งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการปรับปรุงระบบ Oracle Financial มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright © A-HOST, All Right Reserved รายงานผลการสำรวจความต้องการระบบ บัญชีแยกประเภททั่วไป (General.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการปรับปรุงระบบ Oracle Financial มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright © A-HOST, All Right Reserved รายงานผลการสำรวจความต้องการระบบ บัญชีแยกประเภททั่วไป (General."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการปรับปรุงระบบ Oracle Financial มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright © A-HOST, All Right Reserved รายงานผลการสำรวจความต้องการระบบ บัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger) Version 2.0

2 การควบคุมเอกสาร วันที่ผู้ปรับปรุง / แก้ไขเวอร์ชั่นอ้างอิง 15-Oct- 2012 Phichamon S.1.0Create Requirement Summary report 24-Oct- 2012 Phichamon S.2.0Add/Update Requirement from Key User ผู้ตรวจสอบ / ตำแหน่งวันที่ผู้ตรวจสอบ ชัยพร ช. เจริญยิ่ง 25-Oct- 2012 การตรวจสอบเอกสาร : ควบคุมเอกสาร :

3 ลงนามเอกสารรายงานผลการสำรวจความ ต้องการ ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger) ผู้ดูแลระบบงาน (IT กองคลัง ): ______________________ (______________________) วันที่ _____/_____/_____ หน่วยงาน ________________

4 ลงนามเอกสารรายงานผลการสำรวจความ ต้องการ ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger) ผู้ใช้งานระบบ (Key User): ______________________ ผู้ใช้งานระบบ (Key User): (______________________) วันที่ _____/_____/_____ หน่วยงาน ________________ ______________________ (______________________) วันที่ _____/_____/_____ หน่วยงาน ________________

5 ● สรุปความต้องการระบบตาม TOR ● ขั้นตอนการทำงานของระบบ ● รายงาน ● ความต้องการเพิ่มเติม ● ประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลง ● ข้อเสนอแนะหัวข้อหลัก

6 สรุปความต้องการระบบตาม TOR ข้อที่รายละเอียดความต้องการหน่วยงา น ผู้ให้ ข้อมูล ประเภทความ ต้องการ GL-I-001ทำการแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากการเปิด/ปิด งวด บัญชีแยกประเภท และการรวมบัญชีมหาวิทยาลัย (consolidate) ทำให้ประสิทธิภาพของระบบลดลง และเกิดปัญหาดังนี้ ไม่สามารถโพสต์รายการบัญชีแยกประเภทได้ ไม่สามารถกรอกรหัสในช่องคีย์สินทรัพย์ในระบบ สินทรัพย์ถาวรได้ ใบขอซื้อ/สั่งซื้อ เกิดสถานะ “กำลังดำเนินการ” ค้างเป็นเวลานานไม่สามารถอนุมัติได้ การตรวจรับของระบบคลังพัสดุในขั้นตอนแรก (การรับของ) สามารถทำได้หลายๆ ครั้ง ซึ่งตามปกติ ต้องทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น CMU System/ OS GL-I-002ปรับปรุงโครงสร้างรหัสบัญชีให้สอดคล้องและ เหมาะสม โดยการขยายรหัสบัญชีให้รองรับการใช้ งาน เนื่องจากรหัสบัญชีมีการขอสร้างใหม่เพื่อใช้งาน อยู่สม่ำเสมอ โดยเฉพาะส่วนของบัญชีเงินฝากออม ทรัพย์ที่จะต้องมีการขอเปิดเพื่อรองรับ กิจกรรม หรือ งานวิจัยต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละปี ยกตัวอย่างเช่น ยกตัวอย่างเช่น บัญชี 10103050200 เงินฝาก-ออม ทรัพย์ ธ.กรุงไทย ของ Book 33 CMU การตั้งค่าระบบ

