งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเร่งรัดการดำเนินงาน ควบคุมวัณโรค 13-14 สิงหาคม 2552 พ.ญ. ศรีประพา เนตรนิยม สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเร่งรัดการดำเนินงาน ควบคุมวัณโรค 13-14 สิงหาคม 2552 พ.ญ. ศรีประพา เนตรนิยม สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเร่งรัดการดำเนินงาน ควบคุมวัณโรค 13-14 สิงหาคม 2552 พ.ญ. ศรีประพา เนตรนิยม สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค

2 Sriprapa TB Bureau การเร่งรัดการดำเนินงานควบคุมวัณ โรค 13-14 August 2009 2 สถานการณ์วัณโรคของโลก Estimated number of cases Estimated number of deaths 1.77 million (27 per 100,000) 9.27 million (139 per 100,000) ~150,000 511,000 All forms of TB Greatest number of cases in Asia; greatest rates per capita in Africa Multidrug-resistant TB (MDR-TB) Extensively drug- resistant TB (XDR-TB) ~50,000~30,000 HIV-associated TB1.4 m (15%) 456,000 (Updated Jan 2009)

3 Sriprapa TB Bureau การเร่งรัดการดำเนินงานควบคุมวัณ โรค 13-14 August 2009 3 สถานการณ์วัณโรคของประเทศไทย จากรายงานขององค์การอนามัยโลก คาด ประมาณสถานการณ์วัณโรคของประเทศไทยดังนี้ – ความชุกวัณโรคทุกประเภท 123.000 ราย – ผู้ป่วยรายใหม่ทุกประเภทปีละ 91,000 ราย ผู้ป่วยวัณโรคเสมหะพบเชื้อ 39,000 ราย – ผู้ป่วยเสียชีวิตปีละ 13,900 ราย เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วย 3,900 ราย – ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วย 17 % ( คิดเป็น 15,470 ราย ) – ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ทั้งสิ้น 2,774 ราย – ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานในผู้ป่วยใหม่ 1.7 % Source: Stop TB Partnership Targets WHO Report 2009

4 Sriprapa TB Bureau การเร่งรัดการดำเนินงานควบคุมวัณโรค 13- 14 August 20094 ปัญหาการควบคุมวัณโรคที่ต้องการการเร่งรัด 1) การดำเนินงานวัณโรคโดยกลวิธี DOTS มี คุณภาพไม่เพียงพอ  treatment success ต่ำกว่า 85%  อัตราตายและขาดยาสูง  ผู้ป่วยส่วนหนึ่งไม่ทราบผลการรักษา

5 Sriprapa TB Bureau การเร่งรัดการดำเนินงานควบคุมวัณโรค 13- 14 August 20095 อัตราผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรค ใหม่เสมหะพบเชื้อ ใน ประเทศไทย ปี 2546 - 2550 (Treatment outcomes of New SS+ TB cases registered in Thailand, 2003 – 2007)

6 Sriprapa TB Bureau การเร่งรัดการดำเนินงานควบคุมวัณโรค 13- 14 August 20096 อัตราผลการรักษาที่ไม่ประสบความสำเร็จของผู้ป่วยวัณโรค ใหม่ เสมหะพบเชื้อ ปี 2546 - 2550 (Unfavourable outcome of New SS+ TB patients registered in Thailand, 2003 – 2007)

7 Sriprapa TB Bureau การเร่งรัดการดำเนินงานควบคุมวัณโรค 13- 14 August 20097 2) การเข้าถึงการดูแลรักษาการติดเชื้อเอช ไอ วี ใน ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอช ไอ วี  ความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีในผู้ป่วยวัณโรค สูงมาก (17-20%)  อัตราการตายสูงมาก 20-30% ส่วนใหญ่เสียชีวิตภายใน 2 เดือนแรกที่เริ่มรักษาวัณโรค  ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีส่วนใหญ่ (70-80 %) มี ค่า CD4 < 250  ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี เข้าถึงยาต้านไวรัส ขณะที่ กำลังรักษาวัณโรค ยังต่ำกว่าเป้าหมายมาก

8 Sriprapa TB Bureau การเร่งรัดการดำเนินงานควบคุมวัณโรค 13- 14 August 20098 HIV testing among TB patients in Thailand, 2006-8. % TB patients 52 68 79

9 Sriprapa TB Bureau การเร่งรัดการดำเนินงานควบคุมวัณโรค 13- 14 August 20099 CPT for TB/HIV patients in Thailand, 2006-8 (2006)(2007)(2008) %TB/HIV patients

10 Sriprapa TB Bureau การเร่งรัดการดำเนินงานควบคุมวัณโรค 13- 14 August 200910 ART for TB/HIV patients in Thailand, 2006-8. 60 (2006)(2007)(2008) % TB/HIV patients

11 Sriprapa TB Bureau การเร่งรัดการดำเนินงานควบคุมวัณโรค 13- 14 August 200911 %newly detected PHAs Intensified TB finding among newly detected PHAs in Thailand, 2006-8.

