งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรน้ำ อ. ดร. มาโนช โพธาภรณ์ ๒ พย ๒๕๕๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรน้ำ อ. ดร. มาโนช โพธาภรณ์ ๒ พย ๒๕๕๕."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรน้ำ อ. ดร. มาโนช โพธาภรณ์ ๒ พย ๒๕๕๕

2 ลักษณะเฉพาะของทรัพยากรน้ำ ทางด้านอุปสงค์ – เป็นสิ่งจำเป็นต่อการการดำรงชีวิต – ความต้องการใช้มีหลายประเภทที่แตกต่างกัน (multiple use) จากหลายภาคส่วน เช่นเมื่อมองจาก แหล่งน้ำที่มีการกักเก็บเช่นเขื่อนแห่งหนึ่ง จะ เห็นว่าสามารถจัดสรรได้เพื่อ ( ก ) การเกษตร ( ข ) การผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค / การผลิต ทางด้านอุตสาหกรรม - เช่นบริเวณชายฝั่งตะวันออก ( ค ) ผลิตกระแสไฟฟ้า ( ง ) ปล่อยพักผ่อนหย่อนใจ ( การประมง การเดินเรือ ) – คุณภาพที่ต้องการแตกต่างกันไปตามประเภทการใช้ – อรรถประโยชน์ขึ้นกับเวลา สถานที่การใช้ ( ทำให้ การส่งน้ำ อัดแรงดัน ปรับปรุงคุณภาพน้ำ รวมถึงการ บรรจุขวด จึงเป็นเรื่องสำคัญ )

3 ลักษณะเฉพาะของทรัพยากรน้ำ ( ต่อ ) ทางด้านอุปทาน – โดยรวม ( ทั้งโลก ) มีปริมาณคงที่ – มีอยู่ทั้ง ๓ สถานะทั้งของแข็ง ( น้ำแข็งขั้วโลก ) ของเหลว ( ส่วนใหญ่เป็นน้ำเค็ม น้ำทะเล และน้ำจืด ) และก๊าซ ( ในชั้นบรรยากาศหุ้มห่อโลก และที่ระเหย จากพื้นดินและน้ำกลายเป็นไอ แล้วตกมายังพื้น โลก ) แนวคิดเรื่องวัฎฎจักรน้ำ (water cycle) แสดงถึงวงจร การเปลี่ ยงแปลงทางกายภาพ – น้ำจืด (fresh water) สามารถจำแนกตามแหล่งน้ำได้เป็น น้ำผิวดิน (surface water) น้ำใต้ดิน (groundwater) น้ำผิวดินไหลตามแรงโน้มถ่วงของโลก (gravity flow) น้ำจาก ๒ แหล่งสัมพันธ์กัน ( น้ำผิวดินสามารถไหลซึมเป็น น้ำใต้ดินได้ ในอัตราแปรผันกับสภาพการใช้ประโยชน์ ที่ดิน เช่นพื้นที่โล่ง พื้นที่คอนกรีต )

4 แนวทางการรักษาความสมดุล ระหว่าง D - S (๑)การจัดหาน้ำเพิ่ม (supply management) การพัฒนาแหล่งน้ำ ( ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐาน ) เช่น ( ก ) อ่างเก็บน้ำ เพิ่มขนาดหรือสร้างใหม่ ( ข ) อุโมงค์ เพื่อใช้สำหรับการผันน้ำ ข้ามลุ่มน้ำ ( เช่น ท่าจีน สู่เจ้าพระยา เพื่อการผลิตน้ำประปา ) -- ต้นทุนในเรื่องของสิ่งแวดล้อม (๒)การจัดการทางด้านอุปสงค์ (demand management) ใช้แรงจูงใจและกลไกราคาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ใช้ทรัพยากร ** น้ำเป็นทั้ง economic goods และ social goods – ส่วน หลังเป็นความจำเป็นพื้นฐาน ตามสิทธิมนุษยชน สิทธิการเข้าถึงทรัพยากร สิทธิการมีน้ำใช้เพื่อรักษา ความเป็นชุมชน หรือการผลิตเพื่อยังชีพ ( ๓ ) การลงทุนติดตั้งเครื่องมือเพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพการใช้น้ำ

5 กลไกการจัดสรรน้ำ (๑)กลไกตลาด (price or market mechanism) ให้ราคาเป็น ตัวจัดสรร เพิ่มประสิทธิภาพ ( หรือรายได้ หรือ ประโยชน์ จากการจัดสรรน้ำมากกว่าให้กับ กิจการที่มีมูลค่าสูงสุดก่อน ) - อาจต้องการโครงสร้างพื้นฐานรองรับ เช่นระบบการส่ง น้ำ มาตรวัด - ต้องมีความชัดเจน และเป็นที่ยอมรับเรื่องสิทธิการใช้ ประโยชน์ และการแลกเปลี่ยน ซื้อขาย - ต้องการความยืดหยุ่นให้แปรผันไปกับฤดูกาล และ สภาพธรรมชาติ (๒)ระบบการแบ่งปันน้ำ (quantity rationing) - ระบบการจ่ายน้ำเข้านาตามรอบ (rotation system)


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรน้ำ อ. ดร. มาโนช โพธาภรณ์ ๒ พย ๒๕๕๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google