7 สรุปความต้องการระบบตาม TOR ข้อที่รายละเอียดความต้องการหน่วยงา น ผู้ให้ ข้อมูล ประเภทความ ต้องการ GL-I-003แก้ไขให้ระบบสามารถควบคุมงบประมาณได้อย่าง สมบูรณ์ งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการขอใช้ งบประมาณ แต่ระบบยอมให้ผ่านงบประมาณได้ ทั้งๆ ที่ควบคุมงบประมาณแบบสมบูรณ์ (Absolute) CMU การตั้งค่าระบบ GL-I-004แก้ไขปัญหารายการบันทึก “การสำรองงบประมาณ” จากระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ไม่ส่งมาที่ระบบบัญชีแยก ประเภททันที ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการสำรอง/ ควบคุมงบประมาณ บางครั้งต้องรอการส่งรายการ บันทึกดังกล่าวหลายวันจึงมาที่ระบบบัญชีแยก ประเภท CMU ปัญหาระบบ/Bug GL-I-005พัฒนาให้สามารถคัดลอกโครงสร้างรายงานในระบบ ที่มีอยู่ให้นำไปใช้กับสมุดบัญชีอื่นได้ ในกรณีที่ต้อง ทำการ ปรับปรุงรายงาน หรือ พัฒนารายงานขึ้นมา ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ใช้งานระบบสาม มิติ CMU อื่นๆ

8 สรุปความต้องการระบบตาม TOR ข้อที่รายละเอียดความต้องการหน่วยงา น ผู้ให้ ข้อมูล ประเภทความ ต้องการ GL-I-006พัฒนารายงาน บัญชีแยกประเภททั่วไป (แนวนอน) ที่มีอยู่เดิม ตามรายละเอียด ดังนี้ ให้สามารถระบุช่วงวันที่ GL Date ตามที่ต้องการ ได้ ต้องการให้แสดงยอด Balance ของทุกๆ รายการ แสดงในรายงาน โดยหลักการแสดงยอด ลบ/บวก ให้อ้างอิงตามรายงาน Trial Balance (ให้ Format () สำหรับแสดงยอดติดลบ) ขยายขนาด Column เจ้าหนี้/ลูกหนี้/batch ให้ แสดงข้อมูลครบทุกตัวอักษร ขยายขนาด Column คำอธิบาย ให้แสดงข้อมูล ครบทุกตัวอักษร แสดงยอดรวมของ Column จำนวนเงินเดบิต และ จำนวนเงินเครดิต ของข้อมูลในแต่ละเดือน CMU ปรับปรุงรายงาน GL-I-007พัฒนารายงานงบทดลองในระบบบัญชีแยกประเภท ที่มีอยู่เดิมให้สามารถระบุพารามิเตอร์รายงานได้ หลายมิติ (Segment) เช่น - สามารถเรียกงบทดลองตาม กองทุน,แผนงาน, แหล่งเงิน ฯลฯ - สามารถระบุวันที่แบบเป็นช่วงได้ โดยยึด GL Date CMU ปรับปรุงรายงาน

9 ขั้นตอนการทำงานของระบบ Manual Entry Basic Journal Entry Recurring Entries Mass Allocations Reversing Journal Entry Journal Import Financial Subledgers By Feeder Systems Account Receivable Account Receivable Account Payable Account Payable Inventory Inventory Purchase Order Purchase Order Fixed Assets Fixed Assets Payroll Payroll Journal Wizard Oracle General Ledger Upload Journal Entries From an Excel spreadsheet

10 สัญลักษณ์ Direction of Flow Automation Process Manual Operation Document Electronic Data Predefined Process Decision Off-page Reference On-page Reference Responsible Section Officer Document Name Manual Description Process Description Decision Data Description A 1 Predefined Process

11 รายงาน Name รายงานงบประมาณสำหรับนำส่งกองแผนงาน Objective แสดงรายละเอียดงบประมาณตาม มุมมอง ของกองแผนกอง Frequency Monthly/Yearly Receiver กองแผนงาน Parameter ปีงบประมาณ

