งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Plan View ProfileProfile ระบบวัดพฤติกรรมในเขื่อน Dam Instruments วัดการไหลซึม Piezometer Observation Well Seepage Flow Meter วัดการเคลื่อนตัววัดอุณหภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Plan View ProfileProfile ระบบวัดพฤติกรรมในเขื่อน Dam Instruments วัดการไหลซึม Piezometer Observation Well Seepage Flow Meter วัดการเคลื่อนตัววัดอุณหภูมิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Plan View

3 ProfileProfile

4 ระบบวัดพฤติกรรมในเขื่อน Dam Instruments วัดการไหลซึม Piezometer Observation Well Seepage Flow Meter วัดการเคลื่อนตัววัดอุณหภูมิ Survey Station Joint Meter Pendulum Surface Monument Inclinometer Thermocouple Dam Instruments

5 สรุปผลงานติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน เครื่องมือวัด จำนวนการติดตั้ง RCC Dam Saddle Dam กลุ่มเครื่องมือวัดความดันน้ำ –Piezometer106 18 –Observation Well 13 6 กลุ่มเครื่องมือวัดการเคลื่อนตัว –Pendulum (Inverted & Direct) 12 - –Jointmeter100 - –Level & Position Survey Station200 - –Permanent Benchmark 7 8 –Inclinometer - 2 –Surface Monument - 19 กลุ่มเครื่องมือวัดอุณหภูมิ –Thermocouple139 - Dam Instruments

6 กลุ่มวัดการไหลซึม 1. PIEZOMETER Dam Instruments หน้าที่ วัดความดันน้ำ ลักษณะเครื่องมือ เป็นมาตรวัดแบบ Vibrating Wire อ่านค่าโดยใช้ Portable Data Logger เชื่อมต่อกับ Terminal Box โดยที่ RCC Dam มี 3 Terminal Box ส่วน Saddle Dam มี 1 Terminal Box จำนวนที่ติดตั้ง ใต้ฐานรากเขื่อน RCC Dam 106 ตำแหน่ง ใต้ฐานรากและในตัวเขื่อน Saddle Dam 18 ตำแหน่ง

7 กลุ่มวัดการไหลซึม 2. Observation Well Dam Instruments หน้าที่ วัดระดับน้ำใต้ดินทางด้านท้าย น้ำ ลักษณะเครื่องมือ เจาะหลุมลึก 10-30 เมตร แล้ว ฝังท่อพรุนไว้เพื่อ รับน้ำเข้าท่อ วัดค่าโดยหย่อน หัววัดลงไปในบ่อ จำนวนที่ติดตั้ง ท้ายเขื่อน RCC Dam 13 ตำแหน่ง ท้ายเขื่อน Saddle Dam 6 ตำแหน่ง

8 กลุ่มวัดการไหลซึม 3. Seepage Flow Meter Dam Instruments RCC Dam Saddle Dam หน้าที่ วัดอัตราการไหลซึมผ่านตัว เขื่อนและฐานราก ลักษณะเครื่องมือ แผ่นสแตนเลสทำเป็นฝาย แบบ V-Notch Weir วัดค่าโดยอ่านจากสเกลเพื่อ หาความสูงของน้ำ จำนวนที่ติดตั้ง ใน Gallery RCC Dam 80 ตำแหน่ง ท้ายเขื่อน Saddle Dam 1 ตำแหน่ง

9 กลุ่มวัดการเคลื่อนตัว 1. Survey Monitoring Station Survey Station Permanent Benchmark Dam Instruments หน้าที่ วัดการเคลื่อนตัวของคอนกรีตทั้ง แนวดิ่งและแนวราบ ลักษณะเครื่องมือ หมุดเหล็กไร้สนิม วัดค่าโดยใช้กล้องสำรวจทาง วิศวกรรม จำนวนที่ติดตั้ง Survey Station ติดตั้งบนผิว เขื่อนและสันเขื่อน 100 ตำแหน่ง ส่วน Permanent Benchmark ติดตั้งด้านท้าย น้ำจำนวน 13 ตำแหน่ง