12 Sriprapa TB Bureau การเร่งรัดการดำเนินงานควบคุมวัณโรค 13- 14 August 200912 Treatment outcomes of new smear positive TB patients in 2007, Thailand. SuccessFailDiedDefaultTO Total NM+ 81.3%1.7%8.6%4.9%1.6% TB (HIV+) 67.7%1.9%22.2%5.7%2.5% TB ( HIV-, unknown) 82.3%1.7%6.8%4.8%1.5%

13 Sriprapa TB Bureau การเร่งรัดการดำเนินงานควบคุมวัณโรค 13- 14 August 200913 ปัญหาอุปสรรคของการได้รับยาต้านแก่ไวรัสผู้ป่วย TB/HIV การตรวจเลือดเอชไอวียังไม่ครอบคลุมในผู้ป่วยวัณโรค ทั้งหมด การตรวจเลือดเอชไอวียังไม่ครอบคลุมในผู้ป่วยวัณโรค ทั้งหมด ผู้ติดเชื้อเข้าถึงบริการล่าช้า ผู้ติดเชื้อเข้าถึงบริการล่าช้า ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี ไม่ได้รับการตรวจ CD 4 ทุกราย (69% in 2008 ) ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี ไม่ได้รับการตรวจ CD 4 ทุกราย (69% in 2008 ) ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี ได้รับรักษาวัณโรคให้ ครบก่อน จึงจะพิจารณาให้ยา ARVs ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี ได้รับรักษาวัณโรคให้ ครบก่อน จึงจะพิจารณาให้ยา ARVs แพทย์ที่คลินิกวัณโรคขาดทักษะและความเชี่ยวชาญ ในการให้ยา ARVs แพทย์ที่คลินิกวัณโรคขาดทักษะและความเชี่ยวชาญ ในการให้ยา ARVs

14 Sriprapa TB Bureau การเร่งรัดการดำเนินงานควบคุมวัณโรค 13- 14 August 200914 3) การขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการควบคุมวัณโรค  กิจกรรมการดำเนินงานวัณโรค รับผิดชอบโดย health facilities เป็นหลัก  ผู้ป่วยวัณโรคได้รับการดูแล โดยมีคนในชุมชน เช่น อสม. ผู้นำชุมชนอื่นๆ เป็น พี่เลี้ยงเพียง 5% เท่านั้น  ไม่มี TB patient support group

15 Sriprapa TB Bureau การเร่งรัดการดำเนินงานควบคุมวัณโรค 13- 14 August 200915 4) การค้นหา และ/หรือ รายงานผู้ป่วยวัณโรคเด็กยัง ขาดความเข้มแข็ง  จากข้อมูลรายงานผู้ป่วยของประเทศไทย เป็นผู้ป่วย เด็กอายุ < 15 ปี เพียง 1 % (กลุ่มผู้ป่วยใหม่ เสมหะบวกเป็นเด็กเพียง 0.4%)  โดยทั่วไป ควรผู้ป่วยเด็ก ประมาณ 5 %  ปัญหาหนึ่งในหลายปัญหา คือ การค้นหาในผู้สัมผัส โรค (household contact investigations) ไม่ เข้มแข็ง

16 Sriprapa TB Bureau การเร่งรัดการดำเนินงานควบคุมวัณโรค 13- 14 August 200916 5) ปัญหาวัณโรคในเรือนจำ อัตราความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคอยู่ ระดับที่ต่ำ อัตราความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคอยู่ ระดับที่ต่ำ อัตราตายสูง อัตราตายสูง อัตราการโอนออกและไม่ทราบผลการรักษาสูง มาก อัตราการโอนออกและไม่ทราบผลการรักษาสูง มาก ผลกระทบของการติดเชื้อเอชไอวี ต่อวัณโรค ผลกระทบของการติดเชื้อเอชไอวี ต่อวัณโรค

