งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองปลัดบัญชี กรมการทหารช่าง ประชุม นขต. กช. 7 มิ. ย.54.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองปลัดบัญชี กรมการทหารช่าง ประชุม นขต. กช. 7 มิ. ย.54."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองปลัดบัญชี กรมการทหารช่าง ประชุม นขต. กช. 7 มิ. ย.54

2 เรื่องชี้แจง ข้อมูลการสั่งจ่าย งบประมาณในห้วง ข้อมูลการสั่งจ่าย งบประมาณในห้วง เดือน พ. ค.54 เดือน พ. ค.54 สถานภาพการใช้ค่าไฟฟ้า ในห้วง สถานภาพการใช้ค่าไฟฟ้า ในห้วง เดือน เม. ย.54 เดือน เม. ย.54 ระเบียบ หลักเกณฑ์ กค. ที่ ควรทราบ ระเบียบ หลักเกณฑ์ กค. ที่ ควรทราบ

3 ข้อมูลการสั่งจ่ายงบประมาณ ในห้วงเดือน พ. ค.54 รายการ จำนวน เงิน 1. ค่าใช้จ่ายการจัดงานออกร้านงาน กาชาดประจำปี 2554 กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุง ยุทโธปกรณ์ กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุง ยุทโธปกรณ์ 2. จัดหาเครื่องตรวจจับโลหะแบบ ประตู จำนวน 4 ชุด 3. จัดหาชุดเครื่องตรวจค้นโลหะแบบ มือถือ จำนวน 4 ชุด 4. จัดหากระสอบทรายสังเคราะห์ ทดแทนที่รองจ่ายให้กับ รร. ร. ศร. จำนวน 886 ใบ รร. ร. ศร. จำนวน 886 ใบ โครงการจัดตั้ง พล. ร.15 โครงการจัดตั้ง พล. ร.15 5. จัดซื้อเครื่องประจุแบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง 6. จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1.5 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง 22,065.00 1,296,000.00 50,000.0010,189.0074,800.00 176,000.0 0

4 ข้อมูลการสั่งจ่ายงบประมาณใน ห้วงเดือน พ. ค.54 รายการ จำนวน เงิน เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ จำเป็น เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ จำเป็น 7. จัดซื้อกระสอบทรายสังเคราะห์ ภารกิจป้องกันชายแดนไทย - กัมพูชา จำนวน 2,000,000 ใบ - กัมพูชา จำนวน 2,000,000 ใบ กลุ่มงบงานการบริหารงานและ บริหารหน่วย ( เพิ่มเติม ) กลุ่มงบงานการบริหารงานและ บริหารหน่วย ( เพิ่มเติม ) 8. ค่าใช้จ่ายการจัดทำรูปถ่าย ผู้บังคับบัญชา จำนวน 36 รูป ๆ ละ 700.00 บาท ละ 700.00 บาท 9. รายการติดต่อราชการ และการนำ สาร - กช. - กช. - พล. ช. - พล. ช. 23,000,00 0.00 25,200.0033,240.0020,340.00

5 สถานภาพการใช้ค่าไฟฟ้าในห้วง เดือน เม. ย.54 ค่าย งป. ได้รับ / เดือน ค่าไฟฟ้า สรุปผล การใช้ + เก็บเงิน ค่าไฟฟ้า + เก็บเงิน ค่าไฟฟ้า ภาณุ รังษี 948,101. 75 948,101. 75 1,108, 430.73 1,108, 430.73 - 160,32 8.98 บุรฉัตร 1,683,72 9.28 1,683,72 9.28 1,767, 331.34 1,767, 331.34 - 83,602.06 * ค่าไฟฟ้า เพิ่มขึ้น จากเดือน มี. ค.54 จำนวน 2,440.80 บาท

6 ระเบียบ หลักเกณฑ์ กค. ที่ควรทราบ หนังสือ สปช. ทบ. ที่ ต่อ กห 0406/11164 ลง 12 พ. ค.54 หนังสือ สปช. ทบ. ที่ ต่อ กห 0406/11164 ลง 12 พ. ค.54 กค. ชี้แจง ห้ามนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ หรือโครงการทัวร์ สุขภาพทั้งหมดมาเบิกจากทางราชการ กค. ชี้แจง ห้ามนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ หรือโครงการทัวร์ สุขภาพทั้งหมดมาเบิกจากทางราชการ สำหรับการรักษาพยาบาลด้วยวิธีทาง การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เช่น การนวด การประคบ การอบสมุนไพร เพื่อการบำบัดรักษาโรค หรือการตรวจ สุขภาพประจำปี ที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม ส่งเสริมสุขภาพหรือโครงการทัวร์สุขภาพ ยังคงให้เบิกได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ อัตราที่ กค. กำหนด สำหรับการรักษาพยาบาลด้วยวิธีทาง การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เช่น การนวด การประคบ การอบสมุนไพร เพื่อการบำบัดรักษาโรค หรือการตรวจ สุขภาพประจำปี ที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม ส่งเสริมสุขภาพหรือโครงการทัวร์สุขภาพ ยังคงให้เบิกได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ อัตราที่ กค. กำหนด


ดาวน์โหลด ppt กองปลัดบัญชี กรมการทหารช่าง ประชุม นขต. กช. 7 มิ. ย.54.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google