10 กลุ่มวัดการเคลื่อนตัว 2. Joint Meter Dam Instruments หน้าที่ วัดการเคลื่อนตัวของคอนกรีต แต่ละบล็อค ลักษณะเครื่องมือ วัดค่าโดยใช้ Digital Depth Gauge อ่านค่า ณ ตำแหน่งที่ ติดตั้งนั้นๆ จำนวนที่ติดตั้ง ติดตั้งบริเวณรอยต่อของ RCC Dam ทั้งใน Gallery และสันเขื่อน จำนวน 100 ตำแหน่ง

11 3. Pendulum กลุ่มวัดการเคลื่อนตัว Dam Instruments Inverted Pendulum Direct Pendulum

12 กลุ่มวัดการเคลื่อนตัว Dam Instruments หน้าที่ วัดการเอียงตัวและการเลื่อน ไถลของเขื่อนคอนกรีต ลักษณะเครื่องมือ  วัดค่าโดยใช้กล้องส่องชนิด Optical Microscope ตรง ตำแหน่งที่ติดตั้ง  วัดค่าแบบอัตโนมัติโดยใช้ คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับ Terminal Box จำนวน 3 ตำแหน่ง จำนวนที่ติดตั้ง ติดตั้ง Direct Pendulum และ Inverted Pendulum ใน RCC Dam จำนวนชนิดละ 6 ตำแหน่ง

13 กลุ่มวัดการเคลื่อนตัว 4. Surface Monument Dam Instruments หน้าที่ วัดการเคลื่อนตัวของผิว เขื่อนดิน ลักษณะเครื่องมือ หมุดเหล็กไร้สนิม วัดค่าโดยใช้กล้องสำรวจ ทางวิศวกรรม จำนวนที่ติดตั้ง ติดตั้งที่ Saddle Dam บนสันเขื่อนและ ลาดเขื่อนด้านท้ายน้ำ จำนวน 19 ตำแหน่ง

14 กลุ่มวัดการเคลื่อนตัว 5. Inclinometer & Magnetic Settlement Ring Magnetic Settlement Ring Inclinometer

15 กลุ่มวัดการเคลื่อนตัว หน้าที่ วัดการเคลื่อนตัวของมวลดินภายในตัวเขื่อนทั้งใน แนวราบและแนวดิ่งลักษณะเครื่องมือ ติดตั้งท่อนำภายในตัวเขื่อนในแนวดิ่งโดยให้ปลายล่าง ฝังลงในชั้นหิน การเคลื่อนตัวในแนวราบ วัดค่าโดยหย่อนหัววัด (Inclinometer Probe) ลงไปในท่อนำ การเคลื่อนตัวในแนวดิ่ง วัดค่าโดยหย่อนหัววัด Magnetic Sensor Probe ลงไปในท่อนำ ติดตั้งที่ Saddle Dam จำนวน 2 ตำแหน่ง Dam Instruments

16 กลุ่มวัดอุณหภูมิ 1. Thermocouple Dam Instruments หน้าที่ วัดอุณหภูมิภายในตัว เขื่อนคอนกรีต ลักษณะเครื่องมือ ติดตั้งหัววัดภายในตัว RCC Dam แล้วลาก สายสัญญาณไปยัง Terminal Box และทำ การอ่านค่าโดยใช้ คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อ ซึ่ง มีอยู่จำนวน 3 ตำแหน่ง จำนวนที่ติดตั้ง ติดตั้งภายในตัว RCC Dam จำนวน 139 ตำแหน่ง

17 27 February 2006


ดาวน์โหลด ppt Plan View ProfileProfile ระบบวัดพฤติกรรมในเขื่อน Dam Instruments วัดการไหลซึม Piezometer Observation Well Seepage Flow Meter วัดการเคลื่อนตัววัดอุณหภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google