งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Strategic management ครั้งที่ 4 วันที่ 14 มิถุนายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Strategic management ครั้งที่ 4 วันที่ 14 มิถุนายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Strategic management ครั้งที่ 4 วันที่ 14 มิถุนายน 2556

2 วันนี้ไปวัดมาหรือยัง ไปวัดก่อนมีทุกข์ ให้พระนำตอนมี ชีวิตอยู่ ทำงานหนักตอนมี เวลาก่อนสอบ วันนี้ก็บอกไม่มีเวลาไปวัด ไปวัดตอนมีทุกข์ ให้พระนำตอนไม่มีชีวิต ขอพระช่วยตอนหมดเวลา

3 สุตมยปัญญา ฟังอาจารย์เล่า เข้าชั้นเรียน 15% สุ่ม เช็คชื่อทุกครั้ง ไม่มาหรือสายเกิน 15 นาที หักครั้งละ 2 คะแนน เริ่ม คราวหน้า 11 มิถุนายน 2556 นั่งตามเลขที่ จินตมยปัญญา ค้นคว้าด้วยตัวเอง 20 % หัวข้อที่จะ เรียนสัปดาห์ถัดไป ค้นในอินเตอร์เน็ต ส่งไฟล์ที่ค้นเป็น ppt. หรือ pdf. File สรุปผลการค้นออกมาเหมือนกับการเขียนหนังสือ 1 เล่ม วิชานี้ และส่งไปที่ csuntivong@gmail.com ก่อน 24 น. ก่อนวันเรียนครั้งต่อไปส่งเลยเวลาหัก 2 คะแนน เมื่อ จบเรียนวิชานี้แล้วให้รวบรวมเป็นหนังสือชื่อ “ การ บริหารเชิงกลยุทธ์ ” ส่งวันสุดท้ายของการเรียนcsuntivong@gmail.com ภาวนามยปัญญา ลงมือปฏิบัติ ทำกรณีศึกษาธุรกิจท้องถิ่นงานกลุ่ม 10% กรณีศึกษางานกลุ่ม Dummy 25% สอบปลายภาค 30% ออกเป็นกรณีศึกษา 1 กรณีศึกษา ไม่อนุญาตให้นำหนังสือเข้าห้องสอบ

4 วันนี้ ตกลงเรื่องการแบ่งกลุ่มและงานกลุ่ม งานกลุ่ม Dummy project 25 คะแนน ( เนื้อหา 10 คะแนน นำเสนอ 5 คะแนน ความ ร่วมมือ 10 คะแนน ) การแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 7 คน ภาคปกติ 2 กลุ่ม ภาคพิเศษ 3 กลุ่ม เรียงลำดับไปทีละ 7 คนเหลือปัดเศษ กรณีศึกษาธุรกิจกลุ่ม 10 คะแนน ( เนื้อหา 5 คะแนน ความร่วมมือ 5 คะแนน ) การแบ่งกลุ่ม ตามข้อ 3

5 สารบัญหนังสือ 1. ความรู้ทั่วไป กรอบและแนวคิดการบริหารเชิงกล ยุทธ์ 2. Change and Scenario planning 3.Mission Purpose 4.External environment 5.Internal environment 6.Strategic direction and Formulation 7.Corporate Strategy 8.Business Strategy 9.Functional Strategy 10.Strategy Implementation 11.Strategic Control

6 มอบหมายงานเดี่ยว 1. ศึกษาประวัติและสรุปปรัชญาของ Dr. Kazuo Inamori ประธานบริษัท Kyocera group 2.External environment ใส่รหัสบนไฟล์ด้วย ส่งก่อนเที่ยงคืนวันที่ 16 มิถุนายน 2556 สรุปรวบรวมไปเขียนหนังสือของตัวเอง

7 Initiating the Strategy process Market analysis Company analysis Developing a Vision and long-term objectives Developing a Corporate strategy Developing a Functional strategy Developing a business strategy Strategy implementation Performance monitoring

8 Initiating the Strategy process Market analysis Company analysis Developing a Vision and long-term objectives Developing a Corporate strategy Developing a Functional strategy Developing a business strategy Strategy implementation Performance monitoring

9 ระดับสูง ระดับกลาง ระดับปฏิบัติการ กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ / การแข่งขัน กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมทั่วไป สภาพแวดล้อมการแข่งขัน สภาพแวดล้อมภายใน ทำได้ ทำเป็น เป้าหมายวิธีการแนวทาง บริหาร กลยุทธ์ การตลาด การผลิต การเงิน การเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์ตลาด วิเคราะห์องค์กร คิดให้ไกล กำหนดวิสัยทัศน์ ไปให้ถึง กำหนดยุทธศาสตร์ กำหนดกลยุทธ์ นำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ กำกับ ควบคุมกลยุทธ์ คำถามเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงกลยุทธ์

10 มองให้ไกล คิดให้ได้ คิดให้ไกล ไปให้ถึง Scenario Strategic thinking VisionAction Mission

11 กลยุทธ์คือการหาแนวทางไปสู่เป้าหมาย ต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าเราคือใคร มีจุดมุ่งหมาย หรือวัตถุประสงค์อะไร หากทำธุรกิจต้องเริ่มที่สัมมาอาชีวะ คำนึงถึงผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ไม่เบียดเบียนผู้อื่น สัมมาทิฎฐิ การมองชอบ มองเป็น มองในสิ่งที่ควรมอง มองถูก มองสิ่งที่ เป็นไปตามความเป็นจริง มองสภาพแวดล้อมทั่วไป การเมือง เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม กฎระเบียบ สิ่งแวดล้อม PESTLE analysis

12 Scenario Planning เป็นภาพอนาคตสร้าง ขึ้นจากการมอง เป็นภาพที่เป็นไปตามปัจจัยของแรงกดดัน ภายนอกที่เข้ามากดดันให้เกิด Vision เป็นภาพความสำเร็จในอนาคตที่เรา อยากเห็นและอยากให้เป็นในภาพอนาคต Outside in, Sense, External change รู้เขา รู้ภายนอก Inside out, Respond, Internal change รู้ เรา รู้ภายใน SWOT analysis

13 E -V- R PEST Scenario Opportunities Ideas Who are you? Core competencies Capabilities Resources Value proposition What customer buy? Scenario matrix What business to be in?

14 14 Globalization New Markets Climate Change Environment & Natural Resources New Regulations Natural Disasters Security Concerns Disruptive Technology Political Unrests Commodity Prices New Competitors New Partnerships New Business Models New Customer Expectations Health New Disease: Avian Flu- Migratory Pattern AEC Market Supply Logistic Investment Labour Population Fuel Food Global Warming 2015 2012 2025 2020-2030 2030 2040 2030 บริบทโลก

15 Systems Thinking (The Big Picture) Look where you don’t usually look Talk to people you don’t usually talk to Look for surprises Read, listen, watch, think Ask why Take the long view Maejo Agriculture STEEP Economic Political Technical Social Environmental Trends/Futures World

16 scenario space impact probability disruptive stable possibleplausibleprobable scenario not a map of the future: a map of our perceptions of the future


ดาวน์โหลด ppt Strategic management ครั้งที่ 4 วันที่ 14 มิถุนายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google