งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการปรับปรุงระบบ Oracle Financial มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการปรับปรุงระบบ Oracle Financial มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการปรับปรุงระบบ Oracle Financial มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายงานผลการสำรวจความต้องการระบบ บัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger) Version 2.0 Copyright © A-HOST, All Right Reserved

2 การควบคุมเอกสาร การตรวจสอบเอกสาร : ควบคุมเอกสาร : ผู้ตรวจสอบ / ตำแหน่ง
วันที่ ผู้ตรวจสอบ ชัยพร ช.เจริญยิ่ง 25-Oct-2012 ควบคุมเอกสาร : วันที่ ผู้ปรับปรุง/แก้ไข เวอร์ชั่น อ้างอิง 15-Oct-2012 Phichamon S. 1.0 Create Requirement Summary report 24-Oct-2012 2.0 Add/Update Requirement from Key User

3 ลงนามเอกสารรายงานผลการสำรวจความต้องการ ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger)
ผู้ดูแลระบบงาน (IT กองคลัง): ______________________ (______________________) หน่วยงาน ________________ วันที่ _____/_____/_____

4 ลงนามเอกสารรายงานผลการสำรวจความต้องการ ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger)
ผู้ใช้งานระบบ (Key User): ผู้ใช้งานระบบ (Key User): ______________________ ______________________ (______________________) (______________________) หน่วยงาน ________________ หน่วยงาน ________________ วันที่ _____/_____/_____ วันที่ _____/_____/_____

5 หัวข้อหลัก สรุปความต้องการระบบตาม TOR ขั้นตอนการทำงานของระบบ รายงาน ความต้องการเพิ่มเติม ประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลง ข้อเสนอแนะ

6 สรุปความต้องการระบบตาม TOR
ข้อที่ รายละเอียดความต้องการ หน่วยงาน ผู้ให้ข้อมูล ประเภทความต้องการ GL-I-001 ทำการแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากการเปิด/ปิด งวดบัญชีแยกประเภท และการรวมบัญชีมหาวิทยาลัย(consolidate) ทำให้ประสิทธิภาพของระบบลดลงและเกิดปัญหาดังนี้ • ไม่สามารถโพสต์รายการบัญชีแยกประเภทได้ • ไม่สามารถกรอกรหัสในช่องคีย์สินทรัพย์ในระบบสินทรัพย์ถาวรได้ • ใบขอซื้อ/สั่งซื้อ เกิดสถานะ “กำลังดำเนินการ” ค้างเป็นเวลานานไม่สามารถอนุมัติได้ • การตรวจรับของระบบคลังพัสดุในขั้นตอนแรก (การรับของ) สามารถทำได้หลายๆ ครั้ง ซึ่งตามปกติต้องทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น CMU System/ OS GL-I-002 ปรับปรุงโครงสร้างรหัสบัญชีให้สอดคล้องและเหมาะสม โดยการขยายรหัสบัญชีให้รองรับการใช้งาน เนื่องจากรหัสบัญชีมีการขอสร้างใหม่เพื่อใช้งานอยู่สม่ำเสมอ โดยเฉพาะส่วนของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่จะต้องมีการขอเปิดเพื่อรองรับ กิจกรรม หรืองานวิจัยต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละปี ยกตัวอย่างเช่น ยกตัวอย่างเช่น บัญชี เงินฝาก-ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย ของ Book 33 การตั้งค่าระบบ

7 สรุปความต้องการระบบตาม TOR
ข้อที่ รายละเอียดความต้องการ หน่วยงาน ผู้ให้ข้อมูล ประเภทความต้องการ GL-I-003 แก้ไขให้ระบบสามารถควบคุมงบประมาณได้อย่างสมบูรณ์ งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการขอใช้งบประมาณ แต่ระบบยอมให้ผ่านงบประมาณได้ ทั้งๆ ที่ควบคุมงบประมาณแบบสมบูรณ์ (Absolute) CMU การตั้งค่าระบบ GL-I-004 แก้ไขปัญหารายการบันทึก “การสำรองงบประมาณ” จากระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ไม่ส่งมาที่ระบบบัญชีแยกประเภททันที ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการสำรอง/ควบคุมงบประมาณ บางครั้งต้องรอการส่งรายการบันทึกดังกล่าวหลายวันจึงมาที่ระบบบัญชีแยกประเภท ปัญหาระบบ/Bug GL-I-005 พัฒนาให้สามารถคัดลอกโครงสร้างรายงานในระบบที่มีอยู่ให้นำไปใช้กับสมุดบัญชีอื่นได้ ในกรณีที่ต้องทำการ ปรับปรุงรายงาน หรือ พัฒนารายงานขึ้นมาใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ใช้งานระบบสามมิติ อื่นๆ