12 รายงาน Name รายงานแสดงงบประมาณตามค่าเป้าหมาย Objective แสดงข้อมูลงบประมาณตามค่าเป้าหมายที่กำหนดโดย ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก รายงาน งปมหมวดรายจ่ายปี55รหัส45 Frequency Monthly/Yearly Receiver ผู้ใช้งานระบบงบประมาณ Parameter อ้างอิงตาม Parameter เดิมของรายงาน งปมหมวดรายจ่ายปี55รหัส45 และ เพิ่ม ค่าเป้าหมาย เป็น %

13 รายงาน Name รายงานแสดง ยอดกัน, ใช้จริง, งบประมาณคงเหลือ (ตามหน้าสืบค้นเงินทุน) Objective เนื่องทำการ Export งบประมาณคงเหลือจากหน้าจอสืบค้นเงินทุน แล้ว คำอธิบายไม่แสดง ต้องการรายงานที่สามารถแสดงข้อมูลงบประมาณตาม รูปแบบหน้าจอสืบค้นเงินทุน โดยแสดงคำอธิบายของบัญชีงบประมาณได้ Frequency Daily Receiver ผู้ขอใช้ระบบงบประมาณ Parameter - งบประมาณ - งวดบัญชี - ประภทการตั้งสำรองงบประมาณ - กองทุน.หน่วยงาน.แผนงาน.ผังบัญชี.หลักสูตร.รายวิชาแหล่งเงินทุน

14 รายงาน Name รายงานงบรายได้และค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบระหว่างปี หรือ ระหว่างเดือน Objective แสดงงบรายได้ และค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบ Frequency Monthly/ Yearly Receiver ผู้ใช้งานระบบงบประมาณ Parameter - งวดบัญชี

15 รายงาน Name รายงานการโอนงบประมาณ Objective รายงานแสดงการโอนงบประมาณ ระหว่างเดือน ตามหมวดงบประมาณและ แหล่งเงินได้ Frequency Monthly/ Yearly Receiver ผู้ใช้งานระบบงบประมาณ Parameter - งวดบัญชี

16 ความต้องการเพิ่มเติม ข้อที่รายละเอียดความต้องการหน่วยงา น ผู้ให้ ข้อมูล ประเภทความ ต้องการ GL-I-008ต้องการยุบบัญชีเงินฝากประจำ 3,6,9 ให้เป็น บัญชี ฝากประจำไม่เกิน 1 ปีโดยไม่แยกธนาคาร และย้าย ไปอยู่ภายใต้กลุ่ม เงินลงทุนระยะสั้น CMUคุณบีการตั้งค่าระบบ/ นโยบาย GL-I-009ต้องการยุบบัญชีเงินฝากประจำที่เกิน 1 ปีทั้งหมดให้ เป็น บัญชีฝากปประจำเกิน 1 ปี โดยไม่แยกธนาคาร และย้ายไปอยู่ภายใต้กลุ่ม เงินลงทุนระยะยาว CMUคุณบีการตั้งค่าระบบ/ นโยบาย GL-I-010การเปลี่ยน Description ของ Segment แผนงานใน Mode TH พอไปดูใน Mode ENG แล้ว Description ไม่ Update CMUคุณบีปัญหาระบบ/Bug GL-I-011การสืบค้นข้อมูลงบประมาณย้อนหลัง ไม่สะดวกต่อ การใช้งาน เนื่องจาก รหัสแผนงานจะมีอยู่เพียง 2 รหัสคือ 45 จะใช้กับปีที่เป็นเลขคี่ 46 ใช้กับปีที่เป็นเลขคู่ ทุกๆ ปีงบประมาณทาง IT จะทำการเปลี่ยน คำอธิบายให้สอดคล้องตามปีงบประมาณปัจจุบัน เมื่อต้องการสืบค้นข้อมูลย้อนหลัง ผู้ใช้งาน จะต้อง ทำการ Mapping ปีงบประมาณที่จะทำการสืบค้น กับ รหัสแผนงาน อาจทำให้เกิดความสับสนว่าจะ เลือก รหัส 45 หรือ 46 CMUคุณบีการตั้งค่าระบบ/ นโยบาย

