัฒนาระบบการจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ มีธรรมมาภิบาล  ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้เกิด ความคล่องตัว  ปรับปรุงกระบวนการทำงานที่เป็นลักษณะ Routine -> Research-> Km โดยวิธี Digital, ระบบควบคุมประเมินผล ( ตรวจสอบภายใน / เช็ค banance, ระบบ รายงานเพื่อการประเมินวัดผล วาง แผนการตัดสินใจ, ตรวจสอบได้ โปรงใส  เพิ่มรายได้ ลด ค่าใช้จ่ายใช้สินทรัพย์ อย่างมีประสิทธิภาพ  Cash  Account Receivables  Financial Investment

2 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  Fix assest ประเด็นยุทศาสตร์ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีระบบ การบริหารจัดการที่ดี

3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพย์สิน พัฒนาระบบการจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ มี ธรรมมาภิบาล ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้

4 กลยุทธ์การดำเนินการตัวชี้วัด 1. เพิ่มรายได้มีการจัดจ้างบริษัท บลจ. ที่ มีความสามาถในการลงทุน มาดูแลทรัพยสินของมหา วิทยลัย 2. ลดค่าใช้จ่าย 3. พัฒนาระบบการจัดการที่ ดีและมีประสิทธิภาพ 1) ทบทวน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศให้เกิด ความคล่องตัว โปร่งใส เป็น ธรรม สอดคคล้องกับ สถานภาพ ปัจจุปัน มีการทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ อย่าง สม่ำเสมอ 2) ปรับปรุงกระบวนการ ทำงาน เพื่อเพิ่มทักษะใน การทำงาน มีการนำนโยบายเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน มาใช้ 3) พัฒนาเครือข่ายบุคลากร ด้านการคลัง มีเครือข่ายสำหรับบุคลากร ด้านการเงินการคลัง 4) พัฒนาระบบสารสนเทศ รองรับการบริหารจัดการ ระบบการเงินการคลัง มีระบบสารสนเทศที่ดี มี ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ใน การตัดสินใจได้ ประเด็นยุทศาสตร์ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีระบบ การบริหารจัดการที่ดี


ดาวน์โหลด ppt แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พัฒนาระบบการจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ มีธรรมมาภิบาล  ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้เกิด ความคล่องตัว  ปรับปรุงกระบวนการทำงานที่เป็นลักษณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google