8 สรุปความต้องการระบบตาม TOR
ข้อที่ รายละเอียดความต้องการ หน่วยงาน ผู้ให้ข้อมูล ประเภทความต้องการ GL-I-006 พัฒนารายงาน บัญชีแยกประเภททั่วไป (แนวนอน) ที่มีอยู่เดิม ตามรายละเอียด ดังนี้ • ให้สามารถระบุช่วงวันที่ GL Date ตามที่ต้องการได้ • ต้องการให้แสดงยอด Balance ของทุกๆ รายการแสดงในรายงาน โดยหลักการแสดงยอด ลบ/บวก ให้อ้างอิงตามรายงาน Trial Balance (ให้ Format () สำหรับแสดงยอดติดลบ) • ขยายขนาด Column เจ้าหนี้/ลูกหนี้/batch ให้แสดงข้อมูลครบทุกตัวอักษร • ขยายขนาด Column คำอธิบาย ให้แสดงข้อมูลครบทุกตัวอักษร • แสดงยอดรวมของ Column จำนวนเงินเดบิต และ จำนวนเงินเครดิต ของข้อมูลในแต่ละเดือน CMU ปรับปรุงรายงาน GL-I-007 พัฒนารายงานงบทดลองในระบบบัญชีแยกประเภทที่มีอยู่เดิมให้สามารถระบุพารามิเตอร์รายงานได้หลายมิติ (Segment) เช่น - สามารถเรียกงบทดลองตาม กองทุน ,แผนงาน ,แหล่งเงิน ฯลฯ - สามารถระบุวันที่แบบเป็นช่วงได้ โดยยึด GL Date

9 ขั้นตอนการทำงานของระบบ
Manual Entry Basic Journal Entry Recurring Entries Mass Allocations Reversing Journal Entry Journal Import Financial Subledgers By Feeder Systems Account Receivable Account Payable Inventory Purchase Order Fixed Assets Payroll Journal Wizard Oracle General Ledger Upload Journal Entries From an Excel spreadsheet

10 สัญลักษณ์ Data Description Off-page Reference Direction of Flow
Electronic Data A Process Description Predefined Process Automation Process Predefined Process On-page Reference 1 Manual Description Decision Manual Operation Responsible Section Decision Officer Document Name Document

11 รายงาน Name รายงานงบประมาณสำหรับนำส่งกองแผนงาน Objective Frequency
แสดงรายละเอียดงบประมาณตาม มุมมอง ของกองแผนกอง Frequency Monthly/Yearly Receiver กองแผนงาน Parameter ปีงบประมาณ

12 รายงาน Name รายงานแสดงงบประมาณตามค่าเป้าหมาย Objective Frequency
แสดงข้อมูลงบประมาณตามค่าเป้าหมายที่กำหนดโดย ปรับปรุงเพิ่มเติมจากรายงาน งปมหมวดรายจ่ายปี55รหัส45 Frequency Monthly/Yearly Receiver ผู้ใช้งานระบบงบประมาณ Parameter อ้างอิงตาม Parameter เดิมของรายงาน งปมหมวดรายจ่ายปี55รหัส45 และเพิ่ม ค่าเป้าหมาย เป็น %

13 รายงาน Name รายงานแสดง ยอดกัน, ใช้จริง, งบประมาณคงเหลือ
(ตามหน้าสืบค้นเงินทุน) Objective เนื่องทำการ Export งบประมาณคงเหลือจากหน้าจอสืบค้นเงินทุน แล้วคำอธิบายไม่แสดง ต้องการรายงานที่สามารถแสดงข้อมูลงบประมาณตามรูปแบบหน้าจอสืบค้นเงินทุน โดยแสดงคำอธิบายของบัญชีงบประมาณได้ Frequency Daily Receiver ผู้ขอใช้ระบบงบประมาณ Parameter งบประมาณ งวดบัญชี ประภทการตั้งสำรองงบประมาณ กองทุน.หน่วยงาน.แผนงาน.ผังบัญชี.หลักสูตร.รายวิชาแหล่งเงินทุน

