งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

25362537253825392540254125422543 0 50 100 150 200 250 300 350 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 อตราป่วยจ. หนองบัวลำภูอัตราป่วยตายจ. หนองบัวลำภูอัตราป่วยของประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "25362537253825392540254125422543 0 50 100 150 200 250 300 350 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 อตราป่วยจ. หนองบัวลำภูอัตราป่วยตายจ. หนองบัวลำภูอัตราป่วยของประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 อตราป่วยจ. หนองบัวลำภูอัตราป่วยตายจ. หนองบัวลำภูอัตราป่วยของประเทศ อตราป่วยจ. หนองบัวลำภู อัตราป่วยตายจ. หนองบัวลำภู อัตราป่วยของประเทศ

4 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน ปี 2543 เปรียบเทียบ ปี 2541,2542 และมัธยฐาน จังหวัดหนองบัวลำภู ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค (37-41) จำนวนผู้ป่วยปี 41 จำนวนผู้ป่วยปี 42 จำนวนผู้ป่วยปี 43 (37-41) จำนวนผู้ป่วยปี จำนวนผู้ป่วยปี จำนวนผู้ป่วยปี จำนวนผู้ป่วย ( ราย )

5

6 อัตราป่วย อันดับที่ 3 ของเขต 6 อันดับที่ 5 ของประเทศ อัตราป่วยโรค Leptospirosis พ. ศ เปรียบเทียบประเทศ เขต 6 และจังหวัดหนองบัวลำภู ประเทศเขต 6 จ. นภ. ปรเทศ เขต จ. นภ

7

8 แสดงพื้นที่ที่มีการระบาดโรค Leptospirosis ปี 2543 จ. หนองบัวลำภู นา วัง ศรีบุญ เรือง โนน สัง เมือง นา กลาง สุวรรณ คูหา ผู้ป่วย ผู้ป่วยตาย


ดาวน์โหลด ppt 25362537253825392540254125422543 0 50 100 150 200 250 300 350 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 อตราป่วยจ. หนองบัวลำภูอัตราป่วยตายจ. หนองบัวลำภูอัตราป่วยของประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google