17 Sriprapa TB Bureau การเร่งรัดการดำเนินงานควบคุมวัณโรค 13- 14 August 200917 6) ระบบการควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนานยังไม่ดีพอ  MDR-TB ในผู้ป่วยใหม่ 1.7% และ 34% ในผู้ป่วยเก่า ( ข้อมูลจากการสำรวจวัณโรคดื้อยา 2005-6)  องค์การอนามัยโลกคาดว่าประเทศไทยมีผู้ป่วย MDR- TB 2774 ราย  การดำเนินงานในทุกระดับยังมีปัญหา –ยังไม่มีหลักสูตรเฉพาะในการอบรม –การนิเทศงานไม่เพียงพอ ขาด on the job training –ระบบการบันทึกและการรายงานยังอ่อนแอมาก –ไม่มีข้อมูลในการวิเคราะห์และประเมิน เพื่อการวางแผนและ กำหนดนโยบายระดับประเทศ

18 Sriprapa TB Bureau การเร่งรัดการดำเนินงานควบคุมวัณโรค 13- 14 August 200918 7. ความร่วมมือของหน่วยงานรัฐอื่นๆ และเอกชน อัตราการค้นหารายป่วย อัตราการค้นหารายป่วย –ในผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท CDR 58% –ในผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะพบเชื้อ CDR 72% คาดว่ามีผู้ป่วยวัณโรค ถึง 20-25% ที่ได้รับ บริการการวินิจฉัยและรักษาในโรงพยาบาลของ หน่วยงานรัฐสังกัดอื่นๆ และในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย คาดว่ามีผู้ป่วยวัณโรค ถึง 20-25% ที่ได้รับ บริการการวินิจฉัยและรักษาในโรงพยาบาลของ หน่วยงานรัฐสังกัดอื่นๆ และในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย

19 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ได้รับรายงาน (TB case notification) 2544-2551

20 อัตราการตรวจพบรายป่วย (Case detection rate)

21 Sriprapa TB Bureau การเร่งรัดการดำเนินงานควบคุมวัณ โรค 13-14 August 2009 21 ยุทธศาสตร์การควบคุมวัณโรคของประเทศไทย 1. การส่งเสริมคุณภาพการดำเนินงาน DOTS 2. การเร่งรัดการผสมผสานวัณโรคและเอดส์ การควบคุม MDR TB, วัณโรคในเรือนจำ วัณโรคในแรงงาน เคลื่อนย้ายและชายแดน วัณโรคในเด็ก และกลุ่มเสี่ยง พิเศษอื่นๆ 3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพ 4. การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐอื่นๆและ ภาคเอกชน 5. การกระตุ้นพลังผู้ป่วยและสังคมและการมีส่วนร่วมของ ชุมชน 6. การสนับสนุนการศึกษาวิจัย

22 Sriprapa TB Bureau การเร่งรัดการดำเนินงานควบคุมวัณ โรค 13-14 August 2009 22 ตัวชี้วัดความสำเร็จของ เป้าหมาย 1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ DOTS อัตราการตรวจพบวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อ >70% อัตราความสำเร็จการรักษาวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อ >85% 2. การดำเนินงานวัณโรคและเอดส์ ผู้ป่วยวัณโรคได้รับการตรวจการติดเชื้อเอช ไอ วี >85% ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอช ไอ วี ได้รับ ART >60% ผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี ได้รับการตรวจคัดกรองวัณโรค >90% 3. การวินิจฉัยและรักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ผู้ป่วยมีประวัติรักษามาก่อนและรายป่วยเรื้อรังได้รับการ ทดสอบความไวต่อยา 100% ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานที่ตรวจพบ ได้เข้าสู่แผนการ รักษา 100% อัตราความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลาย ขนาน >60%

23 Sriprapa TB Bureau การเร่งรัดการดำเนินงานควบคุมวัณโรค 13- 14 August 200923 1 DOTS อย่างมีคุณภาพ  ยุทธศาสตร์ DOTS ซึ่งประกอบด้วย 1.Political commitment 2.การตรวจวินิจฉัยที่ได้มาตรฐานและมีการควบคุม คุณภาพ 3.การทำ DOT โดย อสม. ซึ่งต้องประสานงานกับกรม สบส. 4.การสนับสนุนยาอย่างมีคุณภาพ 5.การนิเทศ ติดตามงาน และการประเมินผล ของทุก ระดับ และการจัดทำและส่งรายงานจากทุกอำเภอ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาตามที่กำหนด