14 รายงาน Name รายงานงบรายได้และค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบระหว่างปี หรือระหว่างเดือน Objective แสดงงบรายได้ และค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบ Frequency Monthly/ Yearly Receiver ผู้ใช้งานระบบงบประมาณ Parameter งวดบัญชี

15 รายงาน Name รายงานการโอนงบประมาณ Objective Frequency Receiver
รายงานแสดงการโอนงบประมาณ ระหว่างเดือน ตามหมวดงบประมาณและแหล่งเงินได้ Frequency Monthly/ Yearly Receiver ผู้ใช้งานระบบงบประมาณ Parameter งวดบัญชี

16 ความต้องการเพิ่มเติม
ข้อที่ รายละเอียดความต้องการ หน่วยงาน ผู้ให้ข้อมูล ประเภทความต้องการ GL-I-008 ต้องการยุบบัญชีเงินฝากประจำ 3,6,9 ให้เป็น บัญชีฝากประจำไม่เกิน 1 ปีโดยไม่แยกธนาคาร และย้ายไปอยู่ภายใต้กลุ่ม เงินลงทุนระยะสั้น CMU คุณบี การตั้งค่าระบบ/นโยบาย GL-I-009 ต้องการยุบบัญชีเงินฝากประจำที่เกิน 1 ปีทั้งหมดให้เป็น บัญชีฝากปประจำเกิน 1 ปี โดยไม่แยกธนาคารและย้ายไปอยู่ภายใต้กลุ่ม เงินลงทุนระยะยาว GL-I-010 การเปลี่ยน Description ของ Segment แผนงานใน Mode TH พอไปดูใน Mode ENG แล้ว Description ไม่ Update ปัญหาระบบ/Bug GL-I-011 การสืบค้นข้อมูลงบประมาณย้อนหลัง ไม่สะดวกต่อการใช้งาน เนื่องจาก รหัสแผนงานจะมีอยู่เพียง 2 รหัสคือ 45 จะใช้กับปีที่เป็นเลขคี่ 46 ใช้กับปีที่เป็นเลขคู่ ทุกๆ ปีงบประมาณทาง IT จะทำการเปลี่ยนคำอธิบายให้สอดคล้องตามปีงบประมาณปัจจุบัน เมื่อต้องการสืบค้นข้อมูลย้อนหลัง ผู้ใช้งาน จะต้องทำการ Mapping ปีงบประมาณที่จะทำการสืบค้น กับ รหัสแผนงาน อาจทำให้เกิดความสับสนว่าจะเลือก รหัส 45 หรือ 46

17 ความต้องการเพิ่มเติม
ข้อที่ รายละเอียดความต้องการ หน่วยงาน ผู้ให้ข้อมูล ประเภทความต้องการ GL-I-012 ผู้ใช้งานต้องการรายงานสมุดรายวันเพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของรายการบันทึกบัญชี กรณีที่มีการตัดบัญชีข้ามกองทุน หรือข้ามแหล่งเงิน - เบื้องต้นแนะนำแนวทางการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบ GL อันดับแรกให้ตรวจสอบยอดในรายงานงบทดลองเพื่อดูภาพรวมก่อน จากนั้นจึงจะตรวจสอบรายละเอียดจากรายงานแยกประเภททั่วไป (แนวนอน) แต่ถ้าหากต้องการดูคู่บัญชีต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบงานต่างๆ ให้ออกรายงาน รายการบันทึก - ทั่วไป (132 ตัวอักษร) ประกอบ คณะศึกษาศาสตร์ Key User ปรับปรุงรายงาน GL-I-013 การตรวจสอบงบรายได้และค่าใช้จ่ายโดยนำยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดจริงไปสอบกลับกับงบประมาณหมวดรายจ่าย แต่พบว่ากรณีบางค่าใช้จ่ายมียอดงบประมาณเหลื่อมปีเกิดขึ้นจะทำให้งบค่าใช้จ่ายกับค่าใช้จ่ายที่เกิดจริงไม่ตรงกัน ต้องการรายงานแสดงงบประมาณหมวดรายจ่าย + เงินกัน อยู่ในรายงานเดียวกัน เบื้องต้นระบบจะมีรายงาน Support ดังนี้ - รายงานงบประมาณรวม - รายงานงบประมาณเว้นแผนอื่น - รายงานงบประมาณที่แสดงเฉพาะเงินกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ คุณต่าย