17 ความต้องการเพิ่มเติม ข้อที่รายละเอียดความต้องการหน่วยงา น ผู้ให้ ข้อมูล ประเภทความ ต้องการ GL-I-012ผู้ใช้งานต้องการรายงานสมุดรายวันเพื่อใช้ในการ ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบันทึกบัญชี กรณี ที่มีการตัดบัญชีข้ามกองทุน หรือข้ามแหล่งเงิน - เบื้องต้นแนะนำแนวทางการตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูลในระบบ GL อันดับแรกให้ตรวจสอบยอด ในรายงานงบทดลองเพื่อดูภาพรวมก่อน จากนั้นจึง จะตรวจสอบรายละเอียดจากรายงานแยกประเภท ทั่วไป (แนวนอน) แต่ถ้าหากต้องการดูคู่บัญชีต่างๆที่ เกิดขึ้นในระบบงานต่างๆ ให้ออกรายงาน รายการ บันทึก - ทั่วไป (132 ตัวอักษร) ประกอบ คณะ ศึกษาศาสตร์ Key Userปรับปรุงรายงาน GL-I-013การตรวจสอบงบรายได้และค่าใช้จ่ายโดยนำยอด ค่าใช้จ่ายที่เกิดจริงไปสอบกลับกับงบประมาณหมวด รายจ่าย แต่พบว่ากรณีบางค่าใช้จ่ายมียอด งบประมาณเหลื่อมปีเกิดขึ้นจะทำให้งบค่าใช้จ่ายกับ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจริงไม่ตรงกัน ต้องการรายงานแสดง งบประมาณหมวดรายจ่าย + เงินกัน อยู่ในรายงาน เดียวกัน เบื้องต้นระบบจะมีรายงาน Support ดังนี้ - รายงานงบประมาณรวม - รายงานงบประมาณเว้นแผนอื่น - รายงานงบประมาณที่แสดงเฉพาะเงินกัน คณะสัตว แพทยศาสตร์ คุณต่ายปรับปรุงรายงาน

18 ความต้องการเพิ่มเติม ข้อที่รายละเอียดความต้องการหน่วยงา น ผู้ให้ ข้อมูล ประเภทความ ต้องการ GL-I-014คณะต้องการรายงาน งบประมาณ ไปให้กองแผน ซึ่ง ลักษณะข้อมูลของกองแผนละเอียดกว่าที่มีในระบบ 3 มิติ ดังนั้นคณะทำงาน จึงอยากได้รายงานที่ สามารถ Support งานกองแผนได้ ได้รับตัวอย่างรายงาน จำนวน 2 ตัวจากคุณนพ คณะ ศึกษาศาสตร์ คุณนพเพิ่มรายงานใหม่ GL-I-015ต้องการแสดงยอดรวมในรายงาน หมายเหตุประกอบ งบ ทุกๆตัวที่มีในระบบ ให้แสดงยอดรวมทั้งหมด (FSG Report) เช่น - หมายเหตุ2ประจำปี - หมายเหตุ2ประจำเดือน - หมายเหตุ2ไตรมาส ตรวจสอบคุณโอ๋ปรับปรุงรายงาน GL-I-016รายงาน งปม หมวดรายจ่ายปี55รหัส45 ต้องการให้ แสดงแยกหน่วยงานใน Sheet เดียว -รายงาน งปมคงเหลือปี55รหัส45 ต้องการให้ระบุ งบประมาณ, หน่วยงาน,ตามแผนงาน, ผังบัญชี, หลักสูตร, รายวิชา, แหล่งเงิน และแสดงยอดเป็น แบบ PTD, QTD, YTD ใน Sheet เดียว (ได้รับตัวอย่างรายงานจาก Key User มาแล้วใน เบื้องต้น) คณะ วิศวกรรม ศาสตร์ คุณแมมปรับปรุงรายงาน