24 Sriprapa TB Bureau การเร่งรัดการดำเนินงานควบคุมวัณโรค 13- 14 August 200924 2. การผสมผสานวัณโรคและเอดส์  การให้ความสำคัญจากผู้บริหาร : นโยบายที่เข้มแข็ง  ประสานความร่วมมือระหว่าง TB และ HIV clinic  เร่งรัดการคัดกรองเพื่อค้นหาวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในคลินิกเอดส์  เน้นผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี เข้าถึงบริการการดูแล รักษาโรคเอดส์ การได้รับการตรวจ CD4 และยาต้าน ไวรัส ระหว่างการรักษาวัณโรคให้มากขึ้น และเร็วขึ้น  การอบรมให้ความรู้สำหรับบุคคลากรของโรงพยาบาล : แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่คลินิก ( คลินิกวัณโรคและ คลินิกเอดส์ )

25 Sriprapa TB Bureau การเร่งรัดการดำเนินงานควบคุมวัณโรค 13- 14 August 200925  Peer group ช่วยดูแล เพื่อลด stigma และเพื่อให้ผู้ ติดเชื้อเอชไอวีเข้าถึงบริการสุขภาพ และช่วยดูแล รักษาด้วย  การป้องกันการแพร่เชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล  การให้ยาป้องกันวัณโรคแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี  การนิเทศ กำกับ ติดตามงาน ร่วมกันทั้งสองแผนงาน  จัดทำและส่งรายงานให้ครบถ้วน ทั้ง 2 ส่วน  เร่งรัดการผสมผสานงาน TB/HIV ในโรงพยาบาล เอกชน

26 Sriprapa TB Bureau การเร่งรัดการดำเนินงานควบคุมวัณโรค 13- 14 August 200926 3. วัณโรคดื้อยา MDR-TB 3. วัณโรคดื้อยา MDR-TB  อบรมการดำเนินงานวัณโรคดื้อยาอย่างเป็นระบบ  ผู้ป่วยเก่าหรือผู้ป่วยใหม่ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย MDR-TB ควรส่งตรวจ DST ทุกราย  ให้การดูแลรักษาและติดตามผล ตาม national guideline (ระบบยา และ วิธีการติดตามการรักษา)  ให้การดูแล สนับสนุนการรักษาแบบ DOT อย่าง เข้มงวด เพื่อป้องกันการเกิด XDR-TB  จัดทำทะบียนบันทึกและทำรายงานตามแบบฟอร์ม มาตรฐาน

27 Sriprapa TB Bureau การเร่งรัดการดำเนินงานควบคุมวัณโรค 13- 14 August 200927 4. วัณโรคในเรือนจำ 4. วัณโรคในเรือนจำ  เน้นการสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างเรือนจำกับ สสจ. : ประชุม นิเทศ และประเมินผลร่วมกัน  เพิ่มการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค ( วัณโรคปอดเสมหะลบโดย เอกซเรย์ ซึ่งมีสัดส่วนมากในผู้ติดเชื้อเอชไอวี)  การติดตามการรักษาผู้ป่วยที่พ้นโทษก่อนรักษาครบ โดย ความร่วมมือกับคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้อพยพและ ผู้ต้องขัง ( NCCM )  เร่งรัดการให้ยาต้านไวรัสในผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อลดอัตราตาย

28 Sriprapa TB Bureau การเร่งรัดการดำเนินงานควบคุมวัณโรค 13- 14 August 200928 5. วัณโรคในเด็ก  สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างแผนกเด็กและอายุรกรรม ในโรงพยาบาล  การอบรมกุมารแพทย์ พยาบาล และผู้ประสานงานที่ รับผิดชอบ  กำกับ ติดตาม การวินิจฉัยและรักษาที่เป็นมาตรฐาน  การตรวจผู้สัมผัสวัณโรคเสมหะพบเชื้อ  การให้ยาป้องกันการป่วยเป็นวัณโรค ( Isoniazid preventive therapy : IPT)  จัดทำรายงานและรายงาน ( TB07,07/1 และ TB08 ) เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ ส่งให้กับ สสจ. และ สคร.