18 ความต้องการเพิ่มเติม
ข้อที่ รายละเอียดความต้องการ หน่วยงาน ผู้ให้ข้อมูล ประเภทความต้องการ GL-I-014 คณะต้องการรายงาน งบประมาณ ไปให้กองแผน ซึ่งลักษณะข้อมูลของกองแผนละเอียดกว่าที่มีในระบบ 3 มิติ ดังนั้นคณะทำงาน จึงอยากได้รายงานที่สามารถ Support งานกองแผนได้ ได้รับตัวอย่างรายงาน จำนวน 2 ตัวจากคุณนพ คณะศึกษาศาสตร์ คุณนพ เพิ่มรายงานใหม่ GL-I-015 ต้องการแสดงยอดรวมในรายงาน หมายเหตุประกอบงบ ทุกๆตัวที่มีในระบบ ให้แสดงยอดรวมทั้งหมด (FSG Report) เช่น - หมายเหตุ2ประจำปี - หมายเหตุ2ประจำเดือน - หมายเหตุ2ไตรมาส ตรวจสอบ คุณโอ๋ ปรับปรุงรายงาน GL-I-016 รายงาน งปม หมวดรายจ่ายปี55รหัส45 ต้องการให้แสดงแยกหน่วยงานใน Sheet เดียว รายงาน งปมคงเหลือปี55รหัส45 ต้องการให้ระบุ งบประมาณ, หน่วยงาน ,ตามแผนงาน, ผังบัญชี, หลักสูตร, รายวิชา, แหล่งเงิน และแสดงยอดเป็นแบบ PTD, QTD, YTD ใน Sheet เดียว (ได้รับตัวอย่างรายงานจาก Key User มาแล้วในเบื้องต้น) คณะวิศวกรรม ศาสตร์ คุณแมม

19 ความต้องการเพิ่มเติม
ข้อที่ รายละเอียดความต้องการ หน่วยงาน ผู้ให้ข้อมูล ประเภทความต้องการ GL-I-017 ต้องการรายงานแสดงงบประมาณตามค่าเป้าหมายในอนาคตที่รับผ่าน Parameter (เป็นเปอร์เซ็นต์) โดยคำนวณจาก Base งบประมาณในปีปัจจุบัน (ปรับปรุงเพิ่มเติมจากรายงาน งปมหมวดรายจ่ายปี55รหัส45) ตรวจสอบ Key User เพิ่มรายงานใหม่ GL-I-018 ต้องการให้ระบบทำการกันงบประมาณลงถึงระดับ สาขาวิชา ปัจจุบัน จะกันงบที่ Level สำนักงานคณะ และสำนักวิชา/สำนักเลขา คงต้องดูโครงสร้างเพิ่มเติมจาก User และเป็นเรื่องของนโยบายของทาง ม.เชียงใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คุณนพ การตั้งค่าระบบ/นโยบาย GL-I-019 ต้องการ Revise Code รหัสบัญชีที่ไม่ใช้งานเพื่อทำการ Disable รหัสบัญชีที่ไม่ใช้งาน คณะวิทยาศาสตร์ อื่นๆ GL-I-020 การเลือกข้อมูล Flexfield เพื่อบันทึกข้อมูล พบว่าทุกส่วนงานมองเห็น Value ข้ามส่วนงานซึ่งทำให้เกิดความยุ่งยากในการกำหนดค่า เบื้องต้นข้อมูล Flexfield เป็นข้อมูลส่วนกลางสำหรับใช้งานร่วมกัน จึงไม่สามารถที่จะทำการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลแยกตามส่วนงานได้ คณะวิศวกรรม ศาสตร์ คุณแมม การตั้งค่าระบบ