19 ความต้องการเพิ่มเติม ข้อที่รายละเอียดความต้องการหน่วยงา น ผู้ให้ ข้อมูล ประเภทความ ต้องการ GL-I-017ต้องการรายงานแสดงงบประมาณตามค่าเป้าหมายใน อนาคตที่รับผ่าน Parameter (เป็นเปอร์เซ็นต์) โดย คำนวณจาก Base งบประมาณในปีปัจจุบัน (ปรับปรุง เพิ่มเติมจากรายงาน งปมหมวดรายจ่ายปี55รหัส45) ตรวจสอบKey Userเพิ่มรายงานใหม่ GL-I-018ต้องการให้ระบบทำการกันงบประมาณลงถึงระดับ สาขาวิชา ปัจจุบัน จะกันงบที่ Level สำนักงานคณะ และสำนักวิชา/สำนักเลขา คงต้องดูโครงสร้าง เพิ่มเติมจาก User และเป็นเรื่องของนโยบายของ ทาง ม.เชียงใหม่ คณะ อุตสาหกรรม เกษตร คุณนพการตั้งค่าระบบ/ นโยบาย GL-I-019ต้องการ Revise Code รหัสบัญชีที่ไม่ใช้งานเพื่อทำ การ Disable รหัสบัญชีที่ไม่ใช้งาน คณะ วิทยาศาสตร์ Key Userอื่นๆ GL-I-020การเลือกข้อมูล Flexfield เพื่อบันทึกข้อมูล พบว่า ทุกส่วนงานมองเห็น Value ข้ามส่วนงานซึ่งทำให้ เกิดความยุ่งยากในการกำหนดค่า เบื้องต้นข้อมูล Flexfield เป็นข้อมูลส่วนกลางสำหรับใช้งานร่วมกัน จึงไม่สามารถที่จะทำการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง ข้อมูลแยกตามส่วนงานได้ คณะ วิศวกรรม ศาสตร์ คุณแมม การตั้งค่าระบบ

20 ความต้องการเพิ่มเติม ข้อที่คุรายละเอียดความต้องการหน่วยงา น ผู้ให้ ข้อมูล ประเภทความ ต้องการ GL-I-021ทำการ Export งบประมาณคงเหลือจากหน้าจอ สืบค้นเงินทุน แล้วคำอธิบายไม่แสดง ต้องการวิธีการ หรือรายงานที่สามารถแสดงข้อมูลงบประมาณตาม รูปแบบหน้าจอสืบค้นเงินทุน โดยแสดงคำอธิบาย ของบัญชีงบประมาณได้ คณะ วิทยาศาสตร์ Key Userเพิ่มรายงานใหม่ GL-I-022รายงานงบรายได้และค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบระหว่างปี หรือระหว่างเดือน ตรวจสอบคุณโอ๋เพิ่มรายงานใหม่ GL-I-023ต้องการรายงานแสดงการโอนงบประมาณ ระหว่าง เดือน ตามหมวดงบประมาณและแหล่งเงินได้ คณะสัตว แพทยศาสตร์ Key Userเพิ่มรายงานใหม่ GL-I-024การตัดจำหน่ายครุภัณฑ์ของปีเก่า จะมีผลทำให้ งบประมาณปัจจุบันแสดงยอดติดลบ ซึ่งผู้ใช้งาน ต้องการรายงานการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ ประกอบการตรวจสอบงบประมาณ ตรวจสอบคุณโอ๋เพิ่มรายงานใหม่ GL-I-025เพิ่มการใช้ Feature recurring ในการออก JV ที่เกิด ประจำทุกเดือน ซึ่งระบบมี Function สำหรับใช้งาน อยู่แล้ว ผู้ใช้งานสามารถแจ้งทาง IT เพื่อทำการผูก สูตรสำหรับสร้าง Recurring ได้เลย ศูนย์ศรีพัฒน์Key Userการตั้งค่าระบบ

