งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองปลัดบัญชี กรมการทหารช่าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองปลัดบัญชี กรมการทหารช่าง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองปลัดบัญชี กรมการทหารช่าง
ประชุม นขต.กช. 7 มิ.ย.54

2 เรื่องชี้แจง ข้อมูลการสั่งจ่ายงบประมาณในห้วง เดือน พ.ค.54
สถานภาพการใช้ค่าไฟฟ้าในห้วง เดือน เม.ย.54 ระเบียบ หลักเกณฑ์ กค. ที่ควรทราบ

3 ข้อมูลการสั่งจ่ายงบประมาณในห้วงเดือน พ.ค.54
รายการ จำนวนเงิน 1. ค่าใช้จ่ายการจัดงานออกร้านงานกาชาดประจำปี 2554 กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ 2. จัดหาเครื่องตรวจจับโลหะแบบประตู จำนวน 4 ชุด 3. จัดหาชุดเครื่องตรวจค้นโลหะแบบมือถือ จำนวน 4 ชุด 4. จัดหากระสอบทรายสังเคราะห์ ทดแทนที่รองจ่ายให้กับ รร.ร.ศร. จำนวน 886 ใบ โครงการจัดตั้ง พล.ร.15 5. จัดซื้อเครื่องประจุแบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง 6. จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1.5 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง 22,065.00 1,296,000.00 50,000.00 10,189.00 74,800.00 176,000.00

4 ข้อมูลการสั่งจ่ายงบประมาณในห้วงเดือน พ.ค.54
รายการ จำนวนเงิน เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 7. จัดซื้อกระสอบทรายสังเคราะห์ ภารกิจป้องกันชายแดนไทย - กัมพูชา จำนวน 2,000,000 ใบ กลุ่มงบงานการบริหารงานและบริหารหน่วย (เพิ่มเติม) 8. ค่าใช้จ่ายการจัดทำรูปถ่ายผู้บังคับบัญชา จำนวน 36 รูป ๆ ละ บาท 9. รายการติดต่อราชการ และการนำสาร - กช. - พล.ช. 23,000,000.00 25,200.00 33,240.00 20,340.00

5 สถานภาพการใช้ค่าไฟฟ้าในห้วงเดือน เม.ย.54
ค่าย งป. ได้รับ/เดือน ค่าไฟฟ้า สรุปผลการใช้ + เก็บเงินค่าไฟฟ้า ภาณุรังษี 948,101.75 1,108,430.73 -160,328.98 บุรฉัตร 1,683,729.28 1,767,331.34 -83,602.06 * ค่าไฟฟ้า เพิ่มขึ้น จากเดือน มี.ค.54 จำนวน 2, บาท

6 ระเบียบ หลักเกณฑ์ กค. ที่ควรทราบ
หนังสือ สปช.ทบ. ที่ ต่อ กห 0406/11164 ลง 12 พ.ค.54 กค. ชี้แจง ห้ามนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ หรือโครงการทัวร์สุขภาพทั้งหมดมาเบิกจากทางราชการ สำหรับการรักษาพยาบาลด้วยวิธีทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เช่น การนวด การประคบ การอบสมุนไพร เพื่อการบำบัดรักษาโรค หรือการตรวจสุขภาพประจำปี ที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพหรือโครงการทัวร์สุขภาพ ยังคงให้เบิกได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราที่ กค. กำหนด


ดาวน์โหลด ppt กองปลัดบัญชี กรมการทหารช่าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google