งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Case study writing. Why Knowledge Management Information overload Technology advancement Increased professional specialization Competition Job turnover.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Case study writing. Why Knowledge Management Information overload Technology advancement Increased professional specialization Competition Job turnover."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Case study writing

2 Why Knowledge Management Information overload Technology advancement Increased professional specialization Competition Job turnover and need to preserve employees’ knowledge Capitalize on organizational knowledge

3 Key KM Concepts Tacit Knowledge Explicit Knowledge Data => Information => Knowledge

4 KM Content and Processes Knowledge Content Knowledge Management Processes Create Discover Realize Conclude Articulate Discuss Capture Digitize Document Extract Represent Store Organize Structure Catalog Abstract Analyze Categorize Access Present Display Notify Profile Find Use Make Improve Perform Service Learn Collaborate Find Mediate Facilitate Augment Share Align People Processes Source: Gartner Research AS

5 กรณีศึกษา (case Study) คือข้อเท็จจริง เชื่อมความสัมพันธ์ทฤษฎีกับ ปฏิบัติจริง เป็น Active learning ไม่ใช่ Passive Learning เป็น Group learning/Decision

6 Pseudoscience Results Insert cone of experience example

7 Pseudoscience Results Insert cone of experience example

8 แนวทางการเขียนกรณีศึกษา 1. เลือกเรื่องที่สนุกน่าสนใจ 2. ความยาวไม่ควรเกิน 10 หน้า 3. สร้าง Logic ก่อนเขียน 4. อย่าเขียนชี้นำ 5. วางรูปแบบกรณีศึกษาไว้ล่วงหน้า 6. ประเด็นของกรณีศึกษาคืออะไร ( หลัก / รอง ) 7. กำหนดข้อมูลที่ต้องการ 8. เขียนให้คนเข้าใจ

9 ขั้นตอนการเขียนกรณีศึกษา 1. เตรียมโครงกรณีศึกษา 2. ไปเยี่ยมเยียนเจ้าของเรื่องครั้ง แรก 3. ไปสัมภาษณ์และรวบรวมเอกสาร สิ่งพิมพ์ 4. เขียนกรณีศึกษา 5. อนุมัติ 6. ทบทวนความสมบูรณ์

10 การเขียนกรณีศึกษา เขียนทันทีหลังการสัมภาษณ์ ส่วนประกอบร่างการเขียน Opening Body Ending

11 กรณีศึกษาที่ดี 1. มีประเด็น, outline 2. Realistic, น่าเชื่อถือ 3. มีโครงครบถ้วน (Opening Body Closing) 4. ไม่ลำเอียง มีความสมบูรณ์ 5. กระชับ ชัดเจน 6. ประทับใจ 7. ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ไม่ ล้าสมัย

12 ความสำเร็จในการเขียน กรณีศึกษา 1. ความรู้ทางวิชาการ 2. ความสามารถหาข้อมูล 3. ความสามารถในการเขียน / นำเสนอ 4. ลงมือเดี๋ยวนี้ และเขียนให้ เสร็จเร็วที่สุด


ดาวน์โหลด ppt Case study writing. Why Knowledge Management Information overload Technology advancement Increased professional specialization Competition Job turnover.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google