20 ความต้องการเพิ่มเติม
ข้อที่คุ รายละเอียดความต้องการ หน่วยงาน ผู้ให้ข้อมูล ประเภทความต้องการ GL-I-021 ทำการ Export งบประมาณคงเหลือจากหน้าจอสืบค้นเงินทุน แล้วคำอธิบายไม่แสดง ต้องการวิธีการหรือรายงานที่สามารถแสดงข้อมูลงบประมาณตามรูปแบบหน้าจอสืบค้นเงินทุน โดยแสดงคำอธิบายของบัญชีงบประมาณได้ คณะวิทยาศาสตร์ Key User เพิ่มรายงานใหม่ GL-I-022 รายงานงบรายได้และค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบระหว่างปี หรือระหว่างเดือน ตรวจสอบ คุณโอ๋ GL-I-023 ต้องการรายงานแสดงการโอนงบประมาณ ระหว่างเดือน ตามหมวดงบประมาณและแหล่งเงินได้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ GL-I-024 การตัดจำหน่ายครุภัณฑ์ของปีเก่า จะมีผลทำให้งบประมาณปัจจุบันแสดงยอดติดลบ ซึ่งผู้ใช้งานต้องการรายงานการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ประกอบการตรวจสอบงบประมาณ GL-I-025 เพิ่มการใช้ Feature recurring ในการออก JV ที่เกิดประจำทุกเดือน ซึ่งระบบมี Function สำหรับใช้งานอยู่แล้ว ผู้ใช้งานสามารถแจ้งทาง IT เพื่อทำการผูกสูตรสำหรับสร้าง Recurring ได้เลย ศูนย์ศรีพัฒน์ การตั้งค่าระบบ

21 ความต้องการเพิ่มเติม
ข้อที่ รายละเอียดความต้องการ หน่วยงาน ผู้ให้ข้อมูล ประเภทความต้องการ GL-I-026 การใช้ Web ADI สำหรับบันทึกรายการ JV ที่มีจำนวนมากๆ และเกิดขึ้นเป็นประจำทุกวัน ศูนย์ศรีพัฒน์ Key User การตั้งค่าระบบ GL-I-027 พบปัญหาการพิมพ์รายงานแยกประเภทผ่าน Program Report Viewer แล้วแสดงรายงานตกหน้ากระดาษ ทำให้ตอนพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ต้องใช้กระดาษเพิ่ม 1 เท่า ของหน้ารายงานที่ได้จากระบบ ทุกคณะฯ อื่นๆ GL-I-028 ปัจจุบันพบว่างบทดลองแสดงข้อมูลไม่ Balance ระหว่างแหล่งเงินได้ เพราะมีการบันทึกรายการบัญชีข้ามแหล่งเงิน เนื่องจาก Segment แหล่งเงินไม่ได้ถูกกำหนดเป็น Balance Segment ระบบจึงยอมให้สามารถกำหนดค่าแหล่งเงินข้ามกันระหว่างคู่บัญชีด้สน Dr และ Cr เช่นการรับเงินในระบบ AR การบันทึกบัญชีค่าเสื่อมใน FA ซึ่งแนวทางสามารถทำการ Set up ระบบให้มีข้อมูลตามแหล่งเงินได้ เช่นการสร้างชนิดสินทรัพย์ตามแหล่งเงินเพื่อ บันทึกบัญชีค่าเสื่อมได้ครบตามแหล่งเงินที่มีอยู่ในระบบสามมิติ ทุกๆปีจะปิดกำไรขาดทุน ของทุกๆแหล่งเงินเข้าแหล่งเงินรหัส 000 รวมถึงสินทรัพย์ด้วย CMU คุณเอ๋

22 ความต้องการเพิ่มเติม
ข้อที่ รายละเอียดความต้องการ หน่วยงาน ผู้ให้ข้อมูล ประเภทความต้องการ GL-I-029 แก้ไขหัวรายงานหมายเหตุประกอบงบ จากสำนักงานอธิการบดี เป็น สำหนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี Key User การตั้งค่าระบบ GL-I-030 การสั่งพิมพ์รายงานไม่สามารถระบุหน้าที่ต้องการได้ และไม่สามารถดูข้อมูลเฉพาะหน้าที่ต้องการได้ คณะวิทยาศาสตร์ อื่นๆ GL-I-031 รายการในงบทดลองเวลา พิมพ์มาแสดงรายการไม่ครบถ้วน ทำให้ยากในการตรวจสอบ เช่นชื่อบัญชีธนาคาร ,เลขที่บัญชีธนาคาร ปรับปรุงรายงาน GL-I-032 การเบิ้ลยอด Vat 7% ในรายงานงบประมาณคงเหลือ ทำให้ยอดคงเหลือในวันที่แสดงไม่ใช่ยอดเงินที่แท้จริง แต่เคยสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ระบบงาน 3 มิติ ได้คำตอบว่า ระบบจะปรับ และรายการจะหายไปตอนสิ้นเดือนของแต่ละเดือน แต่ในความเป็นจริง บางรายการไม่ถูกปรับให้หายไป ปัญหาระบบ/Bug GL-I-033 Import รายการ JV จากระบบต้นทาง ยกตัวอย่าง เช่น ระบบ AP จะพบปัญหา Import ข้อมูลไม่ได้ถ้า Login ด้วย Mode Thai Language ต้อง Import ด้วย Mode English Language กองคลัง

