งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lecture 3 ฟอร์ม, คอนโทรล. Initial Visual Basic Screen.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lecture 3 ฟอร์ม, คอนโทรล. Initial Visual Basic Screen."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lecture 3 ฟอร์ม, คอนโทรล

2 Initial Visual Basic Screen

3 Toolbox

4 Four Controls at Design Time Text box

5 5 Text Box Control Sizing handles Tasks button

6 Properties Window Properties Window Categorized view Alphabetical view Press F4 to display the Properties window for the selected control.

7 7 Properties Window PropertiesSettings Selected control

8 Button Control

9 Add an "access key" How? By using the ampersand (&)

10 Control Name Prefixes ControlPrefixExample buttonbtnbtnCompute labellbllblAddress text boxtxttxtAddress list boxlstlstOutput

11 Auto Hide Push pin

12 Positioning Controls Proximity line

13 Aligning Controls Snap line

14 Tab Order Tab index

15 Sample Form txtFirst txtSecond btnRed Double Click on txtFirst

16 Code for Walkthrough Public Class frmDemo Private Sub txtFirst_TextChanged(...) Handles txtFirst.TextChanged txtFirst.ForeColor = Color.Blue End Sub End Class

17 IntelliSense Automatically pops up to give the programmer help. txtFirst.

18 Chapter 2 - VB 2008 by Schneider18 Code Editor Click tab to return to Form Designer

19 Code for Walkthrough Private Sub txtFirst_Leave(...) Handles txtFirst.Leave End Sub Private Sub txtFirst_TextChanged(...) Handles txtFirst.TextChanged txtFirst.ForeColor = Color.Blue End Sub Private Sub btnRed_Click(...) Handles btnRed.Click txtFirst.ForeColor = Color.Red End Sub

20 Code for Walkthrough Private Sub txtFirst_Leave(...) Handles txtFirst.Leave txtFirst.ForeColor = Color.Black End Sub Private Sub txtFirst_TextChanged(...) Handles txtFirst.TextChanged txtFirst.ForeColor = Color.Blue End Sub Private Sub btnRed_Click(...) Handles btnRed.Click txtFirst.ForeColor = Color.Red End Sub

21 โค้ดลัด (Code Snippet) พอ เมื่อในบางครั้ง มีชุดของโครงร่างของโค้ดอยู่แล้ว เราไม่จำเป็นต้องพิมพ์ทั้งหมด เราพิมพ์โค้ดลัดบางส่วน พอ เช่น พิมพ์พร็อบเพอร์ตี้ ก็ใช้เพียงพิมพ์ prop หรือ ต้องการสร้างคอนสตรักเตอร์ หรือฟังชั่นสร้างอ๊อปเจ็ค ของตนเอง เราทำเพียงพิมพ์คำว่า ctor แล้วกด แป้นพิมพ์เครื่องหมาย Tab 2 ครั้งติดกัน

22 Thank You…


ดาวน์โหลด ppt Lecture 3 ฟอร์ม, คอนโทรล. Initial Visual Basic Screen.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google