งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KU SUMMIT ครั้งที่ 1 รศ. ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KU SUMMIT ครั้งที่ 1 รศ. ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KU SUMMIT ครั้งที่ 1 รศ. ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 วัตถุประสงค์ของการ ประชุม KU SUMMIT 1. ทิศทางการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มี เอกภาพและมีประสิทธิภาพ 2. แนวทางการดำเนินงานที่ปฏิบัติ ได้

3 นโยบายด้านวิเทศ สัมพันธ์ นโยบายด้านการ บริหารงาน นโยบายด้าน วิชาการ นโยบายด้าน การวิจัย นโยบายด้าน การบริการ วิชาการ นโยบายด้าน การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม นโยบายการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการบริหารการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย นโยบายด้าน กิจการนิสิต นโยบายด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ นโยบายด้าน คุณภาพชีวิตและ สิ่งแวดล้อมใน มหาวิทยาลัย กลไก สนับสนุน การจัดการ ทรัพยากร ด้านการ บริหารงานทั่วไป ด้านการบริหาร การศึกษา

4 นโยบายการ บริหาร 1. การพัฒนาการศึกษา เพื่อความเป็นเลิศ ทางวิชาการ 2. การนำมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น Research University 3. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ บริหารทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บนพื้นฐาน “ ธรรมรัฐ ” 4. การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น e- University 5. การเสริมสร้างเอกลักษณ์และศรัทธา ของมหาวิทยาลัยแก่สังคม ผ่านการ บริการทางวิชาการ และการสร้างความ ร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ทั้งในและ ต่างประเทศ

5 การผลิต บัณฑิต การวิจัย การบริหาร จัดการ การวิจัย การผลิต บัณฑิต เอกลักษณ์และ ภาพลักษณ์ การบริหาร จัดการ การวิจัย การผลิต บัณฑิต

6 คำถามที่ต้องหา คำตอบร่วมกัน ? 1. การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) คืออะไร ? 2. คุณภาพการเรียนการสอน หมายความ อย่างไร ? และมีแนวทางที่เป็น ดัชนีชี้วัดอย่างไร ? 3. สัดส่วนของนิสิต ระดับปริญญาตรี : บัณฑิตศึกษา ควรเป็นเท่าใด ? 4. เราจะดูแลนิสิตของเราให้เป็นบัณฑิตที่ เก่ง ดี มีคุณธรรม และสามารถออกไปใช้ ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ได้ อย่างไร ?

7 5. หากมหาวิทยาลัยต้องการเพิ่มคุณภาพ และขยายภารกิจออกไปอย่างที่ทุกคน ต้องการ ต้องใช้งบประมาณเท่าใด 6. หากงบประมาณไม่ได้รับตามที่คาดหวัง เราจะมีความสามารถในการหา งบประมาณเพิ่มเติมมาจากแหล่งใด ? และด้วยวิธีการอย่างไร ? 7. การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายที่ คาดหวังในอนาคต มหาวิทยาลัยจะ ประสบปัญหาอะไรบ้างในการบริหาร จัดการ ? 8. หน่วยงานและมหาวิทยาลัยจะควบคุม ค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการบริหารอย่างไร เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ? คำถามที่ต้องหา คำตอบร่วมกัน ?

8 9. มหาวิทยาลัยจะสร้างวัฒนธรรมการวิจัย ให้เกิดขึ้น ได้อย่างไร ในทุก ระดับ ตั้งแต่อาจารย์ ข้าราชการ และนิสิต ทั้งระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท ? 10. รากฐานความแข็งแกร่งของ มหาวิทยาลัยอยู่ที่ใด ? 11. สังคมมองดูและคาดหวัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างไร ? 12. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาไปในทิศทางใด ? เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตที่ มีความรู้คู่คุณธรรม และ เป็น มหาวิทยาลัยที่เป็น ศาสตร์แห่ง แผ่นดิน คำถามที่ต้องหา คำตอบร่วมกัน ?

9 ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการ ประชุม ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการ ประชุม ผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1 (1 st KU SUMMIT) วันที่ 25-27 ตุลาคม พ. ศ.2545 เกษตรศาสตร์ : ศาสตร์ ของแผ่นดิน


ดาวน์โหลด ppt KU SUMMIT ครั้งที่ 1 รศ. ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google