21 ความต้องการเพิ่มเติม ข้อที่รายละเอียดความต้องการหน่วยงา น ผู้ให้ ข้อมูล ประเภทความ ต้องการ GL-I-026การใช้ Web ADI สำหรับบันทึกรายการ JV ที่มี จำนวนมากๆ และเกิดขึ้นเป็นประจำทุกวัน ศูนย์ศรีพัฒน์Key User การตั้งค่าระบบ GL-I-027พบปัญหาการพิมพ์รายงานแยกประเภทผ่าน Program Report Viewer แล้วแสดงรายงานตก หน้ากระดาษ ทำให้ตอนพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ต้องใช้ กระดาษเพิ่ม 1 เท่า ของหน้ารายงานที่ได้จากระบบ ทุกคณะฯKey Userอื่นๆ GL-I-028ปัจจุบันพบว่างบทดลองแสดงข้อมูลไม่ Balance ระหว่างแหล่งเงินได้ เพราะมีการบันทึกรายการบัญชี ข้ามแหล่งเงิน เนื่องจาก Segment แหล่งเงินไม่ได้ ถูกกำหนดเป็น Balance Segment ระบบจึงยอมให้ สามารถกำหนดค่าแหล่งเงินข้ามกันระหว่างคู่บัญชีด้ สน Dr และ Cr เช่นการรับเงินในระบบ AR การบันทึก บัญชีค่าเสื่อมใน FA ซึ่งแนวทางสามารถทำการ Set up ระบบให้มีข้อมูลตามแหล่งเงินได้ เช่นการสร้าง ชนิดสินทรัพย์ตามแหล่งเงินเพื่อ บันทึกบัญชีค่า เสื่อมได้ครบตามแหล่งเงินที่มีอยู่ในระบบสามมิติ ทุกๆปีจะปิดกำไรขาดทุน ของทุกๆแหล่งเงินเข้า แหล่งเงินรหัส 000 รวมถึงสินทรัพย์ด้วย CMUคุณเอ๋การตั้งค่าระบบ

22 ความต้องการเพิ่มเติม ข้อที่รายละเอียดความต้องการหน่วยงา น ผู้ให้ ข้อมูล ประเภทความ ต้องการ GL-I-029แก้ไขหัวรายงานหมายเหตุประกอบงบ จากสำนักงาน อธิการบดี เป็น สำหนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงาน อธิการบดี Key Userการตั้งค่าระบบ GL-I-030การสั่งพิมพ์รายงานไม่สามารถระบุหน้าที่ต้องการได้ และไม่สามารถดูข้อมูลเฉพาะหน้าที่ต้องการได้ คณะ วิทยาศาสตร์ Key Userอื่นๆ GL-I-031รายการในงบทดลองเวลา พิมพ์มาแสดงรายการไม่ ครบถ้วน ทำให้ยากในการตรวจสอบ เช่นชื่อบัญชี ธนาคาร,เลขที่บัญชีธนาคาร คณะ วิทยาศาสตร์ Key Userปรับปรุงรายงาน GL-I-032การเบิ้ลยอด Vat 7% ในรายงานงบประมาณคงเหลือ ทำให้ยอดคงเหลือในวันที่แสดงไม่ใช่ยอดเงินที่ แท้จริง แต่เคยสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ระบบงาน 3 มิติ ได้คำตอบว่า ระบบจะปรับ และรายการจะหายไป ตอนสิ้นเดือนของแต่ละเดือน แต่ในความเป็นจริง บางรายการไม่ถูกปรับให้หายไป คณะ วิทยาศาสตร์ Key Userปัญหาระบบ/Bug GL-I-033Import รายการ JV จากระบบต้นทาง ยกตัวอย่าง เช่น ระบบ AP จะพบปัญหา Import ข้อมูลไม่ได้ถ้า Login ด้วย Mode Thai Language ต้อง Import ด้วย Mode English Language กองคลังKey Userปัญหาระบบ/Bug