29 Sriprapa TB Bureau การเร่งรัดการดำเนินงานควบคุมวัณโรค 13- 14 August 200929 6. การดำเนินงานในกลุ่มเสี่ยง 1. ผู้ป่วยสูงอายุ ในผู้ป่วยใหม่เสมหะพบเชื้อ กลุ่มอายุที่มีอัตราการป่วย สูงที่สุดคือ กลุ่มผู้สูงอายุ ( อายุ > 65 ปี ) ในผู้ป่วยใหม่เสมหะพบเชื้อ กลุ่มอายุที่มีอัตราการป่วย สูงที่สุดคือ กลุ่มผู้สูงอายุ ( อายุ > 65 ปี ) การศีกษารวบรวมข้อมูลการตายในผู้ป่วยที่ไม่ติดเชื้อ เอชไอวี พบว่า ผู้ป่วยวัณโรคที่เสี่ยชีวิตส่วนใหญ่เป็น ผู้สูงอายุ การศีกษารวบรวมข้อมูลการตายในผู้ป่วยที่ไม่ติดเชื้อ เอชไอวี พบว่า ผู้ป่วยวัณโรคที่เสี่ยชีวิตส่วนใหญ่เป็น ผู้สูงอายุ ควรเร่งรัดการค้นหาเชิงรุกในผู้สูง เพื่อรีบให้การรักษา ควรเร่งรัดการค้นหาเชิงรุกในผู้สูง เพื่อรีบให้การรักษา 2. ผู้ป่วยแรงงานข้ามชาติ

30 Sriprapa TB Bureau การเร่งรัดการดำเนินงานควบคุมวัณโรค 13- 14 August 200930 7. การพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพ จัดอบรมด้วยหลักสูตรมาตรฐาน จัดอบรมด้วยหลักสูตรมาตรฐาน นิเทศงาน และ on the job training นิเทศงาน และ on the job training อบรมการแปลผล และวิเคราะห์ ข้อมูลของ หน่วยงาน อบรมการแปลผล และวิเคราะห์ ข้อมูลของ หน่วยงาน

31 Sriprapa TB Bureau การเร่งรัดการดำเนินงานควบคุมวัณโรค 13- 14 August 200931 8. ACSM & การมีส่วนร่วมของชุมชน  การกระตุ้นสังคมและประชาชนให้มีความรู้เรื่อง วัณโรคผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ สื่อมวลชน การ รณรงค์ประชาสัมพันธ์  การดูแล DOT โดยชุมชน (อสม อส.แรงงาน ข้ามชาติ)  การคัดกรองวัณโรคโดยกลุ่มผู้ติดเชื้อ  การตั้งชมรมผู้ป่วยวัณโรค เพื่อช่วยกันให้ความรู้ และดูแลกันเองในชุมชน

32 Sriprapa TB Bureau การเร่งรัดการดำเนินงานควบคุมวัณโรค 13- 14 August 200932 9. การศึกษาวิจัย 9. การศึกษาวิจัย  การศึกษาสถานการณ์วัณโรคในเด็ก และวัณ โรคดื้อยา ที่รักษาระหว่างปี พ.ศ. 2550-2 (คาดว่าจะศึกษาในปี 2553)

33 Sriprapa TB Bureau การเร่งรัดการดำเนินงานควบคุมวัณโรค 13- 14 August 200933สรุป 1. DOTS อย่างมีคุณภาพ ยังเป็นมาตรการหลักของ การควบคุมวัณโรค 2. เร่งรัดการผสมผสานวัณโรคและเอดส์ เพื่อลด ความชุก / อุบัติการ และ ลดอัตราการตาย 3. การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย MDR-TB และจัดทำ ข้อมูล เพื่อทราบสถานการณ์ อย่างเร่งด่วน 4. การค้นหาและรักษาในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ได้แก่ ผู้ป่วยในเรือนจำ ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยสูงอายุ แรงงานข้ามชาติ 5. การสร้างพลังให้ชุมชน เพื่อลด stigma และ เข้าถึงบริการเร็วขึ้น 6. การประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชน 7. การพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรอย่าง สม่ำเสมอ

34 Sriprapa TB Bureau การเร่งรัดการดำเนินงานควบคุมวัณโรค 13- 14 August 200934 Thank you for attention รวมพลัง หยุดยั้งวัณโรค


ดาวน์โหลด ppt การเร่งรัดการดำเนินงาน ควบคุมวัณโรค 13-14 สิงหาคม 2552 พ.ญ. ศรีประพา เนตรนิยม สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google