งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
KU SUMMIT ครั้งที่ 1 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 วัตถุประสงค์ของการประชุม KU SUMMIT
1. ทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 2. แนวทางการดำเนินงานที่ปฏิบัติได้

3 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารการศึกษา ทรัพยากร การจัดการ นโยบายด้านการบริหารงาน นโยบายด้านวิชาการ นโยบายด้านการวิจัย นโยบายด้านวิเทศสัมพันธ์ กลไกสนับสนุน นโยบายด้าน การบริการวิชาการ นโยบายด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นโยบายด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย นโยบายด้านกิจการนิสิต ด้านการบริหารการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

4 นโยบายการบริหาร 1. การพัฒนาการศึกษา เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
2. การนำมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น Research University 3. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ บริหารทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บนพื้นฐาน “ธรรมรัฐ” 4. การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น e-University 5. การเสริมสร้างเอกลักษณ์และศรัทธาของมหาวิทยาลัยแก่สังคม ผ่านการบริการทางวิชาการ และการสร้างความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

5 เอกลักษณ์และภาพลักษณ์
การบริหารจัดการ การวิจัย การผลิตบัณฑิต การบริหารจัดการ การวิจัย การผลิตบัณฑิต การวิจัย การผลิตบัณฑิต การผลิตบัณฑิต

6 คำถามที่ต้องหาคำตอบร่วมกัน ?
1. การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) คืออะไร ? 2. คุณภาพการเรียนการสอน หมายความอย่างไร ? และมีแนวทางที่เป็นดัชนีชี้วัดอย่างไร ? 3. สัดส่วนของนิสิต ระดับปริญญาตรี : บัณฑิตศึกษา ควรเป็นเท่าใด ? 4. เราจะดูแลนิสิตของเราให้เป็นบัณฑิตที่เก่ง ดี มีคุณธรรม และสามารถออกไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ได้อย่างไร ?

7 คำถามที่ต้องหาคำตอบร่วมกัน ?
5. หากมหาวิทยาลัยต้องการเพิ่มคุณภาพและขยายภารกิจออกไปอย่างที่ทุกคนต้องการ ต้องใช้งบประมาณเท่าใด 6. หากงบประมาณไม่ได้รับตามที่คาดหวัง เราจะมีความสามารถในการหางบประมาณเพิ่มเติมมาจากแหล่งใด ? และด้วยวิธีการอย่างไร ? 7. การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายที่คาดหวังในอนาคต มหาวิทยาลัยจะประสบปัญหาอะไรบ้างในการบริหารจัดการ ? 8. หน่วยงานและมหาวิทยาลัยจะควบคุมค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการบริหารอย่างไร เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ?

8 คำถามที่ต้องหาคำตอบร่วมกัน ?
9. มหาวิทยาลัยจะสร้างวัฒนธรรมการวิจัยให้เกิดขึ้น ได้อย่างไร ในทุกระดับ ตั้งแต่อาจารย์ ข้าราชการ และนิสิต ทั้งระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท ? 10. รากฐานความแข็งแกร่งของมหาวิทยาลัยอยู่ที่ใด ? 11. สังคมมองดูและคาดหวังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างไร ? 12. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาไปในทิศทางใด ? เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม และ เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็น ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

9 เกษตรศาสตร์ : ศาสตร์ของแผ่นดิน
ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุม ผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ (1st KU SUMMIT) วันที่ ตุลาคม พ.ศ.2545


ดาวน์โหลด ppt รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google