23 ความต้องการเพิ่มเติม
ข้อที่ รายละเอียดความต้องการ หน่วยงาน ผู้ให้ข้อมูล ประเภทความต้องการ GL-I-034 ต้องการให้รายงานสามารถกรอกหมายเหตุเพื่อแสดงด้านท้ายของรายงานได้ โดยเบื้องต้นให้ทาง Key User ทำการจัดส่ง List รายงานที่จะทำการเพิ่ม หมายเหตุมาให้ทาง IT คณะวิศวกรรม ศาสตร์ คุณแมม ปรับปรุงรายงาน GL-I-035 ต้องการให้สามารถใช้งานระบบและออกรายงาน ได้ทั้ง Version TH และ ENG โดยปัจจุบัน Mode ENG ข้อมูลจะเป็นภาษาไทยอยู่ เช่น ข้อมูลบัญชี เป็นต้น ต้องการปรับปรุงเป็น ENG เพื่อรองรับการติดงานต่างประเทศ การตั้งค่าระบบ

24 ประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนการทำงานปัจจุบัน ข้อเสนอแนะ GL-I-011 : การสืบค้นข้อมูลงบประมาณย้อนหลัง ไม่สะดวกต่อการใช้งาน เนื่องจาก รหัสแผนงานจะมีอยู่เพียง 2 รหัสคือ 45 จะใช้กับปีงบประมาณที่เป็นเลขคี่ 46 จะใช้กับปีงบประมาณที่เป็นเลขคู่ ทุกๆ ปีงบประมาณทาง IT จะทำการเปลี่ยนคำอธิบายให้สอดคล้องตามปีงบประมาณปัจจุบัน เมื่อต้องการสืบค้นข้อมูลย้อนหลัง ผู้ใช้งาน จะต้องทำการ Mapping ปีงบประมาณที่จะทำการสืบค้น กับ รหัสแผนงาน อาจทำให้เกิดความสับสนว่าจะเลือก รหัส 45 หรือ 46 กำหนดรหัสแผนงาน 2 รหัส คือ กำหนดรหัสแผนงานตามปีงบประมาณจริง ข้อดี ข้อมูลไม่เยอะจนเกินไปในการเลือกใช้งาน ง่ายต่อการตั้งงบประมาณในแต่ละปี สะดวกในการสืบค้นข้อมูล และลดข้อผิดพลาดในการดูข้อมูล ข้อจำกัด ไม่สะดวกในการสืบค้นข้อมูลเนื่องจาก รหัสที่ใช้ไม่สอดคล้องกับปีงบมาณจริง อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการดูข้อมูล รหัสแผนงานในระบบจะมีจำนวนมาก เนื่องจากต้องทำการเพิ่มทุกปี ในการกำหนดงบประมาณในแต่ละปีจะต้องทำการเพิ่ม รหัสแผนงานใน Budget Org

25 ประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนการทำงานปัจจุบัน ข้อเสนอแนะ GL-I-018 : ต้องการให้ระบบทำการกันงบประมาณลงถึงระดับ สาขาวิชา ปัจจุบัน จะกันงบที่ Level สำนักงานคณะ และสำนักวิชา/สำนักเลขา คงต้องดูโครงสร้างเพิ่มเติมจาก User และเป็นเรื่องของนโยบายของทาง ม.เชียงใหม่ มีการกันงบประมาณที่ Level สำนักงานคณะ และสำนักวิชา/สำนักเลขา การกันงบประมาณลงถึงระดับ สาขาวิชา ข้อดี - การกำหนดงบประมาณสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ ที่ต้องลงถึงระดับ สาขาวิชา ข้อจำกัด อาจจะไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ ที่ต้องลงถึงระดับ สาขาวิชา ต้องทำการกำหนด Level และ Grouping ของคณะนี้ใหม่ และต้องเป็นไปตามนโยบายของทาง ม.เชียงใหม่

26 ข้อเสนอแนะ - N/A

27


ดาวน์โหลด ppt โครงการปรับปรุงระบบ Oracle Financial มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google