23 ความต้องการเพิ่มเติม ข้อที่รายละเอียดความต้องการหน่วยงา น ผู้ให้ ข้อมูล ประเภทความ ต้องการ GL-I-034ต้องการให้รายงานสามารถกรอกหมายเหตุเพื่อแสดง ด้านท้ายของรายงานได้ โดยเบื้องต้นให้ทาง Key User ทำการจัดส่ง List รายงานที่จะทำการเพิ่ม หมายเหตุมาให้ทาง IT คณะ วิศวกรรม ศาสตร์ คุณแมมปรับปรุงรายงาน GL-I-035ต้องการให้สามารถใช้งานระบบและออกรายงาน ได้ ทั้ง Version TH และ ENG โดยปัจจุบัน Mode ENG ข้อมูลจะเป็นภาษาไทยอยู่ เช่น ข้อมูลบัญชี เป็นต้น ต้องการปรับปรุงเป็น ENG เพื่อรองรับการติดงาน ต่างประเทศ คณะ วิศวกรรม ศาสตร์ คุณแมมการตั้งค่าระบบ

24 ประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนการทำงานปัจจุบันข้อเสนอแนะ GL-I-011 : การสืบค้นข้อมูลงบประมาณย้อนหลัง ไม่สะดวกต่อการใช้งาน เนื่องจาก รหัสแผนงานจะมีอยู่เพียง 2 รหัสคือ 45 จะใช้กับปีงบประมาณที่เป็นเลขคี่ 46 จะใช้กับปีงบประมาณที่เป็นเลขคู่ ทุกๆ ปีงบประมาณทาง IT จะทำการเปลี่ยนคำอธิบายให้สอดคล้องตามปีงบประมาณปัจจุบัน เมื่อต้องการสืบค้นข้อมูล ย้อนหลัง ผู้ใช้งาน จะต้องทำการ Mapping ปีงบประมาณที่จะทำการสืบค้น กับ รหัสแผนงาน อาจทำให้เกิดความสับสนว่า จะเลือก รหัส 45 หรือ 46 กำหนดรหัสแผนงาน 2 รหัส คือ 45 จะใช้กับปีงบประมาณที่เป็นเลขคี่ 46 จะใช้กับปีงบประมาณที่เป็นเลขคู่ กำหนดรหัสแผนงานตามปีงบประมาณจริง ข้อดี ข้อมูลไม่เยอะจนเกินไปในการเลือกใช้งาน ง่ายต่อการตั้งงบประมาณในแต่ละปี ข้อดี สะดวกในการสืบค้นข้อมูล และลดข้อผิดพลาดในการดู ข้อมูล ข้อจำกัด ไม่สะดวกในการสืบค้นข้อมูลเนื่องจาก รหัสที่ใช้ไม่ สอดคล้องกับปีงบมาณจริง อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด ในการดูข้อมูล ข้อจำกัด รหัสแผนงานในระบบจะมีจำนวนมาก เนื่องจากต้องทำการ เพิ่มทุกปี ในการกำหนดงบประมาณในแต่ละปีจะต้องทำการเพิ่ม รหัสแผนงานใน Budget Org

25 ประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนการทำงานปัจจุบันข้อเสนอแนะ GL-I-018 : ต้องการให้ระบบทำการกันงบประมาณลงถึงระดับ สาขาวิชา ปัจจุบัน จะกันงบที่ Level สำนักงานคณะ และ สำนักวิชา/สำนักเลขา คงต้องดูโครงสร้างเพิ่มเติมจาก User และเป็นเรื่องของนโยบายของทาง ม.เชียงใหม่ มีการกันงบประมาณที่ Level สำนักงานคณะ และสำนัก วิชา/สำนักเลขา การกันงบประมาณลงถึงระดับ สาขาวิชา ข้อดี - ข้อดี การกำหนดงบประมาณสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ ที่ต้องลงถึงระดับ สาขาวิชา ข้อจำกัด อาจจะไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ ที่ต้องลงถึง ระดับ สาขาวิชา ข้อจำกัด ต้องทำการกำหนด Level และ Grouping ของคณะนี้ใหม่ และต้องเป็นไปตามนโยบายของทาง ม.เชียงใหม่

26 - N/Aข้อเสนอแนะ

27


ดาวน์โหลด ppt โครงการปรับปรุงระบบ Oracle Financial มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright © A-HOST, All Right Reserved รายงานผลการสำรวจความต้องการระบบ บัญชีแยกประเภททั่วไป (General.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google